Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ***** S : 13/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH “QUY TRÌNH Đ M NÉN Đ T, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHI M” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nghi p v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh giao thông v n t i, V trư ng V Khoa h c - Công ngh . QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành “Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m”. S đăng ký: 22 TCN 333 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , V trư ng V Khoa h c - Công ngh , Vi n trư ng Vi n khoa h c và công ngh giao thông v n t i, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Ti n
 2. C NGHÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc _______ B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N NGÀNH QUY TRÌNH Đ M NÉN Đ T, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHI M 22 TCN 333-06 HÀ N I, 2006
 3. • Cơ quan biên so n: VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH GIAO THÔNG V N T I • Cơ quan trình duy t: V KHOA H C - CÔNG NGH • Cơ quan xét duy t ban hành: B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QUY TRÌNH 22 TCN 333-06 Đ c l p - T do - H nh phúc Đ M NÉN Đ T, ĐÁ DĂM B GIAO THÔNG V N T I TRONG PHÒNG THÍ NGHI M Có hi u l c t ngày…/…/2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 c a B trư ng B Giao thông v nt i) 1. Quy đ nh chung 1.1. Quy trình này quy đ nh trình t thí nghi m đ m nén m u v t li u (đ t, đ t gia c , c p ph i đá dăm, c p ph i thiên nhiên…) trong phòng thí nghi m nh m xác đ nh giá tr đ m đ m nén t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t c a v t li u s d ng làm n n, móng công trình giao thông. 1.2. Tùy thu c vào công đ m, lo i ch y đ m, vi c đ m nén đư c theo hai phương pháp: - Đ m nén tiêu chu n (phương pháp I); - Đ m nén c i ti n (phương pháp II); 1.2.1. Đ m nén tiêu chu n: s d ng ch y đ m 2,5kg v i chi u cao rơi là 305 mm đ đ m m u. 1.2.2. Đ m nén c i ti n: s d ng ch y đ m 4,54kg v i chi u cao rơi là 457mm đ đ m m u. 1.3. Tùy thu c vào c h t l n nh t khi thí nghi m và lo i c i s d ng khi đ m m u, m i phương pháp đ m nén (đ m nén tiêu chu n và đ m nén c i ti n) l i đư c chia thành 2 ki u đ m nén, ký hi u là A và D. T ng c ng có 4 phương pháp đ m nén khác nhau đư c ký hi u là I-A, I-D; II-A và II-D. Các thông s k thu t tương ng v i 4 phương pháp đ m nén đư c quy đ nh chi ti t t i B ng 1. 1.3.1. Phương pháp I-A và II-A áp d ng cho các lo i v t li u có không quá 40% lư ng h t n m trên sàng 4,75mm. Trong các phương pháp đ m nén này, các h t trên sàng 4,75mm đư c g i là h t quá c , h t l t sàng 4,75 mm đư c g i là h t tiêu chu n. 1.3.2. Phương pháp I-D và II-D áp d ng cho các lo i v t li u có không quá 30% lư ng h t n m trên sàng 19,0mm. Trong phương pháp đ m nén này, các h t trên sàng 19,0mm đư c g i là h t quá c , h t l t sàng 19,0mm đư c g i là h t tiêu chu n. 1.4. V i m i lo i v t li u c th , vi c thí nghi m đ m nén trong phòng đư c ti n hành theo 1 trong 4 phương pháp nêu trên và đư c quy đ nh trong quy trình thi công nghi m thu ho c ch d n k thu t c a công trình (d án). Ghi chú 1: Vi c l a ch n phương pháp thí nghi m đ m nén trong phòng ph c v cho quy trình thi công nghi m thu ho c ch d n k thu t c a công trình đư c căn c vào lo i v t li u, ph m vi áp d ng c a v t li u (n n, móng đư ng) tham kh o Ph l c A.
 4. 1.5. Hi u ch nh k t qu đ m nén trong phòng thí nghi m ph c v cho công tác thi công và nghi m thu: trong th c t , v t li u đư c s d ng ngoài hi n trư ng thư ng có ch a m t lư ng h t quá c nh t đ nh nên giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t (và đ m t t nh t) theo k t qu đ m nén trong phòng s khác v i giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t (và đ m t t nh t) hi n trư ng; do đó ph i ti n hành hi u ch nh k t qu đ m nén trong phòng đ đưa ra các thông s đ m nén hi n trư ng (giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t, đ m t t nh t đã hi u ch nh) cho phù h p. 1.5.1. Trư ng h p m u v t li u hi n trư ng có t l h t quá c nh hơn ho c b ng 5% thì không c n hi u ch nh, có th s d ng ngay k t qu thí nghi m đ m nén trong phòng ph c v cho công tác thi công và nghi m thu. 1.5.2. Trư ng h p m u v t li u hi n trư ng có t l h t quá c l n hơn 5% (nhưng nh hơn giá tr gi i h n quy đ nh t i kho n 1.3.1 và 1.3.2 tương ng v i phương pháp đ m nén), thì ph i ti n hành hi u ch nh theo hư ng d n chi ti t Ph l c B. B ng 1. Các thông s k thu t tương ng v i 4 phương pháp đ m nén Phương pháp đ m nén Đ m nén tiêu chu n Đ m nén c i ti n (Phương pháp I) (Phương pháp II) TT Thông s k thu t - Ch y đ m: 2,5kg - Ch y đ m: 4,54 kg - Chi u cao rơi:P 305mm - Chi u cao rơi: 457mm C i nh C il n C i nh C il n 1 Ký hi u phương pháp I-A I-D II-A II-D 2 Đư ng kính trong c a c i đ m, mm 101,6 152,4 101,6 152,4 3 Chi u cao c i đ m, mm 116,43 4 C h t l n nh t khi đ m, mm 4,75 19,0 4,75 19,0 5 S l pđ m 3 3 5 5 6 S chày đ m/l p 25 56 25 56 7 Kh i lư ng m u xác đ nh đ m, g 100 500 100 500 2. N i dung và ý nghĩa c a công tác đ m nén trong phòng thí nghi m 2.1. Công tác đ m nén l p v t li u (đ t, đá dăm c p ph i, c p ph i thiên nhiên…) làm tăng đ ch t, d n đ n tăng cư ng đ n đ nh c a n n móng đư ng có ý nghĩa quan tr ng trong xây d ng đư ng b . 2.2. Tr ng thái v t li u đư c đ m ch t bi u th qua giá tr kh i lư ng th tích khô. V i m i lo i v t li u thí nghi m, có m t giá tr đ m thích h p đ khi đ m nén v i công đ m quy đ nh thì l p v t li u này s đ t đư c đ ch t l n nh t. Giá tr đ m này đư c g i là đ m t t nh t và giá tr đ ch t l n nh t tương ng là kh i lư ng th tích khô l n nh t. 3.3. Quy trình này ch ra 2 phương pháp đ m nén v i công đ m khác nhau: phương pháp đ m nén tiêu 3 3 chu n v i công đ m 600kN.m/m ; phương pháp đ m nén c i ti n v i công đ m 2700kN.m/m . Tùy thu c vào lo i v t li u, ph m vi áp d ng cho l p k t c u, tính ch t c a công trình, th c tr ng thi t b đ m nén, ch d n k thu t thi công công trình đ quy đ nh phương pháp thí nghi m đ m nén và lo i c i đ m thích h p. V i m t lo i v t li u thí nghi m, vi c đ m theo phương pháp đ m nén c i ti n s cho giá tr đ m t t nh t nh hơn (và kh i lư ng th tích khô l n hơn) so v i phương pháp đ m nén tiêu chu n. 2.4. N i dung phương pháp 2.4.1. V t li u đư c hong khô đ n khi có th làm rơi v t li u, sàng lo i b h t quá c , chia đ u thành các m u. 2.4.2. tính lư ng nư c thích h p cho m i m u đ đ m các m u tăng d n.
 5. 2.4.3. V i m u m u đ m, v t li u đư c cho vào c i v i s l p thích h p, m i l p đư c đ m v i s ch y quy đ nh. Sau khi đ m l p cu i cùng, xác đ nh giá tr đ m, kh i lư ng th tích ư t, kh i lư ng th tích khô c a m u. 2.4.4. L p đ th quan h đ m - Kh i lư ng th tích khô trên cơ s s li u thí nghi m c a các m u. 2.4.5. Xác đ nh giá tr đ m đ m ch t t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t trên c s đ th quan h đ m - kh i lư ng th tích khô. 2.4.6. Ti n hành hi u ch nh k t qu đ m nén trong phòng (đ m đ m ch t t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t) khi v t li u đ m nén có ch a h t quá c theo hư ng d n chi ti t Ph l c B. 3. Yêu c u v thi t b , d ng c 3.1. C i đ m (khuôn đ m): có hai lo i c i đ m, c i nh (có đư ng kính trong 101,6 mm) và c i l n (có đư ng kính trong 152,4mm). C i đ m đư c ch t o b ng kim lo i, hình tr r ng, có kích thư c như mô t kho n 3.1.1 và 3.1.2. Trên c i có l p m t đai c i cao kho ng 60mm đ vi c đ m m u đư c d dàng hơn. Đai c i b ng kim lo i hình tr r ng, có đư ng kính trong b ng đư ng kính trong c a c i. C i cùng v i đai có th l p ch t khít vào v i đ c i. Đ c i đư c ch t o b ng kim lo i và có b m t ph ng. 3.1.1. C i nh có đư ng kính trong là 101,60 ± 0,41mm, chi u cao là 116,43 ± 0,13mm (th tích là 943 ± 3 8cm ) (Hình 1). 3.1.2. C i l n có đư ng kính trong là 152,40 ± 0,66mm, chi u cao là 116,43 ± 0,13mm (th tích là 2124 ± 3 21cm ) (Hình 1). 3.2. Ch y đ m g m có ch y đ m th công (đ m tay) và ch y đ m cơ khí (đ m máy). Có th s d ng m t trong hai lo i ch y đ đ m m u (hình 2). 3.2.1. Ch y đ m th công (đ m tay) có hai lo i: - Ch y đ m tiêu chu n (s d ng cho phương pháp đ m nén tiêu chu n); có kh i lư ng 2,495 ± 0,009 kg; chi u cao rơi 305 ± 2mm; - Ch y đ m c i ti n (s d ng cho phương pháp đ m nén c i ti n): có kh i lư ng 4,536 ± 0,009kg; chi u cao rơi 457 ± 2mm; - C hai lo i ch y đ m có đ c tính sau: đư c ch t o b ng kim lo i, m t dư i ch y ph ng hình tròn có đư ng kính 50,80 ± 0,25 mm. Ch y đư c l p trong m t ng kim lo i đ d n hư ng và kh ng ch chi u cao rơi, b o đ m sai s v chi u cao rơi n m trong kho ng ± 2mm. ng d n hư ng ph i có đư ng kính trong đ l n đ ch y đ m không b k t. Cách m i đ u ng d n hư ng kho ng 20mm có khoan 4 l thông khí đư ng kính 10mm cách đ u nhau (Hình 2). 3.2.2. Ch y đ m cơ khí (đ m máy) là thi t v cơ h c có các tính năng sau: - Có hai lo i ch y đ m (ch y đ m tiêu chu n và ch y đ m c i ti n) có kh i lư ng, kích thư c, và chi u cao rơi tương đương như hai lo i ch y th công nói trên. - T đ ng đ m m u, có b ph n t đ ng xoay ch y sau m i l n đ m b o đ m đ m đ u m t m u. - Có b ph n đ m s l n đ m, t đ ng d ng đ m khi đ n s l n đ m quy đ nh trư c. 3.3. D ng c tháo m u: thư ng dùng kích th y l c ho c d ng c tương đương dùng đ tháo m u đã đ m ra kh i c i. 3.4. Cân: m t chi c cân có kh năng cân đư c đ n 15 kg v i đ chính xác ± 1g (đ xác đ nh kh i lư ng th tích ư t c a m u); m t chi c có kh năng cân đư c đ n 800g v i đ chính xác ± 0,01g (đ xác đ nh đ m m u). 0 3.5. T s y: lo i có b ph n c m bi n nhi t đ có th t đ ng duy trì nhi t đ trong t m c 110 ± 5 C dùng đ s y khô m u, xác đ nh đ m. 3.6. Sàng: 2 sàng l vuông lo i 19,0mm và 4,75mm. 3.7. Thanh tháp g t c nh th ng đ hoàn thi n b m t m u; thanh thép có b m t ph ng, chi u dài kho ng 250 mm, có m t c nh đư c mài vát. Thanh thép ph i đ c ng đ đ m b o b m t m u ph ng sau khi hoàn thi n m t m u.
 6. 3.8. D ng c tr n m u: g m m t s d ng c như ch o, bay, dao… dùng đ tr n đ u m u v i các hàm lư ng nư c khác nhau. 3.9. D ng c làm tơi m u: v g , ch y cao su. 3.10. H p gi a m đư c ch t o t v t li u kim lo i không g , có dung tích đ ch a kh i lư ng m u quy đ nh (100g ho c 500g ng v i các phương pháp đ m nén quy đ nh), không thay đ i kh i lư ng và bi n đ i tính ch t khi ch u tác đ ng c a nhi t sau nhi u chu kỳ. H p ph i có n p kín đ hơi nư c không b thoát ra khi b o qu n m u và không làm m u b hút m sau khi m u đã đư c s y khô. M i khí nghi m xác đ nh đ m c n có m t h p gi m. 4. Chu n b m u 4.1. Làm khô m u: n u m u m ư t, c n ph i làm khô m u b ng cách phơi ngoài không khí ho c cho 0 vào trong t s y, duy trì nhi t đ trong t s y không quá 60 C cho đ n khi có th làm tơi v t li u. Dùng v g đ p nh đ làm tơi v t li u, dùng ch y cao su nghi n các h t nh đ tránh làm thay đ i thành ph n h t c p ph i t nhiên c a m u. 4.2. Sàng m u: m u thí nghi m đ m nén ph i đư c sàng đ lo i b h t quá c . Căn c phương pháp đ m nén quy đ nh đ s d ng lo i sàng thích h p: - V i phương pháp I-A và II-A: v t li u đư c sàng qua sàng 4,75mm; - V i phương pháp I-D và II-D: v t li u đư c sàng qua sàng 19,0mm; 4.3. Kh i lư ng m u c n thi t: căn c phương pháp đ m nén quy đ nh, kh i lư ng m u v t li u t i thi u c n thi t đ thí nghi m như sau: - V i phương pháp I-A và II-A: 15 kg (3kg x 5c i); - V i phương pháp I-D và II-D; 35kg (7kg x 5c i); 4.4. T o m cho m u: l y lư ng m u đã chu n b t i kho n 4.3 chia thành 5 ph n tương đương nhau. M i ph n m u đư c tr n đ u v i m t lư ng nư c thích h p đ đư c lo t m u có đ m cách nhau m t kho ng nh t đ nh, sao cho giá tr đ m đ m ch t t t nh t tìm đư c sau khi thí nghi m n m trong kho ng gi a c a 5 giá tr đ m t o m u. Đánh s m u v t li u t 1 đ n 5 theo th t đ m m u tăng d n. Cho các ph n m u đã tr n m vào thùng kín đ m u, v i th i gian m u kho ng 4 gi . Ghi chú 2: Vi c ch n giá tr đ m t o m u đ u tiên và kho ng đ m gi a các m u tham kh o theo hư ng d n sau: - V i đ t lo i cát: b t đ u t đ m 5%, kho ng đ m gi a các m u t 1% đ n 2%. - V i đ t lo i sét: b t đ u t đ m 8%, kho ng đ m gi a các m u là 2% (v i đ t sét pha), ho c t 5% đ n 5% (v i đ t sét); - V i đá dăm c p ph i: b t đ u t đ m 1,5%, kho ng đ m gi a các m u t 1% đ n 1,5%. 5. Đ m m u 5.1. Chu n b d ng c và ch n các thông s đ m nén: căn c phương pháp đ m nén quy đ nh, chu n b d ng c và l a ch n các thông s đ m nén (B ng 1). 5.2. Trình t đ m m u: lo t m u đã chu n b (kho n 4,4) s đư c đ m l n lư t t m u có đ m th p nh t cho đ n m u có đ m cao nh t. 5.3. Chi u dày m i l p và t ng chi u dày sau khi đ m: căn c s l p đ m quy đ nh theo phương pháp đ m nén (B ng 1) đ đi u ch nh lư ng v t li u đ m 1 l p cho phù h p, sao cho chi u dày c a m i l p sau khi đ m tương đương nhau và t ng chi u dày c a m u sau khi đ m cao hơn c i đ m kho ng 10mm. 5.4. Đ m c i th nh t: ti n hành v i m u có đ m th p nh t theo trình t sau: 5.4.1. Xác đ nh kh i lư ng c i, ký hi u là M (g). L p c i ch t khít v i đ c i. 5.4.2. Đ m l p th nh t: đ t c i t i v trí có m t ph ng ch c ch n, không chuy n v trong quá trình đ m. Cho m t ph n m u có kh i lư ng phù h p vào c i, dàn đ u m u và làm ch t sơ b b ng cách l y ch y đ m ho c d ng c nào đó có đư ng kính kho ng 50mm đ m r t nh đ u kh p m t m u cho đ n khi v t li u không còn r i r c và m t m u ph ng. Khi đ m, ph i đ cho ch y đ m rơi t do và d ch chuy n ch y sau m i l n đ m đ phân b các cú đ m đ u kh p m t m u (xem Hình 3. Sơ đ phân b các cú đ m).
 7. Sau khi đ m xong v i s ch y quy đ nh, n u có ph n v t li u bán trên thành c i ho c nhô lên trên b m t m u thì ph i l y dao c o đi và r i đ u trên m t m u. 5.4.3. Đ m các l p ti p theo: l p l i quá trình như mô t t i kho n 5.4.2. 5.4.4. Sau khi đ m xong, tháo đai c i ra và làm ph ng m t m u b ng thanh thép g t sao cho b m t m u cao ngang v i m t trên c a c i. Xác đ nh kh i lư ng c a m u và c i, ký hi u là M1 (g). 5.4.5. L y m u xác đ nh đ m: đ y m u ra kh i c i và l y m t lư ng v t li u đ i di n (xem B ng 1) ph n gi a kh i đ t, cho vào h p gi m, s y khô đ xác đ nh đ m, ký hi u là W (%). Đ i v i đ t lo i cát, l y m u v t li u r i ( ch o tr n) trư c khi đ m đ xác đ nh đ m. 5.5. Đ m các m u còn l i: l p l i quá trình như mô t t i kho n 5.4 đ i v i các m u còn l i (theo th t đ m m u tăng d n) cho đ n khi h t lo t 5 m u. Ghi chú 3: Quá trình đ m s k t thúc cho t i khi giá tr kh i lư ng th tích ư t là γw c a m u gi m ho c không tăng n a. Thông thư ng, thí nghi m đ m nén đư c ti n hành v i 5 c i đ m. Trư ng h p kh i lư ng th tích ư t là γw c a m u th 5 v n tăng thì ph i ti n hành đ m ch t thêm v i c i th 6 và các c i ti p theo. Ghi chú 4: N u m u v t li u không b thay đ i c p ph i m t cách đáng k (thư ng là m u đ t) thì có th s d ng l im u sau khi đ m. Vi c thí nghi m đ m nén đư c ti n hành như sau: - Chu n b 1 m u v t li u v i kh i lư ng theo quy đ nh cho 1 m u khoãn 4.3. T o m cho m u theo quy đ nh kho n 4.4 v i đ m tương đương m u th 1 trong lo t 5 m u. Đ m m u theo hư ng d n kho n 5.4; - Sau khi đ m xong, đ p tơi m u và tr n thêm m t lư ng nư c thích h p. m u v i th i gian ít nh t là 15 phút. Sau đó ti n hành đ m m u; - L p l i quá trình đ m m u và tr n thêm m t lư ng nư c thích h p. m u v i th i gian ít nh t là 15 phút. Sau đó ti n hành đ m m u; - L p l i quá trình đ m m u cho t i khi giá tr kh i lư ng th tích ư t là γw c a m u gi m ho c không tăng n a. 6. Tính toán k t qu thí nghi m 6.1. Đ m c a m u đư c xác đ nh theo công th c sau: A-B W (%) = x 100 (1) B-C Trong đó: W là đ m c a m u, %; A là kh i lư ng c a m u ư t và h p gi m, g, cân chính xác đ n 0,01g; 0 B là kh i lư ng c a m u khô và h p gi m, sau khi s y t i nhi t đ 110 ± 5 C đ n khi kh i lư ng không đ i, g, cân chính xác đ n 0,01g; C là kh i lư ng c a h p gi m, g, cân chính xác đ n 0,01g. 6.2. Kh i lư ng th tích ư t c a m u đư c tính theo công th c sau: M1 - M γw = (2) V trong đó: 3 γw là kh i lư ng th tích ư t c a m u, g/cm ; M1 là kh i lư ng c a m u và c i, g; M là kh i lư ng c a c i, g; 3 V là th tích c a c i, cm .
 8. 6.3. Kh i lư ng th tích khô c a m u đư c tính theo công th c sau: 100 γw γk = (3) (W+100) trong đó: 3 γk là kh i lư ng th tích khô c a m u, g/cm ; 3 γw là kh i lư ng th tích ư t c a m u; g/cm ; W là đ m c a m u, % 6.4. V đ th quan h đ m - kh i lư ng th tích khô; v i lo t 5 m u đã đ m s có lo t 5 c p giá tr đ m - kh i lư ng th tích khô tương ng. Bi u di n các c p giá tr này b ng các đi m trên bi u đ quan h đ m - kh i lư ng th tích khô, trong đó tr c tung bi u th giá tr kh i lư ng th tích khô và tr c hoành bi u th giá tr đ m. V đư ng cong trơn qian các đi m trên đ th . 6.5. Xác đ nh giá tr đ m đ m ch t t t nh t: giá tr trên tr c hoành ng v i đ nh c a đư ng cong đư c g i là đ m đ m ch t t t nh t c a v t li u trong phòng thí nghi m, ký hi u là W op (xem hình v m u báo cáo k t qu thí nghi m). 6.6. Xác đ nh giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t: giá tr trên tr c tung ng v i đ nh đư ng cong (đi m xác đ nh đ m đ m ch t t t nh t) đư c g i là kh i lư ng th tích khô l n nh t c a v tli u trong phòng thí nghi m, ký hi u là γkmax (xem hình v m u báo cáo k t qu thí nghi m). 6.7. Xác đ nh giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t đã hi u ch nh ph c v cho công tác đ m nén l p v t li u hi n trư ng; căn c vào k t qu đ m nén trong phòng, t l h t quá c , t tr ng kh i lư ng c a h t quá c , đ m c a h t quá c c a m u v t li u thí nghi m, tính giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t đã hi u ch nh theo hư ng d n t i kho n B.2 c a Ph l c B (hi u ch nh theo cách th nh t) và Ph l c C. Ghi chú 5: - Giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t đã hi u ch nh ch đ m b o có đ tin c y khi m u v t li u thí nghi m đ i di n cho đo n thi công; - Có th l y giá tr đ m c a ph n h t quá c W qc = 2% đ tính giá tr đ m đ m nén t t nh t đã hi u ch nh (theo công th c 1-5, Ph l c B) ph c v cho công tác thi công. 7. Báo cáo k t qu thí nghi m 7.1. Báo cáo: báo cáo k t qu thí nghi m đ m nén trong phòng g m nh ng thông tin sau: 1- Tên công trình, tên d án và h ng m c áp d ng. 2- Đơn v yêu c u 3- Ngu n g c v t li u. 4- Quy trình đ m nén, phương pháp đ m nén áp d ng (ví d 22 TCN 333-06, phương pháp II-D). 5- Đ m đ m ch t t t nh t, %, làm tròn đ n 1%. 3 3 6- Kh i lư ng th tích khô l n nh t trong phòng thí nghi m, g/cm , làm tròn đ n 0,01g/cm 3 3 7- Kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh, g/cm , làm tròn đ n 0,01 g/cm ; Đ m đ m ch t t t nh t đã hi u ch nh, %, làm tròn đ n 1% (theo hư ng d n Ph l c B và Ph l c C). 7.2. Đ chính xác: sai s cho phép gi a 2 l n thí nghi m đ m nén v i cùng lo i v t li u không vư t quá các giá tr sau: -Đ m đ m ch t t t nh t gi a hai l n thí nghi m không quá 10% so v i giá tr trung bình; 3 - Kh i lư ng th tích khô l n nh t gi a hai l n thí nghi m không quá 0,035g/cm .
 9. PH L C A NGUYÊN T T L A CH N PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI M Đ M NÉN Đ T, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG Phương pháp TT Ph m vi áp d ng thí nghi m 1 Phương pháp I-A - V t li u: đ t h t m n, đ t cát (cát đen), đ t sét, đ t h t thô… (kích c h t Dmax < 19mm, lư ng h t có đư ng kính > 4,75mm chi m không quá 50%) làm n n đư ng. - Trư ng h p s li u đ m nén (đ m t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t) đ đ m t o m u CBR thì đ m nén b ng c i l n (phương pháp I-D) 2 Phương pháp I-D - V t li u: đ t s i s n… (kích c h t Dmax < 50mm, lư ng h t có đư ng kính > 19mm chi m không quá 50%) làm n n, móng đư ng (do Quy trình thi công nghi m thu ho c ch d n k thu t quy đ nh đ m nén theo phương pháp đ m nén tiêu chu n). 3 Phương pháp II-A - V t li u: đ t h t m n, đ t cát (cát đen), đ t sét, đ t h t thô…(kích c h t Dmax < 19mm, lư ng h t có đư ng kính > 4,75mm chi m không quá 50%) làm n n đư ng (do Quy trình thi công nghi m thu ho c ch d n k thu t quy đ nh đ m nén theo phương pháp đ m nén c i ti n). - Trư ng h p l y s li u đ m nén (đ m t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t) đ đ m t i m u CBR thì đ m nén b ng c i l n (phương pháp II-D) 4 Phương pháp II-D - V t li u: c p ph i đá dăm, c p ph i thiên nhiên, đ t s i s n… (kích c h t Dmax < 50mm, lư ng h t có đư ng kính > 19mm chi m không quá 50%) làm móng đư ng. PH L C B HI U CH NH K T QU THÍ NGHI M Đ M NÉN TRONG PHÒNG KHI V T LI U HI N TRƯ NG CÓ CH A H T QUÁ C B.1. Ph m vi áp d ng B.1.1. Phương pháp hi u ch nh này nh m m c đích xác đ nh đư c kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t c a v t li u th c t hi n trư ng khi có ch a t l h t quá c nh t đ nh (g i là kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t tnh t đã hi u ch nh) trên cơ s đã bi t giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t theo thí nghi m đ m nén trong phòng. B.1.2. Vi c hi u ch nh đ m b o có đ tin c y cao khi m u v t li u trong phòng cùng lo i v i m u hi n trư ng và t l h t quá c n m trong kho ng quy đ nh (xem kho n 1.3.1 và kho n 1.3.2 c a Quy trình này). Ghi chú 1: Có th áp d ng phương pháp hi u ch nh này v i t l h t quá c (h t trên sàng 4,75mm ho c trên sàng 19,0 mm tương ng v i phương pháp đ m nén) đ n 50%. B.1.3. Hi u ch nh: có hai phương pháp hi u ch nh: B.1.3.1. Phương pháp th nh t: căn c vào giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t trong phòng thí nghi m, tính giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t đã hi u ch nh khi v t li u có ch a m t lư ng h t quá c nh t đ nh. H s đ m ch t K đư c xác đ nh b ng cách l y giá tr kh i lư ng th tích khô th c t ngoài hi n trư ng (xác đ nh b ng ph u rót cát) chia cho giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh. B.1.3.2. Phương pháp th hai: căn c vào giá tr kh i lư ng th tích khô th c t c a v t li u ngoài hi n trư ng (xác đ nh b ng ph u rót cát), tính giá tr kh i lư ng th tích khô th c t c a ph n h t tiêu chu n có trong m u t i hi n trư ng. H s đ m ch t K đư c xác đ nh b ng cách l y giá tr kh i lư ng th tích khô th c t c a ph n h t tiêu chu n ngoài hi n trư ng chia cho giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t đã xác đ nh trong phòng thí nghi m.
 10. Ghi chú 2: Hai phương pháp hi u ch nh trên là tương đương. Phương pháp th nh t thư ng đư c áp d ng ph bi n hơn. B.2. Hi u ch nh theo phương pháp th nh t B.2.1. L y m u v t li u đ i di n hi n trư ng. Căn c vào phương pháp đ m nén trong phòng đã ti n hành, l y saàng phù h p đ sàng tách m u v t li u thành hai ph n: ph n h t tiêu chu n và ph n quá c . Xác đ nh kh i lư ng ư t, đ m c a ph n h t tiêu chu n và ph n h t quá c . B.2.1.1. Trư ng h p mu n xác đ nh kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh và đ m đ m ch t t t nh t đã hi u ch nh: m u đư c l y t khu v c t p k t v t li u d đ nh thi công. B.2.1.2. Trư ng h p mu n xác đ nh đ ch t lu lèn: m u đư c l y t i h đào c a l p v t li u đã lu lèn, t i v trí thí nghi m xác đ nh đ ch t b ng ph u rót cát. B.2.2. Xác đ nh kh i lư ng khô c a ph n h t tiêu chu n và ph n h t quá c : B.2.2.1. Kh i lư ng khô c a ph n h t tiêu chu n đư c tính theo công th c sau: 100 Mwtc Mktc = (1-1) (100 + W tc) Trong đó: Mktc là kh i lư ng khô c a ph n h t tiêu chu n, g; Mwtc là kh i lư ng ư t c a ph n h t tiêu chu n, g; W tc là đ m c a ph n h t tiêu chu n, % B.2.2.2. Kh i lư ng khô c a ph n h t quá c đư c tính theo công th c sau: 100 Mwtc Mkqc = (1-2) (100 + W tc) Trong đó: Mkqc là kh i lư ng khô c a ph n h t quá c , g; Mwqc là kh i lư ng ư t c a ph n h t quá c , g; W qc là đ m c a ph n h t quá c , % B.2.3. Xác đ nh t l h t tiêu chu n và h t quá c ; B.2.3.1. T l h t tiêu chu n đư c tính theo công th c sau: 100 Mktc Ptc = (1-3) (Mktc + Mkqc) B.2.3.2. T l h t quá c đư c tính theo công th c sau: 100 Mqtc Pqc = (1-4) (Mktc + Mkqc) Trong đó: Ptc là t l h t tiêu chu n, %; Pqc là t l h t quá c , %; Mktc là kh i lư ng khô c a ph n h t tiêu chu n, g; Mkqc là kh i lư ng khô c a ph n h t quá c , g. B.2.4. Xác đ nh đ m ch t t t nh t và kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh (c a m u hi n trư ng bao g m c h t quá c và h t tiêu chu n); B.2.4.1. Đ m đ m ch t t t nh t đã hi u ch nh đư c tính theo công th c sau:
 11. W opPtc + W qc Pqc W ophc = (1-5) 100 trong đó: Wophc là đ m đ m ch t t t nh t đã hi u ch nh, %; W op là đ m đ m ch t t t nh t theo k t qu đ m nén trong phòng, %; Ptc là t l h t tiêu chu n, %; Pqc là t l h t quá c , %; W qc là đ m c a ph n h t quá c , %. B.2.4.2. Kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh đư c tính theo công th c sau: 100 γkmax Gmγn γkmaxhc = (1-6) γkmax Pqc + GmγnPtc Trong đó: 3 γkmaxhc là kh i lư ng th tích khô l n nh t hi u ch nh (xét đ n nh hư ng c a lư ng h t quá c ), g/cm ; 3 γkmax là kh i lư ng th tích khô l n nh t theo k t qu đ m nén trong phòng, g/cm ; Pqc là t l h t quá c , %; Ptc là t tr ng kh i (bulk specific gravity) c a h t quá c (xác đ nh theo hư ng d n ph l c C); 3 3 γn là kh i lư ng th tích c a nư c, g/cm . T i nhi t đ trong phòng thí nghi m, l y γn= 1,0g/cm B.2.5. Tính h s đ m ch t K B.2.5.1. Tính kh i lư ng th tích khô th c t c a m u hi n trư ng trên cơ s k t qu thí nghi m đ ch t b ng ph u rót cát theo công th c sau: 100 γwtt γktt = (1-7) (100 + W tt) Trong đó: 3 γktt là kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm ; 3 γwtt là kh i lư ng th tích ư t th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm ; W tt là đ m th c t c a m u hi n trư ng, %. B.2.5.2. H s đ m ch t K đư c xác đ nh theo công th c sau: 100 γwtt K= (1-8) γkmaxhc Trong đó: K là h s đ m ch t, %; 3 γktt là kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng (xác đ nh b ng ph u rót cát), g/cm ; γkmaxhc là kh i lư ng th tích khô l n nh t hi u ch nh (có xét đ n nh hư ng c a lư ng h t quá c ), 3 g/cm . B.3. Hi u ch nh theo phương pháp th hai B.3.1. T i v trí c n xác đ nh đ ch t hi n trư ng, thí nghi m xác đ nh đ ch t b ng ph u rót cát. B.3.2. Xác đ nh kh i lư ng th tích ư t và đ m c a m u hi n trư ng. Tính kh i lư ng th tích khô th c t c a m u hi n trư ng trên cơ s k t qu thí nghi m đ ch t b ng ph u rót cát (công th c 1-7).
 12. B.3.3. L y m u v t li u hi n trư ng t h đào t i v trí thí nghi m đ ch t b ng ph u rót cát. Căn c vào phương pháp thí nghi m đ m nén trong phòng đã ti n hành, l y sàng phù h p đ sàng tách m u v t li u thành hai ph n: ph n h t tiêu chu n và ph n h t quá c . B.3.4. Xác đ nh t l h t tiêu chu n và h t quá c (công th c 1-3 và 1-4). B.3.5. Xác đ nh kh i lư ng th tích khô th c t c a ph n h t tiêu chu n t i hi n trư ng: Ppc γ ktt γ ktc = (1-9) γ ktt Pqc 100 − Gmγn Trong đó: 3 γktc là kh i lư ng th tích khô c a ph n h t tiêu chu n t i hi n trư ng, g/cm ; Ptc là t l h quá c , %; Pqc là t l h t quá c , %; 3 γktt là kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng (xác đ nh b ng ph u rót cát), g/cm ; Gm là t tr ng kh i c a h t quá c (xác đ nh theo hư ng d n Ph l c C); 3 3 γn là kh i lư ng th tích c a nư c, g/cm . T i nhi t đ trong phòng thí nghi m, l y γn= 1,0g/cm . B.3.6. Tính h s đ m ch t K 100 γktt K= (1-10) γkmax Trong đó: K là h s đ m ch t, %; 3 γktc là kh i lư ng th tích khô th c t c a ph n h t tiêu chu n t i hi n trư ng, g/cm ; 3 γkmax là kh i lư ng th tích khô l n nh t theo k t qu đ m nén trong phòng, g/cm . PH L C C XÁC Đ NH T TR NG KH I C A H T QUÁ C C.1. Ph m vi áp d ng Phương pháp này quy đ nh trình t ti n hành xác đ nh t tr ng kh i (bulk specific gravity) c a c t li u quá c ph c v cho vi c hi u ch nh kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ m đ m nén t t nh t c a v t li u th c t hi n trư ng khi có các h t quá c . C.2. Đ nh nghĩa T tr ng kh i (bulk specific gravity): là t s tính b ng kh i lư ng trong không khí c a m t đơn v th tích c t li u (bao g m c ph n đ c ch c và ph n th m nư c nhưng không bao g m l r ng gi a các h t) chia cho kh i lư ng trong không khí c a nư c c t có cùng th tích t i m t nhi t đ nh t đ nh. T tr ng kh i không có th nguyên. C.3. D ng c thí nghi m C.3.1. Cân: cân ph i đư c thi t k phù h p đ có th cân m u khi m u đang treo trong nư c, có đ chính xác 1g (th a mãn yêu c u c a AASHTOM 231). C.3.2. Gi đ ng m u làm b ng lư i thép có l nh hơn ho c b ng 3mm sao cho không th l t m u c t li u. Khi thí nghi m v i c t li u có đư ng kính nh hơn ho c b ng 37,5mm thì dung tích gi t 4 đ n 3 7dm . Khi thí nghi m c t li u l n hơn thì dung tích gi ph i l n hơn. C. 3.3. Thùng nư c là lo i thùng có đ dung tích đ treo toàn b gi và m u trong khi làm thí nghi m. Ph i có m t ng thoát phía g m mi ng thùng đ duy trì m c nư c trong thùng là c đ nh trong quá trình thí nghi m.
 13. C.3.4. Dây treo gi là lo i dây có đ đ b n, có đư ng kính nh nh t có th đ gi m thi u nh hư ng đ n k t qu thí nghi m. C.3.5. Sàng: 2 sàng l vuông lo i 19,0mm và 4,75mm và m t vài sàng khác (xem B ng 1). C.4. Chu n b m u C.4.1. Kh i lư ng m u thí nghi m: m u sau khi l y đư c tr n đ u và rút g n đ thí nghi m ph i có kh i lư ng nh nh t theo quy đ nh b ng 1. C.4.2. Sàng m u: căn c phương pháp đ m nén quy đ nh, dùng lo i sàng thích h p đ tách m u thành hai ph n. Lo i b h t l t sàng. R a ph n m u trên sàng th t s ch đ lo i b toàn b h t l t sàng. R a ph n m u trên sàng th t s ch đ lo i b toàn b b i bám trên b m t các h t c t li u. - V i phương pháp I-A và II-A: dùng sàng 4,75mm; - V i phương pháp I-D và II-D: dùng sàng 19,0mm C.5. Ti n hành thí nghi m 0 C.5.1. S y m u đ n kh i lư ng không đ i trong t s y t i nhi t đ 110 ± 5 C. Sau đó đưa m u ra ngoài không khí trong vòng t 1 đ n 4 gi đ m u ngu i (có th c m đư c m u). C.5.2. Ngâm m u vào nư c trong th i gian kho ng 24 gi t i nhi t đ trong phòng. C.5.3. V t m u ra kh i nư c, lăn các h t c t li u trên m t cái khăn bông cho đ n khi màng nư c t do bám trên m t h t c t li u đã b th m h t. Nh ng h t c t li u to thì ph i lau t ng h t m t. Cũng có th s d ng m t cái qu t đ th i đ ng th i vi c lau khô. Ph i chú ý không đ cho ph n nư c th m vào trong l r ng c a c t li u thoát ra. Sau khi đã lau khô, cân xác đ nh kh i lư ng m u khô gió chính xác đ n 1g (ký hi u là B). C.5.4. Ngay sau khi cân m u, cho m u vào gi và cân xác đ nh kh i lư ng m u khi treo trong nư c. Sau khi gi và m u đã đư c treo ng p hoàn toàn trong nư c, ph i l c nh gi cho khí thoát ra h t đ k t qu thí nghi m đư c chính xác. Cân xác đ nh kh i lư ng m u trong nư c chính xác đ n 1g (ký hi u là C). 0 C.5.5. S y m u đ n kh i lư ng không đ i trong t s y t i nhi t đ 110 ± 5 C. Sau đó đưa m u ra ngoài không khí trong vòng t 1 đ n 4 gi đ m u ngu i (có th c m đư c m u). Sau đó cân xác đ nh kh i lư ng m u chính xác đ n 1g (ký hi u là A). B ng 1. Kh i lư ng m u thí nghi m Kích c h t l n nh t (mm) Kh i lư ng m u t i thi u (kg) ≥ 19,0 2 25,0 3 37,5 4 50 5 63 8 C.6. Tính toán k t qu : T tr ng kh i (bulk specific gravity) đư c tính theo công th c sau: A T tr ng kh i = B-C Trong đó: A là kh i lư ng m u khô hoàn toàn, g; B là kh i lư ng m u khô b m t, g; C là kh i lư ng m u cân trong nư c, g. C.7. Báo cáo C.7.1. Báo cáo k t qu thí nghi m bao g m các thông tin sau:
 14. - Lo i h t quá c thí nghi m (trên sàng 4,75mm hay trên sàng 19,0mm); - Giá tr t tr ng đư c làm tròn đ n 0,01. C.7.2. Đ chính xác c a k t qu thí nghi m: sai khác l n nh t gi a hai k t qu thí nghi m trên 1 m u c t li u ph i th a mãn yêu c u sau: - Do 1 thí nghi m viên th c hi n: ≤ 0,025 - Do 2 phòng thí nghi m th c hi n: ≤ 0,038 Hình 1. C i đ m nén
 15. Hình 2. Chày đ m nén M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S TN: ……………/LAS-XD… PH L C K T QU THÍ NGHI M Đ M CH T TIÊU CHU N 1. Đơn v yêu c u: 2. Công trình:
 16. 3. H ng m c: CPĐD - Móng trên 4. Đ a ch m u: Km 74 + 440 Trái 5. Ngày g i m u: 6. Ngày thí nghi m: 7. S hi u m u: M1 8. Quy trình thí nghi m: 22 TCN 333-06 Phương pháp II-D K T QU THÍ NGHI M I. THÍ NGHI M Đ M NÉN S khuôn đ m Đơn v 1 2 3 4 5 Kh i lư ng khuôn g 4387 4387 4387 4387 4387 3 Th tích khuôn cm 2303 2303 2303 2303 2303 Kh i lư ng khuôn + đ t m g 9326 9559 9961 10016 9985 3 Kh i lư ng th tích ư t g/cm 2,14 2,25 2,42 2,44 2,43 II. THÍ NGHI M Đ M S hi u h p m Đơn v 0 0 0 0 0 Kh i lư ng h p + đ t m g 326,36 232,18 250,37 239,95 326,20 Kh i lư ng h p + đ t khô g 322,02 225,38 237,49 225,06 302,2 Kh i lư ng h p g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Đ m % 1,3 3,0 5,4 6,6 7,9 3 Kh i lư ng th tích khô g/cm 2,12 2,18 2,30 2,29 2,25 K T QU CHƯA HI U CH NH Đ m t i ưu: W op = 5,9 (%) Kh i lư ng th tích khô l n nh t: 3 kmax = 2,30 (g/cm ) K T QU HI U CH NH Đ m t i ưu: OMC = 5,0 (%) Kh i lư ng th tích khô l n nh t: 3 MDD = 2,38 (g/cm ) T l h t quá c D > 19mm; 22 T tr ng kh i c a h t quá c : 2,72 Ngư i thí nghi m: (H và tên) (ký tên) Ngư i ki m tra: (H và tên) (ký tên) ………, ngày tháng năm PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD…
Đồng bộ tài khoản