Quyết định số 130/1999/QĐ-BNN-TCKT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 130/1999/QĐ-BNN-TCKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/1999/QĐ-BNN-TCKT về việc ban hành tạm thời Bản hướng dẫn định mức chi tiêu áp dụng cho Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn và Dự án đa dạng hóa nông nghiệp vay vốn ODA Thuộc Ban quản lý các dự án nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/1999/QĐ-BNN-TCKT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 130/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 1999 TCKT QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH T M TH I B N HƯ NG D N Đ NH M C CHI TIÊU ÁP D NG CHO D ÁN NGÀNH CƠ S H T NG NÔNG THÔN VÀ D ÁN ĐA D NG HÓA NÔNG NGHI P VAY V N ODA THU C BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy inh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t chưc b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 87/CP ngày 5/8/97 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh 52/CP ngày 8/7/99 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư; Căn c Quy t nh s 691/TTg ngày 27/8/97 và s 461/TTg ngày 28/9/99 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án u tư phát tri n cơ s h t ng nông thôn t i 23 t nh nghèo thu c v n vay Ngân hàng phát tri n châu (ADB) và Qu phát tri n Pháp (AFD); Căn c Quy t nh s 349/Q -TTg ngày 25/4/98 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án a d ng hóa nông nghi p thu c v n vay Ngân hàng th gi i (WB) và Qu phát tri n Pháp (AFD); Căn c Thông tư liên t ch s 81/1998/TTLT-BTC-NHNN ngày 17/6/98 hư ng d n quy trình, th t c và qu n lý vi c rút v n i v i ngu n v n h tr chính th c; Căn c Thông tư s 88/1999/TT-BT C ngày 12/7/99 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính c a D án ngành cơ s h t ng nông thôn, Văn b n s 3837-TC/TC N ngày 5/8/99 c a B Tài chính v th t c gi i ngân và nh m c chi tiêu D án a d ng hóa nông nghi p; Căn c Văn b n th a thu n s 2383-TC/TC N ngày 03 tháng 7 năm 1999, Văn b n s 4719/TC/TC N ngày 20/9/99 c a B Tài chính; Xét ngh c a ông V trư ng v Tài chính k toán, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành t m th i B n hư ng d n nh m c chi tiêu áp d ng cho D án ngành cơ s h t ng nông thôn và D án a d ng hóa nông nghi p thu c Ban qu n lý các d án nông nghi p như b n hư ng d n kèm theo.
  2. i u 2 . Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và h t hi u l c khi B Tài chính ban hành ch chi tiêu th ng nh t cho các d án vay v n ODA. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V ch c năng liên quan c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c Ban qu n lý d án/Ban i u ph i Trung ương, Trư ng Ban qu n lý d án các t nh có liên quan n d án nói trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Thi n Luân HƯ NG D N T M TH I V Đ NH M C CHI TIÊU ÁP D NG CHO D ÁN NGÀNH CƠ S H T NG NÔNG THÔN VÀ D ÁN ĐA D NG HÓA NÔNG NGHI P VAY V N ODA THU C BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 130/1999/QĐ-BNN/TCKT ngày 21/9/1999 c a B Nông nghi p và Phát tr n nông thôn). CH TI N LƯƠNG VÀ PH C P I. i tư ng áp d ng: Là Ban qu n lý d án ư c c p có thNm quy n (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i Ban qu n lý d án Trung ương, y ban nhân dân t nh i v i Ban qu n lý d án t nh) quy t nh thành l p theo m t trong các hình th c qu n lý d án ban hành theo Thông tư s 18/BXD-VKT ngày 10/6/95 c a B xây d ng. B máy qu n lý và biên ch cán b k c cán b h p ng ph i ư c B ho c y ban nhân dân t nh quy t nh. Ngu n chi tr n m trong ngu n kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý ư c trích t d án theo t l quy nh t i ph l c kèm theo Thông tư s 18/BCD-VKT nói trên và các th a thu n khác (n u có) c a B Xây d ng. i v i d án mà trong Hi p nh vay có ph n v n ngoài nư c chi cho qu n lý d án thì ư c c p phát theo t l cơ c u v n như Hi p nh. Nh ng d án không ư c dùng v n ngoài nư c chi thì ư c c p b ng v n i ng II. Ch chi tr ti n lương 1. i v i cán b viên ch c nhà nư c trong biên ch c a các Ban qu n lý, ti n lương ư c chi tr theo ch ng ch b c như quy nh hi n hành c a Nhà nư c;
  3. 2. i v i lao ng h p ng (n u có) ư c Giám c Ban qu n lý d án/Ban i u ph i Trung ương, Trư ng Ban qu n lý d án t nh tuy n ch n theo hình th c ký k t h p ng ng n h n (v i s ng ý c a B , t nh) ư c chi tr như sau: - Nhân viên hành chính: ti n công lao ng t i a không quá 350.000 ng/ ngu i/tháng (26 ngày công); - Lái xe: ti n công lao ng t i a: 400.000 ng/ngu i/tháng (26 ngày công); - Chuyên viên kinh t , k thu t có trình t i h c tr lên: ti n công lao ng t i a: 600.000 ng/ngư i tháng; - Chuyên viên phiên d ch: ti n công t i a 500.000 ng/ngư i/tháng. - Chuyên gia cao c p và các trư ng h p c bi t n u c n thi t có m c ti n công cao hơn s do B quy t nh sau. (Các i tư ng trên không ư c hư ng thêm ph c p lương, ph c p khác n u có) III. M c ph c p lương d án Ngư i ư c hư ng m c ph c p lương theo Văn b n này là các cán b viên ch c nhà nư c thu c biên ch c a Ban qu n lý, cán b i u ng bi t phái t các cơ quan khác n tham gia qu n lý trong su t th i kỳ d án và các cán b kiêm nhi m tham gia qu n lý, i u hành các d án ODA. Ngoài m c lương cũ còn ư c hư ng thêm m c ph c p lương n m trong kinh phí d án như sau (không áp d ng cho nh ng i tư ng do chuyên gia nư c ngoài thuê tuy n) 1.Các cán b kiêm nhi m ư c hư ng ph c p không quá 30% lương cơ b n; 2. Các cán b chuyên trách c a Ban qu n lý d án/Ban i u ph i Trung ương, Ban qu n lý d án t nh (k c i u ng bi t phái) ư c hư ng m c ph c p lương không quá 40 % lương cơ b n; Hàng năm, căn c vào ho t ng c th c a Ban qu n lý d án Trung ương, Ban qu n lý d án t nh, Giám c Ban qu n lý d án Trung ương, Trư ng Ban qu n lý d án t nh l p d toán kèm theo danh sách cán b thu c di n ư c hư ng m c ph c p như quy nh trên trình B ( i v i Ban qu n lý d án/Ban i u ph i d án trung ương ), trình y ban nhân dân t nh ( i v i Ban qu n lý d án t nh) phê duy t. Chú ý: T t c các m c chi ph c p trên không ư c vư t so v i t ng s ti n ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t theo k ho ch cho t ng năm ho c t ng th i kỳ c a d án. T ng s chi phí lương và khác c a Ban qu n lý liên quan n d án không ư c vư t quá t l trích chi ban qu n lý ban hành theo Thông tư s 18-BXD c a B Xây d ng và các văn b n khác ã ư c B xây d ng th a thu n
  4. CHI PHÍ CHO CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA H C T P, H I TH O, H I NGHN CHUYÊN TRONG NƯ C T CH C TRONG NƯ C LIÊN QUAN N D ÁN Căn c Văn b n s 3309/TC- N ngày 16/9/97 c a B Tài chính v nh m c chi cho t p hu n, h i th o, m c chi c th ư c quy nh như sau: 1. Ph c p ti n ăn: Các l p ào t o, t p hu n, h i ngh và h i th o t i Vi t Nam t i a là: + C p Trung ương :70.000 ng/ngày/ngu i + C p t nh : 40.000. ng/ngày/ ngư i + C p huy n : 30.000 ng/ngày/ngư i 2. Ti n ng c a h c viên, i bi u tham gia các l p ào t o, h i ngh , h i th o: ư c Ban qu n lý d án ( ơn v ch trì) l p d toán chi trong kinh phí h i th o, t p hu n. M c chi theo hư ng d n t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính và ph i m b o y ch ng t hóa ơn h p l theo quy nh hi n hành. 3. Ti n tàu xe i l i t nơi n nơi tri u t p h i ngh , h i th o, h c t p c a h c viên do cơ quan c i h c thanh toán theo quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính. Các i bi u m i ư c thanh toán b ng ngu n kinh phí h i ngh , h i th o, h c t p. 4. Ti n văn phòng phNm: + i v i c p trung ương không quá : 30.000 ng/ngu i/l p; + i v i c p t nh không quá: : 20.000 ng/ngu i /l p; 5. + i v i c p huy n c p xã không quá: 10.000 ng/ngu i /l p. 6. In n tài li u: Chi theo ch ng t th c t v i s lư ng tài li u ã ư c duy t trư c. Ti n b i dư ng gi ng viên: (tùy theo t ng trư ng h p c th 1 ti t lên l p ư c c ng thêm t i a không quá 2 ti t so n bài) + i v i c p Trung ương : 50.000 ng/gi /gi ng; + i v i c p t nh : 30.000 ng/gi /gi ng; + i v i c p huy n và xã : 20.000 ng/gi /gi ng. Trư ng h p gi ng viên là nh ng chuyên gia ư c h p ng theo ơn giá 500USD/ngu i tháng thì ch ư c hư ng ti n công tác phí và ăn ng theo quy ch c a d án .
  5. 7. Ti n chi phí phiên d ch (n u có thuê ngoài): + Phiên d ch làm vi c bình thư ng : 40.000 ng/gi ; + Phiên d ch trong các cu c h i th o, àm phán 60.000 ng/gi + N u i hi n trư ng: ư c tính thêm công tác phí theo ch c a d án. · 8. Ti n chi phí cho biên d ch, ánh máy tài li u: · B n d ch t ti ng Anh sang ti ng Vi t: i v i tài li u thông thư ng là 35.000 ng/trang ánh máy kh A4 phông ch 14 (bao g m c công ánh máy); i v i tài li u là văn ki n quan tr ng là 40.000 ng/trang (c công ánh máy); · D ch t ti ng Vi t sang ti ng Anh: 45.000 ng/trang ánh máy kh A4 phông ch 14 (bao g m c công ánh máy); Ti n vi t tài li u, báo cáo chuyên ph c v cho h i ngh , h i th o, h c t p áp d ng m c chi b i dư ng như i m 1 (vi t b ng ti ng Vi t), i m 2 (vi t b ng ti ng Anh) c a m c 8 này. 9. i v i các b n d ch tư 50 trang tr lên yêu c u Ban qu n lý d án ph i có h p ng, có nghi m thu và các ch ng t thanh toán h p l ph c v quy t toán. Ti n thuê h i trư ng: Chi tiêu theo th c t ã duy t trư c và không vư t quá 1.000.000 ng/ngày 10. Ti n nư c u ng không quá 15.000 ng/ngư i/ngày 11. Ti n chi phí khác (xe ưa ón gi ng viên, khách m i, phí i n tho i n u có)10.000 /ngư i/ngày. (T ng m c chi phí cho các thành viên tham gia h c t p, h i th o, h i ngh trong nư c t p trung không vư t quá m c 200USD ngư i/tu n, theo quy nh c a B Tài chính). C. Ph c p công tác phí ( i công tác hi n trư ng) 1. Ph c p công tác phí: Cán b i công tác thông thư ng như cán b Ban qu n lý d án Trung ương i làm vi c t i tr s c a các Ban q n lý d án t nh và ngư c l i thì áp d ng ch ph c p công tác phí quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT - BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính. · Trong trư ng h p cán b c a Ban qu n lý d án (Ban qu n lý d án t nh, Ban qu n lý ti u d án) i công tác hi n trư ng là nh ng huy n, xã, thôn, b n xa xôi, khó khăn thì m c ph c p công tác phí ư c tính như sau: · i công tác n i t nh thu c các huy n, xã, thôn b n mi n núi, xa xôi h o lánh có lưu l i qua êm thì m c ph c p: 40.000 ng/ngày;
  6. 7. i công tác n i t nh thu c các huy n, xã ng b ng có lưu l i qua êm thì m c ph c p lưu trú là 20.000 ng/ngày. Các quy nh khác liên quan n ch công tác phí không c p t i văn b n này thì áp d ng theo hư ng d n t i Thông tư s 94/1998/TT - BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính. D.CHI PHÍ THAM QUAN, KH O SÁT TRONG NƯ C N u trong Hi p nh có n i dung, kinh phí dành cho tham quan, kh o sát trong nư c ph c v công tác qu n lý d án cũng như qu n lý khai thác công trình sau khi d án hoàn thành. Trư c khi t ch c tham quan, kh o sát, Ban qu n lý d án ph i l p d toán trình B ( i v i Ban qu n lý d án Trung ương), trình y ban nhân dân t nh ( i v i Ban qu n lý d án t nh) phê duy t. nh m c chi m t s kho n m c ư c quy nh hư sau: 1. Ti n ăn, ng : Các thành viên tham gia, khách m i, ngư i ph c v ư c d trù m c ti n ăn t i a không quá 70.000 ng/ngư i/ngày; Ti n ng : Thanh toán theo m c quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT - BTC ngày 30/6/1998. 2. Thuê xe ôtô: Chi tr n gói theo h p ng (Chương trình tham quan kh o sát ph i n m trong k ho ch ã ư c B phê duy t. M c quy nh trên là m c t i a làm cơ s l p d toán, khi thanh quy t toán, Ban qu n lý d án ph i có y ch ng t h p l , không th c hi n khoán) E. CHI NGHIÊN C U, H C T P, KH O SÁT NƯ C NGOÀI T t c các cu c nghiên c u, kh o sát, h c t p nư c ngoài u ph i ư c lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t trư c. 1. Chi phí cho chương trình ào t o: Phí ào t o (n u có) ph i trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn duy t theo nh m c chi ào t o hi n hành c a B Tài chính ban hành. 2.Ti n ăn, ti n ng , i l i tiêu v t vv... ư c th c hi n theo Thông tư s 45/1999-BTC ngày 04/5/1999 c a B Trư ng B Tài chính. 3. Quy t toán các oàn i nư c ngoài. Các oàn tham gia kh o sát và h c t p t i nư c ngoài theo quy ch hi n hành khi v nư c trong vòng 15 ngày ph i hoàn thành quy t toán v i Ban qu n lý d án Trung ương quy t toán v i B (v Tài chính k toán) và B Tài chính. F.CHI PHÍ KHÁC 1. Chuyên gia trong nư c : Trong Hi p nh vay có n i dung và kinh phí thuê chuyên gia tư v n thì i v i chuyên gia trong nư c, căn c n i dung, tính ch t k thu t và
  7. yêu c u c th v trình chuyên gia c a t ng d án, Ban qu n lý d án có th chi tr cho các chuyên gia ng n h n làm vi c cho d án v i m c t i a không qúa 500USD/tháng/ngư i ( i v i chuyên gia) và 700USD/tháng/ngu i ( i v i trư ng nhóm chuyên gia). N u chuyên gia i công tác hi n trư ng thì ư c hư ng ch công tác phí (perdiem) t 15 - 20 USD/ngày tùy i u ki n c th t ng d án. 2. Chi phí liên quan n u th u mua s m qu c t : ư c chi trong kho n thu v bán h sơ d th u, n u thi u ư c trích trong ngu n kinh phí d án theo m c quy nh t i Quy t nh s 501/BXD -VKT ngày 19/9/1996 c a B Xây d ng v vi c ban hành chi phí thNm nh và tư v n u tư xây d ng. M c thu v bán h sơ d th u: i v i u th u qu c t tùy theo tính ch t và giá tr c a lô th u áp d ng m c t i thi u 50 USD và t i a 500USD m t h sơ d th u (tr khi có quy nh khác c a bên tài tr v n). i v i u th u trong nư c theo quy nh hi n hành. M t s m c chi c th liên quan n u th u qu c t như sau: - Chi b i dư ng cho chuyên gia ch m th u: 100.000 ng/ngày/ngư i; - Chi nư c u ng : 15.000 ng/ngày/ngư i; - Chi d ch các tài li u th u t ti ng Anh sang ti ng Vi t và ngư c l i (n u có) m c chi áp d ng như i m 8 m c B c a Văn b n này; - Chi phiên d ch trong quá trình àm phán h p ng qu c t : 60.000 /gi và không quá 300.000 /ngày; - Chi phí văn phòng phNm theo d toán và quy t toán theo th c t có hóa ơn h p l . Vi c s d ng, chi tiêu b ng ngu n thu u th u ph i m b o y các ch ng t h p l , có ch ký c a nh ng ngư i tham gia ch m th u và ph n nh vào h th ng s sách k toán cu ơn v . Cu i năm Ban Qu n lý D án ph i l p báo cáo quy t toán cùng v i báo cáo quy t toán chung c a ơn v . 3. Nh ng chi phí khác phát sinh không ghi trong quy nh này thì áp d ng theo ch Nhà nư c hi n hành. I U KHO N THI HÀNH Căn c vào nh m c chi tiêu trên, Giám c Ban qu n lý d án l p d toán chi ti t theo các n i dung chi, m b o không vư t t ng m c v n ã ư c B cân i theo k ho ch hàng năm và t l chi phí ban qu n lý do B Xây D ng quy inh. - Ngu n v n chi cho các m c v lương, ph c p lương, công tác phí cơ b n t ph n v n i ng. N u d án nào mà trong Hi p nh có dành m t ph n v n ngoài nư c chi cho qu n lý d án thì các kho n chi v lương, ph c p lương và chi công tác phí cũng ư c thanh toán theo t l quy nh trong Hi p nh.
  8. - Các kho n m c chi h i ngh , h i th o, t p hu n, tham quan trong và ngoài nư c căn c vào n i dung Hi p nh n u có thì ngu n chi theo cơ c u và t l (v n ngoài nư c, v n i ng) ã th ng nh t trong Hi p nh . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n ph i ph n ánh v B (V Tài chính k toán) k p th i x lý./.
Đồng bộ tài khoản