Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY T NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng ăng ki m tàu bi n t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản