Quyết định số 13/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-BYT về Quy chế Quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành, để sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế Quản lý mỹ phẩm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 13/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH S 13/2007/Q -BYT C A B Y T V VI C S A I I U 2 C A QUY T NNH S 35/2006/Q -BYT NGÀY 10/11/2006 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH "QUY CH QU N LÝ M PH M" B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i i u 2 v hi u l c thi hành c a Quy t nh s 35/2006/Q -BYT ngày 10/11/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Quy ch Qu n lý m phNm"như sau : Quy ch này có hi u l c áp d ng t ngày 01/4/2007. Bãi b Quy t nh s 3629/1998/Q -BYT ngày 19/12/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành danh m c các lo i m phNm b t bu c ăng ký ch t lư ng t i B Y t , Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam v vi c ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p khNu vào Vi t Nam, Công văn s 3716/QLD ngày 03/7/2001 c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam v vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng m phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản