Quyết định số 130/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 130/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2003/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2003/Q -CTN Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 Hi n pháp năm 1992 c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1703/CP-PC ngày 31/12/2002; QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 05 công dân ang cư trú t i Vi t Nam: 1. Nguy n Th Ki u Nga, sinh ngày 23/01/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: s 19 Phan Văn Tr , phư ng 2, qu n 5, thành ph H Chí Minh 2. Nguy n Th y Ng c Bích, sinh ngày 15/9/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: s 219/42 Dương Bá Tr c, phư ng 1, qu n 8, thành ph H Chí Minh 3. Nguy n Th Hoài, sinh ngày 09/5/1975 t i Qu ng Ninh Hi n trú t i: s 19, t 20, khu 3, phư ng Trưng Vương, Uông Bí, Qu ng Ninh 4. Lê Th Hoa Phư ng, sinh ngày 04/11/1977 t i Qu ng Ninh Hi n trú t i: s 12, t I, khu III, Thanh Sơn, Uông Bí, Qu ng Ninh 5. Alexander Thomas Huỳnh Robinson, sinh ngày 14/9/1996 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: làng Qu c t c p nư c, Mai D ch, C u Gi y, Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản