Quyết định số 13/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
13
download

Quyết định số 13/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2004/Q -BTS Hà N i, ngày 31 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N CH C DANH THUY N VIÊN TÀU KI M NGƯ B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn c p Ngành: 28TCN 203:2004 (Ch c danh thuy n viên tàu ki m ngư) làm căn c b nhi m, ào t o, b i dư ng, b trí, s d ng có hi u qu i ngũ thuy n viên làm vi c trên tàu ki m ngư thu c các cơ quan b o v ngu n l i thu s n trong ph m vi toàn Ngành. i u 2: Tiêu chuNn này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2005. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Tiêu chuNn này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c; Thanh tra B ; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; các Chi c c trư ng Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n có tàu ki m ngư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n : KT. B TRƯ NG B THU S N - Như i u 3 TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph -B N iv - T ng c c TC- L-CL - Công báo - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Lãnh o B Lương Lê Phương - Công oàn Thu s n Vi t Nam - Lưu VT, V KHCN.
  2. FILE Ư C ÍNH KÈM THEO VĂN B N 28TCN 203:2004
Đồng bộ tài khoản