Quyết định số 131/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 131/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/QĐ-BXD về việc ban hành thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 131/Q -BXD Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH THI T K I N HÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng, Theo ngh c a Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th & nông thôn t i các t trình s : 30/VKTQH; 31/VKTQH; 32/VKTQH ngày 14/1/2009 v vi c ngh ban hành thi t k i n hình, Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 03 t p thi t k i n hình Nhà công nhân khu công nghi p, Công s làm vi c c p xã áp d ng cho vùng núi, vùng ng p lũ, Thi t k i n hình b ph n nhà vùng bão l t. i u 2. Thi t k i n hình trên ư c áp d ng trong công tác nghiên c u thi t k và xây d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh & Môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th & nông thôn và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - VP Chính Ph ; - UBND các t nh, Thành ph ; - Lưu VP, KHTC, KHCN&MT. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản