Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m bao g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng Ban ch o: B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Lê Huy Ng . 2. Phó trư ng Ban thư ng tr c: - Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Th trư ng B Y t . 3. Các thành viên: - Th trư ng B Tài chính; - Th trư ng B Thương m i; - Th trư ng B Công an; - Th trư ng B giao thông V n t i; - Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Th trư ng B Văn hoá- Thông tin; - Th trư ng B Ngo i giao; - C c trư ng C c Thú y (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn);
  2. - C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS (B Y t ). i u 2. Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m có các Ti u ban tr c thu c như sau: - Ti u ban giám sát, phòng, ch ng d ch; - Ti u ban tuyên truy n; - Ti u ban h u c n; Thành ph n và nhi m v c a t ng Ti u ban do trư ng Ban ch o quy t nh. i u 3. Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m có các nhi m v sau: 1. Xây d ng k ho ch ph i h p ho t ng c a các B , ngành trong vi c phòng ch ng d ch cúm gia c m; 2. T ch c th c hi n và ôn c ki m tra các B , ngành, a phương th c hi n k ho ch khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m. i u 4. Ch làm vi c: Ban ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m và có b ph n thư ng tr c tt iB Nông nghiêp và Phát tri n nông thôn; Trư ng Ban ch o quy nh ch làm vi c và nhi m v c th c a các thành viên trong Ban ch o. i u 5. Giao Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút th c hi n nhi m v phòng, ch ng d ch cúm ngư i theo các n i dung quy nh t i Quy t nh s 297/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m và Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư TW ng, -Th tư ng, các PTTg Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, ( ã ký) - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Phan Văn Kh i - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo,
  3. - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, Phan Văn Kh i - Lưu: NN (4), VT.
Đồng bộ tài khoản