Quyết định số 131/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 131/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 131/1999/Q /BTC NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C S A I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU XU T KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy nh t i Bi u thu xu t kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ/H NN8 ngày 22/2/1992 c a H i ng Nhà nư c; ư c s a i, b sung t i các Ngh quy t s 31/NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; QUY T NNH: i u 1: S a i, b sung tên và thu su t thu xu t khNu và m t s m t hàng quy nh t i Bi u thu thu xu t khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1802/1998/Q -BTC ngày 11/12/1998, ã ư c s a i t i Quy t nh s 67/1999/Q -BTC ngày 24/6/1999 c a B trư ng B Tài chính thành tên và thu su t thu xu t khNu m i quy nh t i Danh m c s a i, b sung tên và thu su t thu xu t khNu c a m t s m t hàng trong Bi u thu thu xu t khNu ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành và ư c áp d ng i v i t t c các T khai hàng hoá xu t khNu ã n p cho cơ quan H i quan b t u t ngày 01/11/1999. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Ph m Văn Tr ng ( ã ký) DANH M C
  2. S A I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU XU T KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU THU XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 131/1999/Q -BTC ngày 01 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm Mô t nhóm m t hàng 1 2 3 4 5 4415 Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng và các lo i bao bì tương t b ng g ; tang cu n cáp b ng g ; giá k kê hàng ki u thùng và các lo i giá hàng khác b ng g ; vành m giá k hàng b ng g : + Thùng, k xe ô tô, giá hàng, giá , k kho, vành m giá k hàng và b ph n c a nó b ng g r ng t nhiên 15 + Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng, các lo i bao bì tương t , tang cu n cáp b ng g và các b ph n c a chúng b ng g r ng t nhiên 10 + Thùng, k xe ô tô, giá hàng, giá , k kho, vành m giá k hàng; hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng, các lo i bao bì tương t , tang cu n cáp b ng g và b ph n c a chúng b ng g r ng tr ng 0 4416 Thùng tô nô, thùng ba ren, thùng hình tr ng, hình tr có ai, các lo i thùng có ai khác và các b ph n c a chúng, b ng g , k c các lo i t m ván cong: + Áo quan b ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác, b ng g r ng t nhiên 10 + Các m t hàng thu c nhóm 4416 b ng g r ng tr ng 0 4418 m c, g dùng trong xây d ng, k c Panen g có lõi x p nhân t o, panen lát sàn và ván l p ã l p ghép: + Ván sàn (g ván sàn và ván sàn sơ ch ), ván l p, ván rây, b ng g r ng t nhiên. 20 + Ván sàn (g ván sàn và ván sàn sơ ch ), ván l p, ván rây, b ng g r ng tr ng 10 + Palet, c p pha xây d ng, khung c a, b c c a, ngư ng c a, c u thang và b ph n c a chúng, b ng g r ng t nhiên 15
  3. + Cánh c a và các b ph n c a chúng, b ng g r ng t nhiên 10 + Palet, c p pha xây d ng, khung c a, b c c a, ngư ng c a, c u thang, cánh c a và các b ph n c a chúng, b ng gôc r ng tr ng 0 7407 ng r ng th i, thanh và d ng hình 10 7408 Dây ng 0 7409 ng d ng t m, lá, d i có chi u dày trên 0,15 mm 0 7410 ng lá m ng ( ã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y, bìa, plastic ho c v t li u b i tương t ), v i chi u dày (không k ph n b i) không quá 0,15 mm 0 7505 Ni ken d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây ni ken 0 + Lo i khác 5 7506 Ni ken r ng t m, lá, d i và lá m ng 0 7605 Dây nhôm 0 7606 Nhôm d ng t m, lá và d i, có chi u dày trên 0,2 0 mm 7607 Nhôm lá m ng ( ã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y, bìa, plastic ho c v t li u b i tương t ), có chi u dày (tr ph n b i) không quá 0,2 mm 0 7803 Chì d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây chì 0 + Lo i khác 5 7804 Chì r ng t m, lá, d i và lá m ng; b t và v y chì + B t và v y chì 5 + Lo i khác 0 7904 K m d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây k m 0 + Lo i khác 5 7905 K m d ng t m, lá, d i và lá m ng 0 8003 Thi c d ng th i, thanh, d ng hình và dây: + Dây thi c 0
  4. + Lo i khác 2 8005 Lá thi c m ng ( ã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y, bìa, plastic ho c v t li u b i tương t ) có chi u dày (không k v t li u b i) không quá 0,2mm; B t và v y thi c: + B t và v y thi c 2 + Lo i khác 0 9401 Gh ng i (tr các lo i thu c nhóm 9402), có ho c không chuy n ư c thành giư ng và ph tùng c a chúng + Lo i b ng g r ng t nhiên {không ư c kh m, tr m tr , sơn mài ho c k t h p v i các v t li u khác (ví d : Song, mây, mút da...)} 5 + Lo i khác 0 9403 Các c khác và các ph tùng c a chúng + B ng vi t hoàn ch nh, lo i dùng cho gi ng viên và b ph n c a nó, b ng g r ng t nhiên 10 + B ng vi t hoàn ch nh, lo i dùng cho gi ng viên và b ph n c a nó, b ng g r ng tr ng 0 + Bàn, t (k c t tư ng), giá các lo i ki u t ng, giư ng các lo i hoàn ch nh và các b ph n c a nó, b ng g r ng t nhiên {không ư c kh m, tr m tr , sơn mài ho c k t h p v i các v t li u khác (ví d : song, mây, mút, da...)} 5 + Lo i khác 0 9406 Các c u ki n nhà l p s n: + Lo i b ng g r ng t nhiên 15 + Lo i b ng g r ng tr ng 5 + Lo i khác 0
Đồng bộ tài khoản