Quyết định số 13/1997/QĐ-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 13/1997/QĐ-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/1997/QĐ-KHCN về việc ban hành danh mục hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/1997/QĐ-KHCN

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1997/QĐ-KHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANHMỤC HÀNG HOÁ CHUYÊN NGÀNH THUỶ SẢN BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 1997 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBộ Thuỷ sản. Căn cứ Nghị định số86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá. Căn cứ Thông tư số02 TT/LB ngày 24/5/1996 của liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Thuỷ sảnhướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP. Căn cứ Thông tư số03 TT/TCCB-LĐ ngày 19/8/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn phân công thực hiện quảnlý Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản. Xét đề nghị của cácông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷsản. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày "Bản danh mục hàng hoá chuyên ngành Thuỷ sản bắt buộc đăng ký chấtlượng năm 1997". Điều 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuấtkinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục này phải đăng ký chất lượng hàng hoá theoquy định. Điều 3. Cục trưởng Cục Bảo vệ Nguồn lợiThủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫnvà kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01 tháng 02 năm 1997. Nguyễn Thị Hồng Minh N (Đã ký)
  2. DANH MỤC HÀNG HOÁCHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 1997 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 QĐ/KHCN ngày 9 tháng 1 năm 1996 của Bộ Thuỷ sản) Cơ quan cấp đăng ký chất lượng: Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷsản, các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh. STT Tên hàng hoá Căn cứ đăng ký chất lượng 1 Tôm giống TCVN 5288-90 2 Thức ăn dạng viên hỗn hợp dùng nuôi tôm 28 TCN 102:96
Đồng bộ tài khoản