Quyết định số 13/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
9
download

Quyết định số 13/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2002/QĐ-TTg về việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng tỉnh Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 13/2002/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P KHU B O T N THIÊN NHIÊN T NG P NƯ C LUNG NG C HOÀNG T NH C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 4012/BNN-KL ngày 24 tháng 12 năm 2001), U ban nhân dân t nh C n Thơ (Công văn s 39/TTr.UB ngày 13 tháng 11 năm 2001); ý ki n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 3535/BKHCNMT-MTg ngày 06 tháng 12 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu b o t n thiên nhiên t ng p nư c Lung Ng c Hoàng thu c huy n Ph ng Hi p, t nh C n Thơ, trong h th ng các khu r ng c d ng c a Vi t Nam. Tên g i c a Khu b o t n là: Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng. i u 2. V trí, t a a lý và quy mô di n tích Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng: 1. V trí a lý: Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng bao g m ph m vi t ai c a Lâm trư ng Phương Ninh, t i huy n Ph ng Hi p, t nh C n Thơ. Phía B c giáp xã Phương Bình; phía Nam giáp xã Phương Phú; phía ông giáp xã Tân Phu c Hưng (thu c huy n Ph ng Hi p); phía Tây giáp huy n Long M . 2. T a a lý: - T 09041 n 09045 vĩ B c. - T 105039 n 105043 kinh ông.
  2. 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: T ng di n tích khu b o t n là: 2. 805, 37 ha Trong ó g m: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 976, 28 ha - Phân khu ph c h i sinh thái: 963, 45 ha - Phân khu hành chính, d ch v , du l ch: 404, 61 ha - Khu th c nghi m khoa h c: 461, 03 ha Vùng m c a Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng có di n tích 8.836, 07 ha, bao quanh Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng. Phía B c giáp kênh Lái Hi u, phía Nam giáp kênh Qu n L -Ph ng Hi p, phía ông giáp kênh Búng Tàu và kênh X o Xu, phía Tây giáp kênh C u Nam. i u 3. M c tiêu, nhi m v c a Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng: - B o t n nh ng sinh c nh t nhiên tiêu bi u, c áo, s a d ng sinh h c, nơi khu trú c a các loài sinh v t b n a c a h sinh thái t ng p nư c vùng ng b ng ng p nư c phía Tây sông H u Giang. ng th i góp ph n b o t n các giá tr v văn hóa, l ch s , nhân văn c a vùng ng b ng Nam B . - S d ng và khai thác h p lý tài nguyên t nhiên và nh ng ti m năng c a h sinh thái t ng p nư c ph c v cu c s ng c a nhân dân a phương, góp ph n xóa ói gi m nghèo và th c hi n các chương trình phát tri n kinh t xã h i c a t nh C n Thơ. - Góp ph n duy trì s cân b ng sinh thái và gia tăng che ph r ng, m b o an ninh môi trư ng và s phát tri n b n v ng c a ng b ng sông C u Long. i u 4. Giao U ban nhân dân t nh C n Thơ tr c ti p qu n lý Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng. Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ ch o trình D án u tư xây d ng và phát tri n Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng, D án u tư xây d ng và phát tri n vùng m c a Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng lên c p có thNm quy n, thNm nh, phê duy t theo quy nh hi n hành. ng th i U ban nhân dân t nh C n Thơ ch o l p D án i v i ho t ng phát tri n du l ch sinh thái, theo úng quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên, trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t tri n khai th c hi n. Hàng năm, trong ngu n v n thu c k ho ch ngân sách u tư cho t nh C n Thơ, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ghi rõ kho n m c v n
  3. c p cho các D án thu c Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng nói trên, vi c tri n khai m b o úng n i dung và ti n theo D án ư c phê duy t. i u 5. V t ch c và b máy c a Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng: Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ quy t nh v t ch c và b máy c a Khu b o t n thiên nhiên Lung Ng c Hoàng trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên, ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản