Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg về công tác tín dụng đầu tư năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 13/1999/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 1999 V CÔNG TÁC TÍN D NG Đ U TƯ NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Đ tri n khai công tác tín d ng đ u tư c a Nhà nư c năm 1999; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Tài chính và Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. V n tín d ng đ u tư c a Nhà nư c năm 1999 ch y u t p trung cho vay đ theo ti n đ xây d ng c a các d án đã vay v n tín d ng đ u tư Nhà nư c đang xây d ng d dang, các d án đã có quy t đ nh đ u tư ho c b trí v n theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , các d án ODA vay m t ph n v n đ i ng trong nư c và các d án có đi u ki n đ y nhanh ti n đ đ đưa vào s n xu t kinh doanh trong năm 1999. Đi u 2. T ch c cho vay và ngu n v n cho vay đ i v i các d án đang vay d dang đư c quy đ nh như sau: 1. Các d án đang vay d dang thu c t ch c cho vay nào (Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, T ng c c Đ u tư phát tri n và các ngân hàng thương m i cho vay theo Quy t đ nh s 107/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 06 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) đang cho vay, thì năm 1999 t ch c cho vay đó ti p t c cho vay theo ti n đ xây d ng và cơ c u ngu n v n đã xác đ nh trong quy t đ nh đ u tư. Ch đ u tư c a d án đăng ký m c vay v i cơ quan ch qu n và t ch c cho vay; cơ quan ch qu n báo cáo B K ho ch và Đ u tư. Ch đ u tư ch u trách nhi m v hi u qu đ u tư và tr n vay đúng h n; t ch c cho vay ch u trách nhi m cung ng v n k p th i theo ti n đ xây d ng, ki m tra giám sát th c hi n v n vay đúng m c đích và thu h i v n đ y đ và đúng h n. Nh ng d án tuy đang cho vay d dang nhưng xét th y th t s không có hi u qu , không có kh năng hoàn tr n thì trong vòng 45 ngày k t ngày nh n đ h sơ c a ch đ u tư, t ch c cho vay ph i thông báo b ng văn b n lý do cho ch đ u tư, cơ quan ch qu n và B K ho ch và Đ u tư. B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m t ng h p báo cáo ki n ngh các bi n pháp x lý s n đã vay trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Ngu n v n cho vay đ i v i các d án đang cho vay d dang đư c cân đ i t ngu n thu h i n và huy đ ng trong và ngoài nư c c a t ng t ch c cho vay; trư c m t, th c hi n theo Ph l c kèm theo Quy t đ nh này. B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m t ng h p yêu c u v n, b trí ngu n v n và thông báo t ng m c v n b trí cho t ng B , Ngành và đ a phương và cho t ng t ch c cho vay. 3. Th i h n cho vay, lãi su t cho vay, b o đ m ti n vay và trách nhi m c a cơ quan quy t đ nh đ u tư, t ch c cho vay và ch đ u tư th c hi n theo Quy t đ nh s 52/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Đ i v i các d án m i, năm 1999 t p trung ưu tiên cho các đ i tư ng: s n xu t (bao g m tr ng và chăm sóc cao su, cà phê, chè, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u), ch bi n, b o qu n c a các ngành Nông, Lâm, Th y s n; s n xu t ch bi n hàng xu t kh u; s n xu t các m t hàng thay th hàng nh p kh u; các d án đóng tàu bi n, s n xu t máy đ ng l c, máy ph c v nông nghi p; h tr s n xu t đi n, luy n kim, phân bón, xi măng l n; d ng c thi t b y t và trư ng h c; các d án s n xu t kinh doanh các vùng khó khăn theo Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c và m t s d án xây d ng h t ng v giao thông, khu công nghi p, khu đô th . Các d án vay v n đ u tư ph i có hi u qu , có kh năng tr n và ph i th c hi n đúng th t c đ u tư và xây d ng. Nh ng d án đư c quy t đ nh đ u tư sau ngày 31 tháng 03 năm 1999, cơ quan có th m quy n ch ra quy t đ nh đ u tư sau khi có ý ki n c a t ch c cho vay v hi u qu đ u tư, kh năng tr n , kh năng ngu n v n cho vay. Các d án nhóm A do B K ho ch và Đ u tư th m đ nh, t ch c cho vay đư c tham gia ngay t khâu th m đ nh và th c hi n theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Các d án khi đã có quy t đ nh đ u tư, t ch c cho vay ký h p đ ng tín d ng và ph i th c hi n cho vay, gi i ngân theo đúng ti n đ đ u tư c a d án. Đi u 4. Ngu n v n, cơ ch , chính sách qu n lý cho vay các d án nêu t i Đi u 3 Quy t đ nh này đư c x lý như sau: 1. Ngu n v n cho vay và t ch c cho vay đ i v i các d án nhóm A, đư c quy t đ nh c th cho t ng d án khi quy t đ nh đ u tư. B K hoach và Đ u tư d ki n t ng ngu n v n, m c cho vay năm 1999 và danh m c các d án báo cáo Th tư ng Chính ph . Vi c cho vay v n c th đ i v i t ng d án th c hi n theo quy t đ nh đ u tư c a d án. Trư c m t giao B K ho ch và Đ u tư t ng h p m c v n cho vay đ i v i các d án đã có quy t đ nh đ u tư trư c ngày 01 tháng 04 năm 1999 trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh v m c v n c a năm 1999 và t ch c cho vay. 2. Ngu n v n cho vay các d án nhóm B và C bao g m ngu n huy đ ng ti t ki m Bưu đi n và các ngu n huy đ ng c a Qu H tr đ u tư Qu c gia. Trư c m t, giao T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam huy đ ng ti t ki m trong năm 1999 kèm theo Ph l c c a Quy t đ nh này đ chuy n cho Qu H tr đ u tư Qu c gia làm ngu n v n cho vay; B K ho ch và Đ u tư giao t ng m c v n cho vay các d án m i thu c nhóm B và C cho t ng B , Ngành, và đ a phương. Căn c t ng m c v n đư c thông báo, các B , ngành và đ a phương b trí v n cho t ng d án c th , nhưng nh t thi t ph i b trí đ v n đúng ti n đ đ u tư theo quy t đ nh đ u tư c a d án và đăng ký v i t ch c cho vay, báo cáo B K ho ch và Đ u tư; t ch c cho vay căn c
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quy t đ nh đ u tư và ngu n v n cho vay c a d án đ ký h p đ ng vay v n v i ch đ u tư và gi i ngân theo ti n đ đ u tư c a d án. 3. Các d án m i thu c nhóm B và C c a k ho ch năm 1999 có quy t đ nh đ u tư sau ngày 31 tháng 03 năm 1999, giao Qu H tr đ u tư Qu c gia làm đ u m i cho vay. H i đ ng Qu n lý Qu H tr đ u tư Qu c gia ph i có Quy ch v th m đ nh phương án tài chính và hi u qu c a d án trư c khi cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh đ u tư. 4. Lãi su t cho vay các d án m i là 0,81%/ tháng. 5. Th i h n cho vay bao g m c th i gian ân h n (th i gian xây d ng) tùy thu c vào chu kỳ s n xu t, th i h n thu h i v n c a d án, nhưng t i đa không quá 10 năm; trư ng h p vư t th i h n trên do H i đ ng Qu n lý Qu H tr đ u tư Qu c gia quy t đ nh. 6. Trong th i gian chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c chuy n như ng, bán ho c th ch p tài s n thu c v n vay đ vay n m i. Ch đ u tư là doanh nghi p Nhà nư c đư c mi n th ch p tài s n khi vay v n. Đi u 5. Các d án không thu c đ i tư ng đ u tư quy đ nh t i Đi u 2 và Đi u 3 c a Quy t đ nh này, đư c các ngân hàng xem xét cho vay v n theo Quy ch tín d ng ngân hàng. Nhà nư c th c hi n chính sách ưu đãi theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c và c a Chính ph , không phân bi t các thành ph n kinh t . Đi u 6. Vi c b trí ngu n, c p phát và cho vay v n đ i v i các Chương trình m c tiêu Qu c gia như: chương trình 5 tri u ha r ng, chương trình xóa đói gi m nghèo, chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng... và các chương trình khác như: phát tri n cơ khí, đánh cá xa b , chương trình kh c ph c thiên tai... th c hi n theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ho c cơ quan có th m quy n theo quy đ nh đ i v i t ng chương trình. Đi u 7. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Thành l p t chuyên gia liên ngành do Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng ch đ o xây d ng đ án đ i m i căn b n cơ ch tín d ng đ u tư c a Nhà nư c trình Chính ph trong tháng 6 năm 1999 đ th c hi n t năm 2000. Đi u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGU N V N TÍN D NG Đ U TƯ NĂM 1999 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) I. NGU N V N CHO VAY NĂM 1999 CÁC D ÁN Đ U TƯ D DANG 1. T ng c c Đ u tư phát tri n - Thu h i n đ cho vay: 200 t đ ng - Vay Qu B o hi m xã h i: 1.000 t đ ng - Huy đ ng v n: 500 t đ ng 2. Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Thu h i n đ cho vay: 400 t đ ng - Vay Qu B o hi m xã h i: 1.000 t đ ng - Huy đ ng v n: 1.000 t đ ng - Vay nư c ngoài 30 tri u USD tương đương: 400 t đ ng 3. B K ho ch và Đ u tư t ng h p nhu c u v n đăng ký c a các B , ngành và đ a phương; giao t ng m c v n vay cho t ng B , ngành và đ a phương và đ u m i cho vay. II. NGU N V N CHO VAY Đ U TƯ CÁC D ÁN M I NĂM 1999 1. Giao T ng công ty Bưu chính Vi n thông huy đ ng ti t ki m bưu đi n trong năm 1999: 1.500 t đ ng. III. D KI N PHÂN B NGU N V N CHO VAY CÁC D ÁN M I TRONG NĂM 1999 1. V n cho vay các d án m i thu c danh m c A do B K ho ch và Đ u tư d ki n t ng m c và b trí v n c th cho t ng d án khi trình phê duy t quy t đ nh đ u tư. 2. V n cho vay các d án thu c danh m c B, C căn c ngu n v n huy đ ng ti t ki m bưu đi n, B K ho ch và Đ u tư giao t ng m c cho t ng B , ngành và đ a phương.
Đồng bộ tài khoản