Quyết định số 131/TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 131/TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/TTG về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 1995 QUY T Đ NH S A Đ I M T S ĐI M TRONG QUY T Đ NH 58/TTG NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1994 V T CH C VÀ CH Đ CHÍNH SÁCH Đ I V I Y T CƠ S TH TƯ NG CHÍNH PH th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VII v nh ng v n c p bách c a s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Y t , Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. QUY T Đ NH: i u 1. Thay th i m 2, i u 3 trong Quy t nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 v t ch c và ch chính sách i v i y t cơ s b ng quy nh m i như sau: Cán b y t cơ s quy nh t i i m a, b kho n 1 i u 2 Quy t nh 59/TTg mà không n m trong biên ch Nhà nư c thì ư c hư ng m i quy n l i và theo h s ng ch b c lương c a cán b nhân viên y t trong biên ch Nhà nư c có cùng trình như ã quy nh t i Ngh nh s 25/ CP ngày 25 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph . i u 2. B sung kho n 3, i u 3, Quy t nh 58/TTg như sau: S cán b y t chuyên trách cơ s thu c các xã vùng cao, biên gi i, h i o ư c tính vào biên ch Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B : Y t , Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 5. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản