Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn năm 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 131/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THI N VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC XÂY D NG, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T GIAI O N NĂM 2006 - 2010 TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Căn c Quy t nh s 909/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình i m i công tác xây d ng, ban hành và nâng cao ch t lư ng văn b n quy ph m pháp lu t; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i Báo cáo s 996/STP-VB ngày 23 tháng 3 năm 2006 và Công văn s 2088/STP-VB ngày 26 tháng 6 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình hoàn thi n và nâng cao hi u qu công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t giai o n năm 2006 - 2010 trên a bàn thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, Giám c S N i v , Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n; phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thành Tài
  2. CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THI N VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC XÂY D NG, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N NĂM 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 131/2006/Q -UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n 1 TÍNH C P THI T VÀ M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH I. TÍNH C P THI T C A CHƯƠNG TRÌNH: Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Qu c h i ã thông qua Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 03 tháng 12 năm 2004. ây là cơ s pháp lý quan tr ng cho công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p. Trong th i gian chưa có quy nh c a pháp lu t v trình t , th t c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương, ch n ch nh và tăng cư ng công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph , y ban nhân dân thành ph ã ban hành Ch th s 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 và Ch th s 06/2004/CT-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 v công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph . Qua ánh giá k t qu th c hi n Ch th s 27/2001/CT-UB, công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p trên a bàn thành ph ã góp ph n to l n trong vi c gi v ng n nh chính tr , nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c c a chính quy n thành ph ; gi i quy t ư c nh ng yêu c u mà th c ti n t ra, m b o s năng ng, sáng t o và góp ph n gi i quy t các nhi m v kinh t - xã h i c a thành ph ; góp ph n t o ra hành lang pháp lý, m b o vi c th c hi n các quy n và l i ích h p pháp c a công dân, góp ph n xây d ng xã h i công dân và Nhà nư c pháp quy n. Tuy nhiên, các quy nh v trình t , th t c xây d ng, ban hành văn b n theo Ch th s 27/2001/CT- UB còn nhi u b t c p, không còn phù h p v i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân m i ư c ban hành. i ngũ cán b , công ch c th c hi n nhi m v so n th o, góp ý, thNm nh văn b n còn thi u, kinh nghi m và k năng so n th o văn b n quy ph m pháp lu t còn h n ch ; cơ ch ph i h p gi a cơ quan so n th o, cơ quan góp ý, thNm nh còn chưa h p lý; các cơ quan ư c giao ch trì so n th o văn b n thi u s u tư thích áng v th i gian cho công tác so n th o văn b n; ti n xây d ng và ban hành văn b n c p thành ph còn ch m, ch t lư ng văn b n chưa cao; tình tr ng dùng văn b n hành chính nhưng có ch a n i dung quy ph m pháp lu t i u hành là khá ph bi n; văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành nhưng có khi còn ch m i vào cu c s ng. kh c ph c nh ng b t c p trên, ng th i tri n khai có hi u qu Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân nh m ưa công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t vào n n p, c n ph i có m t chương trình i m i toàn di n và nâng cao hi u qu công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph . II. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. Hoàn thi n quy trình xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p nh m góp ph n hoàn thi n h th ng pháp lu t, góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v kinh t - xã h i c a thành ph trong t ng th i kỳ và hàng năm.
  3. 2. Ch n ch nh, kh c ph c nh ng h n ch , b t c p trong công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Tăng cư ng năng l c c a các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng văn b n nâng cao ch t lư ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p. 4. ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c các ngành, các c p th c hi n nhi m v so n th o, thNm nh văn b n, n m v ng quy trình, nghi p v trong công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t nh m góp ph n t ng bư c nâng cao năng l c so n th o văn b n c a i ngũ cán b , công ch c. 5. Xây d ng h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph t năm 1975 n nay. T ng bư c hi n i hóa và áp d ng công ngh thông tin vào quá trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Ph n 2 N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH th c hi n Chương trình này, c n thi t ph i xây d ng và ch o th c hi n các án sau: 1. án 1: Hoàn thi n Quy trình xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p (thay th Ch th s 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 và Ch th s 06/2004/CT- UB ngày 05 tháng 02 năm 2004). a) M c tiêu, yêu c u: - Xây d ng Quy trình ban hành văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân c 3 c p; - Quy trình ph i th hi n y tính khoa h c, tính công khai, minh b ch trong xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; - m b o cho y ban nhân dân thành ph ki m soát ư c ho t ng xây d ng và ban hành văn b n c a y ban nhân dân các c p trên a bàn thành ph ; - m b o tính h p hi n, h p pháp, th ng nh t, ng b và kh thi c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph . b) N i dung: - ánh giá th c tr ng, t ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t nh m làm rõ nh ng m t ư c, m t còn h n ch ; nguyên nhân c a nh ng h n ch ó; xu t phương hư ng kh c ph c trong th i gian t i; - Nghiên c u ti n t i th c hi n vi c c i cách m t cách căn b n quy trình so n th o, góp ý, thNm nh, xem xét, thông qua, công b văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p; - Xác nh rõ vai trò, trách nhi m i v i cơ quan ch trì xây d ng văn b n; kh c ph c tình tr ng ch m tr , thi u ch ng trong m i quan h ph i h p gi a các cơ quan trong công tác xây d ng văn b n; - Tăng cư ng n i dung, bi n pháp qu n lý i v i công tác xây d ng, ban hành văn b n; thư ng xuyên ôn c, ki m tra công tác xây d ng văn b n theo Chương trình ban hành văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ;
  4. - Xây d ng cơ ch thu hút r ng rãi các cơ s nghiên c u, các chuyên gia, các nhà khoa h c tham gia vào quá trình nghiên c u, so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t; - Hình thành cơ ch công b công khai các d th o văn b n quy ph m pháp lu t nh m t o cơ h i nhân dân tham gia óng góp ý ki n. c) D ki n k t qu : - Báo cáo ánh giá, t ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 27/2001/CT-UB v công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph ; - Ban hành Quy t nh v Quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p trình y ban nhân dân thành ph ban hành. d) Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: S Tư pháp; - Cơ quan ph i h p: Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; S Tài chính; y ban nhân dân qu n - huy n. ) Th i gian th c hi n: y ban nhân dân thành ph xem xét thông qua và ban hành trong Quý IV năm 2006. 2. án 2: Xây d ng và ki n toàn t ch c pháp ch t i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph (vi t t t là s , ngành) theo quy nh t i Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 08 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph . a) M c tiêu, yêu c u: Xây d ng và ki n toàn t ch c pháp ch ngành và i ngũ cán b , công ch c làm công tác pháp ch t t c các s - ngành thành ph ngang t m v i ch c năng, nhi m v c a công tác pháp ch t i cơ quan, ơn v ; hình thành ư c t ch c pháp ch ngành t t c các s - ngành. b) N i dung: - Kh o sát, ánh giá th c tr ng c a công tác pháp ch t i các s - ngành trư c và sau khi có Ngh nh 122/2004/N -CP; - Thư ng xuyên ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t và nghi p v so n th o văn b n cho i ngũ cán b , công ch c làm công tác pháp ch ; - Xây d ng quy ch pháp lý ch t ch , t o i u ki n thu n l i i v i i ngũ cán b , công ch c làm công tác pháp ch trong công tác so n th o, thNm nh văn b n. c) D ki n k t qu : - Báo cáo, ánh giá th c tr ng v công tác pháp ch t i các s - ngành; - Xây d ng án thành l p, t ch c pháp ch t i các s - ngành trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; - Xây d ng quy ch ho t ng c a t ch c pháp ch ngành phù h p v i c thù c a t ng cơ quan. d) Phân công th c hi n:
  5. - Cơ quan ch trì: S N i v ; các s - ngành thành ph ; - Cơ quan ph i h p: S Tư pháp; S Tài chính; Ban Ch o c i cách hành chính thành ph . ) Th i gian th c hi n: - Xây d ng và hoàn ch nh án trình y ban nhân dân thành ph : Quý IV năm 2006; - y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t án: Quý I năm 2007; - T ch c tri n khai án: Quý I năm 2007 và nh ng năm ti p theo. 3. án 3: Tăng cư ng năng l c so n th o văn b n c a i ngũ cán b , công ch c các ngành, các c p tr c ti p tham gia công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. a) M c tiêu, yêu c u: Nâng cao năng l c cho i ngũ cán b , công ch c tham gia tr c ti p vào ho t ng xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t bao g m nh ng ki n th c pháp lu t cơ b n và k năng so n th o văn b n nh m áp ng s lư ng công ch c có năng l c chuyên môn, nghi p v làm công tác so n th o, góp ý, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t. b) N i dung: - Kh o sát, nghiên c u, ánh giá th c tr ng v năng l c c a các cơ quan và i ngũ cán b , công ch c tham gia so n th o, thNm nh văn b n: + ánh giá s lư ng, ch t lư ng và phân lo i năng l c chuyên môn, nghi p v c a i ngũ cán b , công ch c tham gia so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t. + ánh giá v các i u ki n b o m cho công tác so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t. - Xây d ng án tăng cư ng năng l c cho các cơ quan và cán b , công ch c tham gia vào quy trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n các c p. c) D ki n k t qu : - Báo cáo ánh giá th c tr ng v trình , năng l c c a công ch c làm công tác so n th o văn b n và các i u ki n b o m cho công tác so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t c a t ng cơ quan, ơn v . - Xây d ng và th c hi n k ho ch tăng cư ng năng l c so n th o văn b n c a i ngũ cán b , công ch c các ngành, các c p tr c ti p tham gia công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. d) Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: S Tư pháp; - Cơ quan ph i h p: S N i v ; S Tài chính; Ban Ch o c i cách hành chính thành ph ; Trư ng Cán b thành ph ; y ban nhân dân qu n - huy n. ) Th i gian th c hi n: - Xây d ng và hoàn ch nh án trình y ban nhân dân thành ph phê duy t: Quý IV năm 2006;
  6. - y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t án: Quý I năm 2007; - T ch c tri n khai án: Quý I năm 2007 và nh ng năm ti p theo. 4. án 4: Xây d ng cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n thành ph t năm 1975 n nay. a) M c ích, yêu c u: Xây d ng cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n thành ph t năm 1975 n nay nh m h th ng hóa văn b n còn hi u l c pháp lu t ph c v cho công tác xây d ng, ban hành và ki m tra văn b n, nhu c u qu n lý, tìm hi u văn b n pháp lu t. b) N i dung: - Xây d ng ph n m m tin h c qu n lý văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n các c p trên a bàn thành ph ; - Rà soát, chuNn hóa hi u l c c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n các c p trên a bàn thành ph t năm 1975 n nay; - ánh giá, phân tích, lo i b nh ng mâu thu n c a các văn b n quy ph m pháp lu t, xác nh nh ng văn b n quy ph m pháp lu t còn c n thi t trong công tác qu n lý Nhà nư c; - Thư ng xuyên rà soát, c p nh t hi u l c pháp lý c a văn b n vào cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph . c) D ki n k t qu : Xây d ng cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n các c p trên a bàn thành ph t năm 1975 n nay. Cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t ph i m b o ư c c p nh t k p th i, y và d tra c u. d) Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: S Tư pháp; - Cơ quan ph i h p: Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph (Trung tâm Lưu tr , Trung tâm Công báo); Ban Ch o c i cách hành chính thành ph ; S Tài chính; các s - ngành; Ban Ch o án 112 thành ph ; y ban nhân dân qu n - huy n. ) Th i gian th c hi n: - Xây d ng ph n m m qu n lý văn b n: Quý IV năm 2006 - Rà soát, chuNn hóa hi u l c văn b n, nh p li u: quý IV năm 2006 và quý I năm 2007; thư ng xuyên rà soát, c p nh t hi u l c c a văn b n vào cơ s d li u trong nh ng năm sau. Ph n 4 T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH I. T CH C TRI N KHAI CÁC ÁN
  7. 1. Các cơ quan ư c phân công có trách nhi m xây d ng k ho ch c th , chi ti t th c hi n nh ng nhi m v ư c phân công. nh kỳ hàng quý, báo cáo ti n và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 2. Giao S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S N i v , Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Chương trình này và báo cáo y ban nhân dân thành ph . II. M T S VI C C N LÀM TRƯ C M T CH N CH NH CÔNG TÁC XÂY D NG, BAN HÀNH VĂN B N 1. Báo cáo k t qu th c hi n công tác xây d ng văn b n: T nay, báo cáo ti n và nh n xét ánh giá k t qu công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t là n i dung b t bu c trong báo cáo hàng quý c a các s - ngành; y ban nhân dân qu n - huy n g i y ban nhân dân thành ph . 2. T ch c h i ngh tri n khai Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v trình t , th t c ban hành văn b n c a y ban nhân dân các c p: a) Phân công: - S Tư pháp: Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh ; chuNn b v n i dung, tài li u có liên quan. - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : B trí l ch t ch c h i ngh , chuNn b v a i m, công tác h u c n. - S Tài chính: C p kinh phí t ch c h i ngh theo quy nh. b) Th i gian th c hi n: T ch c h i ngh tri n khai trong vòng 10 ngày k t ngày y ban nhân dân thành ph ký ban hành Quy t nh v trình t , th t c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p. m b o vi c t ch c h i ngh trư c khi Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c thi hành. 3. M t s gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i, h n ch trong công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t a) Trách nhi m c a th trư ng các ơn v : - Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n c n quan tâm úng m c i v i công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t nâng cao hi u qu c a công tác xây d ng, ban hành văn b n và ch t lư ng c a văn b n quy ph m pháp lu t. ng th i, quan tâm ch o nh hư ng trong công tác xây d ng văn b n, chú tr ng vi c ánh giá t ng k t tình hình th c ti n trong qu n lý c a ngành, a phương mình, nh t là i v i nh ng v n b c xúc mà pháp lu t chưa quy nh ho c quy nh chưa y , chưa phù h p. - Có gi i pháp nâng cao ý th c tuân th pháp lu t, pháp ch xã h i ch nghĩa và tr t t k cương hành chính c a lãnh o và cán b , công ch c các ngành, các c p trong công tác xây d ng, ban hành văn b n. b) V l p và th c hi n Chương trình l p quy hàng năm c a y ban nhân dân thành ph :
  8. - Hàng năm, các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n c n tích c c xu t Chương trình l p quy c a y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a s , ngành, a phương mình theo úng quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân. Các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n ph i xem vi c xu t và th c hi n Chương trình l p quy là m t ph n c a n i dung công tác hàng năm. T năm 2007, Chương trình l p quy hàng năm ư c ban hành cùng Chương trình công tác hàng năm c a y ban nhân dân thành ph . T nay, y ban nhân dân thành ph s h n ch d n vi c ban hành văn b n n m ngoài Chương trình l p quy ã ư c ký ban hành tránh tình tr ng b ng trong công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. - Giao S Tư pháp là cơ quan làm u m i có trách nhi m tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph tri n khai, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Chương trình l p quy c v n i dung và kinh phí h tr . S Tư pháp s ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v vi c tri n khai th c hi n Chương trình l p quy hàng năm. c) V h sơ, quy trình so n th o và trình văn b n: - Khi trình d th o, cơ quan so n th o ph i có y h sơ theo quy nh, trong ó T trình ph i y các n i dung yêu c u. N u không có y h sơ thì Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph chuy n tr l i cho cơ quan so n th o b sung. - i v i các d th o văn b n không m b o quy trình so n th o ho c chưa m b o v ch t lư ng cũng th c hi n như trên và y ban nhân dân thành ph không xem xét ban hành nh ng d th o không h sơ ho c không m b o quy trình trong quá trình so n th o. d) V s ph i h p gi a các s - ngành trong so n th o, góp ý, thNm nh văn b n: Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ph i ch u trách nhi m góp ý i v i n i dung d th o liên quan n lĩnh v c qu n lý c a mình, n i dung góp ý c n b o m tin c y, khách quan và úng th i gian quy nh. Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn, vư ng m c, Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n k p th i ph n ánh, xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t. S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t ng h p và tham mưu y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng xu t c a các s - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản