Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C C P, CÔNG NH N GI Y CH NG NH N I U KI N V N CHUY N HÀNG NGUY HI M B NG Ư NG HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v i u ki n, trình t , th t c c p, công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không cho các hãng hàng không Vi t Nam và các hãng hàng không nư c ngoài kinh doanh v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. 2. Quy t nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c c p, công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không. i u 2. Quy nh chung i v i vi c v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không Vi c v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không ph i tuân th theo các quy nh c a: 1. Công ư c v hàng không dân d ng qu c t , Ph l c 18 v v n chuy n an toàn hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không (The Safe Transport of Dangerous Goods by Air); 2. Tài li u hư ng d n k thu t v v n chuy n hàng nguy hi m (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air – Doc 9284) c a T ch c hàng không dân d ng qu c t (sau ây g i t t là Tài li u hư ng d n k thu t c a ICAO); 3. Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam;
  2. 4. Pháp lu t liên quan n hàng nguy hi m ư c v n chuy n. i u 3. i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không Vi t Nam 1. Có gi y phép kinh doanh v n chuy n hàng không. 2. Có Gi y ch ng nh n ngư i khai thác tàu bay cho phép v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không do C c Hàng không Vi t Nam c p ho c công nh n. i u 4. i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không nư c ngoài 1. Hãng hàng không nư c ngoài ch ư c phép v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không sau khi ư c C c Hàng không Vi t Nam c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không. 2. Hãng hàng không nư c ngoài ch ư c phép v n chuy n hàng nguy hi m không thư ng l b ng ư ng hàng không sau khi ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không do qu c gia c a hãng hàng không ho c c a ngư i khai thác tàu bay liên quan c p. i u 5. i u ki n c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không nư c ngoài 1. ư c c p quy n v n chuy n hàng không thư ng l t i Vi t Nam. 2. Có Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không còn giá tr do Qu c gia c a hãng hàng không ho c c a ngư i khai thác tàu bay liên quan c p và ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n. 3. Có nhân viên ch u trách nhi m v v n chuy n hàng nguy hi m t i c ng hàng không, sân bay liên quan c a Vi t Nam, áp ng tiêu chuNn theo quy nh v nhân viên hàng không. i u 6. Th t c, trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không Vi t Nam Trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác tàu bay do C c Hàng không Vi t Nam c p i v i hãng hàng không Vi t Nam ã có n i dung quy nh v vi c cho phép v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không. Do v y th t c, trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v c p Gi y ch ng nh n ngư i khai thác tàu bay. i u 7. Th t c, trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không nư c ngoài
  3. 1. Hãng hàng không nư c ngoài ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không ph i g i h sơ t i C c Hàng không Vi t Nam, bao g m các tài li u sau ây: a) ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không; b) B n sao Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không do Qu c gia c a hãng hàng không ho c c a ngư i khai thác tàu bay liên quan c p; c) B n sao Ch ng ch chuyên môn v v n chuy n hàng nguy hi m c a nhân viên nêu t i kho n 3 i u 5 c a Quy t nh này ư c c p b i cơ s ào t o, hu n luy n nghi p v ã ư c C c Hàng không Vi t Nam c p ho c công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n ào t o, hu n luy n nghi p v nhân viên hàng không. d) Biên lai ho c tài li u xác nh n v n p l phí. 2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, C c Hàng không Vi t Nam thNm nh, ánh giá n i dung h sơ và quy t nh vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không. Trong trư ng h p t ch i ơn ngh thì ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ngh bi t và nêu rõ lý do. Trong quá trình thNm nh, C c Hàng không Vi t Nam có quy n yêu c u ngư i n p h sơ b sung nh ng tài li u liên quan ho c gi i trình tr c ti p. 3. Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m thư ng l b ng ư ng hàng không b m t giá tr hi u l c trong các trư ng h p sau ây: a) Không còn áp ng ư c i u ki n c p Gi y ch ng nh n; b) C ý làm sai l ch thông tin trong h sơ xin c p Gi y ch ng nh n; c) B x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c thu h i Gi y ch ng nh n. i u 8. Công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không c a hãng hàng không nư c ngoài 1. C c Hàng không Vi t Nam công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không c a nư c ngoài quy nh t i kho n 2 i u 4, kho n 2 i u 5 c a Quy t nh này trên cơ s i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 2. Trong trư ng h p không có quy nh c a i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên, C c Hàng không Vi t Nam xem xét công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không c a nư c ngoài trên cơ s phê duy t Quy ch v n chuy n hàng nguy hi m, Chương trình ào t o nhân viên trong lĩnh v c v n chuy n hàng nguy hi m c a hãng hàng không nư c ngoài.
  4. 3. C c Hàng không Vi t Nam xem xét công nh n Gi y ch ng nh n i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng hàng không quy nh t i kho n 2 i u này trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn ngh kèm theo các tài li u liên quan. Trong trư ng h p t ch i ơn ngh thì ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ngh bi t và nêu rõ lý do. i u 9. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 10. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 10; - Các Th trư ng; - Văn phòng Chính ph - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; H Nghĩa Dũng - Website Chính ph ; - Lưu VT,VT i.
Đồng bộ tài khoản