Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
50
lượt xem
6
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT về hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người đăng ký hiến xác do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 13/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N TƯ V N, KI M TRA S C KH E CHO NGƯ I ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG, HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ NGƯ I ĂNG KÝ HI N XÁC B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác s 75/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Hư ng d n tư v n, ki m tra s c kh e cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng, hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và ngư i ăng ký hi n xác. i u 2. Hư ng d n này áp d ng trong các s y t l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i s ng; l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và b o qu n xác c a ngư i hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B và C c trư ng, V trư ng các C c, V c a B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các B nh vi n, Vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
 2. QUY NNH HƯ NG D N TƯ V N, KI M TRA S C KH E CHO NGƯ I HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG; HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ NGƯ I HI N XÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BYT ngày 12 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) I. QUY NNH CHUNG 1. Ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và ngư i hi n xác ph i ư c tư v n v các thông tin liên quan n hi n, l y mô, b ph n cơ th ngư i và hi n xác. 2. Ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ư c ki m tra s c kh e sau khi ăng ký hi n. 3. Ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng ư c ki m tra các thông s sinh h c trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th . 4. Vi c tư v n có th th c hi n m t l n hay nhi u l n n u ngư i hi n có yêu c u ư c tư v n rõ hơn v n i dung c th . 5. Kinh phí cho ho t ng tư v n và ki m tra s c kh e cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và ngư i hi n xác do giám c cơ s y t b trí trong ngu n kinh phí c a ơn v . II. HƯ NG D N TƯ V N 1. M c ích, yêu c u c a tư v n a) Xác nh tính t nguy n c a b n thân ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và ngư i hi n xác; b) Xác nh m c ích c a vi c hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và hi n xác: vì m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y, nghiên c u khoa h c, hay vì m c ích nào khác; c) Gi i thích s nh hư ng v s c kh e, tâm lý có th x y ra ngư i sau khi hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; d) Kh ng nh quy n l i c a ngư i ã hi n mô, b ph n cơ th ngư i. 2. Nguyên t c chung c a tư v n a) Ngư i tư v n ph i tr c ti p g p ngư i ăng ký hi n tư v n; b) B o m tính bí m t;
 3. c) Tư v n t i không gian thu n l i, t o s tho i mái, tin c y gi a ngư i tư v n và ngư i ư c tư v n; d) S d ng ngôn ng phù h p, ơn gi n, d hi u; ) H n ch dùng các t ng , thu t ng chuyên môn i v i ngư i ư c tư v n không ph i là cán b y t ; e) Ngư i tư v n bi t l ng nghe, quan tâm và th u hi u ý ki n c a ngư i ư c tư v n. 3. Quy trình tư v n cho ngư i khi ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t; ngư i ăng ký hi n xác a) Khi nh n ư c thông báo c a Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i ho c thông tin tr c ti p t phía ngư i ăng ký hi n, cơ s y t l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i có trách nhi m c cán b tư v n tr c ti p g p ngư i ăng ký hi n tư v n các thông tin liên quan n hi n, l y mô, b ph n cơ th ngư i; b) Khi nh n ư c thông báo t cơ s y t v trư ng h p ăng ký hi n xác, cơ s ti p nh n và b o qu n xác có trách nhi m c cán b tư v n tr c ti p g p ngư i ăng ký hi n tư v n các thông tin liên quan n hi n xác; c) Quy trình, n i dung tư v n cho ngư i khi ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng theo m u quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh này; d) Quy trình, n i dung tư v n cho ngư i khi ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t theo m u quy nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh này; ) Quy trình, n i dung tư v n cho ngư i ăng ký hi n xác theo m u quy nh t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t nh này; e) ánh giá - Sau khi ngư i tư v n hoàn thành các n i dung tư v n, ánh d u nhân (x) vào ô tương ng trong c t “ ã th c hi n” c a các Ph l c t 1 n 3 ban hành kèm theo Quy t nh này; - Ngư i tư v n t ng h p và ánh giá k t qu tư v n vào m c VII i v i Phi u tư v n cho ngư i khi ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng và Phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ho c m c VI i v i Phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n xác. 4. Quy trình tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th a) Cơ s y t trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng có trách nhi m tư v n v s c kh e, tâm lý xã h i cho ngư i ăng ký hi n;
 4. b) i v i trư ng h p l y b ph n cơ th không tái sinh, vi c tư v n trư c khi l y ư c th c hi n b i H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i c a cơ s y t ư c thành l p theo quy nh c a B Y t ; c) Quy trình, n i dung tư v n theo m u quy nh t i Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t nh này; d) ánh giá - Sau khi ngư i tư v n hoàn thành các n i dung tư v n, ánh d u nhân (x) vào ô tương ng trong c t “ ã th c hi n” c a Ph l c 4; - Ngư i tư v n t ng h p và ánh giá k t qu tư v n vào m c VI c a m u phi u tư v n. III. QUY NNH KI M TRA S C KH E CHO NGƯ I SAU KHI ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG; HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T 1. Sau khi ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng, ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ã hoàn thành ăng ký hi n theo m u ơn quy nh c a B Y t , cơ s y t l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i m i ngư i ăng ký hi n n ki m tra s c kh e t i cơ s y t . 2. M c ích ki m tra s c kh e nh m b o m s l a ch n cho ngư i tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n mô, b ph n cơ th . 3. Quy nh v ki m tra s c kh e cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng và hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t theo m u gi y ki m tra s c kh e quy nh t i Ph l c 5 ban hành kèm theo Quy t nh này. Riêng các c n lâm sàng, tùy theo lo i hình ăng ký hi n: hi n khi còn s ng hay hi n sau khi ch t; tùy theo mô, b ph n cơ th hi n, Th trư ng cơ s y t quy t nh th c hi n các c n lâm sàng cho phù h p. 4. i v i các trư ng h p hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng ã ư c B Y t quy nh c th v ki m tra s c kh e, vi c ki m tra s c kho ph i ư c th c hi n theo các quy nh ó. IV. QUY NNH V KI M TRA CÁC THÔNG S SINH H C NGƯ I HI N TRƯ C KHI TI N HÀNH L Y MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG 1. Cơ s y t trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng có trách nhi m ki m tra các thông s sinh h c c a ngư i hi n. 2. M c ích ki m tra các thông s sinh h c a) B o m ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng ph i có tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n. b) L a ch n ngư i nh n trong danh sách nh ng ngư i ch ghép tiêu chuNn cho cu c ghép.
 5. c) Quy nh v ki m tra các thông s sinh h c theo m u quy nh t i Ph l c 6 ban hành kèm theo Quy t nh này. Tùy theo mô, b ph n cơ th hi n, Th trư ng cơ s y t quy t nh th c hi n các c n lâm sàng cho phù h p. d) i v i các trư ng h p hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng ã ư c B Y t quy nh v ki m tra các thông s sinh h c trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th , vi c ki m tra các thông s sinh h c ư c th c hi n theo các quy nh ó./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên PH L C 1 QUY TRÌNH TƯ V N CHO NGƯ I ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BYT ngày 12 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) B Y T /S Y T …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NH VI N/VI N …………… c l p – T do – H nh phúc --------------------- PHI U TƯ V N Cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng A. THÔNG TIN CHUNG 1. H tên ngư i ăng ký hi n: ................................................................................................ - Ngày, tháng, năm sinh: …../…../……… Gi i tính: 1. Nam c 2. N c - S CMTND/h chi u: C p ngày/tháng/năm …../ ……/…….. t i ................................................................................
 6. - Trình h c v n: Không bi t ch c B c h c cao nh t: Ti u h c c Trung h c c ih cc - Ngh nghi p: ...................................................................................................................... - Dân t c: ………………………………………… Tôn giáo: 1. không c 2. có c - a ch liên h : .................................................................................................................... - i n tho i liên l c: nhà riêng: ………………………….. di d ng: ............................................... - Tên mô/b ph n cơ th ăng ký hi n khi còn s ng: ............................................................... 2. H tên ngư i tư v n: ......................................................................................................... 3. H tên ngư i giám sát (n u có): ......................................................................................... 4. Th i gian tư v n: b t u … gi ….phút ….ngày/tháng/năm …../…../………………………….. B. N I DUNG TƯ V N TT N i dung tư v n ã th c hi n I Gi i thi u và kh ng nh tính b o m t 1 Ngư i tư v n chào h i và gi i thi u b n thân 2 Kh ng nh v i ngư i ư c tư v n: toàn b thông tin trong bu i tư v n và các thông tin khác liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép u ư c gi bí m t, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh. 3 H i thăm ngư i ư c tư v n v hoàn c nh gia ình, công vi c, s c kh e … t o s tho i mái, c i m , thân thi n trong giao ti p. II Cung c p thông tin: Ngư i tư v n có trách nhi m gi i thích cho ngư i ư c tư v n các n i dung liên quan n hi n, ghép mô, b ph n cơ th ngư i 1 Khái ni m v mô: Mô là t p h p các t bào cùng m t lo i hay nhi u lo i khác nhau th c hi n các ch c năng nh t nh c a con ngư i: như s n, xương, giác m c, van tim …).
 7. 2 Khái ni m v b ph n cơ th : B ph n cơ th ngư i là m t ph n c a cơ th ư c hình thành t nhi u lo i mô khác nhau th c hi n các ch c năng sinh lý nh t nh: như tim, th n, gan ..). 3 Khái ni m v hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng: Hi n mô, b ph n cơ th ngư i ngư i s ng là vi c cá nhân t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng. 4 Khái ni m v hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t: là vi c cá nhân t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t. 5 Nh ng mô có th ư c hi n, l y, ghép: s n, (vành tai, sư n), xương, giác m c, van tim, máu, m ch máu, th n kinh, gân gót và da. 6 Nh ng b ph n cơ th ngư i có th ư c hi n, l y, ghép: tim, th n, gan, ph i, t y t ng, ru t non. 7 Khái ni m v b ph n cơ th không tái sinh: B ph n cơ th không tái sinh là b ph n sau khi l y ra kh i cơ th ngư i thì cơ th không s n sinh ho c phát tri n thêm b ph n khác thay th b ph n ã l y. 8 Khái ni m v l y mô, b ph n cơ th ngư i: là vi c tách mô, b ph n t cơ th ngư i hi n ra kh i cơ th h khi còn s ng ho c sau khi ch t dùng ghép cho ngư i khác. 9 Khái ni m v ghép mô, b ph n cơ th ngư i: là vi c c y, ghép mô, b ph n tương ng c a cơ th ngư i hi n vào cơ th c a ngư i ư c ghép. 10 Quy n hi n mô, b ph n cơ th và hi n xác: Ngư i t mư i tám tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y có quy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng, sau khi ch t và hi n xác. 11 Vi c hi n mô, b ph n cơ th là m t hành ng t thi n c a ngư i hi n, gia ình ngư i hi n. Vi c mua bán mô, b ph n cơ th là hoàn toàn trái v i pháp lu t. 12 Ngư i Vi t Nam ch ư c ra nư c ngoài hi n b ph n cơ th ngư i trong trư ng h p có cùng dòng máu v tr c h ho c có h hàng trong ph m vi ba i v i ngư i ư c ghép. 13 Khi có nguy n v ng hi n, ngư i ăng ký hi n ph i làm ơn ăng ký theo m u do B Y t quy nh. 14 Trong trư ng h p mu n thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n, ngư i ăng ký hi n làm ơn ngh thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n và g i n cơ s y t ã ti p nh n ơn này. 15 ơn ngh thay i ho c h y b hi n có hi u l c k t khi cơ s y t ti p nh n ư c ơn. 16 Sau khi hoàn thành ơn ăng ký hi n, ngư i ăng ký s ư c ki m tra s c kh e xác nh có tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n hay không. 17 Ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng có tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n, cơ s y t s l a ch n ai là ngư i phù h p nh t nh n mô, b ph n cơ th c a ngư i hi n.
 8. 18 Ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng ư c tư v n v s c kh e, tâm lý xã h i, khám s c kh e khi ăng ký hi n và ki m tra các thông s sinh h c trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th . III Khuy n cáo l i ích, nh hư ng c a vi c hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng: Ngư i tư v n có trách nhi m gi i thích cho ngư i ư c tư v n các n i dung sau: 19 L i ích: - Vi c hi n có th c i thi n cu c s ng cho ngư i nh n, nhi u trư ng h p c u s ng con ngư i. - L i ích em l i cho ngư i ư c hi n l n hơn r t nhi u so v i r i ro có th x y ra trong và sau khi hi n. - Ph u thu t ghép có th ư c ti n hành ngay sau khi l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng, nên b ph n ư c c y ghép b t u ho t ng l i r t nhanh. - L y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i s ng thư ng hi u qu hơn l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t. 20 nh hư ng: - Ngư i hi n ph i dành th i gian i ki m tra s c kh e khi ăng ký hi n, trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th , ph i tr i qua ph u thu t và giai o n ph c h i s c kh e, ki m tra s c kh e nh kỳ theo quy nh c a B Y t . - Ph u thu t l y mô, b ph n cơ th cũng gi ng như b t kỳ ph u thu t nào, u có th g p ph i r i ro. - Kh năng g p ph i r i ro, b t l i sau khi hi n ph thu c vào mô, b ph n hi n. Như nh hư ng c a vi c hi n tu xương là r t ít, ngư i hi n có th tr l i làm vi c và ho t ng bình thư ng trong vòng vài ngày; Hi n th n, hi n gan ph i tr i qua cu c ph u thu t kéo dài và có th có r i ro trong ph u thu t. - Ngư i hi n có th không thích c m giác b ph n cơ th c a mình l i thu c v ngư i khác. Ngư i hi n có th c m th y lo l ng v cách cư x c a ngư i nh n v i mô, b ph n cơ th ư c ghép. IV Quy n l i c a ngư i hi n ã hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 21 Ngư i ã hi n mô ngư i s ng: ư c chăm sóc, ph c h i s c kh e mi n phí ngay sau khi th c hi n vi c hi n mô t i cơ s y t . 22 Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i s ng: - ư c chăm sóc, ph c h i s c kh e mi n phí ngay sau khi th c hi n vi c hi n b ph n cơ th ngư i t i cơ s y t và ư c khám s c kh e nh kỳ mi n phí. - ư c c p th b o hi m y t mi n phí;
 9. - ư c ưu tiên ghép mô, b ph n cơ th ngư i khi có ch nh ghép c a cơ s y t - ư c t ng k ni m chương vì s c kh e nhân dân theo quy nh c a B Y t . V Xác nh m c ích hi n Ghi chú: Ngư i tư v n ánh d u nhân (X) vào các ô tương ng v i n i dung tr l i c a ngư i ư c tư v n. 23 Lý do nào khi n ông (bà) có nguy n v ng hi n mô/ b ph n cơ th c a mình khi còn s ng: a) ghép (ch a b nh) c b) gi ng d y/nghiên c u khoa h c c c) c m c ích ghép ho c gi ng d y, ho c nghiên c u khoa h c c d) khác (ghi c th ): …………………………………………………………………….. 24 Ông (bà) ho c gia ình có nh n ư c ti n khi hi n mô, b ph n cơ th không? a) Có c b) không c 25 Có ai ngh ông (bà) hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng không? a) Có c b) không c N u có, ngư i ó là ai?, m i quan h v i ông (bà) như th nào? …………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………… Ngư i ó có h a h n là ông (bà) s nh n ư c l i ích, ti n … sau khi hi n mô, b ph n cơ th c a mình không? a) Có c b) không c L i ích gì: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 26 Ông (bà) có yêu c u, i u ki n gì khi hi n mô, b ph n cơ th mình khi còn s ng không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 27 Ông (bà) có yêu c u l y mô, b ph n cơ th c a mình ghép cho ích danh ngư i nào không? a) Có c b) không c N u có, ghi rõ h tên ngư i ư c ghép …………………………………………….
 10. M i quan h c a ông (bà) v i ngư i ư c ghép: …………………………………. VI ăng ký hi n 28 Sau khi ư c tư v n các n i dung trên, có n i dung nào ho c v n gì mà ông (bà) mu n trao i ho c c n ư c gi i thích rõ hơn không? a) Có c b) không c N u có, ghi c th n i dung nào: ……………………………………………………………………………………………. Ngư i tư v n gi i thích rõ hơn v các n i dung mà ngư i ư c tư v n yêu c u. 29 Ông (bà) có kh ng nh mu n hi n mô, b ph n cơ th mình khi còn s ng không? a) có c (n u tr l i có, h i ti p câu 30) b) không c (n u tr l i không, h i ti p câu 31, 32) 30 Ông (bà) có mu n hi n mô, b ph n cơ th nào c a mình khi còn s ng?: ………………………………………………………………………………………….. 31 Ông (bà) có nguy n v ng ăng ký hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t không? a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t (tr n i dung c a m c I, II ph n B). 32 Ông (bà) có nguy n v ng hi n xác không? a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n xác. VII. T ng h p, ánh giá c a ngư i tư v n: 1. Xác nh tính t nguy n c a ngư i hi n: a) có c b) không c 2. Hi n vì m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y ho c nghiên c u khoa h c và không vì m c ích thương m i: a) có c b) không c 3) K t lu n, ánh giá chung:
 11. a) Ngư i ư c tư v n i u ki n hay không i u ki n ăng ký hi n mô/b ph n cơ th ngư i s ng: ………………………………………………………………………………………… ….. .......................................................................................................................................... .. b) Tên mô, b ph n cơ th ăng ký hi n khi còn s ng: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. c) K t lu n khác: ngư i ư c tư v n c n ư c tư v n thêm, ho c chuy n sang tư v n theo m u phi u tư v n khác … .......................................................................................................................................... .. Th i gian hoàn thành tư v n: ……..gi …..phút ….. ngày/tháng/năm …../…../……..................... KÝ TÊN Ngư i ư c tư v n Ngư i tư v n Ngư i giám sát (n u không bi t ch , có th lăn (n u có) tay: ngón I ph i và trái, n u ngón I c a m t bên b m t, thay b ng ngón II) PH L C 2 QUY TRÌNH TƯ V N CHO NGƯ I ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BYT ngày 12 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Y t )
 12. B Y T /S Y T …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NH VI N/VI N …………… c l p – T do – H nh phúc ----------------- PHI U TƯ V N Cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t I. THÔNG TIN CHUNG 1. H tên ngư i ăng ký hi n: ................................................................................................ - Ngày, tháng, năm sinh: …../…../……… Gi i tính: 1. Nam c 2. N c - S CMTND/h chi u: C p ngày/tháng/năm …../ ……/…….. t i ................................................................................ - Trình t h c v n: Không bi t ch c B c h c cao nh t: Ti u h c c Trung h c c ih cc - Ngh nghi p: ...................................................................................................................... - Dân t c: ………………………………………… Tôn giáo: 1. không c 2. có c - a ch liên h : .................................................................................................................... - i n tho i liên l c: nhà riêng: ………………………….. di d ng: ............................................... - Tên mô/b ph n cơ th ăng ký hi n sau khi ch t: ................................................................ - .......................................................................................................................................... 2. H tên ngư i tư v n: ......................................................................................................... 3. H tên ngư i giám sát (n u có): .........................................................................................
 13. 4. Th i gian tư v n: b t u … gi ….phút ….ngày/tháng/năm …../…../………………………….. II. N I DUNG TƯ V N TT N i dung tư v n ã th c hi n I Gi i thi u và kh ng nh tính b o m t 1 Ngư i tư v n chào h i và gi i thi u b n thân 2 Kh ng nh v i ngư i ư c tư v n: toàn b thông tin trong bu i tư v n và các thông tin khác liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép u ư c gi bí m t, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh. 3 Thưa ông (bà) chúng tôi xin thông báo v i ông (bà) là toàn b thông tin trong bu i tư v n hôm nay và các thông tin khác liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép u ư c gi bí m t, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh. 4 H i thăm ngư i ư c tư v n v hoàn c nh gia ình, công vi c, s c kh e … t o s tho i mái, c i m , thân thi n trong giao ti p. II Cung c p thông tin: Ngư i tư v n có trách nhi m gi i thích cho ngư i ư c tư v n các n i dung liên quan n hi n, ghép mô, b ph n cơ th ngư i 5 Khái ni m v mô: Mô là t p h p các t bào cùng m t lo i hay nhi u lo i khác nhau th c hi n các ch c năng nh t nh c a con ngư i: như s n, xương, giác m c, van tim …. 6 Khái ni m v b ph n cơ th : B ph n cơ th ngư i là m t ph n c a cơ th ư c hình thành t nhi u lo i mô khác nhau th c hi n các ch c năng sinh lý nh t nh: như tim, th n, gan ... 7 Khái ni m v hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng: Hi n mô, b ph n cơ th ngư i ngư i s ng là vi c cá nhân t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng. 8 Khái ni m v hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t: là vi c cá nhân t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t. 9 Nh ng mô có th ư c hi n, l y, ghép: s n, (vành tai, sư n), xương, giác m c, van tim, máu, m ch máu, th n kinh, gân gót và da. 10 Nh ng b ph n cơ th ngư i có th ư c hi n, l y, ghép: tim th n, gan, ph i, t y t ng, ru t non. 11 Khái ni m v b ph n cơ th không tái sinh: B ph n cơ th không tái sinh là b ph n sau khi l y ra kh i cơ th ngư i thì cơ th không s n sinh ho c phát tri n thêm b ph n khác thay th b ph n ã l y.
 14. 12 Khái ni m v l y mô, b ph n cơ th ngư i: là vi c tách mô, b ph n t cơ th ngư i hi n ra kh i cơ th h khi còn s ng ho c sau khi ch t dùng ghép cho ngư i khác. 13 Khái ni m v ghép mô, b ph n cơ th ngư i: là vi c c y, ghép mô, b ph n tương ng c a cơ th ngư i hi n vào cơ th c a ngư i ư c ghép. 14 Quy n hi n mô, b ph n cơ th và hi n xác: Ngư i t mư i tám tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y có quy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng, sau khi ch t và hi n xác. 15 Vi c hi n mô, b ph n cơ th là m t hành ng t thi n c a ngư i hi n, gia ình ngư i hi n. Vi c mua bán mô, b ph n cơ th là hoàn toàn trái v i pháp lu t. 16 Khi có nguy n v ng hi n, ngư i ăng ký hi n ph i làm ơn ăng ký hi n theo m u do B Y t quy nh. 17 Trong trư ng h p mu n thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô b ph n cơ th , ngư i ăng ký hi n làm ơn ngh thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n và g i n cơ s y t ã ti p nh n ơn này. 18 ơn ngh thay i ho c h y b hi n có hi u l c k t khi cơ s y t ti p nh n ư c ơn. 19 Sau khi hoàn thành ơn ăng ký hi n, ngư i ăng ký s ư c ki m tra s c kh e xác nh có tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n hay không. 20 Khi ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t có tiêu chuNn s c kh e tham gia hi n, cơ s y t s l a ch n ai là ngư i phù h p nh t nh n mô, b ph n cơ th c a ngư i hi n. 21 Ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ư c tư v n v s c kh e, tâm lý xã h i và khám s c kh e sau khi ăng ký hi n. III Khuy n cáo l i ích, nh hư ng c a vi c hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t: Ngư i tư v n có trách nhi m gi i thích cho ngư i ư c tư v n các n i dung sau: 22 L i ích: Vi c hi n có th c i thi n cu c s ng cho ngư i nh n, nhi u trư ng h p c u s ng con ngư i. 23 nh hư ng: - Ngư i hi n ph i dành th i gian i ki m tra s c kh e khi ăng ký hi n. - L y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t thư ng ít hi u qu hơn l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i s ng. - Vi c cho phép hi n, l y b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ít khi ư c th c hi n, vì b ph n hi n c n ư c l y ngay sau khi ch t và ch ư c th c hi n khi ch t t i cơ s y t . IV Quy n l i c a ngư i ã hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 24 Ngư i hi n mô, b ph n cơ th sau khi ch t ư c tôn tr ng như ngư i hi n s ng. Sau khi l y mô, b ph n cơ th , v t m s ư c khâu l i như ngư i bình thư ng. 25 Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ư c truy t ng K ni m chương vì s c kh e nhân dân theo quy nh c a B Y t .
 15. V Xác nh m c ích hi n Ghi chú: Ngư i tư v n ánh d u nhân (X) vào các ô tương ng v i n i dung tr l i c a ngư i ư c tư v n. 26 Lý do nào khi n ông (bà) có nguy n v ng hi n mô/ b ph n cơ th c a mình sau khi ch t? a) Ghép (ch a b nh) c b) Gi ng d y/nghiên c u khoa h c c c) C m c ích ghép ho c gi ng d y, ho c nghiên c u khoa h c c d) Khác (ghi c th ): ……………………………………………………………………. 27 Ông (bà) ho c gia ình có nh n ư c ti n khi hi n mô, b ph n cơ th không? a) Có c b) không c 28 Có ai ngh ông (bà) hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t không? a) Có c b) không c N u có, ngư i ó là ai?, m i quan h v i ông (bà) như th nào? …………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………… Ngư i ó có h a h n là gia ình ông (bà) s nh n ư c l i ích, ti n …. sau khi ông (bà) hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t không? a) Có c b) không c L i ích gì: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 29 Ông (bà) có yêu c u, i u ki n gì khi hi n mô, b ph n cơ th mình sau khi ch t không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 30 Ông (bà) có yêu c u l y mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t ghép cho ích danh ngư i nào không? a) Có c b) không c N u có, ghi rõ h tên ngư i ư c ghép ……………………………………………. M i quan h c a ông (bà) v i ngư i ư c ghép: …………………………………. VI ăng ký hi n
 16. 31 Sau khi ư c tư v n các n i dung trên, có n i dung nào ho c v n gì mà ông (bà) mu n trao i ho c c n ư c gi i thích rõ hơn không? a) Có c b) không c N u có, ghi c th n i dung nào: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Ngư i tư v n gi i thích rõ hơn v các n i dung mà ngư i ư c tư v n yêu c u. 32 Ông (bà) có kh ng nh mu n hi n mô, b ph n cơ th mình sau khi ch t không? a) có c (n u tr l i có, h i ti p câu 33) b) không c (n u tr l i không, h i ti p câu 34, 35) 33 Ông (bà) có mu n hi n mô, b ph n cơ th nào c a mình sau khi ch t?: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 34 Ông (bà) có nguy n v ng ăng ký hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng không? a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng (tr n i dung c a m c I, II ph n B). 32 Ông (bà) có nguy n v ng hi n xác không? a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n xác. VII. T ng h p, ánh giá c a ngư i tư v n: 1. Xác nh tính t nguy n c a ngư i hi n: a) có c b) không c 2. Hi n vì m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y ho c nghiên c u khoa h c và không vì m c ích thương m i: a) có c b) không c 3) K t lu n, ánh giá chung:
 17. a) Ngư i ư c tư v n i u ki n hay không i u ki n ăng ký hi n mô/b ph n cơ th ngư i sau khi ch t: ……………………………………………………………………………………… .......................................................................................................................................... .. b) Tên mô, b ph n cơ th ăng ký hi n sau khi ch t: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. c) K t lu n khác: ngư i ư c tư v n c n ư c tư v n thêm, ho c chuy n sang tư v n theo m u phi u tư v n khác … .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. Th i gian hoàn thành tư v n: ……..gi …..phút ….. ngày/tháng/năm …../…../……..................... KÝ TÊN Ngư i ư c tư v n Ngư i tư v n Ngư i giám sát (n u không bi t ch , có th (n u có) lăn tay: ngón I ph i và trái, n u ngón I c a m t bên b m t, thay b ng ngón II) PH L C 3
 18. QUY TRÌNH TƯ V N CHO NGƯ I ĂNG KÝ HI N XÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -BYT ngày 12 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) B Y T /S Y T …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NH VI N/VI N …………… c l p – T do – H nh phúc ------------------- PHI U TƯ V N Cho ngư i ăng ký hi n xác A. THÔNG TIN CHUNG 1. H tên ngư i ăng ký hi n xác: ......................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh: …../…../……… Gi i tính: 1. Nam c 2. N c - S CMTND/h chi u: C p ngày/tháng/năm …../ ……/…….. t i ................................................................................ - Trình t h c v n: Không bi t ch c B c h c cao nh t: Ti u h c c Trung h c c ih cc - Ngh nghi p: ...................................................................................................................... - Dân t c: ………………………………………… Tôn giáo: 1. không c 2. có c - a ch liên h : .................................................................................................................... - i n tho i liên l c: nhà riêng: ………………………….. di d ng: ............................................... 2. H tên ngư i tư v n: ......................................................................................................... 3. H tên ngư i giám sát (n u có): .........................................................................................
 19. 4. Th i gian tư v n: b t u … gi ….phút ….ngày/tháng/năm …../…../………………………….. B. N I DUNG TƯ V N TT N i dung tư v n ã th c hi n I Gi i thi u và kh ng nh tính b o m t 1 Ngư i tư v n chào h i và gi i thi u b n thân 2 Kh ng nh v i ngư i ư c tư v n: toàn b thông tin trong bu i tư v n và các thông tin khác liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép u ư c gi bí m t, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh. 3 Thưa ông (bà) chúng tôi xin thông báo v i ông (bà) là toàn b thông tin trong bu i tư v n hôm nay và các thông tin khác liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép u ư c gi bí m t, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh. 4 H i thăm ngư i ư c tư v n v hoàn c nh gia ình, công vi c, s c kh e … t o s tho i mái, c i m , thân thi n trong giao ti p. II Cung c p thông tin: Ngư i tư v n có trách nhi m gi i thích cho ngư i ư c tư v n các n i dung liên quan n hi n xác 5 Quy n hi n xác: Ngư i 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y có quy n hi n xác. 6 Vi c hi n xác là m t hành ng t thi n c a ngư i hi n, gia ình ngư i hi n. 7 Khi có nguy n v ng hi n, ngư i ăng ký hi n ph i làm ơn ăng ký hi n theo m u do B Y t quy nh. 8 Trong trư ng h p mu n thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n, ngư i ăng ký hi n làm ơn ngh thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n và g i n cơ s y t ã ti p nh n ơn này. 9 ơn ngh thay i ho c h y b hi n có hi u l c k t khi cơ s y t ti p nh n ư c ơn. III Quy n l i c a ngư i hi n xác 10 Ngư i ã hi n xác ư c truy t ng K ni m chương vì s c kh e nhân dân theo quy nh c aB Yt . IV Xác nh m c ích hi n xác Ghi chú: Ngư i tư v n ánh d u nhân (X) vào các ô tương ng v i n i dung tr l i c a ngư i ư c tư v n. 11 Lý do nào khi n ông (bà) có nguy n v ng hi n xác?: a) Gi ng d y/nghiên c u khoa h c c
 20. b) Khác (ghi c th ): ……………………………………………………………………. 12 Ông (bà) có yêu c u, i u ki n gì khi hi n xác không? …………………………….. ……………………………………………………………………………………………. VI ăng ký hi n 13 Sau khi ư c tư v n các n i dung trên, có n i dung nào ho c v n gì mà ông (bà) mu n trao i ho c c n ư c gi i thích rõ hơn không? a) Có c b) không c N u có, ghi c th n i dung nào: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Ngư i tư v n gi i thích rõ hơn v các n i dung mà ngư i ư c tư v n yêu c u. 14 Ông (bà) có kh ng nh mu n hi n xác không? a) có c b) không c (n u tr l i không, h i ti p câu 15, 16) 15 Ông (bà) có mu n hi n mô, b ph n cơ th nào c a mình khi còn s ng không?: a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 16 Ông (bà) có nguy n v ng ăng ký hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t không? a) có c b) không c N u có, chuy n sang tư v n theo phi u tư v n cho ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th sau khi ch t. VI. T ng h p, ánh giá c a ngư i tư v n: 1. Xác nh tính t nguy n c a ngư i hi n: a) có c b) không c 2. Hi n vì m c ích nhân o, gi ng d y ho c nghiên c u khoa h c và không vì m c ích thương m i:
Đồng bộ tài khoản