Quyết định số 131/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
8
download

Quyết định số 131/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 131/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C, CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG S N XU T – KINH DOANH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng nhà nư c ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng nhà nư c ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các t ch c tín d ng ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh, xã h i; Xét ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Trong năm 2009, Nhà nư c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh, nh m gi m giá thành s n phNm hàng hóa, duy trì s n xu t, kinh doanh và t o vi c làm, trong i u ki n n n kinh t b tác ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Các t ch c tín d ng cho vay v n i v i các t ch c, cá nhân (g i chung là khách hàng vay) theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: các ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, ngân hàng 100% v n nư c ngoài và Qu Tín d ng nhân dân trung ương (dư i ây g i chung là ngân hàng thương m i). 2. Các kho n vay ng n h n ngân hàng b ng ng Vi t Nam theo các h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong năm 2009 c a các t ch c (doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, h gia ình …), cá nhân làm v n lưu ng s n xu t – kinh doanh, ư c th ng kê tín d ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v ch báo cáo th ng kê; tr các kho n vay thu c ngành, lĩnh v c theo Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 3. Nguyên t c, th i h n, s ti n vay và m c lãi su t h tr 1. Nguyên t c h tr lãi su t là các ngân hàng thương m i cho vay các nhu c u v n lưu ng ho t ng s n xu t – kinh doanh theo cơ ch tín d ng thông thư ng và th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; không ư c t ch i h tr lãi su t, n u kho n vay thu c i tư ng ư c h tr lãi su t; nh kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ki m tra, giám sát tình hình h tr lãi su t. 2. Th i h n vay ư c h tr lãi su t t i a là 08 tháng i v i các kho n vay theo h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n ngày 31 tháng 12 năm 2009.
  2. 3. M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t n m trong kho ng th i gian quy nh t i kho n 2 i u này; khi thu lãi cho vay, các ngân hàng thương m i gi m tr s ti n lãi ph i tr cho khách hàng vay. i u 4. T ch c th c hi n 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n nghiêm Quy t nh này. 3. Trách nhi m c a ngân hàng thương m i và khách hàng vay a) i v i ngân hàng thương m i: - Th c hi n vi c h tr lãi su t cho khách hàng vay theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Trong 10 ngày u tháng 02 năm 2009, g i gi y ăng ký và k ho ch h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và th c hi n ngay vi c h tr lãi su t cho khách hàng vay; - Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay thông thư ng khi ký k t h p ng tín d ng; n kỳ h n thu lãi ti n vay c a khách hàng, các ngân hàng thương m i th c hi n vi c gi m tr s ti n lãi b ng 4%/năm tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t phát sinh trong năm 2009; các ngân hàng thương m i ư c hoàn tr s ti n lãi gi m tr này t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trên cơ s báo cáo nh kỳ hàng quý; - Ngày 10 c a tháng u quý g i báo cáo s ti n h tr lãi su t và ăng ký s ti n h tr lãi su t c a quý ti p theo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. b) Khách hàng vay thu c i tư ng h tr lãi su t g i gi y ngh h tr lãi su t cho các ngân hàng thương m i nơi vay v n ư c h tr lãi su t. 4. Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  3. - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). PH L C CÁC KHO N VAY NGÂN HÀNG NG N H N (V N LƯU NG) B NG NG VI T NAM C A KHÁCH HÀNG VAY KHÔNG THU C I TƯ NG H TR LÃI SU T Ư C TH NG KÊ THEO NGÀNH, LĨNH V C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ngành Công nghi p khai thác m . 2. Ho t ng tài chính. 3. Ngành qu n lý nhà nư c và an ninh qu c phòng, ng, oàn th , b o m xã h i b t bu c. 4. Giáo d c và ào t o. 5. Y t và ho t ng c u tr xã h i. 6. Ho t ng văn hóa, th thao. 7. Ho t ng liên quan n kinh doanh tài s n và d ch v tư v n (tr ho t ng u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p). 8. Ho t ng ph c v cá nhân và công c ng (bao g m c cho vay thông qua th tín d ng). 9. Ho t ng d ch v t i h gia ình. 10. Ho t ng các t ch c qu c t . 11. Nh p khNu nh ng m t hàng tiêu dùng. 12. u tư và kinh doanh ch ng khoán. 13. Kinh doanh b t ng s n dư i hình th c mua, bán quy n s d ng t.
Đồng bộ tài khoản