Quyết định số 1294/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định số 1294/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1294/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1294/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1294/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C C P B NG T QU C GHI CÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng s 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa (T trình s 51/TTr- UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007) và Trư ng ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1191/TTr-BT KT ngày 17 tháng 9 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. C p B ng "T qu c ghi công" cho 2 Li t sĩ thu c t nh Thanh Hóa, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v T qu c: 1. Li t s Lê Văn Truy, sinh năm 1946, quê xã Thi u Vân, huy n Thi u Hóa, t nh Thanh Hóa, thương binh 1/4, hy sinh ngày 10 tháng 10 năm 2006 t i Thanh Hóa. 2. Li t s Nguy n Văn Như ng, sinh năm 1984, quê xã Qu ng Ti n, th xã S m Sơn, t nh Thanh Hóa, thương binh 2/4, hy sinh ngày 22 tháng 12 năm 2006 t i Thanh Hóa. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Thanh Hóa - B Lao ng-Thương binh và Xã h i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph , - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản