Quyết định số 131/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 131/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2007/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 131/2007/QĐ-CTN Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 161/TTr-CP ngày 30/11/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 1995 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131/2007/QĐ-CTN ngày 25 tháng 01 năm 2007 c a Ch t ch nư c) TR NH TH XUÂN M , SINH NGÀY 03/02/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 40, BÁT LIÊN, KHÓM 5, THÔN BÁT HI N, XÃ TAM CHI, HUY N ĐÀI B C 2 NGUY N TH XUÂN, SINH NGÀY 02/02/1967 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 78, NGÕ 124, ĐO N 3, ĐƯ NG KI N QU C, KHÓM 21, THÔN PHÚC L C, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA 3 TRƯƠNG TH DI U, SINH NGÀY 16/5/1983 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 120/18, ĐƯ NG NGUYÊN HƯNG, KHÓM 2, THÔN N I B , XÃ TRÚC KỲ, HUY N GIA NGHĨA 4 TRƯƠNG TH NGA, SINH NGÀY 10/3/1973 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2/4, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, THÔN NAM KH M, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN 5 LÊ TH NGA, SINH NGÀY 15/9/1978 T I QU NG NGÃI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 97, ĐƯ NG KI U HÒA, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG NGUYÊN, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 6 TR N TH ÁNH TUY T, SINH NGÀY 20/01/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, ĐƯ NG ĐI U NGUY N KHÓM 1, THÔN THĂNG CAO, XÃ THÂM HÀNG, HUY N ĐÀI B C 7 NGUY N TH KIM CƯƠNG, SINH NGÀY 11/02/1985 T I TÂY NINH Gi i tính: N
 2. HI N TRÚ T I: S 4, L U 2, PH KI N AN, KHÓM 13, PHƯ NG QU C PHÒNG, TP TÂN ĐI M, HUY N ĐÀI B C 8 NGUY N TH BÌNH, SINH NGÀY 01/10/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 37, NGÕ 39, ĐƯ NG THÔNG HÓA, KHÓM 14, PHƯ NG THÔNG HÓA, KHÓM 14, PHƯ NG THÔNG HÓA, KHU Đ I AN, TP ĐÀI B C 9 TR N NG C VUI, SINH NGÀY 25/02/1982 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 48, NGÕ TĂNG TH , KHÓM 7, XÃ TÚ TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA 10 NGUY N TH KIM TÂM, SINH NGÀY 23/12/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 116, ĐO N 2, ĐƯ NG GIA ĐÔNG, KHÓM 3, THÔN GIA ĐÔNG, XÃ Đ I THÔN, HUY N CHƯƠNG HÓA 11 LÊ TH TÍM, SINH NGÀY 20/7/1977 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 18, NGÕ 295, ĐO N 3, ĐƯ NG CHƯƠNG HÒA, KHÓM 2, PHƯ NG Đ I HÒA, TH TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 12 NGUY N TH H NG H NH, SINH NGÀY 11/02/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 17/7, NGÕ HOA SƠN, KHÓM 14, THÔN Đ I LÂM, XÃ NGƯ TRÌ, HUY N NAM Đ U 13 DƯƠNG TH B O NG C, SINH NGÀY 23/02/1982 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 60, TRUNG HÒA, KHÓM 4, PHƯ NG NGUY T MI, TH TR N QUAN SƠN, HUY N ĐÀI ĐÔNG 14 DƯƠNG XUÂN TH Y, SINH NGÀY 02/4/1982 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ 1165, ĐƯ NG BÁT PHONG, KHÓM 11, PHƯ NG PHƯ NG SƠN, TP NAM Đ U, HUY N NAM Đ U 15 Đ TH THANH TRÚC, SINH NGÀY 12/9/1976 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, NGÕ 21, ĐO N 2, ĐƯ NG GIA Đ NH, KHÓM 7, THÔN GIA PHÚC, XÃ GIA Đ NH, HUY N CAO HÙNG 16 LÊ TH KIM HÀ, SINH NGÀY 23/11/1978 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, ĐƯ NG TÂN ĐI N, KHÓM 18, THÔN PHÚ ĐI N, XÃ N I B , HUY N BÌNH ĐÔNG 17 TRƯƠNG TH T ANH, SINH NGÀY 14/4/1983 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 67, ĐƯ NG SÙNG MÌNH 9, KHÓM 29, PHƯ NG TRUNG HI U, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NÀM 18 NGUY N TH GIÀU, SINH NGÀY 13/02/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, ÔN THÁI, KHÓM 13, THÔN TOAN NHU, XÃ TRÚC KỲ, HUY N GIA NGHĨA 19 NGUY N TH TRI U, SINH NGÀY 04/8/1970 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 24/1, ĐƯ NG PHÚ QU C, KHÓM 10, PHƯ NG TRUNG PH , TP ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN 20 NGUY N TH TRĂM, SINH NGÀY 25/3/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 322, ĐƯ NG HOÀN NAM, KHÓM 14, PHƯ NG H NG H I, TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 21 CHÂU TH TRANG, SINH NGÀY 19/5/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 482, L U 8, ĐƯ NG TRUNG C NG, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG LONG, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 22 NGÔ TH THANH TUY N, SINH NGÀY 22/3/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 62/11, L U 3, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN TIÊM L C, XÃ TH CH MÔN, HUY N ĐÀI B C 23 DƯ M TIÊN, SINH NGÀY 16/11/1975 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 99/1, L U 4, ĐƯ NG CÔN DƯƠNG, KHÓM 2, PHƯ NG TÂY TÂN, KHU NAM C NG, TP ĐÀI B C
 3. 24 NGUY N KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 25/5/1979 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 61, ĐO N 3, ĐƯ NG TRUNG HI U, KHÓM 1, PHƯ NG PHÚC ĐI N, TP TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 25 TR N TH LONG PHƯ NG, SINH NGÀY 15/01/1980 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 99/2, BÌNH LÂM, KHÓM 8, PHƯ NG BÌNH LÂM, TH TR N TRÁC LAN, HUY N MIÊU L T 26 PHÙNG TH NG C HÂN, SINH NGÀY 15/10/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, NGÕ 104, ĐƯ NG PH C HƯNG, PHƯ NG QU C AN, TP HOA LIÊN, HUY N HOA LIÊN 27 VÒNG L C MÚI, SINH NGÀY 23/02/1976 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ Đ I THÀNH 3, KHÓM 31, PHƯ NG Đ I THÀNH, TH TR N PH LY, HUY N NAM Đ U 28 VÕ TH THU H NG, SINH NGÀY 19/01/1985 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 86, L U 4, ĐƯ NG TRUNG HÒA, KHÓM 14, PHƯ NG TRUNG TOÀN, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 29 NGUY N TH M H NH, SINH NGÀY 28/01/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 109, QU LÂM, KHÓM 13, THÔN QU LÂM, XÃ C KHANH, HUY N VÂN LÂM 30 CAO TH L KI U, SINH NGÀY 16/10/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, NGÕ 220, ĐƯ NG TRƯ NG AN, KHÓM 4, PHƯ NG VĨNH KHANG, TP LÔ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 31 TR N TH CHÚC, SINH NGÀY 22/11/1977 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, NGÕ 310, ĐƯ NG NHÂN ÁI, KHÓM 14, PHƯ NG NHÂN ÁI, TH TR N TRÚC ĐÔNG, HUY N TÂN TRÚC 32 TR N TH BÉ CHÍN, SINH NGÀY 16/9/1976 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 36, QU NG PHÚC, KHÓM 1, PHƯ NG NAM HƯNG, TH TR N Đ I KHÊ, HUY N ĐÀO VIÊN 33 NGUY N H NG CHI, SINH NGÀY 27/4/1982 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 190, NH T HÃNG, KHÓM 7, PHƯ NG LONG XUYÊN, TH TR N TH Y PHƯƠNG, HUY N ĐÀI B C 34 TĂNG TH THANH HOA, SINH NGÀY 26/7/1981 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 251, ĐO N 3, ĐƯ NG TÂN QUANG, KHÓM 6, PHƯ NG BÌNH AN, TP BÌNH TR N, HUY N ĐÀO VIÊN 35 NGUY N THÚY AN, SINH NGÀY 18/10/1983 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, NGÕ 121, ĐƯ NG PHÚC Đ C, KHÓM 14, PHƯ NG NHÂN M , TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 36 NGUY N TH TUY T, SINH NGÀY 10/5/1980 T I HÀ TĨNH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, ĐƯ NG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 3, THÔN S NHUNG, XÃ DIÊM B , HUY N BÌNH ĐÔNG 37 HÀ TH DI M TRANG, SINH NGÀY 10/5/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 17, ĐƯ NG TÂN PHONG, KHÓM 14, THÔN NHIÊM TH , XÃ CAO TH , HUY N BÌNH ĐÔNG 38 DƯƠNG TH TH Y, SINH NGÀY 02/9/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 60, ĐƯ NG QUANG PH C, KHÓM 6, PHƯ NG Đ I Đ NG, THÀNH PH BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 39 NGUY N NG C DUYÊN, SINH NGÀY 30/10/1982 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 112, ĐƯ NG CAO NAM 9, KHÓM 16, THÔN CAO NAM, XÃ NHÂN VÕ, HUY N CAO HÙNG 40 CAO Y N CHI, SINH NGÀY 09/12/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: 9/3, S 5, H M 2, NGÕ 969, ĐƯ NG TRUNG HOA 5, KHÓM
 4. 16, PHƯ NG TRUNG THU N, KHU TI N TR N, TP CAO HÙNG 41 H HU QUY N, SINH NGÀY 13/02/1970 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16/2, NGÕ 38, ĐƯ NG THÔNG HÓA, KHÓM 9, PHƯ NG THÔNG AN, KHU Đ I AN, TP ĐÀI B C 42 TR NH M CHÂU, SINH NGÀY 04/6/1965 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 308, ĐƯ NG TH P PHÂN, KHÓM 10, THÔN TH P PHÂN, XÃ BÌNH KHÊ, HUY N ĐÀI B C 43 BÙI TH TUY T NHUNG, SINH NGÀY 13/7/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, NGÕ 88, ĐO N 3, ĐƯ NG TÂN SINH B C, KHÓM 6, PHƯ NG VIÊN SƠN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI B C 44 NGUY N TH KIM TH O, SINH NGÀY 27/8/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 28, NGÕ 318, ĐƯ NG NGŨ QUANG, KHÓM 5, THÔN NGŨ QUANG, XÃ Ô NH T, HUY N ĐÀI TRUNG 45 MAI TH HAI, SINH NGÀY 13/6/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 127, ĐƯ NG TR N ĐÔNG 4, KHÓM 8, PHƯ NG TR N VINH, KHU TI N TR N, TP CAO HÙNG 46 HUỲNH TH THU HÀ, SINH NGÀY 21/3/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 105, NAM HƯNG, KHÓM 25, PHƯ NG NAM HƯNG, TH TR N Đ I KHÊ, HUY N ĐÀO VIÊN 47 NGUY N HOÀNG PHƯƠNG TUY T, SINH NGÀY 02/10/1977 T I TI N Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I: S 21/6, CHIÊU AN TH , KHÓM 2, PHƯ NG CHIÊU AN, TH TR N B CH HÀ, HUY N ĐÀI NAM 48 NGUY N TH THANH TUY N, SINH NGÀY 05/9/1971 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 29, NGÕ 200, ĐO N 1, ĐƯ NG TRƯ NG VINH, KHÓM 8, THÔN Đ I ĐÀM, XÃ QUY NHÂN, HUY N ĐÀI NAM 49 TR N TH KIM TƯ, SINH NGÀY 20/02/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 200, ĐƯ NG MINH SƠN, KHÓM 3, PHƯ NG Đ I SƠN, TH TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T 50 NGÔ TH THU H NG, SINH NGÀY 09/10/1974 T I HƯNG YÊN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 62, ĐƯ NG PHƯ NG LÂM, KHÓM 14, THÔN NAM PHONG, XÃ NHÂN ÁI, HUY N NAM Đ U 51 NGUY N TH CHI, SINH NGÀY 29/5/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 641, ĐO N 2, ĐƯ NG T P SƠN, H M 2, KHÓM 20, ĐƯ NG DIÊN BÌNH, TH TR N TRÚC SƠN, HUY N NAM Đ U 52 MAI KIM THOA, SINH NGÀY 07/01/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 220/3, ĐƯ NG T L P, KHÓM 6, PHƯ NG T L P, TP TÂN TRÁNG, HUY N ĐÀI B C 53 NGUY N TH KIM Y N, SINH NGÀY 01/7/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 20, TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 12, THÔN TRUNG SƠN, XÃ TH PHONG, HUY N HOA LIÊN 54 H KIM Y N, SINH NGÀY 06/6/1979 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 59, NGÕ 229, ĐƯ NG TH Y NGUYÊN, KHÓM 7, PHƯ NG THƯ NG HƯNG, TH TR N Đ U PH N, HUY N MIÊU L T 55 NGUY N KIM Y N, SINH NGÀY 17/5/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 60, ĐƯ NG VĨNH L C, KHÓM 1, THÔN BÁT TIÊN, XÃ TRUNG LIÊU, HUY N NAM Đ U 56 VÕ TH NG C VÂN, SINH NGÀY 07/11/1978 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 19, L U 8, NGÕ 159, ĐO N 2, ĐƯ NG HƯNG NAM, KHÓM 20, PHƯ NG Đ NH NAM, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C
 5. 57 TRƯƠNG TH THÙY TRÂN, SINH NGÀY 18/4/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, L U 6, NGÕ 456, ĐƯ NG CÁT LÂM, KHÓM 14, PHƯ NG TÂN TRANG, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI B C 58 BÙI KIM THI N, SINH NGÀY 05/10/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, ĐƯ NG ĐÔNG XƯƠNG, KHÓM 4, THÔN XƯƠNG LONG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 59 NGUY N TH THANH THÚY, SINH NGÀY 14/02/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 25, Đ I TRANG, KHÓM 6, PHƯ NG Đ I TRANG, TH TR N DIÊM THÙY, HUY N ĐÀI NAM 60 TRÌNH QU PHƯ NG, SINH NGÀY 17/10/1975 T I TUYÊN QUANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7, H M 42, NGÕ 114, ĐƯ NG TÙNG CƯƠNG, KHÓM 8, PHƯ NG CAO TÙNG, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 61 TR N TH NHUNG, SINH NGÀY 13/4/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 30, PHONG ĐI N, KHÓM 4, THÔN PHONG ĐI N, XÃ Đ I BÌ, HUY N VÂN LÂM 62 NG VÀY NHÌ, SINH NGÀY 19/10/1979 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 591, ĐƯ NG Đ I TRƯƠNG, KHÓM 6, THÔN TRƯ NG LƯU, XÃ QU C TH NG, HUY N NAM Đ U 63 VÕ TH H NG NI, SINH NGÀY 20/10/1982 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ 192, ĐO N 1, ĐƯ NG CHƯƠNG TH Y, KHÓM 11, THÔN PH NAM, XÃ PH DIÊM, HUY N CHƯƠNG HÓA 64 NGUY N TH M LOAN, SINH NGÀY 16/6/1981 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 530, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 11, THÔN PHÚC AN, XÃ TÚ M , HUY N CHƯƠNG HÓA 65 H TH DI M, SINH NGÀY 13/7/1983 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 90, H M 2, NGÕ 125, ĐO N 4, ĐƯ NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 21, PHƯ NG Đ NH PHÚC, TP TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 66 VÕ TH THÚY LOAN, SINH NGÀY 05/11/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 29/1, NGÕ 226, ĐO N 3, ĐƯ NG TRÍ B N, KHÓM 5, PHƯ NG KI N NGHI P, TP ĐÀI ĐÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG 67 TR N TH THU HI N, SINH NGÀY 22/8/1979 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 269, L U 2, ĐO N 1, ĐƯ NG M C B NG, KHÓM 24, PHƯ NG HOA HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI B C 68 H TH THANH DUNG, SINH NGÀY 20/6/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 101, ĐƯ NG DIÊM ĐI N, KHÓM 2, PHƯ NG DIÊM ĐI N, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 69 TR N TH H NG, SINH NGÀY 18/4/1984 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 55, L U 6, ĐƯ NG TRUNG HƯNG B C, KHÓM 6, PHƯ NG TRUNG HƯNG, TP TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C 70 CHUNG THÚY DOANH, SINH NGÀY 20/12/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 26, L U 2, ĐƯ NG VĨNH NGUYÊN, KHÓM 16, PHƯ NG TÚ NGUYÊN, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 71 VÕ TH DI M, SINH NGÀY 15/10/1971 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 175, ĐƯ NG ĐÔNG AN, KHÓM 8, PHƯ NG VĂN KHÚC, TH TR N Đ I GIÁP, HUY N ĐÀI TRÙNG 72 NGÔ TH BÍCH DI U, SINH NGÀY 30/01/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 34, ĐI N V , KHÓM 4, PHƯ NG ĐI N V , TP THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA 73 HUỲNH TH KIM B NG, SINH NGÀY 11/7/1977 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 24, NGÕ HƯƠNG LÂM KHÓM 4, THÔN TRUNG LIÊU,
 6. XÃ TRUNG LIÊU, HUY N NAM Đ U 74 NGŨ QUÝ N , SINH NGÀY 02/11/1972 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 37, ĐƯ NG B O H , KHÓM 11, PHƯ NG TỲ BÀ, TH TR N PH LÝ, HUY N NAM Đ U 75 NGÔ TH THANH VÂN, SINH NGÀY 12/02/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 22, ĐƯ NG TRUNG HI U, KHÓM 3, THÔN LONG ĐÀM, XÃ ĐÔNG TH , HUY N VÂN LÂM 76 NGUY N TH HUY N TRÂN, SINH NGÀY 17/9/1983 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, ĐƯ NG Đ NH CHIÊM, KHÓM 10, THÔN Đ NH CHIÊM, XÃ PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 77 CHUNG L LIÊN, SINH NGÀY 31/12/1975 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, L U 8, NGÕ 265, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, TP TÂN ĐI M, HUY N ĐÀI B C 78 TR NH TH THÙY LINH, SINH NGÀY 02/12/1982 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 14, ĐƯ NG DÂN T C, KHÓM 8, PHƯ NG QUANG MINH, TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 79 CHUNG NG C KHANH, SINH NGÀY 17/01/1973 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4, ĐƯ NG NAM BÌNH, KHÓM 12, THÔN QUAN MINH, XÃ N I MÔN, HUY N CAO HÙNG 80 NGUY N TH K T, SINH NGÀY 31/12/1980 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, NGÕ 245, ĐO N 2, ĐƯ NG Đ I NHÂN, KHÓM 27, PHƯ NG Đ NH LIÊU, TH TR N NGÔ THÊ, HUY N ĐÀI TRUNG 81 LÂM TH BÍCH H NG, SINH NGÀY 01/4/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 91, L U 3, ĐO N 3, ĐƯ NG N I H , KHÓM 17, PHƯ NG KIM LONG, KHU N I H , TP ĐÀI B C 82 LÊ TH THANH HOA, SINH NGÀY 29/10/1969 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, NGÕ 3, ĐƯ NG PHONG L C, KHÓM 31, PHƯ NG NHÂN M , KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 83 LÊ KIM HOA, SINH NGÀY 15/8/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 468, ĐƯ NG MAI LÂM, KHÓM 1, THÔN L C PH , XÃ ĐÔNG SƠN, HUY N NGHI LAN 84 NGUY N TH H NH, SINH NGÀY 02/4/1981 T I HƯNG YÊN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 23, ĐƯ NG VIÊN NÔNG, KHÓM 21, PHƯ NG V N NIÊN, TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 85 NGUY N TH H NG, SINH NGÀY 13/3/1980 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 29, H M 4, NGÕ 53, ĐƯ NG B C VIÊN, KHÓM 6, PHƯ NG TÂN TH NG, KHU B C, TP ĐÀI NAM 86 NGÔ TH DI M TRANG, SINH NGÀY 09/9/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 21, NGÕ 252, ĐO N 1, ĐƯ NG DƯƠNG H , KHÓM 19, PHƯ NG TH Y M , TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 87 NGUY N H NG NHU, SINH NGÀY 20/8/1981 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 223, NGÕ 150, ĐO N 2, ĐƯ NG PH C ĐÀN, KHÓM 2, PHƯ NG PH C ĐÀN, TP BÌNH TR N, HUY N ĐÀO VIÊN 88 PHAN TH NG C BÍCH, SINH NGÀY 20/10/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3, S 30, ĐO N 1, ĐƯ NG KIM THÀNH, KHÓM 1, PHƯ NG BÌ ĐƯ NG, TP TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 89 VÕ TH BĂNG NG C, SINH NGÀY 17/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 265, ĐƯ NG VIÊN SƠN, KHÓM 6, PHƯ NG GIA TÂN, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 90 TR N TH PHƯƠNG TH O, SINH NGÀY 20/9/1980 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N
 7. HI N TRÚ T I: S 126, TRÁC LÂM, KHÓM 15, THÔN THU N AN, XÃ TÂN THÀNH, HUY N CHƯƠNG HÓA 91 DƯƠNG NG C HOA, SINH NGÀY 10/5/1975 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7, C U LONG, KHÓM 1, PHƯ NG C U LONG, TH TR N TÂY LŨY, HUY N VÂN LÂM 92 Đ NGUY N HOÀI H P, SINH NGÀY 22/5/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 37, NGÕ V N NIÊN, KHÓM 5, PHƯ NG V N NIÊN, TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 93 TRƯƠNG TH DI M, SINH NGÀY 20/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 286, ĐO N 1, ĐƯ NG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, PHƯ NG ĐÔN HÒA, TH TR N TH O Đ N, HUY N NAM Đ U 94 NGUY N TH TUY T TRINH, SINH NGÀY 06/6/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 7/2, S 194, ĐƯ NG DÂN SINH, KHÓM 19, PHƯ NG PH C TRUNG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC 95 DƯƠNG TH THÚY, SINH NGÀY 13/10/1983 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 644, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 6, PHƯ NG NGŨ NGAM, TH TR N THÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T 96 LÂM TH C PHÂN, SINH NGÀY 21/6/1978 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, NGÕ 2214, ĐƯ NG PHÚC AN 2, KHÓM 17, PHƯ NG NAM THÀNH, TP PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 97 LÊ TH C M THANH, SINH NGÀY 16/8/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3, S 164, ĐO N 6, ĐƯ NG TRUNG SƠN B C, KHÓM 22, PHƯ NG LAN NHÃ, KHU S LÂM, TP ĐÀI B C 98 HOÀNG HOA LIÊN, SINH NGÀY 13/11/1944 T I L NG SƠN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 18, ĐƯ NG CÔNG DÂN KHÓM 22, PHƯ NG B C HƯNG TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 99 TR N TI U PH I, SINH NGÀY 28/5/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 3, H M 2, NGÕ 18, ĐO N 1, ĐƯ NG QUANG PH C, KHÓM 1, PHƯ NG QUANG ĐÔNG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC 100 NGUY N TH LINH, SINH NGÀY 10/12/1979 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 21, NAM TH KHANH, KHÓM 6, THÔN Đ I NAM, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA 101 BÙI TH HU , SINH NGÀY 15/02/1974 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 26/1, VĨNH PHONG, KHÓM 3, PHƯ NG Đ C CAO, TH TR N QUAN SƠN, HUY N ĐÀI ĐÔNG 102 NGUY N TH HÒA, SINH NGÀY 10/10/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, QUÁ KHANH, KHÓM 16, THÔN LONG SƠN, XÃ TRÚC KỲ, HUY N GIA NGHĨA 103 VÕ TH HI N, SINH NGÀY 11/11/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, KHAI NGUYÊN H U, KHÓM 4, THÔN QUÁ SƠN, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA 104 TR N TH DUNG, SINH NGÀY 05/4/1976 T I HÀ NAM Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, NGÕ 190, ĐƯ NG Đ I BÌ, KHÓM 15, PHƯ NG N I HƯNG, TP NAM Đ U, HUY N NAM Đ U 105 BÙI KIM DUNG, SINH NGÀY 04/8/1978 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 29, NGÕ 99, ĐƯ NG VŨ ÁI, KHÓM 42, PHƯ NG Đ I VŨ, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 106 NGUY N TH DI M, SINH NGÀY 23/5/1972 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 134, ĐƯ NG LAN T NH, KHÓM 12, PHƯ NG SƠ DƯƠNG, TP GIA NGHĨA
 8. 107 NGUY N TH CÒN, SINH NGÀY 01/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 22, THĂNG BÌNH, KHÓM 13, THÔN THĂNG BÌNH, XÃ TRÚC KỲ, HUY N GIA NGHĨA 108 TR N KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 18/9/1976 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 33/5, ĐƯ NG CAO PH NG, KHÓM 14, PHƯ NG TÙNG SƠN, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 109 NGUY N TH THU H NG, SINH NGÀY 24/6/1978 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 229, PH VĨNH NGHĨA, KHÓM 11, PHƯ NG TAM LINH, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 110 H TH HI N, SINH NGÀY 20/3/1978 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, LÃNH Đ NH, KHÓM 21, THÔN KỲ Đ NH, XÃ LONG KỲ, HUY N ĐÀI NAM 111 NGUY N TH THU LI U, SINH NGÀY 20/10/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8/1, Đ I DƯƠNG, KHÓM 1, THÔN NAM TH , XÃ ĐÔNG SƠN, HUY N ĐÀI NAM 112 NGUY N TH CHINH, SINH NGÀY 05/9/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 471, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN NHÂN NGHĨA, XÃ NHÂN Đ C, HUY N ĐÀI NAM 113 PH M TH THÙY TRANG, SINH NGÀY 08/01/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, NGÕ 2, ĐƯ NG AN NAM, KHÓM 14, PHƯ NG TR N TIÊN, NGÕ 542, ĐƯ NG Đ I VÕ, KHÓM 18, PHƯ NG VĨNH TƯ NG, KHU B C, TP ĐÀI NAM 114 PHAN TH NG C QUÝ, SINH NGÀY 06/8/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 9, NGÕ 542, ĐƯ NG Đ I VÕ, KHÓM 18, PHƯ NG VĨNH TƯ NG, KHU B C, TP ĐÀI NAM 115 NGUY N TH T NGA, SINH NGÀY 24/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 27/2, ĐƯ NG TIÊN CÁT, KHÓM 14, THÔN TIÊN CÁT, XÃ TÂN VIÊN, HUY N BÌNH ĐÔNG 116 NGUY N TH ĐANG, SINH NGÀY 26/9/1973 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, H M 1, NGÕ 14, ĐƯ NG ĐI M KH U, KHÓM 1, THÔN TIÊN CÁT, XÃ TÂN VIÊN, HUY N BÌNH ĐÔNG 117 H TH KI U, SINH NGÀY 20/3/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2/2, S 89, ĐƯ NG TR N BÌNH 1, KHÓM 9, PHƯ NG TR N BÌNH, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 118 TR N TH THANH THÚY, SINH NGÀY 26/10/1980 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 232, ĐO N 3, ĐƯ NG ĐÔNG QUAN, KHÓM 13, THÔN NAM TH , XÃ HÒA BÌNH, HUY N ĐÀI TRUNG 119 NGUY N TH XUÂN THANH, SINH NGÀY 16/11/1984 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 296, L U 2/7, ĐO N 1, ĐƯ NG TÀO KHÊ ĐÔNG, KHÓM 22, PHƯ NG ĐÔNG TÍN, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG 120 NGUY N TH B CH Y N, SINH NGÀY 18/4/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 3, H M 5, NGÕ 520, ĐƯ NG GIÁP H U, KHÓM 4, THÔN H U LÝ, XÃ H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG 121 VÒNG SÁU X NG, SINH NGÀY 11/3/1984 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 97, ĐƯ NG NAM HOÀNH, KHÓM 16, THÔN LÃO NÔNG, XÃ L C QUY, HUY N CAO HÙNG 122 NGUY N TH H NG PHƯ NG, SINH NGÀY 25/12/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3, S 4, NGÕ 80, ĐƯ NG VĨNH AN, KHÓM 28, PHƯ NG TR N NAM, TP PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 123 NGUY N TH BÍCH QUYÊN, SINH NGÀY 27/11/1980 T I GIA LAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 45, NGÕ 100, ĐƯ NG TH Y TRÚC, KHÓM 22,
 9. PHƯ NG TH Y TRÚC, TP PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 124 NGUY N TH KI U LINH, SINH NGÀY 15/01/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 5, S 11, NGÕ 257, ĐƯ NG QU DƯƠNG, KHÓM 11, PHƯ NG QU LÂM, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 125 PH M TH KI U LAN, SINH NGÀY 10/9/1978 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 14, S 7, NGÕ 158, ĐƯ NG T CƯ NG 2, KHÓM 18, PHƯ NG LONG THÀNH, TP PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 126 LÊ KIÊN TRUNG, SINH NGÀY 21/02/1975 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 15, NGÕ 223, ĐƯ NG TRI U MINH, KHÓM 4, PHƯ NG TRUNG DƯƠNG, KHU NAM T , TP CAO HÙNG 127 Đ NG C TRANG, SINH NGÀY 13/02/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ 300, ĐƯ NG CHÍ TR N, KHÓM 2, PHƯ NG TÂN QUANG, KHU T DOANH, TP CAO HÙNG 128 NGUY N TH THU TRANG, SINH NGÀY 26/3/1978 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 19/1, NGÕ 31, ĐO N 1, ĐƯ NG TÂY Đ N, KHÓM 16, PHƯ NG HÒA LONG, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG 129 NGUY N TH THU TRANG, SINH NGÀY 15/5/1975 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, L U 3, NGÕ 3, ĐƯ NG PHÚC AN 1, KHÓM 34, PHƯ NG TRUNG PHÚC, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 130 TR N THANH TH Y, SINH NGÀY 01/3/1974 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 197/1, AN Đ NH, KHÓM 4, THÔN AN GIA, XÃ AN Đ NH, HUY N ĐÀI NAM 131 Đ NG KIM TH Y, SINH NGÀY 10/2/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 40, NGÕ CAO MÃ 3, KHÓM 27, THÔN NHÂN M , XÃ ĐI U TÙNG, HUY N CAO HÙNG 132 H TR N BÍCH TH Y, SINH NGÀY 02/4/1978 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, H M 18, NGÕ 60, ĐƯ NG Đ C HÒA, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ H KH U, HUY N TÂN TRÚC 133 NGUY N TH KIM THỲ, SINH NGÀY 07/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 54/1, ĐƯ NG PH NG M , KHÓM 12, PHƯ NG LUÂN ĐÔNG, TH TR N H CHÂU, HUY N BÌNH ĐÔNG 134 NGUY N TH NG C PH NG, SINH NGÀY 28/6/1979 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 563, L U 5, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 19, THÔN C U Đ C, XÃ Ô NH T, HUY N ĐÀI TRUNG 135 NGUY N TH KI U NHUNG, SINH NGÀY 09/10/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 24/5, L U 2, ĐƯ NG HÒA BÌNH, KHÓM 20, PHƯ NG VĨNH QUÁN, TH TR N TAM HI P, HUY N ĐÀI B C 136 TR N TH M XUYÊN, SINH NGÀY 04/5/1984 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 885/9, L U 2, ĐƯ NG KỲ NAM, KHÓM 39, PHƯ NG THANH PHONG, KHU NAM T , TP CAO HÙNG 137 THÁI TH ÁNH TUY T, SINH NGÀY 25/5/1975 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 155/1, NGƯU Đ U SƠN, KHÓM 13, THÔN SƠN TRUNG, XÃ DÂN DÙNG, HUY N GIA NGHĨA 138 TR N TH PH N, SINH NGÀY 15/4/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 172, ĐO N 1, M C B NG, KHÓM 13, PHƯ NG HOA HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI B C 139 PH M TH NHANH, SINH NGÀY 09/01/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, NGÕ 76, ĐƯ NG HOÀI Đ C, KHÓM 4, PHƯ NG LAN THÚY, TP B N KI U, HUY N ĐÀI B C 140 LA TH MAI, SINH NGÀY 22/7/1954 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N
 10. HI N TRÚ T I: S 55, H M 46, NGÕ 688, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 18, PHƯ NG TRUNG CHÍNH, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 141 TR N TH THÚY LOAN, SINH NGÀY 02/02/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 90, NGÕ 392, ĐƯ NG TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN MAI B C, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA 142 L M CÚN LÌN, SINH NGÀY 29/8/1984 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 192, ĐƯ NG PHÚC Đ C 1, KHÓM 10, PHƯ NG CHÍNH Đ O, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG 143 TR N TH TH Y KI U, SINH NGÀY 24/4/1983 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 30, ĐƯ NG Đ NH NIÊM, KHÓM 8, THÔN Đ NH NIÊM, XÃ PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 144 PH M TUY T LY, SINH NGÀY 04/11/1978 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 34/1, ĐƯ NG TRUNG HƯNG, KHÓM 23, THÔN NAM YÊN, XÃ Y N SÀO, HUY N CAO HÙNG 145 NGUY N TH THU CÚC, SINH NGÀY 12/5/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 4/2, S 405, ĐƯ NG KI N HƯNG, KHÓM 16, PHƯ NG CHÍNH HƯNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG 146 HUỲNH TH KIM TUY N, SINH NGÀY 17/02/1984 T I BÌNH THU N Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 60, ĐƯ NG THÁI AN, KHÓM 12, PHƯ NG NI NÔNG, TH TR N M N NG, HUY N CAO HÙNG 147 NGUY N TH H NG NHUNG, SINH NGÀY 29/3/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 28, M C TRƯ NG, KHÓM 28, THÔN MINH PHONG, XÃ BÌ NAM, HUY N ĐÀI ĐÔNG 148 VÕ TH THANH THÚY, SINH NGÀY 05/4/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, H M 12, NGÕ 23, ĐƯ NG C U XƯƠNG, KHÓM 16, PHƯ NG C U XƯƠNG, KHU NAM T , TP CAO HÙNG 149 PH M TH THÙY, SINH NGÀY 01/01/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, NGÕ 213, ĐO N 2, ĐƯ NG Đ C NGAO, KHÓM 5, THÔN LUÂN M , XÃ VĨNH T NH, HUY N CHƯƠNG HÓA 150 TR N TR N TI N, SINH NGÀY 02/02/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 200/1, ĐƯ NG SÙNG Đ C 1, PHƯ NG ĐÀM CÀN, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 151 LƯƠNG NG C PHƯƠNG, SINH NGÀY 26/7/1975 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, ĐƯ NG TI U TƯ NG, KHÓM 4, PHƯ NG THÀNH TÂY, TH TR N Đ U THÀNH, HUY N NGHI LAN 152 HUỲNH KIM PH NG, SINH NGÀY 19/10/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 45/1, NGÕ 316, ĐƯ NG KIM QUANG, KHÓM 9, PHƯ NG TÂN SƠN, TH TR N TH Y PHƯƠNG, HUY N ĐÀI B C 153 NGUY N TH ÁI NHI, SINH NGÀY 16/6/1983 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 43, B O Đ U TH KHANH, KHÓM 15, THÔN GIA B O, XÃ LÂM KH U, HUY N ĐÀI B C 154 NGUY N TH NI M, SINH NGÀY 20/7/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, H M 24, NGÕ 2, ĐƯ NG ĐÔN HÒA, KHÓM 16, PHƯ NG TRUNG HƯNG, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG 155 NGUY N TH MÀNH, SINH NGÀY 23/9/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 68/1, H U ĐÀM, KHÓM 6, PHƯ NG TI N ĐÀM, TP THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA 156 Đ NG PHƯƠNG MAI, SINH NGÀY 18/8/1975 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 106/2, ĐƯ NG V N AN, KHÓM 2, PHƯ NG LONG AN, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C
 11. 157 NGUY N TH TUY T LINH, SINH NGÀY 14/12/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, L U 5, H M 3, NGÕ 21, ĐƯ NG DÂN H U, KHÓM 20, PHƯ NG DÂN TR , TP VĨNH HÒA, HUY N ĐÀI B C 158 PHAN C M HƯ NG, SINH NGÀY 05/5/1980 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 94, ĐƯ NG QU LÂM, KHÓM 10, PHƯ NG PHÚ DÂN, KHU V N HOA, TP ĐÀI B C 159 L TH ÁNH H NG, SINH NGÀY 26/9/1981 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 183, ĐƯ NG MINH Đ C, KHÓM 11, THÔN KIM TINH, XÃ TH CH CƯƠNG, HUY N ĐÀI TRUNG 160 VÕ TH XUÂN TRANG, SINH NGÀY 05/8/1973 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 3, L U 3, NGÕ 199, ĐƯ NG KÍNH TAM, KHÓM 27, PHƯ NG B C PH , TP ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN 161 BÙI TH THU THI, SINH NGÀY 25/3/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16/2, H LIÊU T , KHÓM 15, THÔN TAM VINH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUY N ĐÀI NAM 162 TRƯƠNG TH BÍCH TH O, SINH NGÀY 09/7/1982 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, NGÕ 124, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯ NG VĨNH AN, TH TR N B CH HÀ, HUY N ĐÀI NAM 163 HUỲNH TH KIM TUY N, SINH NGÀY 04/12/1974 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 211, ĐO N 3, ĐƯ NG B C AN, KHÓM 1, PHƯ NG PHƯ NG HOÀNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 164 NINH A S I, SINH NGÀY 09/02/1981 T I BÌNH THU N Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 92, NGÕ 509, ĐO N 2, ĐƯ NG H I ĐI N, KHÓM 5, PHƯ NG H I ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 165 ONG TH XI U, SINH NGÀY 18/7/1977 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 51, ĐƯ NG QU NG AN 1, KHÓM 5, THÔN KHANG L C, XÃ TÂN THÀNH, HUY N HOA LIÊN 166 NGUY N TH HOA, SINH NGÀY 20/10/1969 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4/1, H M 156, NGÕ 174, ĐO N 2, ĐƯ NG Đ I QUAN, KHÓM 5, PHƯ NG T AN, TP B N KI U, HUY N ĐÀI B C 167 NGUY N TH MAI, SINH NGÀY 03/6/1979 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 82, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 23, THÔN PHÚ LÝ, HUY N HOA LIÊN 168 LÊ TH ÚT, SINH NGÀY 10/4/1982 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, L U 2, PH ĐÔNG HƯNG 3, KHÓM 25, THÔN TÂN ĐÔNG, TP TÂN DOANH, HUY N ĐÀI NAM 169 HUỲNH TH KIM LOAN, SINH NGÀY 04/12/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 368, ĐƯ NG VĨNH AN, THÔN VĨNH AN, XÃ L C DÃ, HUY N ĐÀI ĐÔNG 170 Đ TH M TIÊN, SINH NGÀY 20/8/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 22, NGÕ 40, ĐƯ NG THANH TH Y, KHÓM 13, PHƯ NG Đ I GIANG, TH TR N B Đ I, HUY N GIA NGHĨA 171 DƯƠNG TH TUY T XƯƠNG, SINH NGÀY 09/9/1976 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 407, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 19, THÔN TRUNG TRANG, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA 172 VÕ HOÀNG LINH, SINH NGÀY 03/4/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 103, Đ I LIÊU, KHÓM 16, PHƯ NG VĨNH AN, TH TR N B Đ I, HUY N GIA NGHĨA 173 BÙI TH ÁNH, SINH NGÀY 03/02/1984 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, H M 6, NGÕ 254, ĐƯ NG HI U TI N, KHÓM 23,
 12. PHƯ NG VĨNH NINH, TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 174 NGUY N TH NG C DUNG, SINH NGÀY 06/8/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 308, ĐƯ NG XUÂN NH T, KHÓM 10, PHƯ NG THANH KHÊ, TP ĐÀO VIÊN 175 NGÔ TH ÁNH NGUY T, SINH NGÀY 24/4/1984 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4, H M 3, NGÕ 92, ĐƯ NG LONG TUY N, KHÓM 13, PHƯ NG TR N LÝ, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 176 LÊ TH M NG HI N, SINH NGÀY 16/02/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, L U 7, NGÕ 192, ĐƯ NG TÂN DÂN, KHÓM 21, PHƯ NG TÂN HƯNG, KHÓM 21, PHƯ NG TÂN HƯNG, TH TR N Đ M TH Y, HUY N ĐÀI B C 177 ĐOÀN NG C H U, SINH NGÀY 25/4/1982 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 377, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 10, PHƯ NG CH QUY N, TP HOA LIÊN, HUY N HOA LIÊN 178 BÙI TH THÚY H NH, SINH NGÀY 21/11/1976 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 19/2, ĐƯ NG SÙNG Đ C, KHÓM 18, PHƯ NG VĨNH KHANG, KHU AN L C, TP CƠ LONG 179 Đ NG TH GIÀU, SINH NGÀY 20/3/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 75, ĐƯ NG TH SƠN, KHÓM 9, THÔN THƯ NG TH , XÃ N I PH , HUY N BÌNH ĐÔNG 180 NGUY N TH G NG, SINH NGÀY 19/10/1980 T I SÔNG BÉ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 65, L U 3, ĐƯ NG VĂN HOA, KHÓM 7, PHƯ NG TH NHÂN, TP TH LÂM, HUY N ĐÀI B C 181 NGUY N TH M DUYÊN, SINH NGÀY 16/7/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2/1, NGÕ 54, ĐƯ NG KHANG TRANG, KHÓM 10, PHƯ NG THU N LINH, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 182 NGUY N TH BÍCH, SINH NGÀY 30/10/1978 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 41, NGÕ 37, ĐƯ NG ĐÀM Đ U, KHÓM 21, THÔN TI N HƯNG, XÃ TRƯ NG TR , HUY N BÌNH ĐÔNG 183 NGUY N L THU, SINH NGÀY 04/3/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 232/1, H U LIÊU, KHÓM 22, XÃ B CH SA, HUY N BÀNH H 184 VÕ TH TI U, SINH NGÀY 16/7/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 93/1, H U LIÊU, KHÓM 1, THÔN H U LIÊU, XÃ B CH SA, HUY N BÀNH H 185 TR N TH OANH, SINH NGÀY 03/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, Đ I XÍH KH M, KHÓM 1, THÔN XÍCH KH M, XÃ B CH SA, HUY N BÀNH H 186 G P THANH LIÊN, SINH NGÀY 10/8/1984 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 17, NGÕ 359, ĐƯ NG GI I TH TÂY, KHÓM 13, PHƯ NG HI P VĨNH, TH TR N CƯƠNG SƠN, HUY N CAO HÙNG 187 NGUY N TH H O, SINH NGÀY 06/01/1983 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1/1, NGÕ 3, ĐO N 2, ĐƯ NG KIM HOA, KHÓM 1, PHƯ NG QU C TR CH, KHU NAM, TP ĐÀI NAM 188 NGUY N TH THU GIANG, SINH NGÀY 02/10/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 26, NGÕ 237, ĐƯ NG C U KHÚC, KHÓM 19, THÔN C U KHÚC, XÃ Đ I TH , HUY N CAO HÙNG 189 NGÔ TH C M DUYÊN, SINH NGÀY 01/01/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 95/1, ĐƯ NG B C SÁN, KHÓM 8, THÔN TRUNG SÁN, XÃ LÂM VIÊN, HUY N CAO HÙNG
 13. 190 PH M TH KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 02/5/1983 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 41, L U 7, H M 7, NGÕ 209, ĐƯ NG QU DƯƠNG, KHÓM 2, PHƯ NG QU LÂM, KHU TI U C NG, TP CAO HÙNG 191 BÙI TH KI U OANH, SINH NGÀY 02/01/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1430, ĐƯ NG BÁT Đ C, KHÓM 8, PHƯ NG PH NG SƠN, TP NAM Đ U, HUY N NAM Đ U 192 CHÂU TH M NG TUY N, SINH NGÀY 16/02/1984 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 270, L U 3, ĐƯ NG TÂN VINH, KHÓM 11, PHƯ NG TÂN VINH, TP BÌNH TR N, HUY N ĐÀO VIÊN 193 Đ TH NHƯ EM, SINH NGÀY 23/02/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 71, L U 7/2, ĐƯ NG NGŨ PHÚC 6, KHÓM 6, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUY N LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN 194 LÊ TH NG C N , SINH NGÀY 16/02/1983 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 102, ĐƯ NG NHÂN ÁI, KHÓM 4, THÔN THANH TH Y, XÃ LÔ C C, HUY N NAM Đ U 195 VÕ NG C TH Y, SINH NGÀY 18/6/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 35/6, ĐƯ NG TH Y Đ U, KHÓM 3, PHƯ NG TH Y Đ U, TH TR N PH THÚY, HUY N NAM Đ U 196 DƯƠNG TH IN, SINH NGÀY 05/7/1977 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 272, L U 6, ĐƯ NG NAM XƯƠNG, KHÓM 3, THÔN NAM HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN 197 ĐÀO TH L H NG, SINH NGÀY 16/6/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, NGÕ 242, ĐƯ NG B C Đ I KHÓM 2, PHƯ NG TÂN DÂN, KHU B C, TP TÂN TRÚC 198 NGUY N TH KIM THI, SINH NGÀY 09/12/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 60, TH O H , KHÓM 3, THÔN TH O H , XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM 199 NGUY N TH C M NHANH, SINH NGÀY 13/8/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 52, TÂN VI, KHÓM 14, THÔN CÔN GIANG, XÃ B C MÔN, HUY N ĐÀI NAM 200 VÕ TH THÙY TRANG, SINH NGÀY 11/11/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 57, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 9, THÔN THÔN THƯ NG, XÃ Đ I THÔN, HUY N CHƯƠNG HÓA 201 HUỲNH TH XUÂN LINH, SINH NGÀY 11/12/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 47/5, THÁI T CUNG, KHÓM 6, PHƯ NG THÁI B C, TP TÂN DOANH, HUY N ĐÀI NAM 202 NGUY N TH KI U, SINH NGÀY 04/02/1970 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 5/18, TƯ NG QUÂN AO, KHÓM 2, THÔN TƯ NG QUÂN, XÃ V NG AN, HUY N BÀNH H 203 TR N TH THU TÌNH, SINH NGÀY 22/8/1983 T I KIÊN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, ĐƯ NG DÂN PHÚC, KHÓM 1, PHƯ NG ĐÔNG MÔN, HUY N NAM Đ U 204 NGUY N NG C TH M, SINH NGÀY 30/12/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 32/6, ĐƯ NG KI N KHANG 2, KHÓM 34, PHƯ NG KI N DÂN, TP Đ I LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG 205 LÂM TH H NG TH M, SINH NGÀY 20/9/1981 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 33, LONG SƠN CƯ C, KHÓM 7, THÔN LONG MÔN, XÃ TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA 206 NGUY N TH TH M, SINH NGÀY 15/5/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 425, ĐƯ NG HOA TH NG, KHÓM 8, PHƯ NG TÂN
 14. NHA, TH TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM 207 LƯƠNG KIM THƠ, SINH NGÀY 22/9/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 44, H U PH , THÔN ÔN T , XÃ ĐÔNG TH CH, HUY N GIA NGHĨA 208 PH M TH PHƯƠNG TH O, SINH NGÀY 15/7/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10/2/46, ĐƯ NG VĨNH AN, KHÓM 30, PHƯ NG PHÚ NAM, KHU NAM, TP ĐÀI NAM 209 H TH KIM NGÂN, SINH NGÀY 30/5/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 91, ĐƯ NG ÁI QU C, KHÓM 19, PHƯ NG LOAN TRUNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG 210 TR N TH Y N, SINH NGÀY 09/12/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8/1, NGÕ 115, ĐƯ NG VĨNH NAM, KHÓM 19, PHƯ NG NHÂN ÁI, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 211 NGUY N TH XUYÊN, SINH NGÀY 26/3/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 24, ĐƯ NG T CƯ NG, KHÓM 21, THÔN VĂN B C, XÃ L TRÚC, HUY N CAO HÙNG 212 NGUY N TH XINH, SINH NGÀY 10/02/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 82, L P TOÀN TÂN, KHÓM 13, THÔN TÙNG SƠN, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA 213 LÊ TH BÉ TƯ, SINH NGÀY 10/11/1984 T I BÌNH DƯƠNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 36, NGÕ 25, ĐƯ NG TR N BÌNH, KHÓM 18, PHƯ NG TR N BÌNH, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 214 NGUY N TH KIM TUYÊN, SINH NGÀY 10/11/1975 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 20/4, ĐƯ NG TH N THANH, KHÓM 9, PHƯ NG ĐÔNG SƠN, TH TR N THANH TH Y, HUY N ĐÀI TRUNG 215 HUỲNH TH BÍCH TRÂM, SINH NGÀY 22/5/1985 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 646, ĐƯ NG NGŨ PHÒNG, KHÓM 10, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUY N BÌNH ĐÔNG 216 NGUY N TH BÍCH TH Y, SINH NGÀY 20/4/1976 T I H U GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 42, H I LÝ V , KHÓM 3, THÔN THÁI HÒA, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA 217 NGUY N TH THANH TH Y, SINH NGÀY 11/9/1977 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 518, ĐƯ NG Đ I Đ NG, KHÓM 11, THÔN V N KI N, XÃ GIAI ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 218 TR N TH M NG THU, SINH NGÀY 17/6/1982 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 18, ĐƯ NG VĨNH XÃ, KHÓM 4, THÔN TÂN TRUNG, XÃ VĨNH T NH, HUY N CHƯƠNG HÓA 219 ĐOÀN TH THU, SINH NGÀY 15/8/1981 T I QU NG NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 76, ĐƯ NG NHÂN ÁI, KHÓM 9, THÔN PHONG SƠN, XÃ TH PHONG, HUY N HOA LIÊN 220 NGUY N TH M DUNG, SINH NGÀY 09/8/1975 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 292, B C T LIÊU, KHÓM 16, B C T , XÃ T H , HUY N VÂN LÂM 221 PHƯƠNG TH THU, SINH NGÀY 02/9/1970 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 67/56, TAM QU T CH, KHÓM 27, THÔN Đ Đ U, XÃ QUAN ĐI N, HUY N ĐÀI NAM 222 NGUY N NG C NGA, SINH NGÀY 27/5/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 46, NGÕ 1, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 6, PHƯ NG CÁT LÂM, TH TR N Đ I LÂM, HUY N GIA NGHĨA 223 TR NH TH TRÚC MAI, SINH NGÀY 04/4/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N
 15. HI N TRÚ T I: S 42, ĐƯ NG Đ NH TH NH, KHÓM 12, PHƯ NG TÂN SINH, KHU TI N TR N, TP CAO HÙNG 224 HÀ KIM L C, SINH NGÀY 17/12/1979 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 64, NGÕ NHÂN, KHÓM 6, THÔN NHÂN HÒA, XÃ TƯ NG QUÂN, HUY N ĐÀI NAM 225 NGUY N TH B CH LOAN, SINH NGÀY 15/5/1982 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 29, ĐƯ NG MAI KH U, KHÓM 3, THÔN MAI KH U, XÃ XA THÀNH, HUY N BÌNH ĐÔNG 226 BÙI TH LI U, SINH NGÀY 12/02/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 95, ĐƯ NG Đ I NGHĨA, KHÓM 8, THÔN Đ I NGHĨA, XÃ NH LUÂN, HUY N VÂN LÂM 227 HUỲNH TH KIM LIÊN, SINH NGÀY 15/11/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, H M 9, NGÕ 43, ĐƯ NG NGHĨA VINH, KHÓM 17, PHƯ NG B O TRUNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG 228 BÙI TH TUY T LAN, SINH NGÀY 17/6/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, NGÕ MINH NGHĨA, ĐƯ NG NAM CÂU, KHÓM 30, THÔN S LONG, XÃ KI U Đ U, HUY N CAO HÙNG 229 NGÔ TH DI M KI U, SINH NGÀY 16/7/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 30, NGÕ 958, ĐƯ NG VINH D , KHÓM 16, PHƯ NG TRÙNG QUANG, TP Đ U L C, HUY N VÂN LÂM 230 PHAN TH TH M, SINH NGÀY 24/10/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12/2, ĐƯ NG KI N HOA, KHÓM 13, PHƯ NG TRÚC B C, KHU TI N TR N, TP CAO HÙNG 231 LÊ TH KI U TRANG, SINH NGÀY 09/3/1983 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 232, ĐƯ NG TRUNG HƯNG, KHÓM 5, THÔN ÔN PHONG, XÃ QU ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 232 TR N TH L HUY N, SINH NGÀY 10/5/1983 T I KIÊN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12/3, TH T T A, KHÓM 3, PHƯ NG TH T T A, TH TR N TÂY LOA, HUY N VÂN LÂM 233 PH M TH T HUYÊN, SINH NGÀY 23/8/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 53, L U 15-3, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 9, PHƯ NG PH C HOA, TP VĨNH KHANG, HUY N ĐÀI NAM 234 VÕ TH M DUYÊN, SINH NGÀY 06/01/1983 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 223, ĐO N 2, ĐƯ NG THIÊN QUAN, KHÓM 28, THÔN TH O LŨY, XÃ QUAN ÂM, HUY N ĐÀO VIÊN 235 CHÂU C M L H NG, SINH NGÀY 29/11/1977 T I KIÊN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 307/36, ĐƯ NG HƯNG ĐÔNG, KHÓM 37, PHƯ NG HƯNG ĐÔNG, TH TR N ĐÔNG C NG, HUY N BÌNH ĐÔNG 236 LÊ TH DI U, SINH NGÀY 10/3/1981 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 307/36, ĐƯ NG HƯNG ĐÔNG, KHÓM 37, PHƯ NG HƯNG ĐÔNG, TH TR N ĐÔNG C NG, HUY N BÌNH ĐÔNG 237 Đ TH THU HI U, SINH NGÀY 30/6/1977 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 9, ĐƯ NG NAM QUÝ, KHÓM 9, THÔN TÂN NAM, XÃ CAO TH , HUY N BÌNH ĐÔNG 238 NGUY N TH ÁNH NGUY T, SINH NGÀY 10/01/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 15, ĐƯ NG DÂN AN, KHÓM 2, PHƯ NG C U KHOAN, TH TR N TRI U CHÂU, HUY N BÌNH ĐÔNG 239 TR N TH BÉ NGUYÊN, SINH NGÀY 09/02/1984 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 7, S 23, ĐƯ NG KIM MÔN, KHÓM 3, PHƯ NG THÀNH HÒA, TP B N KI U, HUY N ĐÀI B C
 16. 240 GIANG TH H NG, SINH NGÀY 23/12/1981 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 96, SƠN T CƯ C, KHÓM 22, THÔN PHONG THU, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA 241 LÊ TH HÀ, SINH NGÀY 01/7/1981 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4, NGÕ 331, ĐƯ NG TRUNG HƯNG, KHÓM 1, THÔN ÔN PHONG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 242 BÙI TH GIÀU, SINH NGÀY 16/11/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13/3, ĐƯ NG DÂN AN, KHÓM 2, PHƯ NG DÂN AN, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 243 VƯƠNG ANH ĐÀO, SINH NGÀY 05/7/1976 T I BÌNH DƯƠNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 42, NGÕ 753, ĐƯ NG C U NHƯ 4, KHÓM 23, PHƯ NG HÒA BÌNH, KHU C SƠN, TP CAO HÙNG 244 H TH D N, SINH NGÀY 03/02/1984 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 42, ĐƯ NG QU HI P, KHÓM 29, THÔN TRUNG NGHĨA, XÃ Đ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 245 NGUY N TH KIM XUY N, SINH NGÀY 01/01/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1/26, NGÕ SƠN CƯ C, KHÓM 12, THÔN NHÂN HÒA, XÃ DANH GIAN, HUY N NAM Đ U 246 TR N TH QUY N, SINH NGÀY 30/01/1984 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, NGÕ 190, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯ NG VĨNH PHONG, TP NAM Đ U, HUY N NAM Đ U 247 NGUY N TH THANH, SINH NGÀY 15/3/1983 T I THANH HÓA Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 86, NGÕ TRUNG SƠN NAM, KHÓM 6, PHƯ NG TAM HÒA, TP NAM Đ U 248 ĐINH TH TH O, SINH NGÀY 02/5/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 2, S 42, NGÕ 30, ĐƯ NG DÂN ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯ NG TÂN ĐÔNG, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI B C 249 Đ NG TH H NG NHUNG, SINH NGÀY 01/7/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3, S 368, ĐO N 1, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 23, PHƯ NG TH NAM, TP TH LÂM, HUY N ĐÀI B C 250 TRƯƠNG M TÚ, SINH NGÀY 13/11/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 2, S 51, ĐƯ NG TH Y NAM, KHÓM 3, PHƯ NG NHÂN ÁI, TP LÔ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 251 NGUY N TH NG C PHƯ NG, SINH NGÀY 26/8/1981 T I TP H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I: S 44, TRƯ NG KHANH KH U, KHÓM 7, THÔN TRƯ NG KHANH, XÃ BÁT LÝ, HUY N ĐÀI B C 252 PH M TH L H NG, SINH NGÀY 07/11/1982 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3/1/89, ĐƯ NG ĐÔNG TÂN, KHÓM 7, PHƯ NG LIÊN THÀNH, KHU NAM C NG, TP ĐÀI B C 253 NGUY N TH THANH TH Y, SINH NGÀY 23/10/1984 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 2/12/4, ĐƯ NG THÚY HOA, KHÓM 8, PHƯ NG TR N HƯNG, TP B N KI U, HUY N ĐÀI B C 254 LÝ NG C HƯƠNG, SINH NGÀY 08/5/1982 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 3/5/196/2 ĐƯ NG PH C HƯNG, KHÓM 8, PHƯ NG TƯ NGUYÊN, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 255 LƯƠNG KIM NGÂN, SINH NGÀY 09/02/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 35/93/3, ĐƯ NG B C THÂM, KHÓM 2, THÔN VÂN THU N, XÃ THÂM KHANH, HUY N ĐÀI B C 256 LÊ TH H NH TIÊN, SINH NGÀY 01/01/1976 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: 71/3, ĐƯ NG MINH L , PHƯ NG QU C UY, TP HOA
 17. LIÊN, HUY N HOA LIÊN 257 TÔ TH TUY T MAI, SINH NGÀY 05/3/1974 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 97, ĐO N 1, ĐƯ NG LONG CAN, KHÓM 13, PHƯ NG ĐÔNG HƯNG, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 258 HUỲNH TH BĂNG TUY N, SINH NGÀY 25/3/1978 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11/7, H Đ U SƠN, KHÓM 1, THÔN N I ĐÔNG, XÃ N I MÔN, HUY N CAO HÙNG 259 BÙI TH NG C MAI, SINH NGÀY 04/10/1976 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 3/79, ĐƯ NG GIA HƯNG, KHÓM 26, PHƯ NG GIA HƯNG, TH TR N CƯƠNG SƠN, HUY N CAO HÙNG 260 NGUY N TH KIM SANG, SINH NGÀY 24/7/1980 T I BÌNH DƯƠNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 30, ĐƯ NG HOA TRUNG 1, KHÓM 19, PHƯ NG H TÂY, TH TR N KHÊ H , HUY N CHƯƠNG HÓA 261 LƯƠNG TH KIM PHƯƠNG, SINH NGÀY 02/3/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 5, S 241, ĐƯ NG TÙNG TRÚC, KHÓM 14, ĐƯ NG TRÙNG AN, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 262 PH M TH KIM HU , SINH NGÀY 16/02/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 42, NGÕ 120, ĐƯ NG DÂN H C, KHÓM 18, PHƯ NG PHONG ĐI N, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 263 PH M TH DI U TUY T, SINH NGÀY 04/4/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 9/61/2, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯ NG HƯNG ĐÔNG, TH TR N ĐÔNG C NG, HUY N BÌNH ĐÔNG 264 NGUY N TH DI M LINH, SINH NGÀY 03/02/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 21/9, ĐƯ NG LONG ĐÀM B C, KHÓM 5, PHƯ NG LONG ĐÀM, TP Đ U L C, HUY N VÂN LÂM 265 VÕ TH H NG TH M, SINH NGÀY 12/10/1977 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 96, ĐƯ NG TRƯ NG XUÂN, KHÓM 17, PHƯ NG TÂN TRANG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC 266 NGUY N TH THANH, SINH NGÀY 09/8/1984 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 19, LÔI TH , KHÓM 1, THÔN LÔI TH , XÃ M CH LIÊU, HUY N VÂN LÂM 267 HUỲNH TH TAO, SINH NGÀY 25/11/1977 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 24, ĐƯ NG THÁI LƯƠNG, KHÓM 19, PHƯ NG KHÁNH XƯƠNG, KHU NAM T , TP CAO HÙNG 268 BÙI TH SIÊM, SINH NGÀY 15/02/1976 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 21, ĐƯ NG THƯ NG TH CH, KHÓM 8, PHƯ NG THƯ NG Đ C, KHU TÂY Đ N, TP ĐÀI TRUNG 269 NGUY N TH KIM SANG, SINH NGÀY 17/3/1974 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 49, NGÕ 800, ĐƯ NG Đ I TAN, KHÓM 1, PHƯ NG Đ I TÂN, TH TR N B C Đ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 270 VÕ NG C PH , SINH NGÀY 18/02/1977 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 118, ĐƯ NG PHÚC HƯNG, KHÓM 8, THÔN THÁI AN, XÃ H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG 271 LÊ NG C OANH, SINH NGÀY 10/01/1983 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 108/1, ĐO N 3, ĐƯ NG VIÊN L C, KHÓM 7, THÔN Đ I H U, XÃ PH DIÊM, HUY N CHƯƠNG HÓA 272 TR N TH H NG NG C, SINH NGÀY 05/11/1982 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16/1/6/110/112, ĐƯ NG CƠ KIM HOA, KHÓM 15, PHƯƠNG HƯNG LIÊU, KHU AN L C TP CƠ LONG 273 NGUY N TH KIM NGOAN, SINH NGÀY 12/01/1983, SINH NGÀY 12/01/1983 Gi i tính: N
 18. T I TÂY NINH HI N TRÚ T I: S 32, NGÕ B O SINH 3, ĐƯ NG XÍCH KH M NAM, KHÓM 15, THÔN XÍCH ĐÔNG, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG 274 LÊ H NG LOAN, SINH NGÀY 03/5/1980 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 146/5/4/2, ĐƯ NG Đ I QUAN, KHÓM 8, PHƯ NG LONG AN, TP B N KI U, HUY N ĐÀI B C 275 NGUY N TH H NG LOAN, SINH NGÀY 11/02/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 93, ĐƯ NG BÌNH TÍN, KHÓM 16, PHƯ NG PH NG NGHĨA, TH TR N PH NG LÂM, HUY N HOA LIÊN 276 LÊ TH LI U, SINH NGÀY 08/02/1982 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 62/3, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 11, THÔN H C , XÃ BÁT LÝ, HUY N ĐÀI B C 277 M C A LIÊN, SINH NGÀY 11/6/1983 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10/8/108, ĐƯ NG VĂN HI N, KHÓM 27, PHƯ NG B C LOAN, TP VĨNH KHANG, HUY N ĐÀI NAM 278 TRƯƠNG NG C LÀNH, SINH NGÀY 19/02/1984 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 244, ĐƯ NG THÔNG AN, KHÓM 8, THÔN TRÍ KHA, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG 279 TR N TH THANH HOÀNG, SINH NGÀY 17/01/1980 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 58, TH O H , KHÓM 3, THÔN TH O H , XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM 280 NGUY N M HI N, SINH NGÀY 20/6/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 197, ĐƯ NG B O BÌNH, KHÓM 20, PHƯ NG VĨNH NGUYÊN TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 281 PHAN TH BÉ HAI, SINH NGÀY 09/11/1980 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 85, ĐƯ NG QUỲNH PH , KHÓM 12, THÔN C U PH , XÃ TH Y LÂM, HUY N VÂN LÂM 282 H A TH NG C HÀ, SINH NGÀY 06/7/1969 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 500, ĐƯ NG HÒA BÌNH ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯ NG B C AN, TH TR N PH LÝ, HUY N NAM Đ U 283 PHAN TH GÁI, SINH NGÀY 15/01/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, SƠN H , KHÓM 1, PHƯ NG SƠN ĐÔNG, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 284 KIM TH L CHI, SINH NGÀY 05/5/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 3, NGÕ 312, ĐƯ NG TÙNG NGHĨA, KHÓM 18, PHƯ NG TÙNG DŨNG, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 285 HÀ TH H NG C M, SINH NGÀY 18/8/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 35, L U 6, H M 41, NGÕ 116, ĐƯ NG TU N ANH, KHÓM 7, PHƯ NG QUY N AN, TP TH LÂM, HUY N ĐÀI B C 286 BÙI TH TUY T ANH, SINH NGÀY 25/02/1980 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 613, ĐƯ NG NGŨ QUANG, KHÓM 10, THÔN QUANG MINH, XÃ Ô NH T, HUY N ĐÀI TRUNG 287 PHAN TH NG C THÀNH, SINH NGÀY 01/01/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 52/21/52, ĐO N 1, ĐƯ NG AN HÒA, KHÓM 10, PHƯ NG AN HÒA, KHU NAM, TP ĐÀI NAM 288 TRƯƠNG TH XUYÊN, SINH NGÀY 10/3/1979 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11, H M 7, NGÕ 25, ĐƯ NG B C LONG, KHÓM 20, THÔN TRUNG SƠN, XÃ LONG ĐÀM, HUY N ĐÀO VIÊN 289 NGUY N TH H NG VÂN, SINH NGÀY 06/9/1975 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 198/1, ĐO N 2, ĐƯ NG M C SAN, KHÓM 5, PHƯ NG
 19. MINH NGHĨA, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI B C 290 NGUY N TH BÍCH VÂN, SINH NGÀY 10/10/1977 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10/190 ĐƯ NG PHÚC B C, KHÓM 5, PHƯƠNG GIA B O, TH TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 291 PH M TH UYÊN, SINH NGÀY 23/01/1980 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4/10/38, ĐƯ NG THI U HƯNG NAM, KHÓM 14, PHƯ NG ĐÔNG MÔN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI B C 292 TR N TH TÚ TRINH, SINH NGÀY 19/5/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 186, ĐO N 2, ĐƯ NG TÂN TI N, KHÓM 12, PHƯƠNG DÂN VINH, TP TÂN DOANH, HUY N ĐÀI NAM 293 MAI TH THÙY TRANG, SINH NGÀY 04/6/1976 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, TÂN TRANG T , KHÓM 2, THÔN TÂN TRANG, XÃ LƯU TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN 294 KI U TH THU TRANG, SINH NGÀY 17/02/1979 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 25, ĐƯ NG NAM TH TH , KHÓM 1, THÔN TRUNG TRANG, XÃ Đ I AN, HUY N ĐÀI TRUNG 295 PHAN TH TRANG, SINH NGÀY 19/9/1980 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, L U 3, ĐƯ NG Đ C PHONG, KHÓM 15, PHƯ NG KIM THÀNH, TP TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 296 PH M H NG TH Y, SINH NGÀY 16/7/1974 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 28, ĐƯ NG TÂN SINH, KHÓM 4, THÔN PHÚC B O, XÃ PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 297 TR N TH TH Y, SINH NGÀY 01/12/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4/13, NGÕ TRƯ NG SINH, KHÓM 16, PHƯ NG T DÂN, KHU B C Đ N, TP ĐÀI TRUNG 298 LÊ TH KIM TUY N, SINH NGÀY 18/6/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 84, HƯNG AN, KHÓM 9, THÔN HƯNG AN, XÃ Đ I BÌ, HUY N VÂN LÂM 299 NGUY N TH THANH THÚY, SINH NGÀY 24/02/1981 TAI TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 20, NGÕ ĐÔ THUY N, KHÓM 9, PHƯ NG AN THU N, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG 300 LÊ TH THANH THÚY, SINH NGÀY 27/02/1971 T I TP H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 116/2, ĐƯ NG M THU T, KHÓM 7, PHƯ NG LONG TH Y, KHU C SƠN, TP CAO HÙNG 301 PH M TH THANH THÚY, SINH NGÀY 16/11/1979 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, ĐƯ NG KIM LĂNG, KHÓM 20, PHƯ NG ĐÔNG HƯNG, TP TRUNG L CH, HUY N ĐÀO VIÊN 302 NGUY N TH BÍCH THÙY, SINH NGÀY 01/01/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12/3/1/62 ĐƯ NG THÁI THU N, KHÓM 4, PHƯ NG THÁI THU N, TP TH LÂM, HUY N ĐÀI B C 303 NGUY N TH THU, SINH NGÀY 15/10/1976 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 299/6, ĐƯ NG GIA HƯNG, KHÓM 6, PHƯ NG LÊ BÌNH, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI B C 304 HUỲNH TH TH O, SINH NGÀY 22/9/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8/2, NGÕ 20, ĐƯ NG QUANG HOA, KHÓM 5, THÔN B O XÃ, XÃ Đ I XÃ, HUY N CAO HÙNG 305 TR N TH KI U TIÊN, SINH NGÀY 06/02/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 306, ĐƯ NG TÂN THÁI, KHÓM 6, PHƯ NG L P Đ C, TP TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 306 NGÔ TH KIM QUYÊN, SINH NGÀY 31/12/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N
 20. HI N TRÚ T I: S 1, H M 8, NGÕ 35, ĐƯ NG DÂN H NH, KHÓM 18, PHƯ NG DÂN H U, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 307 TR N PHAN THÚY QUANH, SINH NGÀY 20/12/1984 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ 63, ĐƯ NG CÔNG GIÁO, KHÓM 21, PHƯ NG TH NG L I, TP BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 308 NGUY N TH TUY T NHUNG, SINH NGÀY 07/01/1975 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11, L U 3, NGÕ 128, ĐƯ NG VĨNH HÒA, KHÓM 17, PHƯ NG TRUNG NGUYÊN, TP TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C 309 NGUY N TH KIM NHI, SINH NGÀY 06/4/1979 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 34/31/39, ĐƯ NG TH C TI N, KHÓM 5, PHƯ NG TI U KHANG, KHU B C, TP ĐÀI NAM 310 PH M TH ÁNH NG C, SINH NGÀY 20/10/1978 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 280, ĐO N 2, ĐƯ NG T NG AN, KHÓM 2, PHƯ NG T NG Đ U, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM 311 TR N TH H NG NGÂN, SINH NGÀY 22/11/1981 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7/4, NGÕ 114, ĐƯ NG KIM Đ NH, KHÓM 1, PHƯ NG Đ NH TÂY, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG 312 LÂM KIM NGÂN, SINH NGÀY 16/6/1979 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 50, ĐƯ NG Đ I Đ NG, KHÓM 15, THÔN NAM DƯƠNG, XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM 313 CH SÀM MÚI, SINH NGÀY 28/02/1982 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 30, L U 5-2, ĐƯ NG SA LUÂN, TH TR N Đ M TH Y, HUY N ĐÀI B C 314 HONG NG MÚI, SINH NGÀY 04/11/1976 T I BÌNH THU N Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, L U 3, H M 14, NGÕ 121, ĐƯ NG HÒA BÌNH, KHÓM 6, PHƯ NG TRUNG L , TP LƯ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 315 TRƯƠNG TH T NGUYÊN, SINH NGÀY 06/01/1984 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 82/13, TH O LŨY, KHÓM 11, THÔN TH O LŨY, XÃ QUAN ÂM, HUY N ĐÀO VIÊN 316 HOÀNG M VÂN, SINH NGÀY 13/4/1982 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 57, NGÕ 172, ĐO N 2, ĐƯ NG ĐÔNG Đ I, PHƯ NG VÕ TĂNG, KHU B C, TP TÂN TRÚC 317 TR N TH KIM LOAN, SINH NGÀY 07/6/1980 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 321, ĐƯ NG THÀNH CÔNG, KHÓM 15, PHƯ NG TÂN NHÃ, KHU B C, TP TÂN TRÚC 318 LÂM TH H NG DUYÊN, SINH NGÀY 05/4/1982 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 82/4, VIÊN SƠN T , KHÓM 6, THÔN PHƯ C HƯNG, XÃ TÂN PHONG, HUY N TÂN TRÚC 319 NGUY N TH PHƯƠNG, SINH NGÀY 16/5/1970 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 183, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 22, PHƯ NG TRUNG TRÍ, TH TR N THÀNH CÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG 320 TRƯƠNG TH TÚ LINH, SINH NGÀY 21/7/1981 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 35, H NG KHÊ CHÂU, KHÓM 11, PHƯ NG H Đ U, TH TR N B CH HÀ, HUY N ĐÀI NAM 321 NGUY N TH THU T, SINH NGÀY 1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 12/1, S 50, ĐO N 2, ĐƯ NG BÌNH MINH, KHÓM 17, PHƯ NG VĨNH Đ NH, KHU B C Đ N, HUY N ĐÀI NAM 322 PH M TH LONG TUY N, SINH NGÀY 05/6/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, ĐƯ NG TRƯ NG AN 2, KHÓM 7, PHƯ NG QUANG HOA, TP THÁI BÌNH, HUY N ĐÀI TRUNG
Đồng bộ tài khoản