Quyết định số 131/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 131/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 131/2002/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH I U CH NH, B SUNG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4356/KH T-TH ngày 28 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch i u ch nh, b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph v i t ng s v n i u ch nh tăng thêm 248,041 t (hai trăm b n mươi tám t , b n mươi m t tri u) ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : 1.1- Công trình chuy n ti p (04 d án) : 50,18 t (năm mươi t m t trăm tám mươi tri u) ng, tăng 18,11 t (mư i tám t m t trăm mư i tri u) ng ; 1.2- Công trình kh i công m i (35 d án) : 263,07 t (hai trăm sáu mươi ba t b y mươi tri u) ng, tăng 180,0 t (m t trăm tám mươi t ) ng ; 1.3- ChuNn b th c hi n d án (27 d án) : 51,08 t (năm mươi m t t tám mươi tri u) ng, tăng 49,93 t (b n mươi chín t chín trăm ba mươi tri u) ng ; i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u ch nh, b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n các ch tiêu v n u tư xây d ng ư c giao trong năm 2002. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , các ơn v có liên quan và Ch
  2. t ch y ban nhân dân qu n các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX - Các T DA, T, VX, TM, T TH (6b) - Lưu (TH-LT Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản