Quyết định số 1293/QĐ-UBNNCT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 1293/QĐ-UBNNCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1293/QĐ-UBNNCT về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ do Ủy ban nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1293/QĐ-UBNNCT

  1. U BAN NHÀ NƯ C ĐI U TRA S C S P 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NH P C U D N C U C N THƠ Đ c l p - T do – H nh phúc ****** ******* S : 1293/QĐ-UBNNCT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A Y BAN NHÀ NƯ C ĐI U TRA S C S P 2 NH P C U D N C U C N THƠ CH T CH U BAN NHÀ NƯ C ĐI U TRA S C S P 2 NH P C U D N C U C N THƠ Căn c Quy t đ nh s 1340/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ; Căn c yêu c u nhi m v công tác đi u tra s c công trình c u C n Thơ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Giám đ nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n “Quy ch làm vi c c a y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ”; Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Các thành viên y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n : - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Như Đi u 3 - Các B : Công An, Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và đ u tư, Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Khoa h c và Công ngh ; Nguy n H ng Quân - y ban Khoa h c –Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; - T ng h i Xây d ng Vi t Nam; - H i KHKT c u đư ng Vi t Nam; - Lưu VP B XD, C c GĐ.
  2. QUY CH LÀM VI C C A U BAN NHÀ NƯ C ĐI U TRA S C S P 2 NH P C U D N C U C N THƠ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1293 /QĐ-UBNNCT ngày 11 tháng 10 năm 2007 c a Ch t ch y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh l l i làm vi c c a y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ (g i t t là y ban) đư c thành l p theo Quy t đ nh s 1340/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. Quy ch này áp d ng đ i v i các thành viên c a y ban và các t ch c chuyên môn, cá nhân giúp vi c cho y ban. Đi u 2. Nhi m v và quy n h n c a y ban 1. Nhi m v c a y ban đư c quy đ nh t i Đi u 2 Quy t đ nh s 1340/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Nhà nư c đi u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ, g m - Đi u tra làm rõ nguyên nhân s c ; - Làm rõ trách nhi m c a các bên liên quan; - Ch đ o rà soát toàn b các công đo n tri n khai công trình, trên cơ s đó ki n ngh các gi i pháp c th đ kh c ph c s c và ti p t c tri n khai D án; - Ki n ngh s a đ i nh ng quy đ nh qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng công trình đ đ m b o không l p l i nh ng s c tương t . 2. Ch t ch y ban thành l p các t chuyên môn giúp vi c cho y ban, bao g m: T Chuyên gia k thu t, T Chuyên gia pháp lý và T Thư ký. Khi xu t hi n các v n đ k thu t ph c t p, Ch t ch y ban có th m i thêm chuyên gia thu c các lĩnh v c chuyên môn phù h p đ tư v n cho y ban. 3. Ch t ch y ban ch đ nh T ch c Tư v n h tr v m t k thu t cho ho t đ ng c a các T Chuyên môn khi c n thi t. 4. y ban có quy n yêu c u các cơ quan ch c năng c a các B ngành, đ a phương, các ch th tham gia xây d ng công trình ph i h p, cung c p tài li u có liên quan t i vi c đi u tra s c . Đi u 3. T ch c chuyên môn giúp vi c cho y ban 1. T Chuyên gia k thu t c a y ban g m nh ng cá nhân có trình đ chuyên môn k thu t cao có ch c năng giúp y ban ti n hành công tác đi u tra tìm nguyên nhân s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ (g i t t là s c ) và tư v n cho y ban gi i quy t các v n đ k thu t liên quan đ n s c . 2. T Chuyên gia pháp lý c a y ban g m nh ng chuyên gia có kinh nghi m chuyên môn v pháp lý có ch c năng giúp y ban ki m tra vi c tuân th các quy đ nh v qu n lý thi công xây d ng công trình c a các ch th tham gia ho t đ ng xây d ng, ki n ngh s a đ i nh ng quy đ nh qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng công trình. 3. T Thư ký đư c đ t t i C c Giám đ nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng - B Xây d ng có ch c năng giúp y ban đi u ph i các ho t đ ng c a các t ch c chuyên môn, cá nhân giúp vi c cho y ban và là b ph n t ng h p c a y ban. Chương 2: HO T Đ NG C A U BAN
  3. Đi u 4. Trách nhi m c a y ban 1. y ban có trách nhi m th c hi n nhi m v như quy đ nh t i Đi u 2 Quy t đ nh s 1340/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ch t ch y ban ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v k t qu ho t đ ng và các k t lu n c a y ban. Các thành viên ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban và trư c Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v đư c phân công. 3. Các thành viên y ban đư c hư ng ph c p, thù lao theo quy đ nh. Đi u 5. Nguyên t c làm vi c c a y ban 1. y ban làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch . Các k t lu n c a y ban đư c đưa ra trên cơ s th o lu n và s đ ng thu n c a đa s thành viên. 2. M i thành viên th c hi n theo nhi m v đư c phân công và ph i h p v i các thành viên khác trong y ban, các t ch c chuyên môn giúp vi c cho y ban khi th y c n thi t. Đi u 6. Phân công nhi m v trong y ban 1. Ch t ch y ban: Ch đ o chung các ho t đ ng c a y ban bao g m: phê duy t k ho ch công tác c a y ban; quy t đ nh các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban; ch trì các cu c h p, các đ t công tác c a y ban và ký các văn b n quan tr ng c a y ban. 2. Nhi m v c a các y viên: a) Ông Lê Th Ti m -Th trư ng B Công an: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Ch đ o các đơn v ch c năng c a B Công an trong vi c ph i h p v i y ban trong quá trình đi u tra tìm nguyên nhân s c và làm rõ trách nhi m c a các bên liên quan. b) Ông Nguy n Văn Liên – Th trư ng thư ng tr c B Xây d ng: - Gi i quy t và tham gia ch đ o các công vi c thư ng xuyên c a y ban; - Ch đ o tr c ti p ho t đ ng c a T chuyên gia và các t ch c Tư v n trong vi c đi u tra nguyên nhân k thu t c a s c . - Đ xu t n i dung s a đ i, b sung nh ng quy đ nh v qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng đ không l p l i nh ng s c tương t . c) Ông Ngô Th nh Đ c – Th trư ng thư ng tr c B Giao thông V n t i: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Ch đ o các đơn v ch c năng c a B Giao thông V n t i và đ i di n Ch đ u tư D án c u C n Thơ (Ban Qu n lý d án M Thu n) ph i h p v i y ban trong quá trình đi u tra S c ; - Đ xu t các gi i pháp c th kh c ph c s c và vi c tri n khai ti p t c D án. d) Ông Nguy n Bích Đ t – Th trư ng B K ho ch và Đ u tư:
  4. - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Ch đ o các đơn v ch c năng c a B K ho ch và Đ u tư trong vi c ph i h p v i y ban trong quá trình đi u tra s c ; - Đ xu t n i dung s a đ i, b sung nh ng quy đ nh v qu n lý Nhà nư c đ i v i các d án đ u tư xây d ng liên quan đ n ngu n v n ODA. e) Ông Lê B ch H ng – Th trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Ch đ o các đơn v ch c năng c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i trong vi c ph i h p v i y ban trong quá trình đi u tra s c v nh ng v n đ liên quan đ n vi c s d ng lao đ ng và an toàn lao đ ng. f) Ông Lê Đình Ti n - Th trư ng B Khoa h c và Công ngh : - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Đ xu t v i Ch t ch y ban các chuyên gia và các t ch c ho t đ ng khoa h c công ngh đ giúp vi c cho y ban. Tham gia ch đ o ho t đ ng c a T Chuyên gia k thu t trong đi u tra nguyên nhân s c . g) Ông Nguy n M nh Ki m - Ch t ch T ng h i Xây d ng Vi t Nam: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Đ xu t v i Ch t ch y ban trong vi c l a ch n các chuyên gia th c hi n công tác đi u tra s c ; tham gia ch đ o công vi c đi u tra và ph n bi n nh ng v n đ k thu t c a s c . - Ki n ngh s a đ i, b sung nh ng quy đ nh v qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng đ đ m b o không l p l i nh ng s c tương t . h) Ông Đào Xuân Lâm – Phó Ch t ch H i C u đư ng Vi t Nam: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Đ xu t v i Ch t ch y ban trong vi c l a ch n các chuyên gia th c hi n công tác đi u tra s c ; tham gia ch đ o đi u tra và ph n bi n nh ng v n đ k thu t c a s c . - Nghiên c u các đ xu t v gi i pháp kh c ph c s c và đ xu t v i Ch t ch y ban v vi c ti p t c tri n khai D án. i) Ông Nghiêm Vũ Kh i – Phó Ch nhi m y ban Khoa h c và Công ngh c a Qu c h i: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban; - Trên cơ s k t lu n c a y ban, t ng h p và đ xu t v i Qu c h i s a đ i, b sung nh ng quy đ nh pháp lu t có liên quan v xây d ng và trong vi c s d ng v n vay c a nư c ngoài. k) Đ i di n cơ quan khoa h c đ c l p v c u đư ng c a Nh t B n: - Tham gia các ho t đ ng c a y ban. - Ch đ o vi c ph i h p c a các nhà th u Nh t B n v i y ban trong quá trình đi u tra s c . Chương 3:
  5. HO T Đ NG C A CÁC T CH C CHUYÊN MÔN GIÚP VI C CHO Y BAN Đi u 7. Nhi m v và quy n h n c a T Chuyên gia k thu t 1. Nhi m v a) Ki m tra, đánh giá h sơ thi t k bi n pháp thi công: đà giáo, tr t m nh p c u 13 – 15 theo tiêu chu n quy ph m đư c áp d ng cho công trình; b) Ki m tra s phù h p v ch t lư ng ch t o và thi công l p d ng theo thi t k bi n pháp thi công đư c duy t; c) Ki m tra hi n trư ng s c ; d) Ki m tra và đánh giá các s li u có liên quan t i s c trong h sơ qu n lý thi công xây d ng; e) Trong trư ng h p có nghi ng v ch t lư ng thi t k bi n pháp thi công ho c ch t lư ng ch t o, thi công l p d ng, T Chuyên gia đ xu t v i Ch t ch y ban các n i dung c n th m tra l i thi t k ho c phúc tra ch t lư ng. Ch t ch y ban s yêu c u Ch đ u tư làm rõ ho c ch đ nh t ch c, cá nhân th m tra thi t k ho c phúc tra ch t lư ng. f) K t lu n v nguyên nhân k thu t c a s c . g) Ki n ngh các gi i pháp c th đ kh c ph c s c và ti p t c tri n khai D án. 2. Quy n h n a) Yêu c u cung c p các thông tin và h sơ, tài li u c n thi t liên quan đ n s c ; b) Đư c hư ng thù lao theo quy đ nh. Đi u 8. Nhi m v và quy n h n c a T chuyên gia pháp lý 1. Nhi m v a) Ki m tra, đánh giá s tuân th các quy đ nh v qu n lý thi công xây d ng c a Ch đ u tư và các Nhà th u đ i v i h ng m c 2 nh p c u d n b s c t i công trình c u C n Thơ, bao g m quy đ nh trình t qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và qu n lý an toàn lao đ ng; b) Phát hi n nh ng t n t i, b t c p và ki n ngh s a đ i, b sung nh ng quy đ nh v qu n lý nhà nư c liên quan đ n đ u tư xây d ng công trình đ đ m b o không l p l i s c tương t . 2. Quy n h n a) Yêu c u cung c p các thông tin và h sơ, tài li u c n thi t liên quan đ n s c ; b) Đư c hư ng thù lao theo quy đ nh. Đi u 9. Nhi m v và quy n h n c a T Thư ký 1. Nhi m v a) So n th o trình Ch t ch y ban các văn b n liên quan đ n ho t đ ng c a y ban; b) L p k ho ch công tác c a y ban và chu n b tài li u, n i dung cho các ho t đ ng c a y ban; c) L p k ho ch ph i h p ho t đ ng c a các t ch c chuyên môn và t ch c tư v n giúp vi c cho y ban; d) Tham d thư ng xuyên các ho t đ ng c a y ban; e) Cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo yêu c u c a y ban và các t ch c chuyên môn; f) Phát hành các văn b n thông báo ý ki n ch đ o c a y ban v các v n đ có liên quan;
  6. g) Lưu gi h sơ, tài li u liên quan t i các ho t đ ng c a y ban; h) L p, qu n lý và quy t toán chi phí ho t đ ng c a y ban và các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban; i) Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch y ban yêu c u. 2. Quy n h n a)Yêu c u các bên liên quan cung c p thông tin, tài li u c n thi t ph c v công tác c a y ban và các t chuyên môn c a y ban; b) Đư c hư ng thù lao theo quy đ nh Chương 4: CHI PHÍ HO T Đ NG C A U BAN VÀ CÁC T CH C, CÁ NHÂN GIÚP VI C CHO U BAN Đi u 10. Kinh phí ho t đ ng 1. Chi phí cho ho t đ ng c a y ban do B Tài chính b trí theo D toán chi phí ho t đ ng c a y ban đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Cơ c u chi phí bao g m: a) Chi phí văn phòng ph m, tài li u k thu t, in n tài li u; b) Chi phí đi l i, ăn công tác hi n trư ng c a y ban và các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban; c) Chi phí cho các phiên h p y ban, các cu c h p c a các T Chuyên môn; d) Ph c p lương, ph c p thông tin liên l c, ph c p làm thêm gi ... cho các thành viên y ban và các cá nhân giúp vi c cho y ban. e) Các chi phí phát sinh khác đư c Ch t ch y ban phê duy t như: chi phí th m tra l i thi t k , phúc tra ch t lư ng… do t ch c tư v n th c hi n theo yêu c u c a Ch t ch y ban. Đi u 11. L p d toán chi phí ho t đ ng c a y ban 1. D toán chi phí ho t đ ng c a y ban bao g m chi phí c a y ban, chi phí c a các T Chuyên môn (T Thư ký, các T Chuyên gia và các t ch c, cá nhân khác giúp vi c cho y ban). 2. T Thư ký có trách nhi m l p d toán chi phí ho t đ ng c a y ban và d trù các chi phí phát sinh t các ho t đ ng này. Đi u 12. Qu n lý kinh phí và quy t toán 1. T Thư ký ch u trách nhi m qu n lý và quy t toán chi phí ho t đ ng c a y ban và c a các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban. 2. T Thư ký có trách nhi m t m ng kinh phí ho t đ ng cho các T Chuyên gia tương ng v i kh i lư ng và k t qu công vi c đã đư c th c hi n. 3. T Thư ký có trách nhi m t ng h p các quy t toán và chuy n B Tài chính quy t toán chi phí cho ho t đ ng c a y ban và c a các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 13. S d ng con d u 1. y ban s d ng con d u c a B Xây d ng.
  7. 2. Ho t đ ng thư ng xuyên c a T Thư ký s d ng con d u c a C c Giám đ nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. Đi u 14. Ngư i phát ngôn c a y ban Ch t ch y ban c m t thành viên c a y ban là ngư i phát ngôn chính th c c a y ban. Đi u 15. T ch c th c hi n 1. Ch t ch y ban có trách nhi m t ch c, ch đ o các thành viên y ban và các t ch c, cá nhân giúp vi c cho y ban th c hi n Quy ch này. 2. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản