Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p – T do – H nh phúc MINH ****** ***** S : 130/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 c a Liên B Khoa h c và Công ngh - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v khoa h c và công ngh a phương; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph t i Công văn s 738/SKHCN-VP ngày 27 tháng 8 năm 2007 và Giám c S N i v thành ph t i T trình s 710/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 89/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Khoa h c và Công ngh thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - C c Ki m tra Văn b n – B Tư pháp;
  2. - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB; - oàn BQH TP, VP/TU và các Ban Thành y; - Các Ban c a H ND TP, UB MTTQ VN TP - Các oàn th TP; S N i v (2b); CATP (PC13); - Kho b c Nhà nư c TP, Ngân hàng Nhà Nư c TP; Nguy n Thành Tài - VPH -UB: các PVP; Website TP.HCM; - Các Phòng CV; TTCB; Lưu: VT, (CNN-HH) D. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 130/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh (g i t t là S Khoa h c và Công ngh ) là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh trên t t c các lĩnh v c kinh t - xã h i, tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm; s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t), an toàn b c x và h t nhân trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. S Khoa h c và Công ngh ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh . i u 2. S Khoa h c và Công ngh có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. Tr s làm vi c c a S Khoa h c và Công ngh t t i s 244 i n Biên Ph , phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh. S Khoa h c và Công ngh có tên g i b ng ti ng Anh là The Department of Science and Technology (g i t t là DOST). Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. V công tác thi hành pháp lu t 1. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ho t ng nghiên c u, phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân, thông tin khoa h c công ngh , h p tác qu c t v khoa h c – công ngh .
  3. 2. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n pháp quy v qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân thông tin khoa h c – công ngh , h p tác qu c t v khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 3. Căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch, chi n lư c, k ho ch 5 năm, hàng năm và nhi m v v khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân; thông tin khoa h c - công ngh , h p tác qu c t v khoa h c - công ngh . 4. Ban hành các văn b n v bi n pháp qu n lý Nhà nư c c a S i v i các lĩnh v c khoa h c và công ngh theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a B Khoa h c và Công ngh , hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch, nhi m v nêu t i i m 3 i u này sau khi ư c phê duy t; theo dõi, ki m tra, t ch c ánh giá vi c th c hi n các k ho ch, nhi m v ó. iu 4. V ho t ng khoa h c và công ngh 1. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph các bi n pháp thúc Ny ho t ng nghiên c u phát tri n khoa h c và công ngh , áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t và i s ng. 2. Hư ng d n các s , ban, ngành, qu n – huy n, các t ch c khoa h c và công ngh v ho t ng khoa h c và công ngh . Ph i h p v i các s , ban, ngành, các t ch c khoa h c và công ngh xây d ng và xu t các nhi m v khoa h c và công ngh có tính liên ngành và liên vùng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và t ng h p trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. T ch c tuy n ch n và phê duy t các cá nhân, t ch c ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a thành ph ; theo dõi, ki m tra th c hi n, t ch c ánh giá, nghi m thu và công b k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh . 4. Qu n lý các ho t ng ánh giá, thNm nh, giám nh, tư v n, ph n bi n và chuy n giao công ngh trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thNm nh, giám nh v chuy n giao công ngh i v i các d án u tư do thành ph phê duy t. 5. Theo dõi, t ng h p, hư ng d n và t ch c ánh giá trình công ngh c a các t ch c kinh t trên a bàn thành ph . 6. C p gi y ch ng nh n ăng ký và ki m tra ho t ng khoa h c - công ngh cho các t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c - công ngh thu c các thành ph n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph theo phân c p và quy nh c a pháp lu t. 7. Trình y ban nhân dân thành ph cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng d ng r ng các thành t u khoa h c và công ngh trên
  4. a bàn thành ph và h tr cho các t ch c kinh t , cá nhân trong vi c ng d ng công ngh , k thu t m i vào s n xu t và i s ng. 8. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph thành l p các h i ng tư v n khoa h c - công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; th c hi n nhi m v làm cơ quan thư ng tr c H i ng Khoa h c và Công ngh thành ph . i u 5. V tiêu chu n, o lư ng, ch t lư ng 1. Hư ng d n vi c áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t và các tiêu chuNn b t bu c áp d ng theo yêu c u qu n lý c a Nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn thành ph . Hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn cơ s . 2. T ch c và qu n lý m ng lư i ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng áp ng yêu c u c a thành ph ; th c hi n vi c ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng trong các lĩnh v c và ph m vi ư c công nh n. 3. T ch c, qu n lý, hư ng d n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, công b các hàng hóa phù h p tiêu chuNn theo phân công, phân c p c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan thanh tra, ki m tra, ánh giá ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn thành ph . 5. T ch c ho t ng Thông báo và i m h i áp v hàng rào k thu t trong thương m i c a thành ph H Chí Minh (g i t t là TBT-HCM). i u 6. V s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t) 1. T ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n ho t ng s h u trí tu , thúc Ny phong trào lao ng sáng t o, phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t. 2. T ch c xây d ng h th ng qu n lý s h u trí tu trên a bàn thành ph . 3. Hư ng d n nghi p v i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph th c hi n sáng ki n và s h u trí tu . 4. Hư ng d n xác l p quy n s h u trí tu và gi i quy t tranh ch p v s h u trí tu theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c. 5. T ch c th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u trí tu trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. V an toàn b c x và h t nhân 1. T ch c thNm nh an toàn b c x và c p gi y phép s d ng thi t b phát tia X dùng trong y t theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 2. Ch o, h tr và t ch c khai báo, th ng kê nh kỳ các ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x và các ho t ng b c x trên a bàn thành ph . 3. Xây d ng k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c s c b c x và h t nhân trên a bàn thành ph ; hư ng d n các cơ s b c x và h t nhân xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c b c x và h t nhân. i u 8. V thông tin – tư li u khoa h c và công ngh 1. Nghiên c u nhu c u thông tin, xây d ng và phát tri n h th ng thông tin, tư li u thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ph c v công tác qu n lý v c khoa h c công ngh c a thành ph . 2. T ch c tuyên truy n, tri n lãm, giáo d c ph bi n văn b n pháp quy, ki n th c và các thành t u v khoa h c công ngh , biên t p, xu t b n các n phNm thông tin khoa h c và công ngh . 3. T ch c hu n luy n v nghi p v , k năng khai thác, s d ng thông tin – tư li u khoa h c và công ngh cho các i tư ng. 4. Th c hi n các d ch v cung c p thông tin – tư li u khoa h c và công ngh dư i nhi u lo i hình theo quy nh. i u 9. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n o, t cáo 1. Theo dõi và ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, s h u trí tu , an toàn b c x c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c khoa h c và công ngh , t ch c kinh t , văn hóa, xã h i và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c thanh tra, x lý các vi ph m hành chính và gi i quy t các khi u n i t cáo trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, s h u trí tu , an toàn b c x theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, thanh tra và ki m tra vi c ch p hành B Lu t Lao ng, Lu t khi u n i, t cáo, Pháp l nh Cán b , công ch c (có s a i) và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan c a y ban nhân dân thành ph trong n i b S . i u 10. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c các ho t ng c a H i qu n chúng và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. i ngo i và liên k t h p tác 1. Xây d ng k ho ch h p tác qu c t và qu n lý th c hi n các chương trình, d án vi n tr , u tư c a nư c ngoài v khoa h c – công ngh theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 2. Qu n lý, h tr , hư ng d n cho các t ch c nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph .
  6. 3. Liên k t h p tác v i các Trư ng i h c, Vi n nghiên c u, các d a phương, các ơn v , các t ch c trong và ngoài nư c tri n khai, phát tri n các ho t ng thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c y ban nhân dân thành ph cho phép. 4. ư c t ch c và tham gia các h i ngh , h i th o, các khóa hu n luy n qu c t v các lĩnh v c thu c ngành do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i theo úng quy nh c a Nhà nư c và thành ph . i u 12. Công tác t ch c, xây d ng, báo cáo 1. Qu n lý t ch c b máy cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n c a S ; qu n lý các ơn v tr c thu c S theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a Nhà nư c. 2. Th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ tháng, năm và báo cáo t xu t v tình hình qu n lý, ho t ng khoa h c công ngh v i y ban nhân dân thành ph và B Khoa h c và Công ngh . 3. Ch ng phân b , i u ch nh chi ti t vi c s d ng ngân sách trong ph m vi qu n lý c a S cho ho t ng khoa h c và công ngh nh m m b o hi u qu cao trong vi c s d ng ngân sách phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 4. Thu và s d ng các kho n l phí và ti n x ph t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c cho các ho t ng: thanh tra, ki m nh th nghi m, tư v n, ph n bi n, xét duy t h sơ, c p phép, … theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . Chương 3 T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 13. S Khoa h c và Công ngh có Giám c và m t s Phó Giám c, s lư ng Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Giám c S Khoa h c và Công ngh do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m, các Phó Giám c S do Ch t ch Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Giám c S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a S trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí công ch c ư c căn c theo ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c c a Pháp l nh Cán b , công ch c (có s a i) và các quy nh khác v qu n lý cán b , công ch c, viên ch c c a Nhà nư c. i u 14. Cơ c u t ch c b máy c a S Khoa h c và Công ngh bao g m 1/. Các phòng chuyên môn nghi p v
  7. - Văn phòng; - Phòng K ho ch và Tài chính; - Phòng Qu n lý Khoa h c - Phòng Qu n lý Công ngh ; - Phòng S h u trí tu ; - Thanh tra. 2. Các ơn v s nghi p - Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng; - Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh ; - Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m; - Trung tâm Ti t ki m năng lư ng; - Trung tâm Thi t k Ch t o thi t b m i (Neptech); - Trung tâm ng d ng H th ng Thông tin a lý (GIS); - Vi n Khoa h c và Công ngh tính toán; - T p chí Th gi i vi tính; - T p chí Khám phá. 3. Các doanh nghi p Nhà nư c. - Trung tâm Nghiên c u ng d ng và D ch v Khoa h c k thu t. 4. Khi c n thi t theo yêu c u c a công vi c, y ban nhân dân thành ph s xem xét vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S Khoa h c và Công ngh . Chương 4 CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 15. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n chuyên môn do S Ph trách.
  8. 2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a S ; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph v các lĩnh v c S ư c phân công ph trách. 3. Giám c S báo cáo, xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph . 4. i v i nh ng v n ang bàn b c gi a các S v i các s - ngành khác và y ban nhân dân qu n – huy n, nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 16. i v i B khoa h c và Công ngh 1. S ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Khoa h c và Công ngh ; tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Khoa h c và Công ngh . 3. Các ki n ngh c a S v i B Khoa h c và Công ngh có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo B . i u 17. i v i các s - ngành thu c thành ph 1. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ph i h p v i các s - ngành, các t ch c chính tr , xã h i c a thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý Nhà nư c ư c phân công và phân c p. 2. Ph i h p v i các s - ngành liên quan xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph d toán ngân sách hàng năm cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a thành ph ; xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh , ào t o b i dư ng hàng năm cho cán b khoa h c và công ngh , xây d ng, t ch c ho t ng c a các phòng thí nghi m theo ch c năng c a S , u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho ho t ng khoa h c và công ngh , thông tin tư li u khoa h c và công ngh . 3. Ph i h p v i các s - ngành có liên quan trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch trương, chính sách v khoa h c và công ngh . i u 18. i v i y ban nhân dân qu n – huy n
  9. 1. Ph i h p, ôn c y ban nhân dân các qu n – huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c do S ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n – huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành. 2. Giúp y ban nhân dân thành ph ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các phòng, ban, t ch c qu n lý v khoa h c – công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x h t nhân (n u có) c a qu n – huy n. Giúp y ban nhân dân qu n – huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý khoa h c và công ngh a phương. 3. Ph i h p, ánh giá, xét duy t và khen thư ng i v i t p th , cá nhân trong ho t ng khoa h c và công ngh theo phân c p qu n lý và quy ch thi ua khen thư ng. i u 19. i v i t ch c ng và các oàn th thành ph 1. i v i các Ban c a Thành y và ng y kh i Dân Chính ng thành ph , S có m i quan h tr c ti p ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y và c a ng y kh i Dân chính ng thành ph . 2. Ph i h p v i các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. i u 20. i v i Liên hi p các Hi p h i Khoa h c và K thu t thành ph 1. Ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các nhà khoa h c phát huy ti m năng trí tu c a mình ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. Ph i h p tham gia nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh và an toàn b c x và h t nhân ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 3. Ph i h p ph bi n ki n th c khoa h c và công ngh , phát tri n ngu n nhân l c và b i dư ng chuyên gia trong lĩnh v c khoa h c và công ngh cho thành ph . Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 21. Căn c Quy ch này, Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác cho các m t ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a S , phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Giám c S ch u trách nhi m ban hành quy nh làm vi c c a S , t ch c s p x p các phòng, ban theo hư ng tinh g n, hi u qu , b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v chuyên môn, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c mà S ã ư c phân công, phân c p trên a bàn thành ph . i u 22. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u xét th y c n thi t, Giám c S Khoa h c và Công ngh và Giám c S N i v ki n ngh y ban nhân dân thành
  10. ph i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c hi n nhi m v ư c giao./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản