Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C BÃI B QUY T NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a C ng v Hàng h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản