Quyết định số 130-LĐ/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 130-LĐ/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130-LĐ/QĐ về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130-LĐ/QĐ

  1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130-L /Q Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 1985 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG S 130-L /Q NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1985 BAN HÀNH B N DANH M C S 1 CÁC CH C DANH Y C AU BAN KHOA H C XÃ H I VI T NAM B TRƯ NG B LAO NG Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th s 277-TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c i m 2 Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a Ch nhi m U ban khoa h c xã h i Vi t Nam và k t lu n c a Ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c Nhà nư c ngày 13-3-1985; QUY T NNH i u1 Nay ban hành b n danh m c s 1 các ch c danh y các ch c v viên ch c U ban khoa h c xã h i Vi t Nam g m: 118 ch c danh. i u2 Căn c b n danh m c này, U ban khoa h c xã h i Vi t Nam ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v theo i m 3 Ch th s 124-H BT c a H i ng B trư ng và t ch c hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c này trong ngày nh m em l i hi u qu thi t th c làm cho b máy g n nh , tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác. i u3 Tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y thu c chuyên ngành nghiên c u khoa h c xã h i s do Ch nhi m U ban khoa h c xã h i Vi t Nam ra quy t nh ban hành, hư ng d n ng d ng th nghi m và ti p t c hoàn thi n. i u4
  2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . i u5 Ch nhi m U ban khoa h c xã h i Vi t Nam và các Vi n nghiên c u khoa h c xã h i thu c các B , ngành khác s d ng các ch c danh viên ch c c a U ban khoa h c xã h i Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này. I. N I DUNG B N DANH M C S 1 U BAN KHOA H C XÃ H I VI T NAM Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng và các quy nh trong b n danh m c s 1 (ch c danh g c), b n danh m c s 1 ch c danh y các viên ch c (nghiên c u khoa h c) c a U ban khoa h c xã h i Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s 130/L /Q ngày 19 tháng 5 năm 1985 bao g m: 118 ch c danh. Trong ó: Lo i A - Viên ch c lãnh o: 81 ch c danh y + Nhóm 9: 40 ch c danh + Nhóm 8: 41 ch c danh Lo i B - Viên ch c chuyên môn: 37 ch c danh y : + Nhóm 5: 37 ch c danh. II. QUY NNH S D NG D a theo quy nh v ph m vi s d ng i v i m i ch c danh qu n lý trong b n danh m c s 1 các ch c danh y theo quy t nh này, U ban khoa h c xã h i Vi t Nam ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và hư ng d n cho các ơn v tr c thu c và các cơ quan nghiên c u khoa h c xã h i trong toàn qu c áp d ng. M i ch c danh y ư c s d ng trong th c t ph i có n i dung lao ng úng v i lu n ch ng khoa h c ã nghiên c u khi hình thành các ch c danh ó và U ban khoa h c xã h i Vi t Nam hư ng d n n i dung cho cơ s và cho t ng ngư i: Khi có trư ng h p thay i các n i dung lao ng, cơ quan ch qu n ph i báo v i U ban khoa h c xã h i Vi t Nam và bàn b c v i B Lao ng (theo i u 2 c a Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1985 c a H i ng B trư ng) s a i ho c ngo i l . ào Thi n Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản