Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 13/2007/Q -UBND Bình Th nh, ngày 11 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 341/2004/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c các cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Căn c Văn b n s 38/SNV ngày 19 tháng 01 năm 2005 c a S N i v thành ph v hư ng d n s p x p l i t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Căn c Ngh quy t s 40/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 120/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Phòng Y t tr c thu c UBND qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 09/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p Phòng Y t qu n Bình Th nh; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n Bình Th nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Y t , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n, B nh vi n qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) Chương 1: VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A PHÒNG Y T i u 1. V trí và ch c năng Phòng Y t là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s lãnh o, ch o, qu n lý tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s ch o hư ng d n v chuyên môn c a S Y t thành ph ; Phòng Y t có ch c năng giúp y ban nhân dân qu n th c hi n qu n lý hành chính Nhà nư c v m i ho t ng có liên quan n lĩnh v c y t v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân g m: y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; th c hi n m t s nhi m v theo úng thNm quy n ư c phân c p, m b o úng ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Phòng Y t làm vi c theo mô hình “m t c a, m t d u”, ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n y quy n gi i quy t m t s công tác thu c lĩnh v c ư c phân công. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n ban hành các quy t nh, ch th và văn b n khác v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i thu c ph m vi qu n lý c a a phương. 2. Trình y ban nhân dân qu n vi c phân công, phân c p ho c y quy n qu n lý công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân i v i y ban nhân dân các phư ng và các Tr m Y t theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 3. Xây d ng k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn qu n. 4. Trình y ban nhân dân qu n quy ho ch m ng lư i khám, ch a b nh, m ng lư i y t d phòng Ch t ch y ban nhân dân qu n trình H i ng nhân dân qu n quy t nh phù h p v i nh hư ng quy ho ch phát tri n ngành y t . 5. T ch c ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m v vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án y t ã ư c phê duy t; công tác truy n thông, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. 6. Giúp y ban nhân dân qu n th c hi n các ngh quy t, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c trên các m t: Y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t . áp ng nhu c u v chăm sóc và b o v s c kh e c a nhân dân trên a bàn qu n. 7. Ph bi n hư ng d n các ngành, các phư ng th c hi n k ho ch c a c p trên v các ho t ng y t c a t ng ơn v . ng th i ph bi n, hư ng d n các quy nh c a Nhà nư c trong nhân dân. 8. Ki m tra các ho t ng y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t trên a bàn qu n, ki n ngh xu t v i y ban nhân dân qu n và S Y t thành ph v bi n pháp gi i quy t nh ng v n còn vư ng m c, không h p lý trong vi c t ch c th c hi n k ho ch và công tác qu n lý ngành. 9. Th c hi n thông tin báo cáo nh kỳ, t xu t v i y ban nhân dân qu n, v i các S có liên quan n công tác y t . 10. B i dư ng nghi p v chuyên môn cho i ng cán b làm công tác y t , trên cơ s ph i h p v i Phòng N i v giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành. i u 3. Quy n h n 1. T ch c các cu c h p tri n khai, ph bi n các nhi m v công tác do Phòng Y t qu n lý, các ch trương chính sách, quy nh c a Nhà nư c có liên quan n các cơ quan ơn v tr c thu c qu n và các cơ quan ơn v c a thành ph , Trung ương óng trên a bàn qu n. 2. Trư ng phòng ư c ký tên và óng d u c a y ban nhân dân qu n v i tư cách th a y quy n Ch t ch y ban nhân dân qu n trên các văn b n hành chính thông thư ng, giao d ch, văn b n hư ng d n nghi p v có liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng, gi i quy t nh ng công vi c thu c ph m vi c a ngành do y ban nhân dân qu n y quy n.
  4. 3. T ch c ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c và xu t áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và x lý i v i các trư ng h p vi ph m trong lĩnh v c y t trên a bàn qu n, th c hi n vi c xu t gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. 4. Ngoài nh ng quy n h n trên, Phòng Y t có th ư c y ban nhân dân qu n giao m t s quy n h n khác theo yêu c u công tác t ng th i kỳ ho c các công tác phát sinh m i có liên quan n ch c năng c a Phòng b ng văn b n c th . Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. T ch c b máy 1. Cơ c u t ch c: a) Phòng Y t do Trư ng phòng ph trách chung và m t Phó Trư ng phòng giúp vi c, có các chuyên viên m nh n t ng ph n vi c c th . b) Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Phòng trư c y ban nhân dân qu n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Y t thành ph v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn. c) Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n ra quy t nh b nhi m, mi n nhi m và cách ch c. d) Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c cho Trư ng phòng, th c hi n các công vi c do Trư ng phòng phân công theo t ng lĩnh v c và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách. 2. B máy: Cơ c u t ch c b máy c a Phòng Y t g m nh ng chuyên viên ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác sau: • Tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t ngành y t . • Xây d ng i s ng văn hóa cơ s , các tr m y t . • Qu n lý, ki m tra và xu t x lý vi ph m i v i các ho t ng chuyên môn, ho t ng kinh doanh, d ch v thu c lĩnh v c y t . • T ng h p - thi ua - hành chính. i u 5. Biên ch 1. Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b công ch c, viên ch c c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c, viên ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao.
  5. 2. Biên ch c a Phòng Y t do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính s nghi p ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm, ng th i th c hi n theo cơ ch khoán biên ch và kinh phí hành chính chung c a qu n. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c 1. Ch sinh ho t h i h p: a) Phòng Y t hàng tháng h p ki m i m công tác trong tháng và ra công tác cho tháng sau; ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và các ch trương, chính sách m i phát sinh c a a phương. b) Hàng tháng, quý, 6 tháng và cu i năm Phòng Y t báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, Phòng Y t có th t ch c các cu c h p b t thư ng tri n khai công vi c c n thi t và c p bách c a y ban nhân dân qu n ho c theo yêu c u c a S Y t thành ph . 2. Ch làm vi c: a) M i lĩnh v c công tác có t m t chuyên viên ph trách. Ngoài ra, Trư ng phòng Y t ư c y ban nhân dân qu n y nhi m qu n lý hành chính Nhà nư c i v i ơn v s nghi p, B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n. b) ng th i giúp y ban nhân dân qu n qu n lý Nhà nư c các ơn v s n xu t kinh doanh trên lĩnh v c y t (k c doanh nghi p Nhà nư c và doanh nghi p tư nhân). c) Công ch c c a Phòng có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên ch c danh t t i bàn làm vi c; ng th i m t trang ph c và eo th công ch c theo quy nh. M i công ch c ph i có phong cách, thái làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o ơn v , c a nhân dân và ng nghi p. i u 7. Quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: a) Phòng Y t ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác y t , Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th và n i dung công tác t Ch t ch y ban nhân dân qu n ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công. b) Phòng Y t có trách nhi m tri n khai các công tác y t theo úng k ho ch v phát tri n kinh t - xã h i c a y ban nhân dân qu n ra.
  6. c) Trư ng h p H i ng nhân dân qu n yêu c u Phòng Y t và ư c y ban nhân dân qu n y nhi m báo cáo tr l i nh ng v n có liên quan trư c H i ng nhân dân qu n. 2. i v i các S , Ban, Ngành thành ph : Phòng Y t ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph , ch u trách nhi m t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c S Y t thành ph . 3. i v i các phòng chuyên môn khác: a) Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, th c hi n ch c năng theo quy nh, dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch v kinh t - xã h i và nhi m v chính tr c a qu n. b) Ph i h p gi i quy t công vi c thu c trách nhi m chính c a mình, n u chưa nh t trí v i ý ki n v i các phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Y t c n ch ng t p h p các ý ki n còn khác nhau và trình Ch t ch y ban nhân dân ho c Phó ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét quy t nh. 4. i v i y ban nhân dân phư ng: a) Phòng Y t có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và giúp v nghi p v ngành cho cán b ph trách c a phư ng th c hi n t t các ch trương chính sách trong ph m vi a phương theo quy nh c a Nhà nư c. b) Th c hi n ch , ki m tra ngành, liên ngành trên lĩnh v c y t khi y ban nhân dân qu n yêu c u. c) Cung c p cho phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v ngành t i a phương. 5. i v i các ơn v s n xu t kinh doanh, các ơn v s nghi p, oàn th qu n chúng, t ch c xã h i t i qu n: a) Hư ng d n ki m tra, gi i quy t các ch , th t c hành chính i v i các t ch c trên theo thNm quy n phân công. b) Khi y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng; Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó. 6. i v i B nh vi n qu n, Trung tâm Y t d phòng qu n và các Tr m Y t phư ng: a) Phòng Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n và các Tr m Y t phư ng v n i dung, k ho ch ho t ng; ng th i có bi n pháp ph i h p giúp các ơn v s nghi p phát tri n ch tiêu c a ngành và t ch c th c hi n các k ho ch, ch tiêu phát tri n ho t ng y t ã ư c y ban nhân dân qu n phê duy t.
  7. b) B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n và các Tr m Y t phư ng có trách nhi m báo cáo cho Trư ng Phòng Y t v tình hình xây d ng và th c hi n k ho ch tháng, quý, năm Phòng Y t th c hi n nhi m v ã nêu t i i u 2 c a Quy ch này. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 8. Căn c vào b n Quy ch này, Trư ng Phòng Y t có trách nhi m nghiên c u, c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn công ch c c a Phòng Y t phù h p v i th c t trên a bàn qu n, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh thi hành. i u 9. Trư ng Phòng Y t và các cán b công ch c, viên ch c c a Phòng Y t qu n có trách nhi m th c hi n Quy ch sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành, trong quá trình th c hi n n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p sau khi có s th a thu n c a Giám c S N i v và Giám c S Y t thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản