Quyết định số 13/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 13/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU THU QU PHÒNG, CH NG L T, BÃO I V I CÔNG DÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2002 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão ngày 8/3/1993 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão ngày 24/8/2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i ; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph v ban hành quy ch thành l p và ho t ng c a Qu phòng, ch ng l t, bão c a a phương ; Xét T trình s 01/TTr.PCLB ngày 30/01/2002 c a Thư ng tr c Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph v giao ch tiêu thu Qu phòng, ch ng l t, bão năm 2002 i v i công dân trên a bàn thành ph H Chí Minh ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao ch tiêu thu Qu phòng, ch ng l t, bão thành ph năm 2002 i v i công dân cư trú t i 22 qu n-huy n trên a bàn thành ph H Chí Minh (kèm theo quy t nh). i u 2.- i tư ng và m c ti n óng góp Qu phòng, ch ng l t, bão năm 2002 : 2.1- Công dân : Nam t 18 tu i n h t 60 tu i, n t 18 tu i n h t 55 tu i, có trách nhi m óng góp vào Qu phòng, ch ng l t, bão (qu n-huy n và thành ph ). 2.2- M c ti n óng góp iv i: - Thành viên h nông nghi p : 1.500 (m t ngàn năm trăm)/ ng/ngư i/năm ; - Thành viên các i tư ng khác : 3.000 (ba ngàn)/ ng/ngư i/năm ; i u 3.- Các trư ng h p ư c mi n óng góp Qu phòng, ch ng l t, bão th c hi n theo quy nh t i i u 7, Chương II, Quy ch thành l p và ho t ng Qu phòng, ch ng l t, bão c a a phương (ban hành kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph ) như sau : 3.1- Thương binh, b nh binh và nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh ; 3.2- Cha, m , v ho c ch ng c a li t sĩ ;
  2. 3.3- Quân nhân làm nghĩa v trong l c lư ng võ trang ang hư ng ph c p sinh ho t phí ; 3.4- Sinh viên h c sinh ang theo h c t p trung dài h n trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c và d y ngh ; 3.5- Ngư i b suy gi m kh năng lao ng t 21% tr lên ; 3.6- Các thành viên h gia ình vùng b thiên tai b m t mùa và h gia ình nghèo ang hư ng tr c p c a Qu Xóa ói gi m nghèo, h gia ình vùng r t khó khăn thu c di n mi n n p thu s d ng t nông nghi p ; i u 4.- Phân b t ng ti n thu : 4.1- T ng s ti n thu Qu phòng, ch ng l t, bão ư c trích 5% (năm ph n trăm) trên t ng s thu tr thù lao cho nh ng ngư i tr c ti p i thu phư ng-xã và th tr n ; 4.2- 95% còn l i (quy thành 100%) ư c phân b như sau : 4.2a- 40% n p vào Qu phòng, ch ng l t, bão qu n-huy n ; 4.2b- 60% n p vào tài kho n Qu phòng, ch ng l t, bão thành ph . i u 5.- Quy nh v tài chính k toán : T ch c, cá nhân thu Qu phòng ch ng l t bão ph i th c hi n ch k toán ; nh kỳ báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng Qu phòng ch ng l t bão ; th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 6.- Phân công trách nhi m và th i gian hoàn thành : 6.1- Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c, ki m tra và ôn c vi c tri n khai th c hi n thu, n p Qu phòng, ch ng l t, bão c a các phư ng- xã, th tr n trên a bàn ; qu n lý, s d ng, ng th i báo cáo k t qu thu và n p Qu phòng, ch ng l t, bão v Thư ng tr c Ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph . Ch t ch y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m l p k ho ch thu Qu phòng, ch ng l t, bão thông qua H i ng nhân dân (phư ng-xã), th tr n. Vi c thu Qu phòng, ch ng l t, bão ph i thông báo công khai cho nhân dân a phương bi t. 6.2- Giao Thư ng tr c Ban ch huy phòng ch ng l t bão thành ph (Chi C c Qu n lý nư c và phòng, ch ng l t, bão thành ph , Phòng K ho ch-Tài chính) ch trì ph i h p v i S Tài chánh-V t giá thành ph hư ng d n, theo dõi, qu n lý và ki m tra tình hình thu, n p và s d ng Qu phòng, ch ng l t, bão theo úng quy nh. 6.3- Giao S Tài chánh-V t giá thành ph in và qu n lý vi c phát hành biên lai thu (theo m u th ng nh t c a B Tài chính) thu ti n Qu phòng, ch ng l t, bão phư ng-xã, th tr n. 6.4- Th i gian th c hi n và hoàn thành vi c thu-n p Qu phòng, ch ng l t, bão trong năm 2002, (ch m nh t là ngày 31/12/2002). i u 7.- Khen thư ng và x lý vi ph m :
  3. 7.1- T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng, qu n lý và óng góp Qu phòng, ch ng l t, bão ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c ; n u t ch c, cá nhân không ch p hành y nghĩa v óng góp s x lý theo i u 17, Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph . 7.2- Ngư i ư c giao nhi m v thu, qu n lý và s d ng Qu phòng, ch ng l t, bão vi ph m các quy nh c a Ngh nh 50/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 8.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , các thành viên Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã và th tr n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 8 - VP.BC PCLB TW ( báo cáo) KT. CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT - Thư ng tr c BCH PCLB.TP - S L TBXH, S KH T - C c Thu TP, Kho b c NN.TP - Chi c c QLN và PCLB (4b) - Các Báo SGGP, Ngư i L , Tu i tr - VPH -UB : các PVP, các t NCTH - Lưu Mai Qu c Bình
Đồng bộ tài khoản