Quyết định số 130/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 130/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 130/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG XÉT CH N “NGH NHÂN HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung ngày 27 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 120/2003/Q -UB ngày 02/10/2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành “Quy ch phong t ng danh hi u Ngh nhân Hà N i và m t s ch i v i Ngh nhân”; Theo ngh c a Ch t ch Liên minh HTX Thành ph Hà N i t i T trình s 312/ LMHTXHN ngày 17 tháng 10 năm 2003, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch T ch c và ho t ng c a H i ng xét ch n ”Ngh nhân Hà N i”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Các Ông Chánh văn phòng H i ng nhân dân và UBND Thành ph ; Ch t ch Liên minh H p tác xã Thành ph ; Các thành viên c a H i ng xét ch n “Ngh nhân Hà N i”; Giám c các S , Ban, Ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2003 QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG XÉT CH N NGH NHÂN HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 130/2003/Q -UB ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ông xét ch n Ngh nhân Hà N i ( sau ây g i t t là H i ng xét ch n ). i u 2. Nguyên t c làm vi c c a H i ng xét ch n 1. H i ng xét ch n làm vi c theo nguyên t c: t p trung, dân ch , quy t ngh các v n theo a s b ng hình th c b phi u kín. 2. K t qu làm vi c c a H i ng xét ch n ư c l p thành biên b n, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A H I NG XÉT CH N i u 3. T ch c c a H i ng xét ch n 1. H i ng xét ch n g m: Ch t ch, Phó ch t ch và m t s thành viên do UBND Thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Liên minh H p tác xã Thành ph . 2. Ch t ch H i ng xét ch n là i di n lãnh o Liên minh H p tác xã Thành ph Hà N i. 3. Phó ch t ch H i ng xét ch n là i di n lãnh o S Văn hoá - Thông tin Thành ph Hà N i.
  3. 4. Thành viên c a H i ng xét ch n là i di n m t s cơ quan liên quan c a Trung ương và Hà N i, g m nh ng cán b qu n lý am hi u chuyên môn v các ngành ngh th công nghi p, th công m ngh . Tuỳ theo yêu c u chuyên môn trong t ng t xét ch n có th m i chuyên gia ho c ngh nhân tham gia vào ho t ng c a H i ng. i u 4. Ch c năng, nhi m v c a H i ng xét ch n Ngh nhân Hà N i 1. H i ng xét ch n có ch c năng ti p nh n, xem xét, l a ch n, l p danh sách nh ng ngư i có tiêu chuNn quy nh t i “Quy ch phong t ng danh hi u Ngh nhân Hà N i và m t s ch i v i Ngh nhân” (ban hành kèm theo Quy t nh s 120/2003/Q -UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) trình UBND Thành ph xét phong t ng danh hi u “Ngh nhân Hà N i”. H i ng xét ch n có nhi m v sau: a) Ti p nh n h sơ và l p danh sách nh ng ngư i ngh xét phong t ng danh hi u “Ngh nhân Hà N i”. b) ánh giá trình tay ngh , k năng, m c tinh x o, giá tr thNm m , giá tr kinh t - xã h i các s n phNm, tác phNm c a ngư i ngh xét phong t ng danh hi u “Ngh nhân Hà N i”. c) L p danh sách và biên b n gi i thi u nh ng ngư i t tiêu chuNn trình UBND Thành ph Hà N i xem xét, quy t nh. d) Xem xét, gi i quy t các v n liên quan n công tác xét ch n Ngh nhân Hà N i. 2. Ch t ch H i ng có nhi m v : a) T ch c tri n khai các nhi m v chuyên môn c a H i ng. b) Ch trì các cu c h p và ký các văn b n c a H i ng. c) Báo cáo v i UBND Thành ph v k t qu công tác xét ch n Ngh nhân Hà N i. 3. Phó Ch t ch H i ng có nhi m v giúp Ch t ch H i ng th c hi n các nhi m v t i kho n 2 i u này và gi i quy t nh ng công vi c ư c Ch t ch H i ng phân công. i u 5. Cơ quan Thư ng tr c H i ng xét ch n Cơ quan thư ng tr c c a H i ng xét ch n là Liên minh HTX Thành ph Hà N i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c p, các ngành liên quan c a Thành ph t ch c th c hi n công tác xét ch n Ngh nhân Hà N i theo quy nh c a UBND Thành ph . i u 6. Kinh phí ho t ng c a H i ng xét ch n
  4. 1. Kinh phí ho t ng c a H i ng xét ch n ư c b trí t ngân sách Thành ph Hà N i. 2. Cơ quan Thư ng tr c H i ng có trách nhi m l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí theo quy nh. 3. S Tài chính - V t giá có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Thư ng tr c H i ng l p k ho ch b trí s d ng kinh phí ph c v công tác xét ch n Ngh nhân Hà N i. i u 7. T ch c th c hi n 1. Liên minh H p tác xã Thành ph Hà N i và các thành viên H i ng xét ch n có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n s a i, b sung, Liên minh H p tác xã Thành ph Hà N i t ng h p, trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản