Quyết định số 1294/QĐ-TTg về việc cấp bằng tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
2
download

Quyết định số 1294/QĐ-TTg về việc cấp bằng tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1294/QĐ-TTg về việc cấp bằng tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1294/QĐ-TTg về việc cấp bằng tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1294/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1191/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 2 Liệt sĩ thuộc tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 1. Liệt sỹ Lê Văn Truy, sinh năm 1946, quê xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thương binh 1/4, hy sinh ngày 10 tháng 10 năm 2006 tại Thanh Hóa. 2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhường, sinh năm 1984, quê xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thương binh 2/4, hy sinh ngày 22 tháng 12 năm 2006 tại Thanh Hóa. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Thanh Hóa - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguyễn Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản