Quyết định số 1302/QĐ-TTG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 1302/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1302/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1302/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1302/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU MI N NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 – 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh ng Tháp t i t trình s 24/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2009 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2560/TTr- BNV ngày 7 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân t nh ng Tháp nhi m kỳ 2004 – 2011 c a ông Lâm Minh Trai, nguyên Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh, ngh hưu theo ch . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp và ông Lâm Minh Trai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, C ng TT T; - Lưu VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản