Quyết định số 130/2003/QĐ-BN về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định số 130/2003/QĐ-BN về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2003/QĐ-BN về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2003/QĐ-BN về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 130/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C S A I, B SUNG NNH M C CHI KINH PHÍ C A QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN “TR NG R NG T I CÁC T NH B C GIANG, QU NG NINH VÀ L NG SƠN” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năng 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 78/2000/BNN-TCCB ngày 19 tháng 7 năng 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch t ch c th c hi n và quy ch qu n lý tài chính c a d án ''Tr ng r ng các t nh B c Giang, Qu ng Nính và L ng Sơn''; Xét ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý các d án Lâm nghi p (T trình s 1151/TT/DALN-KfW3 ngày 26 tháng 9 năm 2003 và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. S a i b sung nh m c chi cho m t s ho t ng c a d án “Tr ng r ng các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn'' - D án KfW3 và KfW3 pha II, trong Ph l c 04 ''Hư ng d n s d ng ngu n kinh phí tài tr c a C ng hoà liên bang c'' thu c Quy ch qu n lý tài chính, ban hành theo Quy t nh s 78/2000/BNN/TCCB ngày 19 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, c th như sau: l. nh m c chi b sung: a) Ho t ng quy h ch s d ng t: B sung kinh phí chi mua văn phòng phNm: 100.000 VND/1 xã. b) Ho t ng xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n: - B sung kinh phí chi mua văn phòng phNm: 150.000 ng/1 thôn. - B sung kinh phí h tr cho nhóm nông dân ch ch t tham gia trong quá trình xây d ng k ho ch phát tri n r ng thôn b n: 300.000 ng/thôn
  2. (15.000 ng/1 ngư i x 10 ngày x 2 ngư i). - B sung kinh phí chi i u tra thu th p s li u v tr lư ng, tăng trư ng c a tài nguyên r ng: 250.000 ng/thôn (50.000 ng/công x 5 công). c) Ho t ng khoanh nuôi tái sinh t nhiên: B sung h tr kinh phí cho vi c mua sơn ánh d u cây tái sinh: 30.000 ng/ha. 2. nh m c chi s a i: Ho t ng giám sát ánh giá: - Tăng kinh phí cho công tác phúc ki m o c di n tích khoanh nuôi tái sinh t nhiên: 20.000 ng/ha (t /60.000 ng/ha lên 180.000 ng/ha) - Tăng chi phí cho ho t ng phúc ki m chăm sóc di n tích khoanh nuôi tái sinh t nhiên: 20.000 ng/ha (t 80.000 ng/ha lên 100.000 ng/ha). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ký. Bãi b quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v /1cn quan thu c B , Trư ng ban Ban qu n lý các d án Lâm nghi p và Giám c d án Tr ng r ng các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn ch u trách nhi m th hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản