Quyết định số 131-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 131-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131-CP về việc thành lập trường chính trị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131-CP Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 1967 QUY T Đ NH THÀNH L P TRƯ NG CHÍNH TR THU C B Đ I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN NGHI P H I Đ NG CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 c a H i đ ng Chính ph v quy ch m trư ng và l p đ i h c; Căn c nhu c u c a Nhà nư c v đào t o cán b gi ng d y chính tr và làm công tác chính tr trong các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p; Theo đ ngh c a ông B Trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p; Căn c ngh quy t H i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph ngày 07 tháng 06 năm 1967, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p m t trư ng đ i h c đ t tên là Trư ng chính tr c a B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Đi u 2. Trư ng chính tr c a B Đ i h c và th thao qu c phòng trung h c chuyên nghi p có nhi m v : a) Đào t o cán b làm công tác chính tr và gi ng d y chính tr t i các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p; b) B i dư ng v hi u bi t chính tr và ph m ch t cách m ng cho cán b qu n lý, cán b làm công tác chính tr , cán b gi ng d y chính tr , cán b gi ng d y chuyên môn trong các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Đi u 3. Các ông B trư ng B Giáo d c, B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM. H I Đ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản