Quyết định số 13/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S DU LNCH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư Liên t ch s 325/TT/TCCP-DL ngày 28 tháng 5 năm 1993 c a Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) và T ng C c Du l ch hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Du l ch a phương ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20/12/1994 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 1282/Q -UB-NC ngày 25/8/1993 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S Du l ch thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Du l ch thành ph t i công văn s 441/CV-SDL ngày 01/10/2002 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 145/TCCQ ngày 22 tháng 11 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này B n Quy ch t ch c và ho t ng c a S Du l ch thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Du l ch, Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B N i v , TC Du l ch VN KT. CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - Ban TTVH/TU, Ban VHXH/H ND.TP
  2. - Ban T ch c Chính quy n TP (2b) - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (TM-H) Huỳnh Th Nhân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S DU LNCH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -UB ngày 29 /01/2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- S Du l ch là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ngành du l ch trên a bàn thành ph và ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra c a T ng c c Du l ch v chuyên môn, nghi p v . S Du l ch có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2.- S Du l ch ư c i u hành b i m t Giám c và m t s Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph , T ng c c Du l ch v ho t ng c a ngành du l ch thành ph theo úng ch c trách, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 3.- S Du l ch có các nhi m v sau ây : 1- V pháp lu t : 1.1- Ch p hành và t ch c th c hi n úng pháp lu t các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý ngành du l ch. S nghiên c u, c th hóa các văn b n ch o, hư ng d n th c hi n, trình y ban nhân dân thành ph ban hành, nh m m b o tính th ng nh t trong vi c th c hi n các ch chính sách v qu n lý ngành, lĩnh v c thu c quy n h n trách nhi m c a S . 1.2- S Du l ch hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph ban hành, ki m tra các ngành, các c p, các t ch c xã h i, ơn v cơ s
  3. và công dân trong vi c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, nghiên c u xu t v i y ban nhân dân thành ph và T ng c c Du l ch s a i b sung ho c c th hóa các chính sách ch có liên quan n ho t ng du l ch. 1.3- Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t theo chuyên ngành du l ch. 1.4- Theo phân công qu n lý, quy t nh ho c ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh x lý các vi ph m trong ho t ng du l ch c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 2- V quy ho ch, k ho ch : 2.1- Căn c chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i c a c nư c, c a thành ph và c a T ng c c Du l ch, S xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành (hàng năm, dài h n) trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Hư ng d n các ơn v thu c ngành, qu n-huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch hàng năm và dài h n t ng h p thành k ho ch chung c a ngành. 2.2- Tham gia nghiên c u xây d ng các chương trình d án u tư phát tri n ngành du l ch trình y ban nhân dân thành ph và T ng c c Du l ch, ki m tra vi c th c hi n các chương trình, d án u tư phát tri n v ngành du l ch trên a bàn thành ph . Tham gia v i các cơ quan có liên quan thNm nh lu n ch ng kinh t k thu t các công trình, chương trình d án u tư thu c ngành du l ch theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 2.3- Tham gia thNm nh các chương trình, tài nghiên c u thu c lĩnh v c du l ch theo s phân c p và quy ch qu n lý c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . 2.4- L p báo cáo tình hình th c hi n k ho ch, tình hình th trư ng và ho t ng c a ngành du l ch g i y ban nhân dân thành ph , T ng c c Du l ch. 3- V th ng kê thông tin kinh t : 3.1- Ti p nh n, x lý, cung c p các lo i thông tin kinh t , du l ch trong và ngoài nư c ph c v cho vi c qu n lý ngành. 3.2- Th c hi n ch th ng kê thông tin kinh t Nhà nư c trong ho t ng kinh doanh du l ch t i thành ph theo quy nh. 3.3- Hư ng d n, yêu c u các ơn v ho t ng du l ch thu c các thành ph n kinh t cung c p các s li u th ng kê theo quy nh v ho t ng kinh doanh du l ch c a ơn v mình. 3.4- Nghiên c u ng d ng và khai thác công ngh thông tin ph c v nhu c u phát tri n c a ngành. 4- V tài chính :
  4. 4.1- Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, S K ho ch và u tư xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph k ho ch u tư tài chính cho các chương trình m c tiêu ho t ng ngành và k ho ch tài chính do S qu n lý và t ch c th c hi n. 4.2- i v i k ho ch tài chính cho các chương trình m c tiêu ho t ng c a ngành do các cơ quan khác và qu n-huy n qu n lý và th c hi n, S Du l ch ph i h p theo dõi, ki m tra th c hi n úng theo m c tiêu chương trình ã ư c duy t. 4.3- i v i ph n k ho ch tài chính do S Du l ch tr c ti p qu n lý và th c hi n, sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, Giám c S có quy n phân b , ki m tra vi c chi phí úng nguyên t c, ch tài chính và ch u trách nhi m quy t toán v i S Tài chánh-V t giá. Trư ng h p c n thi t trong ph m vi t ng m c thu chi tài chính ư c duy t. Giám c S có quy n i u ch nh chi ti t th c hi n nhi m v ư c giao nhưng không ư c thay i m c tiêu k ho ch ã ư c duy t. Vi c i u ch nh này ph i trao i th ng nh t v i S Tài chánh-V t giá và S K ho ch và u tư thành ph . 5- V ki m tra - Thanh tra : 5.1- Hư ng d n, ki m tra ho c ph i h p hư ng d n ki m tra các t ch c kinh t thu c các thành ph n, các t ch c oàn th - xã h i, các t ch c cơ quan Trung ương, t nh, thành ph khác, các công dân và ngư i nư c ngoài, t ch c nư c ngoài óng trên a bàn thành ph trong vi c th c hi n lu t pháp Nhà nư c, quy nh c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n pháp quy do T ng c c Du l ch ban hành v ho t ng du l ch. 5.2- T ch c - ch o công tác thanh tra chuyên ngành du l ch do S ph trách theo úng Pháp l nh Thanh tra và Ngh nh 47/N -CP ngày 10/8/2001 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c Thanh tra Du l ch. K t lu n các v vi c thanh tra, x lý ho c xu t v i y ban nhân dân thành ph bi n pháp x lý theo quy nh c a Nhà nư c. Giám c S Du l ch có quy n ki n ngh v i Giám c các S , Ban ngành thành ph ình ch vi c thi hành, s a i ho c bãi b nh ng quy nh do cơ quan ó ban hành trái v i các văn b n pháp quy c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph v ngành du l ch. 5.3- Ch trì, tham gia gi i quy t các tranh ch p có liên quan n vi c qu n lý Nhà nư c thu c lĩnh v c du l ch. 5.4- Gi i quy t các ơn thư, khi u n i, t cáo c a công dân thu c ph m vi trách nhi m c a S Du l ch. 5.5- i v i các H i ho t ng v ngành du l ch, S có trách nhi m : - Có ý ki n v i y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p H i. - Hư ng d n, ki m tra H i ho t ng theo úng Lu t pháp Nhà nư c, úng tôn ch m c tiêu và i u l H i ư c c p thNm quy n phê duy t. - Ki n ngh gi i th H i n u vi ph m pháp lu t.
  5. 6- Công tác t ch c, cán b và công ch c : 6.1- Nghiên c u xu t v i y ban nhân dân thành ph phương án ki n toàn t ch c S trên cơ s tinh g n, ho t ng có hi u qu , phù h p v i ch trương c i cách n n hành chính qu c gia c a ng và Nhà nư c. 6.2- Th c hi n Pháp l nh công ch c và các Pháp l nh khác có liên quan n công ch c viên ch c c a Nhà nư c. 6.3- Ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph trình y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m, i u ng, k lu t và th c hi n ch , chính sách i v i cán b công ch c làm vi c t i S nhưng thu c di n y ban nhân dân thành ph qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 6.4- Th c hi n công tác cán b công ch c (bao g m : b nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t, ào t o, s d ng, qu n lý và th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c v.v…) i v i cán b công ch c thu c di n S qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 7- Quan h i ngo i : 7.1- S Du l ch có tên g i ti ng Anh là HCMC – DEPARTMENT OF TOURISM. 7.2- Giúp y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch h p tác qu c t , các d án tài tr , u tư phát tri n ngành du l ch c a thành ph . 7.3- Tham gia àm phán ho c àm phán ký k t v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo úng quy nh c a lu t pháp, chính sách c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph v ngành du l ch. 7.4- Tham gia ch o th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr cho thành ph k c vi n tr Chính ph và Phi Chính ph có liên quan n ngành du l ch theo quy nh c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph , qu n lý vi c m i và n i dung ho t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài vào thành ph theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph v ngành du l ch. 7.5- xu t v i y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c c các oàn cán b thu c S qu n lý ra nư c ngoài công tác, h c t p, tu nghi p theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 7.6- T ch c tham gia các H i ngh , H i th o trong nư c và qu c t thu c lĩnh v c du l ch khi ư c y ban nhân dân thành ph cho phép ho c y quy n. 8- i v i ơn v s nghi p tr c thu c S : 8.1- S ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p, tách, nh p, gi i th , i v i các t ch c s nghi p tr c thu c S .
  6. 8.2- Hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n nhi m v , s d ng kinh phí, tài s n ư c c p, biên ch ư c giao úng m c ích và có hi u qu . 8.3- Th c hi n (theo quy n h n ư c phân c p) ho c ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i cán b lãnh o c p trư ng, c p phó ơn v s nghi p tr c thu c S . Qu n lý i ngũ cán b công ch c theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4.- Quy n h n : 4.1- Ban hành các văn b n hư ng d n v bi n pháp qu n lý Nhà nư c, ch chính sách i v i ngành du l ch trên a bàn thành ph theo quy nh c a Nhà nư c. 4.2- ư c quy n quy t nh ho c ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh x lý các vi ph m trong ho t ng du l ch c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trên a bàn thành ph theo quy nh c a Pháp lu t. 4.3- ư c quy n yêu c u các S ngành, qu n-huy n các t ch c thu c ngành d c (k c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph ) cung c p s li u, các báo cáo c n thi t, liên quan n công tác quy ho ch, t ng h p k ho ch toàn ngành, tình hình ch p hành các ch chính sách qu n lý ngành do Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph ban hành. 4.4- ư c m i các S -ngành có liên quan, y ban nhân dân qu n-huy n, các doanh nghi p kinh doanh du l ch n d h p bàn các v n c n thi t theo úng ch c năng c aS . Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5.- Cơ c u t ch c c a S Du l ch thành ph g m : 5.1- Các phòng chuyên môn, nghi p v : - Phòng Nghiên c u phát tri n ; - Phòng Qu n lý du l ch ; - Phòng Qu n lý khách s n ; - Thanh tra S ; - Văn phòng ; 5.3- ơn v s nghi p tr c thu c S : - T p chí Du l ch ; i u 6.- Giám c và Phó Giám cS :
  7. 6.1- S Du l ch thành ph H Chí Minh làm vi c theo ch th trư ng. Giám c S là ngư i ch u trách nhi m cao nh t v t ch c và ho t ng c a S Du l ch trư c y ban nhân dân thành ph và T ng c c Du l ch. 6.2- Giúp vi c cho Giám c có m t s Phó Giám c, ư c Giám c phân công ph trách các lĩnh v c công tác, ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. 6.3- Giám c và các Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m. Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p qu n lý cán b công ch c c a y ban nhân dân thành ph . Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC C A S i u 7.- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 7.1- S Du l ch có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n có liên quan n ngành du l ch. 7.2- Là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , S Du l ch ch u s qu n lý ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân Thành ph , ch u s ki m tra, ki m soát c a y ban nhân dân thành ph i v i các ho t ng qu n lý Nhà nư c i v i ngành du l ch. Giám c có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t (khi có phát sinh) tình hình và k ho ch t ch c ho t ng c a S Du l ch cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh ; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; t ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph liên quan n cơ quan, ơn v trong ngành du l ch trên a bàn thành ph . Trong trư ng h p nh ng quy nh c a y ban nhân dân thành ph có nh ng i m không còn phù h p ho c trái v i quy nh m i c a Nhà nư c thì Giám c S có trách nhi m nghiên c u d th o văn b n xu t y ban nhân dân thành ph s a i, b sung hay h y b trong ph m vi ngành du l ch. Các văn b n c a S Du l ch hư ng d n thi hành quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i ư c ban hành ch m nh t là 10 ngày k t ngày văn b n c a y ban nhân dân thành ph ban hành. N u hư ng d n mang tính ch t liên ngành ph i ph i h p ra văn b n hư ng d n, th i gian ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày ban hành văn b n c a y ban nhân dân thành ph . 7.3- Giám c S Du l ch ph i th c hi n úng ch báo cáo xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá quy n h n ư c giao. S Du l ch không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph .
  8. i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Giám c và nh ng v n ang ư c bàn b c gi a các Giám c S ho c gi a Giám c S v i Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n chưa có nh t trí thì Giám c S , tùy theo tính ch t và ph m vi v n ph i báo cáo ngay cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph ho c Phó Ch t ch ph trách kh i xem xét, quy t nh. - Các ki n ngh c a S v i T ng c c Du l ch có liên quan n các ch trương chính sách l n c a thành ph thì Giám c S ph i xin ý ki n Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i trư c khi ki n ngh lên T ng c c Du l ch. i u 8.- i v i T ng c c Du l ch i v i T ng c c Du l ch, S Du l ch ch u trách nhi m th c hi n y s ch o và hư ng d n nghi p v , chuyên môn c a T ng c c, m b o s th ng nh t c a ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và k ho ch nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a T ng c c Du l ch. Tham d y các cu c h i ngh do T ng c c Du l ch tri u t p. Các ch trương l n c a T ng c c, Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S Du l ch ph i báo cáo lên T ng c c Du l ch T ng c c Du l ch có hư ng d n ch o v chuyên môn nghi p v . Trư ng h p T ng c c Du l ch chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch trương quy nh c a T ng c c, S xét th y không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , Giám c S k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph , kèm theo ki n ngh c th y ban nhân dân thành ph làm vi c v i T ng c c Du l ch ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 9.- i v i các S , ngành thành ph : 9.1- S Du l ch có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c ngành thu c thNm quy n ; không ban hành nh ng văn b n trái v i quy nh c a Nhà nư c, c a y ban nhân dân thành ph v ngành, lĩnh v c do S khác ph trách. 9.2- Giám c S Du l ch khi gi i quy t v n thu c quy n c a mình có liên quan n S ngành khác thì ph i ch ng bàn b c, l y ý ki n Th trư ng c a S , ngành ó (b ng văn b n). Giám c S , ngành ư c h i ý ki n có trách nhi m nghiên c u tr l i theo yêu c u c a Giám c S Du l ch trong th i gian ng n nh t (không ch m quá 10 ngày k t khi nh n ư c văn b n). N u S -ngành ư c h i ý ki n sau 10 ngày không tr l i thì coi như ã ng ý v i ngh c a S . 9.3- Các v n do S Du l ch trình y ban nhân dân thành ph có liên quan n các S -ngành khác, ph i có ý ki n chính th c c a các S -ngành ó b ng văn b n. N u các S -ngành có liên quan không th th ng nh t ý ki n ư c thì y ban nhân dân thành ph s xem xét quy t nh.
  9. i u 10.- i v i các t ch c ng, oàn th : 10.1- i v i các Ban c a Thành y, S có m i quan h tr c ti p thông qua ó ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y, ý ki n c a Ban v nh ng v n có liên quan n n i dung ho t ng c a S . 10.2- Ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S . T o i u ki n các các oàn th và H i tham gia ý ki n v i S trong vi c xây d ng ch chính sách có liên quan n ngành du l ch. 10.3- i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th qu n chúng nào thì Giám c S ph i m i tham gia ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th qu n chúng ó trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 11.- Căn c vào Quy ch này, Giám c S Du l ch thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng c a S , ban hành Quy ch làm vi c c a S , t ch c s p x p các phòng Ban, b trí cán b công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c v du l ch. Th trư ng các S Ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n theo ch c năng, nhi m v c a ngành, c a a phương có trách nhi m và bi n pháp ph i h p th c hi n úng n i dung quy ch này. B n quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a Giám c S Du l ch và các S ngành có liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản