Quyết định số 13/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2000/QĐ-UB về phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V PHÂN C P QU N LÝ V N U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2000 CHO Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N-HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 01/2000/NQ-H và Ngh quy t s 02/2000/NQ-H ngày 15 tháng 01 năm 2000 c a H i ng nhân dân thành ph , khóa VI, kỳ h p th 2 v nhi m v kinh t -xã h i và thu chi ngân sách thành ph năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 674/TT- KH T-TH ngày 23 tháng 3 năm 2000 và c a Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph t i T trình s 1000/TC-VG-NS ngày 29 tháng 3 năm 2000 ; Xét yêu c u m r ng quy n ch ng, ch u trách nhi m và nâng cao năng l c qu n lý i u hành c a y ban nhân dân các qu n-huy n v u tư và xây d ng ; QUY T - NNH i u 1.- V phân c p qu n lý v n u tư và xây d ng năm 2000 cho y ban nhân dân các qu n-huy n : 1.1- y ban nhân dân thành ph phân c p qu n lý v n u tư và xây d ng cho y ban nhân dân các qu n-huy n t ngu n ngân sách t p trung các d án u tư có m c v n dư i 2 t ng và v n chuNn b u tư do qu n-huy n làm ch u tư, v i t ng m c v n u tư phân c p cho các qu n-huy n ư c xác nh t i i u 2 dư i ây. 1.2- y ban nhân dân thành ph phân c p qu n lý v n u tư và xây d ng cho y ban nhân dân qu n-huy n ng b và toàn di n t xác nh ch trương u tư, chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án, ki m tra, nghi m thu, thanh toán, quy t toán d án. C p y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n-huy n th ng nh t l a ch n d án, theo th t ưu tiên, nh ng công trình c p bách, quy t nh u tư và ch u trách nhi m th c hi n úng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m tr c ti p trư c y ban nhân dân thành ph v ti p nh n, qu n lý và s d ng v n u tư và xây d ng ư c phân c p. ng th i, báo cáo k ho ch và k t qu th c hi n cho các s chuyên ngành c a thành ph cùng ph i h p qu n lý.
  2. 1.3- y ban nhân dân thành ph c p b sung v n cho ngân sách qu n-huy n t các ngu n sau ây và giao S Tài chánh-V t giá thành ph theo dõi ti n th c thu và ch u trách nhi m c p b sung k p th i cho ngân sách qu n-huy n tương ng k t qu thu theo các nguyên t c : + V thu ti n s d ng t : Các qu n-huy n có s thu theo d toán ư c giao dư i 5 t ng, c p tr l i 100% s th c thu cho ngân sách qu n-huy n. Các qu n-huy n có s thu trên 5 t ng thì s th c thu 5 t ng u tiên ư c c p 100% cho qu n- huy n ; s th c thu vư t trên 5 t ng ư c c p thêm 30% cho qu n-huy n nh m khuy n khích các qu n-huy n tích c c khai thác ngu n thu, 70% còn l i n p ngân sách thành ph b sung ngân sách nh ng qu n-huy n có ngu n thu th p. + 86% s thu ti n thuê t c a ngân sách thành ph ư c i u ti t b sung cho ngân sách các qu n-huy n chưa có ngu n thu s d ng t ho c có ngu n thu s d ng t nhưng còn khó khăn. + S thu thu nông nghi p giao cho y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã 100% s th c thu chi u tư phát tri n có cơ s h t ng c a xã (trư ng h c, cơ s y t , th y l i, giao thông nông thôn,...). 1.4- S K ho ch và u tư thành ph ch u trách nhi m t ng h p k ho ch v n u tư và xây d ng ã phân c p qu n lý cho qu n-huy n và báo cáo y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ. 1.5- S Tài chánh-V t giá thành ph ch u trách nhi m hư ng d n vi c c p phát v n u tư và xây d ng ã phân c p qu n lý cho qu n-huy n, phư ng-xã theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Giao ch tiêu k ho ch và phân c p qu n lý v n u tư và xây d ng ngu n ngân sách t p trung năm 2000 cho y ban nhân dân qu n-huy n v i t ng m c v n là 163,9237 t ng ; g m các d án như sau : 2.1- D án do y ban nhân dân thành ph ch nh 39,3137 t ng : + D án u tư chuy n ti p : 8,117 t ng ; + D án u tư kh i công m i : 29,9017 t ng ; + D án chuNn b u tư : 1,295 t ng. ( ính kèm danh m c) 2.2- Các d án do y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư 124, 61 t ng : + V n u tư t ngu n thu ti n s d ng t, ti n thuê t ư c giao cho qu n-huy n : 111,61 t ng; +V n u tư t ngu n thu thu nông nghi p u tư cơ s h t ng cho xã : 13 t ng. (S phân b c th theo bi u ính kèm).
  3. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và th c hi n trong năm 2000 ; giao S K ho ch và u tư thành ph ph i h p v i S Tài chánh-V t giá thành ph ti p t c nghiên c u, t ng h p tình hình và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ti p t c m r ng, hoàn thi n vi c phân c p qu n lý v n u tư và xây d ng cho y ban nhân dân qu n-huy n trong nh ng năm ti p theo. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c các S , Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - Ban Kinh t -Ngân sách H ND/TP - Văn phòng Thành y - Văn phòng H ND/TP - VPUB : các PVP - T DA, T, TH (5b) Võ Vi t Thanh - Lưu
Đồng bộ tài khoản