Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N c l p - T do - H nh phúc THƠ ------- ----- S : 13/2008/Q -UBND C n Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, V N NG, THU HÚT, I U PH I VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S N i v , Giám c S Ngo i v và Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý, v n ng, thu hút, i u ph i và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài trên a bàn thành ph C n Thơ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày và ư c ăng trên Báo C n Thơ ch m nh t là 05 (năm) ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , giám c s , th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tô Minh Gi i QUY CH QU N LÝ V N NG, THU HÚT, I U PH I VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý, v n ng, thu hút, i u ph i và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài trên a bàn thành ph C n Thơ. 2. Vi n tr phi chính ph c p trong Quy ch này bao g m: a. Các kho n vi n tr phi chính ph thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy nh t i kho n 2, i u 6 Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài. b. Các chương trình, d án s d ng vi n tr phi chính ph ho c các kho n vi n tr phi d án do thành ph th hư ng t các chương trình, d án, vi n tr phi d án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 2. Quy ch này không áp d ng i v i vi c qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). i u 3. Trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i công tác v n ng, thu hút, ti p nh n, s d ng, qu n lý m i ngu n v n vi n tr c a t ch c phi chính ph nư c ngoài trên a bàn thành ph theo ch c năng, lĩnh v c ư c giao. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V VI N TR PHI CHÍNH PH i u 4. Ho t ng thu hút, qu n lý, ti p nh n và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài trên a bàn thành ph th c hi n theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài. i u 5. y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý nhà nư c m i ngu n vi n tr phi chính ph t v n ng n àm phán và ký k t vi n tr v i các bên tài tr theo thNm quy n ư c giao; t ch c theo dõi, giám sát quá trình th c hi n và ánh giá k t qu , hi u qu s d ng các kho n vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph C n Thơ. i u 6. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i th c hi n công tác qu n lý vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph ; ch u trách nhi m chính trong vi c thNm nh, i u ph i, qu n lý các chương trình, d án s d ng vi n tr phi chính ph và t ng h p chung tình hình s d ng vi n tr phi chính ph theo nh kỳ báo cáo y ban nhân dân thành ph , B K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan, c th g m các nhi m v như sau: 1. Ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n các ơn v , t ch c nhân dân xây d ng chương trình, d án ti p nh n và th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 2. ThNm nh và t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t các chương trình, d án ư c quy nh t i i m a, kho n 2, i u 6 Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph .
  3. 3. Tham gia ý ki n v i S Ngo i v trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t i v i các kho n vi n tr phi d án, c u tr khNn c p. 4. Ph i h p v i S Tài chính b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm cho các ơn v thu c i tư ng ư c c p ngân sách th c hi n chương trình, d án ã cam k t v i bên tài tr theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph i h p v i S Tài chính, S Ngo i v , Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph và các cơ quan liên quan t ch c vi c giám sát, ki m tra tình hình ti p nh n, qu n lý và th c hi n; t ng h p, phân tích và ánh giá hi u qu các kho n vi n tr phi chính ph theo úng các quy nh hi n hành và th c hi n úng cam k t v i bên tài tr ; x lý nh ng v n liên quan thu c thNm quy n và ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh nh ng v n vư t thNm quy n. 6. T ng h p các báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) trình y ban nhân dân thành ph g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan v k t qu th c hi n vi n tr phi chính ph c a a phương. 7. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ban hành bi u m u báo cáo i v i các chương trình, d án. i u 7. S Ngo i v ch u trách nhi m chính trong vi c thNm nh, ti p nh n, i u ph i, qu n lý i v i các kho n vi n tr phi d án (k c các kho n c u tr khNn c p) thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , c th các nhi m v như sau: 1. Ch trì, ph i h p v i Ban Công tác v các t ch c phi chính ph nư c ngoài thành ph , Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph và các cơ quan có liên quan trình y ban nhân dân thành ph phê duy t nh hư ng, lĩnh v c kêu g i v n ng, tranh th vi n tr trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên trong k ho ch hàng năm ho c trong t ng th i kỳ c a a phương và chính sách i ngo i chung c a Nhà nư c. 2. Ph i h p cùng các cơ quan liên quan hư ng d n các ơn v , t ch c nhân dân xây d ng k ho ch v n ng vi n tr phi chính ph ; hư ng d n ơn v tr c ti p ti p nh n và th c hi n các kho n vi n tr chuNn b n i dung, k ho ch trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 3. T ng h p ý ki n trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh phê duy t iv i các kho n vi n tr phi d án, vi n tr khNn c p. 4. T ng h p các kho n vi n tr phi d án tham gia v i S K ho ch và u tư t ng h p chung tình hình vi n tr phi chính ph báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 5. Tham gia ý ki n thNm nh v i S K ho ch và u tư i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 6. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph t ch c ti p nh n, i u ph i, ki m tra tình hình ti p nh n, qu n lý s d ng các kho n vi n tr phi d án và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n. 7. Ph i h p v i Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n công tác v n ng và tranh th vi n tr phi chính ph (k c kêu g i c u tr khNn c p). 8. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ban hành bi u m u báo cáo v các kho n vi n tr phi d án trong lĩnh v c ư c giao. i u 8. S Tài chính ch u trách nhi m qu n lý tài chính Nhà nư c v vi n tr phi chính ph , c th các nhi m v như sau:
  4. 1. Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng ch qu n lý tài chính i v i các kho n vi n tr phi chính ph theo thNm quy n và ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh các v n vư t thNm quy n. 2. B trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm nêu t i kho n 4 i u 6 c a Quy ch này. 3. Theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, s d ng, qu n lý và th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph trong lĩnh v c chuyên môn c a ngành. 4. T ng h p quy t toán tài chính c a m i kho n vi n tr phi chính ph ; tham gia v i S K ho ch và u tư t ng h p chung tình hình vi n tr phi chính ph theo nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 5. Tham gia thNm nh các chương trình, d án, các kho n vi n tr phi chính ph thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 6. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ban hành bi u m u báo cáo v các kho n vi n tr trong lĩnh v c quy t toán tài chính. i u 9. Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph ch u trách nhi m chính trong công tác quan h và v n ng vi n tr i v i các t ch c phi chính ph nư c ngoài, các t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài (bên tài tr ). Liên hi p các T ch c h u ngh thành ph có nhi m v : 1. Ph i h p v i S Ngo i v và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n công tác v n ng vi n tr phi chính ph trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên và chính sách i ngo i chung. 2. Hư ng d n và h tr bên tài tr trong quá trình tìm hi u thông tin, ti p c n các cơ quan a phương hoàn ch nh h sơ, th t c trình c p có thNm quy n phê duy t. 3. Tham gia thNm nh (ch y u là cung c p thông tin và nh n xét v các m t ho t ng c a bên tài tr ...) các chương trình, d án; tham gia ý ki n v i S Ngo i v v các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph và tham gia theo dõi ho t ng c a các d án vi n tr phi chính ph . 4. Thông báo v i S K ho ch và u tư v tình hình v n ng vi n tr phi chính ph theo nh kỳ báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 5. Ph i h p v i S Ngo i v ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ch trương v n ng c u tr khNn c p. i u 10. Công an thành ph có nhi m v : 1. Hư ng d n và h tr các cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n các quy nh v b o v an ninh trong quá trình ti p nh n và s d ng các kho n vi n tr phi chính ph . 2. Trong trư ng h p c n thi t, tham gia ý ki n v i S K ho ch và u tư, S Ngo i v , S Tài chính thNm nh các chương trình, d án và vi n tr phi d án trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, s d ng, qu n lý và th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph trong lĩnh v c chuyên môn c a ngành. i u 11. Văn phòng y ban nhân dân thành ph có nhi m v : 1. Giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này.
  5. 2. Tham gia công tác thNm nh và xu t ki n ngh v chính sách, cơ ch ... i v i các chương trình, d án; tham gia ý ki n i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 12. Ban Tôn giáo - Dân t c có nhi m v hư ng d n và h tr các cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n ư ng l i, chính sách tôn giáo c a Nhà nư c trong quá trình ti p nh n và s d ng các kho n vi n tr i u 13. H i quan C n Thơ có nhi m v hư ng d n và h tr các cơ quan, t ch c, cá nhân trên a bàn thành ph th c hi n các quy nh v ti p nh n các kho n vi n tr phi d án, cung c p vi n tr dư i d ng hi n v t, hàng hóa, v t tư, thi t b ... cho các m c ích nhân o, t thi n. Chương 3: TH C HI N CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH i u 14. Trách nhi m c a ơn v tr c ti p ti p nh n và th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph (k c các kho n vi n tr th hư ng quy nh t i i m b, kho n 1, i u 1 c a Quy ch này) như sau: 1. ChuNn b chương trình, d án; so n th o văn ki n chương trình, d án, k ho ch trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 2. Làm rõ n i dung, m c tiêu, giá tr vi n tr , i tư ng th hư ng i v i các kho n vi n tr phi d án, trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi ti p nh n, s d ng. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành các th t c ti p nh n i v i nh ng hàng hóa ã qua s d ng theo úng quy nh hi n hành. 4. Cùng các cơ quan liên quan ph i h p v i bên tài tr ti n hành các công vi c chuNn b và h tr c n thi t. 5. Th c hi n các kho n vi n tr như ã th a thu n, cam k t v i Bên tài tr và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý tài chính, ti n t , xây d ng cơ b n, u th u mua s m và th c hi n úng hư ng d n c a cơ quan c p trên. 6. ChuNn b báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) v tình hình ti p nh n, th c hi n và tài chính các kho n vi n tr phi chính ph c a ơn v mình trình cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ch c năng có liên quan (thông qua S K ho ch và u tư t ng h p chung). i u 15. Vi c t ch c ti p nh n và th c hi n vi n tr phi chính ph ch th c hi n khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 16. Ch báo cáo th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph ư c ti n hành nh kỳ 6 tháng, hàng năm và khi k t thúc th c hi n: 1. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m t ng h p chung tình hình th c hi n các kho n vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph và báo cáo y ban nhân dân thành ph g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính và T ng c c Th ng kê theo dõi, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. S Ngo i v ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo v các kho n vi n tr phi d án trong lĩnh v c ư c giao; ph i h p v i Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph báo cáo tình hình th c hi n công tác v n ng vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph . 3. S Tài chính có trách nhi m báo cáo v các kho n vi n tr trong lĩnh v c quy t toán tài chính.
  6. 4. Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph ch u trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n công tác v n ng vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph . 5. Các cơ quan có liên quan th c hi n công tác báo cáo theo ch c năng, lĩnh v c ư c giao có liên quan. i u 17. Ki m tra, thanh tra vi c ti p nh n s d ng vi n tr phi chính ph : 1. Công tác ki m tra, giám sát nh kỳ hàng năm s do S K ho ch và u tư ph i h p v i S Ngo i v , S Tài chính t ch c th c hi n. 2. Ki m tra, giám sát t xu t s do t ng cơ quan ch c năng liên quan xu t và t ch c th c hi n theo yêu c u c th . Chương 4: T CH C TH C HI N i u 18. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n n i dung báo cáo i v i các cơ quan, t ch c có liên quan n công tác qu n lý, s d ng, ti p nh n và th c hi n công tác vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph . i u 19. Giao Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Ngo i v , Giám c S Tài chính có trách nhi m hư ng d n trình t , th t c thNm nh d án vi n tr phi chính ph nư c ngoài theo ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 20. Giám c s , th trư ng cơ quan, ban, ngành c p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng tr c thu c theo dõi, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ngành, các c p và các ơn v ti p nh n và s d ng vi n tr phi chính ph trên a bàn thành ph ; ti n hành thanh tra i v i các hành vi có d u hi u vi ph m pháp lu t và vi ph m Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản