Quyết định số 1310/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 1310/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1310/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1310/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH ÁN NÂNG CAO CH S NĂNG L C C NH TRANH C A THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009-2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Thông báo s 63-TB/TU ngày 24/12/2008 c a Thành y Hà N i v/v K t lu n H i ngh giao ban Thư ng tr c Thành y – H ND – UBND Thành ph v i lãnh o các qu n, huy n, thành ph tr c thu c quý IV/2008 Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này án nâng cao ch s năng l c c nh tranh c a Thành ph Hà N i giai o n 2009-2010. i u 2. Căn c vào các gi i pháp trong án này và các nhi m v ư c giao theo ch c năng c a mình, t ng s , ban, ngành, UBND qu n, huy n xây d ng và tri n khai K ho ch hành ng nh m c i thi n môi trư ng u tư và s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c, a bàn qu n lý, xác nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , bi n pháp th c hi n c th và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c. Trư c ngày 20 c a tháng cu i quý, các s , ngành, UBND các qu n, huy n ánh giá k t qu th c hi n án c a Thành ph và K ho ch hành ng c a ngành mình, c p mình, báo cáo UBND Thành ph . Giao Văn phòng UBND Thành ph và S K ho ch và u tư làm u m i theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình th c hi n các nhi m v c a án ư c phân công cho các s , ban, ngành, báo cáo UBND Thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s , ban, ngành c a Thành ph Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n và các thành ph : Hà ông, Sơn Tây, và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
 2. PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Thư ng tr c TU ( báo cáo); - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - CT, các PCT UBND TP; - Các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n; - VCCI, H i Công Thương TP, Hi p h i DN V&N TP; - Các báo, ài thu c TP; Nguy n Huy Tư ng - C,PVP, các phòng CV; - Lưu. ÁN NÂNG CAO CH S NĂNG L C C NH TRANH C A THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1310/Q -UBND ngày 20/3/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) I. GI I THI U V CH S NĂNG L C C NH TRANH C P T NH (PCI) 1. Khái ni m và các ch s c u thành PCI PCI là tên vi t t t b ng ti ng Anh c a các t Provincial Competitiveness Index – ch s năng l c c nh tranh c p t nh. PCI ư c tính toán nh m “ ánh giá ch t lư ng i u hành kinh t c p t nh d a trên môi trư ng kinh doanh thúc y s phát tri n c a khu v c kinh t tư nhân (KTTN) thông qua c m nh n c a các doanh nghi p dân doanh ư c i u tra” m i t nh, thành ph . Ch s PCI là thành công u tiên trong vi c tri n khai nghiên c u môi trư ng u tư, môi trư ng s n xu t kinh doanh các t nh, thành ph trong c nư c d a trên ánh giá c a doanh nghi p. Ch s PCI ư c Phòng công nghi p và thương m i Vi t Nam (VCCI) công b chính th c t năm 2005. Tuy nhiên, vi c ánh giá, x p h ng v PCI cho t t c 64 t nh, thành ph trong c nư c ch ư c ti n hành hàng năm b t u t năm 2006. Cũng t năm 2006, PCI ư c tính toán trên cơ s 10 ch s thành ph n: 1. Chi phí gia nh p th trư ng: ch s thành ph n này o lư ng th i gian m t doanh nghi p c n ăng ký kinh doanh, xin c p t và nh n ư c m i lo i gi y phép, hoàn t t m i th t c c n thi t b t u ti n hành ho t ng kinh doanh. 2. Ti p c n t ai và s n nh trong s d ng t: ch s thành ph n này ư c tính toán căn c vào tình tr ng doanh nghi p có gi y ch ng nh n quy n s d ng t hay không, có m t b ng áp ng nhu c u m r ng kinh doanh hay không, ánh giá c a doanh nghi p v chính sách chuy n i t nông nghi p c a a phương, v r i ro trong vi c b thu h i t hay thay i các i u ki n thuê t, v s công b ng trong cơ ch gi i quy t tranh ch p liên quan n t ai. 3. Tính minh b ch: ch s thành ph n này ánh giá kh năng doanh nghi p có th ti p c n ư c nh ng k ho ch c a t nh và văn b n pháp lý c n thi t cho công vi c i u hành kinh doanh c a mình, s bình ng trong ti p c n thông tin c a các tài li u này, s c p nh t thông tin v chính sách, quy nh m i cho doanh nghi p, tính tiên li u c a vi c tri n khai th c hi n nh ng chính sách, quy nh ó và m c a trang web t nh.
 3. 4. Chi phí th i gian th c hi n các quy nh c a nhà nư c: ch s thành ph n này o lư ng th i gian mà các doanh nghi p ph i b ra khi th c hi n các th t c hành chính, cũng như m c thư ng xuyên và th i gian doanh nghi p ph i t m d ng kinh doanh các cơ quan pháp lu t c a t nh th c hi n vi c thanh tra, ki m tra. 5. Chi phí không chính th c: ch s thành ph n này o lư ng m c chi phí không chính th c doanh nghi p ph i tr và nh ng tr ng i do nh ng chi phí này gây nên cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 6. Ưu ãi i v i DNNN và môi trư ng c nh tranh: ch s thành ph n này o lư ng s c m nh n c a các doanh nghi p dân doanh v m c ưu tiên c a chính quy n t nh i v i các DNNN và v chính sách c ph n hóa c a t nh, v thái c a chính quy n t nh i v i khu v c tư nhân, v s lư ng DNNN và kh năng ti p c n v n c a các DNNN trong t nh. 7. Tính năng ng và tiên phong c a lãnh o t nh: ch s thành ph n này o lư ng tính sáng t o, sáng su t c a chính quy n t nh trong quá trình th c thi chính sách Trung ương cũng như trong vi c ưa ra nh ng sáng ki n riêng nh m phát tri n khu v c kinh t tư nhân. 8. Chính sách phát tri n khu v c kinh t tư nhân: ch s thành ph n này dùng ánh giá các ch t lư ng các d ch v công c a t nh cung c p thông tin th trư ng, h tr tìm ki m i tác kinh doanh, d ch v công ngh cho doanh nghi p. 9. ào t o lao ng: ch s này ánh giá nh ng n l c c a chính quy n t nh trong vi c gi i quy t s thi u h t v lao ng có tay ngh qua ào t o t i a phương. 10. Thi t ch pháp lý: ch s thành ph n này dùng ánh giá m c tin tư ng c a doanh nghi p i v i các thi t ch pháp lý t i a phương, c bi t là vi c s d ng thi t ch pháp lý gi i quy t tranh ch p công b ng và hi u qu . Năm 2008 Báo cáo PCI ưa thêm ch s “Cơ s h t ng” vào nghiên c u v i lý do là cơ s h t ng y u kém s gi m l i th c nh tranh qu c gia cũng như c nh tranh c a m i t nh. Ch s “Cơ s h t ng” bao g m ánh giá v 4 lĩnh v c: Ch t lư ng và kh năng áp ng c a h t ng các khu công nghi p; Chi phí v n t i; Chi phí và tính n nh c a vi n thông, năng lư ng; i u ki n h t ng k thu t chính (c ng bi n, sân bay). Bên c nh các lo i hình cơ s h t ng truy n th ng như nêu trên, ch s “CNTT và truy n thông” ư c xem như m t lo i hình cơ s h t ng ngày càng có th m nh trong thúc Ny giao d ch kinh doanh. Hai ch s này ư c phân tích song song cùng v i ch s PCI (g m 10 ch s thành ph n) trong năm 2008 và các năm ti p theo. Tuy v y, ch s “cơ s h t ng” khác v i ch s PCI ch ch s u tiên không ph i là thư c o ánh giá ch t lư ng i u hành kinh t c a a phương, mà ch coi là m t công c ph n nào giúp các nhà lãnh o t nh ưa ra các ưu tiên v chính sách phát tri n. 2. Phương pháp thu th p s li u và xây d ng ch s PCI Quy trình xây d ng ch s PCI bao g m 3 bư c chính: Thu th p s li u, X lý d li u xây d ng các ch s thành ph n, Xây d ng ch s t ng h p PCI.
 4. Quá trình thu th p s li u xây d ng ch s PCI ư c ti n hành ch y u d a trên vi c i u tra doanh nghi p trong c nư c v i phương pháp i u tra gián ti p b ng cách g i b câu h i i u tra qua bưu i n n các doanh nghi p. Các doanh nghi p ư c ch n g i phi u i u tra thông qua vi c phân t và ch n m u khá khoa h c t danh sách các doanh nghi p ang n p thu các a phương m b o tính i di n c a m u i u tra. Sau khi nh n ư c tr l i c a doanh nghi p (cũng qua ư ng bưu i n), các chuyên gia x lý s li u thông qua vi c s d ng tr giúp k thu t c a công c toán th ng kê gi m thi u sai s gây ra b i t l ph n h i chưa cao c a các doanh nghi p. Các thông tin thu ư c thông qua i u tra doanh nghi p này ư c s d ng t o thành “d li u m m”. Ngoài nh ng thông tin kh o sát, nghiên c u PCI còn thu nh p s li u thông qua xin ý ki n chuyên gia, s d ng b câu h i so sánh, và dùng m t s s li u th ng kê tính toán m t s ch s t o thành “d li u c ng” nh m giúp hi u ch nh nh ng sai l ch trong ánh giá c a các doanh nghi p trong tính toán m t s ch s . Sau khi thu th p và x lý s li u, vi c tính toán xây d ng ch s PCI ư c th c hi n b ng cách chuNn hóa i m các ch tiêu c a 64 t nh/thành ph theo thang i m 1 – 10, sau ó tính i m s c a các ch s thành ph n, tính toán tr ng s cho m i ch s thành ph n và tính toán ch s PCI t ng h p cu i cùng. 3. M t s nh n xét v PCI PCI là m t nghiên c u, ánh giá vi c th c hi n chính sách c a chính quy n a phương i v i khu v c KTTN ch y u d a trên nh ng c m nh n c a chính các doanh nghi p dân doanh ư c i u tra. Như ý ki n c a các nhà nghiên c u, ch s PCI không ch nh m x p h ng th t các t nh, thành, mà tìm ra “nguyên nhân t i sao trên cùng m t qu c gia, m t s t nh l i vư t tr i hơn nh ng t nh khác v t c tăng trư ng kinh t và s phát tri n năng ng c a khu v c KTTN”. B ng phương pháp i u tra xã h i h c k t h p v i các thu t toán kinh t , PCI ã khái quát ư c b c tranh môi trư ng u tư, môi trư ng s n xu t kinh doanh c a m i a phương, ch ra ư c nh ng m t m nh, m t y u trong xây d ng và th c thi chính sách phát tri n KTTN c a t ng t nh, thành ph và có giá tr tham kh o b ích cho các nhà ho ch nh chính sách, các nhà kinh t . M c dù có nhi u hành ng, ư c ông o dư lu n quan tâm và ư c nhi u i tư ng khác nhau s d ng k t qu (nhà nghiên c u, nhà chính tr , ngư i qu n lý, t ch c qu c t , các nhà u tư …), PCI cũng còn m t s h n ch như: (1) –Tên g i Ch s năng l c c nh tranh c p t nh là không chuNn xác, do th c ch t nghiên c u PCI ch t p trung ánh giá ch t lư ng i u hành kinh t thúc Ny s phát tri n c a khu v c KTTN. Theo quan ni m c a Di n àn Kinh t Th gi i (WEF) – t ch c qu c t nghiên c u và công b Báo cáo hàng năm v Năng l c c nh tranh c a qu c gia – thi năng l c c nh tranh (c a qu c gia, a phương, doanh nghi p và s n phNm) là s tích h p c a nhi u y u t , ph thu c vào 9 tiêu chí ch y u: th ch kinh t ; h th ng cơ s h t ng; năng l c kinh t vĩ mô; h th ng giáo d c và y t ph thông; trình giáo d c i h c; hi u qu v n hành c a cơ ch th trư ng; m c s n sàng v công ngh ; m c
 5. hài lòng doanh nghi p và m c sáng t o[1]. Do v y, tên g i như PCI d gây ra hi u nh m cho ngư i c. (2) – M t s ch tiêu chưa ph n ánh khách quan, úng các n l c c a chính quy n a phương trong vi c h tr phát tri n doanh nghi p tư nhân hay nói cách khác, y u t c a i u ki n truy n th ng còn nh hư ng k t qu c a m t s ch tiêu. Ví d : ánh giá s n nh c a m t b ng s n xu t, câu h i B.5 c p n ch tiêu th i gian thuê t c a doanh nghi p. ây là m t v n quan tr ng vì liên quan n m t b ng s n xu t, n kh i lư ng v n u tư c a doanh nghi p n m trên m nh t ó. Do chính sách nhà nư c hi n nay chưa quy nh rõ ràng các quy n g n li n v i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có còn hi u l c không khi Gi y ch ng nh n h t h n, nên ít nhi u ã gây nh hư ng tiêu c c n tâm lý nhà u tư, t o ra s lo l ng v r i ro b thu h i t. S không rõ ràng v tương lai lô t cũng nh hư ng x u n giá tr thương m i c a nó, gây khó khăn cho nhà u tư khi mu n huy ng v n. Nh ng h n ch này s tác ng càng l n theo th i h n còn l i c a Gi y ch ng nh n. Tuy nhiên, ánh giá m c n nh c a m t b ng s n xu t, vi c ngh doanh nghi p cung c p thông tin v kho ng th i gian còn l i c a Gi y ch ng nh n s có th bóp méo s n l c c a chính quy n a phương. Các doanh nghi p các t nh kém phát tri n hơn thư ng có câu tr l i t t hơn v v n này, mà nguyên nhân không ph i do chính quy n t nh ó n l c hơn mà do nh ng i u ki n “truy n th ng” như các doanh nghi p ho t ng trên t c a gia ình có xu hư ng ph bi n hơn t i các t nh kém phát tri n, do v y s có quy n s d ng vô th i h n theo quy nh t i i u 66, Lu t t ai 2003. (3) – S li u “c ng” s d ng không th ng nh t theo th i gian, thư ng b l c h u (ví d như trong tính toán PCI c a năm 2008 s d ng nh ng s li u c a T ng c c Th ng kê công b t i u tra doanh nghi p năm 2005 và 2006). M c dù, nh ng ch tiêu ánh giá i u ki n truy n th ng không th thay i nhanh chóng, song s li u l c h u s nh hư ng t i ch t lư ng và gi m tính thuy t ph c c a k t qu . (4) – Do c thù c a phương pháp thu th p thông tin thông qua i u tra xã h i h c và do t l ph n h i c a các doanh nghi p i u tra chưa cao[2], có m t “ vênh” áng k gi a nh ng n l c c a chính quy n a phương trong c i thi n môi trư ng u tư và ánh giá c a doanh nghi p v nh ng k t qu c a n l c ó. Trong nhi u trư ng h p, nh ng doanh nghi p c m th y “b thi t thòi” nh t trong c nh tranh phát tri n a phương chính là nh ng doanh nghi p nhi t tình nh t trong vi c tr l i phi u i u tra, còn nh ng doanh nghi p th y tương i hài lòng v i môi trư ng u tư và kinh doanh trên a bàn l i kém hào h ng trong vi c tham gia vào các cu c i u tra d ng này. Tuy còn có nh ng h n ch , song PCI v n là m t d án nghiên c u nghiêm túc, có nhi u k t qu ư c áp d ng hi u qu trong th c t . M t s t nh ã xây d ng các chương trình, k ho ch c i thi n môi trư ng u tư c a a phương, trong ó c bi t chú tr ng các bi n pháp c i thi n các ch s thành ph n c a PCI ư c công b . II. ÁNH GIÁ TH C TR NG I U HÀNH C A HÀ N I PH C V CHO PHÁT TRI N DOANH NGHI P QUA CH S PCI
 6. 1. X p h ng c a Thành ph theo ch s PCI Th c hi n ch trương c a ng, Nhà nư c trong phát tri n các thành ph n kinh t , Th ô Hà N i ã i m i toàn di n t tư duy n hành ng, t ch o n i u hành và là m t trong nh ng a phương i u trong phát tri n kinh t tư nhân. Tuy nhiên, trên cơ s ánh giá c a kh i doanh nghi p tư nhân, k t qu i u tra kh o sát c a VCCI-VNCI cho th y PCI c a Hà N i x p th h ng chưa cao, nhi u ch s , ch tiêu thành ph n có i m s khá th p, x p nhóm trung bình, tương i th p ho c th m chí là r t th p. Năm 2006, Hà N i x p v trí 38/64, năm 2007 Thành ph c i thi n ư c 13 b c, x p v trí 27/64; năm 2008 l i gi m 4 b c, t t xu ng v trí 31/64. Ch s PCI c a Hà Tây m c dù ã có ư c c i thi n trong 1-2 năm g n ây, nhưng truy n th ng là khá th p: năm 2008 ch s PCI c a Hà Tây ch x p v trí th 55/64, năm 2007 là 41/64 và năm 2006 là 62/64. c bi t, năm 2008 m c dù ã có s ki n i u ch nh a gi i hành chính c a Hà N i (t tháng 8/2008) nhưng các s li u kh o sát do nhóm nghiên c u thu th p ư c th c ch t là c a năm 2007 và m t s tháng u năm 2008 (do phi u i u tra g i n các doanh nghi p ngay sau T t Nguyên án và các phi u tr l i ư c thu v ch m nh t cũng ch 1-2 tháng sau ó), khi ó t nh Hà Tây v n chưa sáp nh p và m t s ơn v hành chính khác c a Hà N i ngày nay v n thu c v các t nh Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Vì v y, PCI năm 2008 v n ư c tính riêng cho Hà N i và Hà Tây (cũ). So v i 64 t nh , thành ph trong c nư c, năm 2008 trong b ng x p h ng v PCI, Hà N i ng th 31, còn Hà Tây ng th 55[3]. C th v trí các ch s thành ph n c a PCI Hà N i như sau: • Chi phí gia nh p th trư ng: x p v trí 41/64, tăng 22 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây 54/64) • Ti p c n và s n nh trong s d ng t: 64/64, gi nguyên so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 50/64) • Tính minh b ch và ti p c n thông tin: 23/64, gi m 7 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 56/64) • Chi phí th i gian th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, tăng 6 b c so v i năm 2007: 34/64 (t nh Hà Tây: 56/64) • Chi phí không chính th c: 48/64, tăng 16 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 22/64) • Ưu ãi i v i doanh nghi p nhà nư c: 50/64, tăng 11 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 37/64) • Tính năng ng và tiên phong c a chính quy n Thành ph : 46/64, gi m 18 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 34/64) • Chính sách phát tri n khu v c KTTN: 5/64, tăng 1 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 30/64) • ào t o lao ng: 23/64, gi m 1 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 61/64)
 7. • Thi t ch pháp lý: 60/64, gi m 15 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 56/64) Ch s Cơ s h t ng c a Hà N i x p h ng th 10/64; Hà Tây x p th 54/64; còn theo ch s Công ngh thông tin và truy n thông, Hà N i x p th 2/64, Hà Tây x p th 13/64. 2. Th c tr ng i u hành c a Thành ph qua ánh giá c a DNTN 2.1. M t s k t qu Trong th i gian qua Thành ph Hà N i ã n l c, c g ng trong vi c c i thi n môi trư ng u tư s n xu t kinh doanh: năm 2007, 2008 Thành ph ã ban hành các chính sách m i như: quy t nh s 15/2007/Q -UBND ngày 23/01/2007 ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i; Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09/02/2007 ban hành Quy nh v quy trình gi i quy t m t s th t c hành chính trong qu n lý các d án u tư s d ng ngu n v n ngoài Ngân sách nhà nư c trên a bàn Thành ph Hà N i … nh m t o thu n l i phát tri n doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . Trong năm 2008, dù trong b i c nh kinh t khó khăn, nhưng nhi u ch tiêu kinh t vĩ mô, như t c tăng trư ng GDP, GDP bình quân u ngư i, thu hút v n u tư nư c ngoài, s lư ng doanh nghi p thành l p m i t m c tăng trư ng khá …. T ng s n phNm n i a GDP giai o n t 2001 n nay (năm 2000 Lu t Doanh nghi p ư c ban hành) bình quân tăng 11,4%, trong ó 2 năm 2006 – 2007 tăng trung bình 11,81%; năm 2008 sau khi Hà N i m r ng a gi i hành chính tăng 10,58%. GDP bình quân u ngư i năm 2007 t 31,8 tri u ng (theo giá th c t ), tăng 2,8 l n so v i năm 2000 (n u tính theo giá so sánh 1994 thì tăng kho ng 1,74 l n). Thu hút v n u tư nư c ngoài có k t qu n i b t. Trong 2 năm g n ây Hà N i là 1 trong 3 a phương d n u c nư c v thu hút FDI: ch riêng hai năm 2006, 2007 ã thu hút 4,8 t USD, năm 2008 là 5 t USD. Kinh t tư nhân ư c khuy n khích, phát tri n m nh. n nay, trên a bàn có trên 71.000 doanh nghi p ăng ký ho t ng, ch y u là doanh nghi p v a và nh , trong ó t sau khi Lu t Doanh nghi p ban hành n nay ã có 64.400 doanh nghi p m i ăng ký. M t s ch s thành ph n c a PCI Hà N i năm 2008 ã tăng b c áng k so v i năm 2007, ch ng t các doanh nghi p ã ghi nh n ư c nh ng c g ng c a ………….. 2.2. M t s h n ch Tuy có nh ng k t qu áng k như nêu trên, song nhìn chung ánh giá c a các doanh nghi p dân doanh v nh ng c i thi n trong môi trư ng u tư và kinh doanh Hà N i là chưa t t. M t s khía c nh có k t qu kh quan, theo ánh giá c a nhi u doanh nghi p, xu t phát t tính c thù, truy n th ng c a Hà N i t trư c n nay: trên 35% doanh nghi p ư c h i cho r ng ch t lư ng làm vi c c a các cơ quan nhà nư c v i doanh nghi p không t t lên trong nh ng năm qua. Có t i 5 trong t ng 10 ch s thành ph n c a PCI Hà N i b x p vào lo i th p và tương i th p (g m Ti p c n và s n nh trong s d ng t, Thi t ch pháp lý, Ưu ãi i v i doanh nghi p nhà nư c, Chi phí không chính th c và Tính năng ng và tiên phong c a chính quy n Thành ph ). c bi t, có 3 ch s t t h ng l n so v i năm 2007 là Tính năng ng và tiên phong c a chính quy n Thành ph (gi m 18 b c), Thi t ch pháp lý (gi m 15 b c), Tính minh b ch và ti p c n thông tin (gi m 7 b c). Ch s Ti p c n và s n nh trong s
 8. d ng t v n gi nguyên m c x p h ng cu i cùng trong 64 t nh, thành ph qua 2 năm (ch s này c a t nh Hà Tây năm 2008 cũng m c x p h ng th p: 50/64). M t s ch s khác ã có s c i thi n, tăng b c x p h ng so v i năm 2007 nhưng v n m c x p h ng th p là Chi phí không chính th c: 48/64, tăng 16 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 22/64) và Ưu ãi i v i doanh nghi p nhà nư c: 50/64, tăng 11 b c so v i năm 2007 (t nh Hà Tây: 37/64). T nh ng thay i trong x p h ng c a các ch s thành ph n này, có th th y nh ng h n ch mà Hà N i c n t p trung kh c ph c trong i u hành là: - Tính năng ng, sáng t o c a Thành ph trong vi c gi i quy t các vư ng m c cho doanh nghi p b ánh giá th p. Thành ph còn chưa ch ng v n d ng hi u qu nh ng quy nh c a Trung ương t o i u ki n thu n l i hơn cho doanh nghi p. i u này m t m t giúp Thành ph không thu c nhóm các t nh, thành ph “vư t rào”, luôn th c hi n úng các chính sách c a Trung ương, nhưng cũng chính là nguyên nhân mà doanh nghi p ánh giá th p tính năng ng, sáng t o c a Hà N i. Còn t i hơn 50% doanh nghi p không ng tình v i nh n nh r ng chính quy n Thành ph ã sáng t o và sáng su t trong vi c gi i quy t nh ng tr ng i i v i c ng ng doanh nghi p. Thông thư ng, khi có i m chưa rõ ràng trong m t quy nh nào ó c a Trung ương, nhi u doanh nghi p cho r ng Thành ph s hoãn vi c ra quy t nh và xin ý ki n t các cơ quan Trung ương liên quan và không ít trư ng h p cho r ng các cán b Thành ph s gi i thích theo hư ng b t l i cho doanh nghi p. Ngay c vi c tri n khai t t trong khuôn kh các quy nh c a Trung ương, Hà N i cũng không ư c ánh giá cao (ch x p th 56/64). Ch s Tính năng ng và tiên phong c a chính quy n Thành ph b s t gi m và x p m c th p là nguyên nhân làm cho ch s PCI chung c a Hà N i năm 2008 gi m do ây là ch s thành ph n có tr ng s cao. - Thi t ch pháp lý c a Thành ph ph c v cho vi c gi i quy t tranh ch p ho c là nơi mà các doanh nghi p có th kh i ki n các hành vi tham nhũng c a cán b công quy n còn thi u và y u. Ch hơn 48% s doanh nghi p tr l i thư ng xuyên s d ng thi t ch pháp lý gi i quy t tranh ch p. Còn t i hơn 80% s doanh nghi p cho r ng h th ng pháp lý không thư ng xuyên t o ra cơ ch doanh nghi p có th kh i ki n hành vi tham nhũng c a cán b công quy n. - Vi c cung c p thông tin cho doanh nghi p, công khai các văn b n, các cơ ch , chính sách c a Thành ph v n còn nhi u b t c p. Nh ng n l c c a Thành ph bư c u t ư c nh ng k t qu mang tính k thu t, như xây d ng C ng giao ti p i n t , các trang web c a các s , ngành, …, song vi c duy trì, c p nh t liên t c, y thông tin còn chưa t t, hi u qu cung c p thông tin cho doanh nghi p còn chưa cao. Các doanh nghi p còn r t khó ti p c n n nh ng tài li u, như quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách c a Thành ph …. Còn có hơn 36% s doanh nghi p tham gia i u tra cho r ng vi c ph i có “m i quan h ” có ư c các tài li u k ho ch c a Hà N i là quan tr ng và r t quan tr ng. ánh giá theo tiêu chí kh năng ti p c n các tài li u, văn b n, năm 2008 Hà N i x p v trí r t th p – 63/64. Trong quá trình xây d ng k ho ch, các văn b n pháp quy, các quy nh …, các cơ quan Thành ph chưa thư ng xuyên tham kh o ý ki n c a doanh nghi p ho c tham kh o, nhưng còn mang tính hình th c: ch có 1,2% s doanh nghi p tr l i cho r ng Hà N i thư ng xuyên trao i ý ki n v i doanh nghi p v nh ng thay i trong quy nh c a pháp lu t. Vi c chưa t o i u ki n các doanh nghi p tham gia tích c c vào quá trình xây d ng các k ho ch, quy nh … không nh ng làm gi m tính kh thi
 9. trong th c hi n các chính sách, mà còn làm nhi u doanh nghi p hi u bi t ít hơn v nh ng chương trình, cơ ch h tr , làm gi m i nh ng n l c c a Thành ph trong con m t c a doanh nghi p. Nh ng h n ch này làm gi m tính minh b ch, tính công b ng, s n nh trong vi c th c thi các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph , làm khó khăn cho doanh nghi p trong d oán chính sách, là i m mà doanh nghi p c a Hà N i truy n th ng ánh giá th p so v i các a phương khác (năm 2008 x p v trí 55/64). - Ti p c n t ai, m t b ng s n xu t kinh doanh là m t trong nh ng v n nan gi i c a doanh nghi p Hà N i. Ph n l n các doanh nghi p ánh giá th p v kh năng ti p c n, cũng như tính n nh c a m t b ng s n xu t ang s d ng. Nhi u v n trong lĩnh v c t ai c a Thành ph x p v trí nhóm cu i, như t l doanh nghi p có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, m c n bù th a áng n u b thu h i t, i u ki n và th i h n thuê t …. Phát tri n các khu, c m công nghi p tri n khai còn ch m và b t c p, chưa b o m h t ng k thu t d ch v liên quan tr c ti p ph c v doanh nghi p, cũng như các d ch v xã h i thi t y u cho ngư i lao ng. Có t i g n 65% doanh nghi p t i Hà N i tham gia i u tra cho r ng thi u m t b ng h n ch kh năng m r ng kinh doanh c a h . - Chi phí th i gian mà doanh nghi p s d ng th c hi n các quy nh hành chính c a Nhà nư c trong quá trình ho t ng t i Hà N i v n còn khá l n so v i các a phương khác. Nh ng th t c liên quan n các lo i gi y phép, n t ai … còn khá ph c t p và kéo dài, gây m t nhi u th i gian, công s c c a doanh nghi p. Theo ánh giá c a doanh nghi p, năm 2008 Hà N i v n có g n 25% s doanh nghi p ph i m t hơn 1 tháng b t u kinh doanh (trong khi t nh x p th nh t – Ti n Giang, ch có 6,7% s doanh nghi p ánh giá như v y), còn t i g n 1/5 s doanh nghi p g p khó khăn có các lo i gi y phép c n thi t. Th i gian ăng ký kinh doanh b sung c a doanh nghi p Hà N i v n còn khá dài so v i các t nh khác: trung bình doanh nghi p Hà N i m t 10 ngày trong khi H i Phòng hay à N ng ch m t 7 ngày. Th i gian th c s doanh nghi p có m t b ng kinh doanh còn khá dài so v i các a phương khác. T l này khá cao so v i báo cáo c a các cơ quan Hà N i ch ng t th i gian b sung, hoàn thi n h sơ c a doanh nghi p (th i gian mà doanh nghi p tính vào chi phí, trong khi các cơ quan nhà nư c không th ng kê) là khá l n. i u này b t ngu n t h th ng cơ s pháp lý còn chưa y , rõ ràng, gây khó khăn cho c doanh nghi p và c cán b tr c ti p th lý; vi c h tr hư ng d n doanh nghi p trong gi i quy t các v n liên quan chưa ư c th c hi n t t; s hi u bi t c a doanh nghi p v lu t pháp và các quy nh c a Nhà nư c còn chưa y . Các quy trình gi i quy t th t c hành chính khác c a nhi u cơ quan a phương v n còn ph c t p, d n n th i gian doanh nghi p m t i v n còn khá l n. Các hư ng d n và th t c c th liên quan n hóa ơn giá tr gia tăng, gia h n các ch ng ch v môi trư ng, v sinh th c phNm, an toàn cháy n , b o hi m y t , b o hi m xã h i…, nh ng th t c mà các doanh nghi p thư ng ph i gi i quy t nh kỳ trong quá trình ho t ng v n là nh ng m i b n tâm hàng u c a doanh nghi p. Có n hơn 86% s doanh nghi p tham gia i u tra cho r ng th i gian làm vi c v i chính quy n a phương không gi m i trong 2 năm qua. - Theo ánh giá c a doanh nghi p tư nhân, thái ti p xúc, làm vi c c a m t b ph n cán b , công ch c còn chưa th c s úng m c, theo tinh th n “ph c v doanh nghi p”. c bi t, còn có t i trên 61% doanh nghi p tham gia i u tra cho r ng cán
 10. b Thành ph s d ng các quy nh riêng c a a phương v i m c ích tr c l i. M c dù th i gian qua có nhi u ch trương c a Thành ph trong vi c Ny m nh phát tri n khu v c kinh t tư nhân, song nhìn nh n i v i vai trò c a khu v c kinh t tư nhân nhi u nơi còn chưa khách quan, chưa tương x ng v i vai trò c a khu v c kinh t này trong phát tri n Th ô. ây là lý do làm các doanh nghi p tư nhân ánh giá chưa cao v thái c a các cơ quan Thành ph (còn t i 62% doanh nghi p không ng ý v i nh n nh r ng thái c a Thành ph i v i khu v c tư nhân là tích c c). - Môi trư ng phát tri n cho các doanh nghi p dân doanh còn chưa th c s thu n l i, v n còn nh ng hàng rào c n tr s c nh tranh bình ng v i các thành ph n kinh t khác. M t s cơ ch , chính sách h tr c a Thành ph chưa i n ư c các doanh nghi p tư nhân, c bi t các doanh nghi p nh và v a, mà ch có các doanh nghi p nhà nư c ho c doanh nghi p c ph n hóa ư c ti p c n. Do v y, các chính sách h tr c a Hà N i, các d ch v công ư c cung c p liên quan n vi c cung c p thông tin th trư ng, h tr tìm ki m i tác kinh doanh và u tư, d ch v công ngh chưa phát huy ư c hi u qu trong a s các doanh nghi p (ch có trên dư i 30% doanh nghi p cho r ng các d ch v công này có ch t lư ng t t). - Vi c doanh nghi p tr chi phí không chính th c v n là v n khá ph bi n và do ã t n t i khá lâu, nên 1/5 s doanh nghi p i u tra coi ó là chuy n bình thư ng và không c n tr ho t ng kinh doanh c a h . Th i gian qua Chính ph và Thành ph ã th c hi n nhi u gi i pháp nh m phòng, ch ng tham nhũng, song v n t n t i v n còn khá gay g t. Theo ánh giá c a doanh nghi p, Thành ph còn các quy nh mà qua ó cán b có th tr c l i cho b n thân, gây khó khăn cho doanh nghi p; hơn 4/5 doanh nghi p i u tra ph i tr chi phí không chính th c cho cán b công ch c (ch s này Hà N i x p v trí 63/64). - Quá trình s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c th c hi n còn ch m, còn t i g n 82% s doanh nghi p tham gia i u tra ánh giá không cao v n l c th c hi n c ph n hóa c a Hà N i. M t s cơ ch , chính sách c a Thành ph i v i các doanh nghi p c ph n hóa, theo ánh giá c a doanh nghi p i u tra, còn chưa t o ra môi trư ng c nh tranh công b ng, gây khó khăn c n tr i v i ho t ng và phát tri n doanh nghi p tư nhân (v n còn t i g n 48% doanh nghi p cho r ng Thành ph ưu ãi các doanh nghi p nhà nư c hơn). III. M T S GI I PHÁP C I THI N MÔI TRƯ NG U TƯ VÀ S N SU T KINH DOANH, NÂNG CAO TH T X P H NG PCI C A THÀNH PH HÀ N I Th i gian qua, Thành ph ã n l c tri n khai ng b các gi i pháp nâng cao s c c nh tranh, nhưng năm 2008 ch s PCI c a Hà N i ch x p v trí 31 (m c dù tăng lên 9 b c so v i năm 2006 là năm Thành ph x p v trí th p nh t, nhưng l i gi m 4 b c so v i năm 2007). Tuy có nh ng ti n b trên m t s m t, song t c c i cách c a Thành ph còn chưa áp ng yêu c u; s quy t tâm cao c a lãnh o Thành ph còn chưa ư c c th hóa, chuy n bi n thành hành ng và k t qu công vi c c a t ng cán b công ch c trong các cơ quan qu n lý nhà nư c, c bi t c p cơ s . S c n thi t ph i th c hi n c i cách càng tr nên c p bách hơn sau khi Hà N i ư c m r ng a gi i hành chính. Vi c sáp nh p v i t nh Hà Tây và m t s ơn v hành chính c a t nh Vĩnh Phúc và Hòa Bình m t m t m ra nh ng ngu n ti m năng to l n, song m t khác cũng em l i không ít nh ng khó khăn, thách th c.
 11. Th i gian t i, ưa Hà N i là m t trong nh ng a phương i u c a c nư c v hi u qu i u hành phát tri n kinh t c a chính quy n c p t nh, các c p, các ngành c n ti p t c th c hi n ch o c a Bí thư Thành y Hà N i: “rà soát l i m i th t c, quy nh, kh c ph c t t c nh ng gì là trì tr , quan liêu, tiêu c c c i thi n môi trư ng kinh doanh, thu hút u tư”, c th hóa và th c hi n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c; tri n khai tích c c án “C i thi n môi trư ng u tư và s n xu t kinh doanh c a Thành ph ”. Vi c ra và th c hi n các gi i pháp t o môi trư ng u tư và s n xu t kinh doanh thu n l i nh t cho doanh nghi p Hà N i, qua ó c i thi n các ch s PCI ph i m b o úng lu t và hi u qu . Do ó, trư c h t c n t p trung c i thi n các ch tiêu, ch s thành ph n còn b ánh giá th p. C th , các s , ban, ngành, qu n, huy n c a Hà N i c n t p trung th c hi n m t s gi i pháp như sau: 3.1. Nh ng gi i pháp chung 3.1.1. Tăng cư ng thông tin, tuyên truy n v k ho ch và các gi i pháp c a Thành ph nh m c i thi n PCI m t m t t o i u ki n cho doanh nghi p ti p c n v i các thông tin v chính sách c a Thành ph , m t khác góp ph n nâng cao nh n th c, tinh th n trách nhi m c a i ngũ cán b công ch c Thành ph và t o ng thu n trong xã h i. 3.1.2. Nâng cao nh n th c, trách nhi m c a lãnh o và i ngũ cán b công ch c trong vi c h tr doanh nghi p - Tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n các chính sách c a ng, Nhà nư c và c a Thành ph v phát tri n kinh t ngoài qu c doanh, vai trò quan tr ng c a khu v c dân doanh trong phát tri n kinh t xã h i Th ô. Ph i h p v i các Hi p h i, các doanh nghi p l n xây d ng các chương trình qu ng bá v trí và nh ng óng góp c a các doanh nghi p tư nhân trong kinh t , gi i quy t các v n xã h i. T o s chuy n bi n m nh trong i ngũ cán b công ch c v trách nhi m, tác phong th c hi n công v ; chuy n nh n th c và hành ng hàng ngày t “qu n lý doanh nghi p” sang “ph c v doanh nghi p”. i m i hình th c qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p theo hư ng t “ti n ki m” sang “h u ki m” và tăng tính t ch u trách nhi m cho doanh nghi p. - KhNn trương c ng c , ki n toàn b máy qu n lý nhà nư c t Thành ph n qu n, huy n, xã, phư ng. Tăng cư ng hi u qu ph i k t h p gi a các cơ quan trong quá trình xây d ng, ban hành, th c hi n các cơ ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. Th c hi n t t phân c p qu n lý kinh t xã h i, phân c p ngân sách gi a chính quy n các c p. - Nâng cao tính chuyên nghi p, năng l c và phNm ch t i ngũ cán b công ch c phù h p v i ch c năng, nhi m v . Tăng cư ng t ch c các l p t p hu n nh kỳ, thư ng xuyên c p nh t nh ng ch trương, văn b n pháp lu t m i ban hành nh m c ng c ki n th c chuyên môn c a các cán b công ch c, c bi t i ngũ cán b tr c ti p làm vi c v i nhân dân và doanh nghi p. - Tri n khai có hi u qu các chương trình hành ng c a Thành ph v th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng. Nghiên c u ban hành và th c hi n nghiêm túc Quy nh v
 12. ch trách nhi m ngư i ng u và cán b , công ch c các ơn v trong th c thi công v . Thư ng xuyên ki m tra, giám sát phát hi n, ch n ch nh k p th i và x lý nghiêm nh ng cán b công ch c thi u trách nhi m khi gi i quy t công vi c ho c có hành vi sách nhi u doanh nghi p. 3.1.3. T p trung y m nh c i cách th t c hành chính nh m gi m t i a chi phí th i gian c a doanh nghi p kh i s kinh doanh và trong th c hi n các quy nh c a nhà nư c - Ti p t c rà soát, không ng ng hoàn thi n, ơn gi n hóa các th t c hành chính m t cách toàn di n, tri t theo hư ng minh b ch, quy nh rõ ràng th i gian nh n và x lý h sơ, trách nhi m c a các cơ quan ch c năng; k p th i x lý vư ng m c, t o tâm lý yên tâm cho doanh nghi p. Quan tâm trư c h t n các quy trình, th t c trong lĩnh v c quy ho ch, t ai, u tư xây d ng, thành l p doanh nghi p … Lãnh o các s , ngành, qu n, huy n xem xét, gi i quy t k p th i các vư ng m c c a doanh nghi p theo thNm quy n. N u thu c thNm quy n c a c p trên, các c p, các ngành c n ph i h p v i doanh nghi p ki n ngh Thành ph hay Trung ương gi i quy t. - Không ng ng c ng c , nâng cao ch t lư ng gi i quy t th t c hành chính theo mô hình “m t c a”, “m t u m i liên thông” các ơn v c a Thành ph . Quy nh rõ và có ch tài ki m soát vi c th c hi n nghiêm th i h n các cơ quan Thành ph ph i tr l i, cung c p y thông tin cho ngư i dân và doanh nghi p. - T p trung xây d ng và th c hi n các k ho ch c th , quy nh rõ trách nhi m, quy n h n c a các cơ quan ch trì, ph i h p trong vi c hoàn thi n nh ng th t c hành chính quan tr ng: + Th t c thành l p doanh nghi p: các ơn v : S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an Thành ph ti p t c ch ng nghiên c u, th c hi n sáng t o các hư ng d n c a b , ngành Trung ương trong ph i h p gi a các cơ quan qu n lý ăng ký kinh doanh, ăng ký m u d u và ăng ký mã s thu . ng th i khNn trương nghiên c u hoàn thi n h th ng văn b n hư ng d n, giúp doanh nghi p d dàng n m b t, hi u rõ quy trình th t c, gi m th i gian mà doanh nghi p ph i s a ch a, hoàn thi n h sơ gi y t . Rà soát, xu t h p lý hóa các khâu t ch c, c i ti n lo i b nh ng khâu công vi c, th t c b t h p lý, gi m b t các gi y t không c n thi t thông qua vi c tăng cư ng ng d ng tin h c hóa trong các khâu th t c thành l p doanh nghi p. Tăng cư ng cơ s v t ch t các cơ quan gi i quy t th t c ăng ký kinh doanh. + V các lo i gi y phép: các s , ngành Thành ph rà soát các gi y phép, gi y ch ng nh n, quy t nh ch p nh n …, xóa b nh ng lo i không c n thi t, hi u qu qu n lý không cao. Giao S Tư pháp là u m i c a Thành ph theo dõi quá trình xây d ng, ban hành các quy nh liên quan n ho t ng c a doanh nghi p, có trách nhi m báo cáo ngay cho UBND Thành ph v nh ng trư ng h p ban hành “gi y phép con” ho c các quy nh vi ph m Lu t Doanh nghi p c a các c p, các ngành k p th i gi i quy t. - V th t c khai, n p thu : C c Thu Hà N i tăng cư ng hư ng d n, gi i áp chính sách thu , th t c n p thu , k p th i gi i áp các vư ng m c cho doanh nghi p trong th c hi n các ch ng t , kê khai, báo cáo trong quá trình ho t ng … Ph i h p ch t ch v i T ng c c Thu , B Tài chính, các hi p h i ào t o v ch k toán g n v i
 13. t p hu n v chính sách thu , th t c thu , cung c p thông tin cho ngư i n p thu dư i nhi u hình th c (t rơi, trang web, i tho i, t p hu n …). Rà soát xóa b các th t c, h sơ gây khó khăn phi n hà, gi m b t th i gian ch i gi i quy t công vi c c a ngư i n p thu . T ch c tri n khai t t và nghiêm túc quy ch gi i quy t các yêu c u, th t c hành chính cho ngư i n p thu theo cơ ch 1 c a t o thu n l i nh t cho ngư i n p thu . Th c hi n thư ng xuyên vi c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , b o m cán b thu có trình , ki n th c, k năng qu n lý thu tiên ti n, ng th i có o c ngh nghi p, văn hóa ng x t t. Ki n toàn và tăng cư ng h th ng ki m tra n i b trong toàn ngành thu ki m soát và gi m thi u i n xóa b hành vi gây phi n hà sách nhi u doanh nghi p. Tăng cư ng ng d ng công ngh tin h c vào các khâu qu n lý thu . Ny nhanh vi c xây d ng và phát tri n h th ng ng d ng tin h c v i s h p tác c a các ơn v trong và ngoài nư c, áp d ng công ngh hi n i trong công tác qu n lý và ch o i u hành t i C c thu Thành ph và Chi c c thu các qu n, huy n, ti n t i th c hi n kê khai thu i n t , n p thu i n t . 3.1.4. y m nh vi c công khai, minh b ch hóa thông tin cho doanh nghi p - Ph bi n, công khai các văn b n pháp quy do các cơ quan Trung ương ban hành, các quy ho ch, k ho ch và các văn b n c a Thành ph trên C ng giao ti p i n t Thành ph , trang web c a các ơn v và t i a i m làm th t c nhà u tư, doanh nghi p d ti p c n, không m t th i gian tìm ki m. C p nh t k p th i và y thông tin v các văn b n quy ph m pháp lu t trên Công báo i n t c a Thành ph . c bi t quan tâm c p nh t các quy nh và hư ng d n th t c hành chính liên quan n u tư, t ai, các cơ ch chính sách, thông tin v các d án kêu g i u tư, các d án u th u l a ch n ch u tư. - Th ch hóa và tăng cư ng th c hi n cơ ch l y ý ki n óng góp c a các doanh nghi p trư c khi ban hành nh ng văn b n pháp lu t liên quan tr c ti p n nghĩa v và quy n l i h p pháp c a doanh nghi p. T o d ng cơ ch thông tin 2 chi u thư ng xuyên, tăng cư ng các Di n àn trao i gi a chính quy n v i doanh nghi p; xây d ng và i m i ho t ng c a C ng giao ti p i n t Thành ph thành phương ti n trao i thông tin hi u qu gi a Thành ph v i ngư i dân và doanh nghi p. - S Công Thương ph i h p v i các hi p, h i ngành ngh xây d ng h th ng cung c p thông tin t ng h p cho doanh nghi p. Tri n khai phân lo i thông tin, hư ng d n chi ti t, c th v các lĩnh v c kinh doanh, hàng hóa xu t khNu, nh ng a ch các cơ quan c p các gi y ch ng nh n …; xây d ng và c p nh t thư ng xuyên h th ng thông tin các doanh nghi p, cũng như ho t ng c a các doanh nghi p trên a bàn, t o cơ s các doanh nghi p t tìm liên k t trong s n xu t kinh doanh. T ch c h i th o các chuyên giúp doanh nghi p lĩnh h i thông tin k p th i v chính sách, ch pháp lý trong kinh doanh. Chú tr ng ph bi n nh ng ki n th c v h i nh p kinh t qu c t liên quan n các hi p nh kinh t - thương m i – u tư song phương và a phương mà Vi t Nam ã ký k t. Hư ng d n doanh nghi p xu t khNu các bi n pháp “ t b o v ” khi có nh ng tranh ch p thương m i (ki n ch ng phá giá ….).
 14. - T ch c vi c ti p nh n các vư ng m c, ki n ngh c a doanh nghi p m t cách ơn gi n, d dàng, thông qua nhi u hình th c, như qua trang tin i n t c a Thành ph , qua báo chí, qua thư, công văn ph n ánh, ư ng dây nóng, thư i n t , qua i tho i tr c ti p gi a chính quy n v i doanh nghi p hay các hi p h i …, nh m t o thu n l i cho doanh nghi p tr c ti p ph n ánh, ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c, ngư i có thNm quy n v nh ng khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p. Lãnh o Thành ph , các s , ngành liên quan t ch c thư ng xuyên i tho i tr c ti p, g p g doanh nghi p k p th i n m b t ư c và gi i quy t nh ng v n b c xúc c a doanh nghi p. Nghiên c u t ch c các cu c giao lưu tr c tuy n nh kỳ hàng năm gi a lãnh o Thành ph và c ng ng doanh nghi p nhân ngày Doanh nhân Vi t Nam thông qua truy n hình, qua m ng internet. T o m i quan h g n gũi, thân thi n gi a chính quy n, lãnh o v i c ng ng doanh nghi p. C i ti n v n i dung, ch t lư ng các chương trình tôn vinh doanh nhân và doanh nghi p, xây d ng các gi i thư ng v ch t lư ng qu n lý doanh nghi p. Xây d ng Hà N i thành chính quy n “thân thi n và ng hành cùng doanh nghi p”. 3.2. Gi i pháp c th 3.2.1. T o chuy n bi n m nh m trong gi i quy t v n m t b ng s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p - Các s , ngành t p trung rà soát, Ny nhanh xây d ng và hoàn thi n các quy ho ch, xác nh ây là gi i pháp c p bách m ư ng cho vi c gi i quy t m t b ng s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p, thu hút u tư phát tri n. KhNn trương xây d ng, ban hành và công b công khai các chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch chung xây d ng c a Thành ph và qu n, huy n. ây s là cơ s quan tr ng doanh nghi p tham kh o và xây d ng chi n lư c phát tri n c a công ty cũng như s n phNm c a doanh nghi p. Có k ho ch b sung qu t hình thành các khu, c m công nghi p; g n quy ho ch phát tri n công nghi p v i phát tri n các lĩnh v c h tr u tư như ào t o và cung ng ngu n nhân l c, nhà , nhu c u vui chơi gi i trí …. Th c hi n t t vi c phân c p l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng chi ti t, Tranh th s giúp c a các chuyên gia nư c ngoài và Trung ương hoàn thành và trình phê duy t s m các quy ho ch xây d ng quan tr ng c a Thành ph . Nghiên c u i m i quy trình, cơ ch tri n khai nhanh công tác quy ho ch, g n xây d ng quy ho ch v i thu hút các nhà u tư tri n khai xây d ng các khu v c ưu tiên phát tri n. - S Tài nguyên và Môi trư ng rà soát l i qu t, l p và hư ng d n l p quy ho ch, k ho ch chi ti t s d ng t n c p xã và công khai các quy ho ch, qu t còn chưa s d ng nh m minh b ch hóa vi c ti p c n ngu n l c t ai, m t b ng s n xu t, m b o cơ s cho vi c giao t, cho thuê t nh m giúp cho các doanh nghi p dân doanh bình ng trong vi c ti p c n t ai ph c v s n xu t. Kiên quy t th c hi n ch trương thu h i t s d ng không hi u qu , không úng m c ích. nh kỳ hàng năm các c p cơ s rà soát, ki m tra vi c th c hi n các d án u tư, s d ng qu t nhà nư c giao trên a bàn; phân lo i và báo cáo Thành ph k p th i x lý nh ng trư ng h p d án không ho c ch m tri n khai.
 15. - T o chuy n bi n m nh trong gi i quy t th t c hành chính liên quan n lĩnh v c t ai, lo i b nh ng th t c rư m rà, trùng l p, không c n thi t. Rà soát các quy nh v th t c hành chính trong c p và cho thuê t, k t h p gi i quy t nh ng v n mà doanh nghi p thư ng vư ng m c trong lĩnh v c t ai (th i h n s d ng t, tính pháp lý c a ch s h u, ngư i s d ng t ….). Ny nhanh ti n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho doanh nghi p. Tăng cư ng s ph i h p gi a cơ quan c p Thành ph và c p qu n/huy n, xã/phư ng trong vi c gi i quy t t ai cho doanh nghi p. Xây d ng cơ ch ưu tiên gi i quy t t ai th ng nh t, tránh tình tr ng doanh nghi p ư c gi i quy t m t c p, song l i g p khó khăn c p hành chính khác. KhNn trương ban hành cơ ch n bù rõ ràng, minh b ch, quy nh rõ m c trách nhi m c a các c p chính quy n trong vi c h tr nhà u tư th a thu n n bù v i ngư i dân. Nâng cao hi u qu ho t ng c a các Trung tâm qu t c a Thành ph , c a các qu n, huy n th c hi n n bù gi i phóng m t b ng, t o qu t “s ch” cho doanh nghi p. T ch c giáo d c tuyên truy n sâu r ng ngư i dân v các quy n l i và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. - Ny nhanh ti n hình thành và phát tri n th trư ng b t ng s n chính th c, ng th i v i vi c xây d ng, hoàn thi n các cơ ch , chính sách liên quan. Th c hi n có hi u qu vi c u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t trên a bàn Thành ph . nh kỳ công b công khai danh m c các d án u tư có s d ng t mà Thành ph kêu g i u tư (c v a i m, di n tích t, cơ ch ưu ãi….), t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p ti p c n chính th c n qu t phát tri n s n xu t kinh doanh c a Thành ph . - Xây d ng cơ ch chính sách, t o i u ki n khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào xây d ng và phát tri n h t ng các khu công nghi p theo quy ho ch; t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p nhanh chóng xây d ng nhà xư ng, l p y các khu, c m công nghi p. Công khai quy trình trên trang web c a Thành ph và m t s s , ban, ngành liên quan; ng th i rút ng n th i gian, gi m chi phí trong vi c hoàn t t th t c h sơ giao t, cho thuê t trong các khu công nghi p cho các doanh nghi p. Khuy n khích, nh hư ng cho doanh nghi p u tư vào khu, c m công nghi p t p trung có i u ki n u tư h t ng ng b ph c v và h tr t t cho doanh nghi p s n xu t kinh doanh. m b o t t vi c cung c p cho doanh nghi p v i n, nư c, x lý ch t th i và d ch v thông tin liên l c theo hư ng hi n i, ti n ích cao. 3.2.2. y m nh công tác ào t o ngu n nhân l c - Hoàn thi n quy ho ch m ng lư i h th ng trư ng d y ngh trên a bàn làm cơ s Ny m nh công tác xã h i hóa, kêu g i các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n các trư ng d y ngh trên a bàn. Khuy n khích, ưu tiên xây d ng các trư ng có y trang thi t b ph c v ào t o nh ng ngành ngh s d ng công ngh cao áp ng ư c yêu c u phát tri n c a Thành ph . Ph i h p v i Trung ương, tăng cư ng h p tác v i các t ch c nư c ngoài ào t o, nâng cao, b i dư ng phát tri n i ngũ giáo viên d y ngh . - Xây d ng k ho ch ào t o nhân l c cho c l c lư ng lao ng s n có và l c lư ng lao ng d b , áp ng ư c yêu c u hi n t i, ng th i phù h p v i nh hư ng ưu tiên phát tri n các ngành s d ng công ngh cao, trình cao c a Thành ph . Chương
 16. trình ào t o c n nghiên c u xây d ng và phát tri n trên cơ s nhu c u lao ng c a t ng ngành kinh t , t p trung vào chương trình d y ngh , giúp ph n nào gi m gánh n ng cho doanh nghi p. - Ph i h p v i các hi p h i doanh nghi p, các cơ quan Trung ương, các Vi n, Trư ng i h c tri n khai các chương trình h tr ào t o lãnh o c p cao cho các doanh nghi p Hà N i, trang b t m nhìn và nh ng ki n th c m i trong môi trư ng toàn c u hóa, cung c p nh ng công c và thông l t t ang ư c các công ty, t p oàn kinh t th gi i áp d ng. Xây d ng chương trình và t ch c các khóa ào t o giám c i u hành cho doanh nghi p v i s tham gia c a các chuyên gia, các giám c i u hành có kinh nghi m và uy tín trong khu v c và trong nư c. - Ti p t c tích c c tri n khai Chương trình tr giúp ào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a. H tr kinh phí ào t o, c p nh t và b sung ki n th c cho các nhân viên, ngư i lao ng trong doanh nghi p nh và v a. Quá trình ào t o lao ng ngoài vi c hư ng d n k năng chuyên môn c n chú ý giáo d c ý th c, k lu t lao ng, hi u bi t c a ngư i lao ng v quy n l i và nghĩa v h p pháp c a mình. 3.2.3. Nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa các d ch v công h tr doanh nghi p - Nâng cao hơn n a tính chuyên nghi p, năng ng, hi u qu c a các trung tâm xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư và xúc ti n du l ch c a Thành ph . Có k ho ch xúc ti n hư ng vào th trư ng và s n phNm c th , l y i tư ng khách hàng là doanh nghi p làm tr ng tâm. Tăng cư ng liên k t, ph i k t h p gi a các cơ quan xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư, xúc ti n du l ch c a Thành ph v i các hi p h i ngành hàng, t ch c qu c gia và qu c t (VCCI, Armcham, EuroCham…), Thương v Vi t Nam, cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài, các cơ quan truy n thông i chúng và doanh nghi p. Ph i h p v i các b , ngành, các t nh, thành ph trong c nư c, các t ch c xúc ti n u tư thương m i du l ch c a các nư c trong khu v c và qu c t , t ch c các h i ch thương m i k t h p v i h i ch du l ch, xúc ti n u tư. Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s h t ng ph c v công tác xúc ti n thương m i: kho ngo i quan, h t ng CNTT x lý thông tin thương m i, ph c v giao d ch tr c tuy n …. T p trung xây d ng các trung tâm h i ch tri n lãm, h i ngh qu c t chuyên nghi p có quy mô l n, trang b hi n i, g n li n v i các khu d ch v ph tr khác. Các s , ngành cùng m t t báo c a Thành ph tri n khai th c hi n chuyên trang nh m h tr thông tin v k ho ch xúc ti n qu ng bá thương m i – d ch v - u tư cho doanh nghi p. - Khuy n khích t o i u ki n phát tri n các d ch v h tr kinh doanh trên a bàn: ào t o, k toán, tư v n tài chính và thu , tư v n qu n lý …. Tri n khai xây d ng các chương trình, d án h tr c a Thành ph xác nh rõ các m c tiêu ưu tiên và ngu n l c th c hi n theo hư ng nhà nư c h tr gián ti p i v i các chương trình, d án; các nhà cung c p d ch v (hi p h i, trư ng h c, vi n nghiên c u …) tr c ti p th c hi n. Khuy n khích t ch c áp d ng phương th c u th u l a ch n i tác th c hi n: các nhà cung c p d ch v có năng l c s tham gia u th u và tham gia th c hi n chương trình, d án.
 17. Xây d ng và th c hi n các chương trình h tr doanh nghi p v qu n tr kinh doanh, b i dư ng, nâng cao ki n th c, k năng và thông tin, t ng bư c nâng cao năng l c qu n lý c a các doanh nghi p, áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . Nghiên c u tri n khai thành l p Qu tư v n dành cho doanh nghi p v a và nh , h tr phí thuê các chuyên gia trong nư c và ngoài nư c trong tư v n xây d ng chi n lư c kinh doanh, chi n lư c s n phNm, nghiên c u th trư ng trong và ngoài nư c; nghiên c u nâng cao hi u qu h th ng s n xu t ho c b trí dây chuy n s n xu t, nghiên c u nâng cao ch t lư ng s n phNm; nghiên c u hoàn thi n cơ c u t ch c, h th ng qu n lý s n xu t; thi t l p h th ng k toán theo úng tiêu chuNn qu c t ; xây d ng, qu n lý và qu ng bá thương hi u doanh nghi p …. Trong ó ưu tiên h tr nh ng doanh nghi p ho t ng trong các ngành d ch v mũi nh n, các ngành công nghi p ch l c c a Thành ph . Tri n khai hi u qu d án “Vư n ươm doanh nghi p” trong m t s ngành ưu tiên phát tri n c a Thành ph . - Thúc y phát tri n th trư ng khoa h c công ngh , nghiên c u mô hình liên k t hi u qu gi a các trư ng, vi n nghiên c u v i các doanh nghi p trong vi c xác nh nhu c u, tri n khai và chuy n giao ng d ng k t qu nghiên c u. a d ng hóa các ngu n v n u tư, s m xây d ng cơ s v t ch t nghiên c u khoa h c, h t ng cung c p, trao i, mua bán thông tin và công ngh trên a bàn. T ch c và tham d nh kỳ các ch thi t b và công ngh t i Hà N i và các t nh, ng th i xây d ng phát tri n ch công ngh o trên m ng. Tri n khai ánh giá trình thi t b công ngh các doanh nghi p trên a bàn, t p trung trư c tiên vào m t s ngành, lĩnh v c ưu tiên phát tri n c a Thành ph , làm cơ s xây d ng Chi n lư c công ngh cho doanh nghi p nh và v a. H tr doanh nghi p trong vi c tư v n v các lo i hình, trình công ngh . Nghiên c u ban hành Quy ch qu n lý vi c nh p khNu các máy móc thi t b phù h p v i th c ti n phát tri n c a các doanh nghi p, yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph . H tr và tham gia cùng doanh nghi p t ch c thNm nh các máy móc, thi t b nh p khNu. Tuyên truy n nâng cao nh n th c c a các doanh nghi p v vai trò c a vi c i m i k thu t, ng d ng công ngh m i nâng cao ch t lư ng s n phNm, d ch v và tính c nh tranh c a doanh nghi p. Ph i h p v i các b , ngành Trung ương, các t ch c, hi p h i ngành ngh thúc Ny tri n khai th c hi n Chương trình h tr nâng cao năng l c k thu t, công ngh cho các doanh nghi p nh và v a. - Tri n khai Chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p theo Quy t nh s 68/2005/Q -TTg ngày 04/4/2005 c a Th tư ng Chính ph , xây d ng h th ng qu n lý quy n s h u trí tu , ăng ký ch t lư ng, nhãn mác, in mã s , mã v ch s n phNm. Tuyên truy n, nâng cao nh n th c, h tr ào t o các doanh nghi p v xây d ng, khai thác, phát tri n và b o v tài s n trí tu ; ưu tiên các doanh nghi p có s n phNm chi n lư c, có ti m năng xu t khNu c a Thành ph . - H tr các doanh nghi p th c hi n h th ng tiêu chu n ch t lư ng qu c t (ISO, TQM …). Khuy n khích các doanh nghi p ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý i u hành; ng d ng h th ng qu n lý theo m c tiêu; nghiên c u, áp d ng thành t u khoa h c công ngh và các phương pháp qu n lý tiên ti n. - Tăng cư ng hi u qu , hi u l c c a công tác qu n lý th trư ng, ch ng các hi n tư ng buôn bán hàng l u, hàng gi , l a o trong kinh doanh, vi ph m b n quy n và
 18. gian l n thương m i …, m b o c nh tranh lành m nh, nh m t o môi trư ng thu n l i cho doanh nghi p theo các cam k t WTO. - C ng c , nâng cao hi u qu ho t ng c a các t ch c tư pháp, cơ quan thi hành án trên a bàn. Ph i h p v i các cơ quan Trung ương ào t o, xây d ng i ngũ lu t sư có trình có th giúp , tư v n doanh nghi p trong các v ki n thương m i qu c t . IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào các gi i pháp trong án này và các nhi m v ư c giao theo ch c năng c a mình, t ng s , ban, ngành, UBND qu n, huy n xây d ng và tri n khai K ho ch hành ng nh m c i thi n môi trư ng u tư và s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c, a bàn qu n lý, xác nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , bi n pháp th c hi n c th và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c. Trư c ngày 20 c a tháng cu i quý, các s , ngành, UBND các qu n, huy n ánh giá k t qu th c hi n án c a Thành ph và K ho ch hành ng c a ngành mình, c p mình, báo cáo UBND Thành ph . Giao Văn phòng UBND Thành ph và S K ho ch và u tư làm u m i theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình th c hi n các nhi m v c a án ư c phân công cho các s , ban, ngành, báo cáo UBND Thành ph . 2. UBND Thành ph ngh các hi p h i doanh nghi p và các doanh nghi p trên a bàn tích c c h p tác, tăng cư ng i tho i v i các c p chính quy n, t o cơ ch thông tin hi u qu , góp ph n xây d ng b máy các cơ quan qu n lý nhà nư c c a Hà N i thành chính quy n thân thi n và ng hành cùng doanh nghi p, cùng óng góp vào s phát tri n và ph n vinh c a Th ô. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng PHÂN CÔNG M T S NHI M V TR NG TÂM TRI N KHAI ÁN NÂNG CAO CH S NĂNG L C C NH TRANH C A THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1310/Q -UBND ngày 20/3/2009 c a UBND Thành ph Hà N i)
 19. STT ơn v ch trì N i dung công vi c 1 C c Thu - Tăng cư ng hư ng d n, gi i áp chính sách thu , th t c n p Thành ph Hà thu , k p th i gi i áp các vư ng m c cho doanh nghi p: th c N i hi n các ch ng t , kê khai, báo cáo trong quá trình ho t ng … - Rà soát xóa b các th t c, h sơ gây khó khăn phi n hà, gi m b t th i gian ch i gi i quy t công vi c c a ngư i n p thu . - Th c hi n ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , b o m cán b thu có trình , ki n th c, k năng qu n lý thu tiên ti n, ng th i có o c ngh nghi p, văn hóa ng x t t. - Tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin vào các khâu qu n lý thu 2 S K ho ch và - Ph i h p hi u qu v i C c thu Hà N i, Công an Thành ph u tư c i ti n quy trình, rút ng n th i gian ăng ký thành l p m i và ăng ký b sung c a doanh nghi p. - Th c hi n t t vi c công b danh m c các d án và ôn ct ch c u th u l a ch n ch u tư các d án có s d ng t trên a bàn. - Phát tri n Trung tâm h tr doanh nghi p nh và v a thành m t cơ quan u m i h tr doanh nghi p nh và v a m nh, có tính chuyên nghi p cao, nâng cao hi u qu ho t ng h tr doanh nghi p. - Ti p t c tích c c tri n khai Chương trình tr giúp ào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a. Ph i h p v i các hi p h i doanh nghi p, các cơ quan Trung ương, các vi n nghiên c u, trư ng i h c tri n khai các chương trình h tr ào t o lãnh o c p cao cho các doanh nghi p Hà N i. - M r ng các hình th c “Vư n ươm doanh nghi p”, c a Thành ph trong m t s lĩnh v c, ngành ngh . 3 S Xây d ng - Ch ng hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh thi t k cơ s t i các qu n, huy n. - Th c hi n ki m tra qu n lý h th ng ch t lư ng, thi công m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng theo k ho ch; hư ng d n ch u tư t ch c ki m tra và ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng - Nâng cao ch t lư ng, tăng cư ng hư ng d n công tác c p phép xây d ng t o i u ki n cho các t ch c, công dân xây d ng úng quy ho ch. K t h p tăng cư ng ki m tra, giám sát
 20. xây d ng theo gi y phép xây d ng và ph i h p x lý kiên quy t, d t i m các vi ph m TTXD theo úng quy nh 4 S Tài chính - nh kỳ rà soát, i u ch nh l i cơ ch n bù GPMB theo thNm quy n c a Thành ph , ng th i ki n ngh Trung ương cho phép i u ch nh nh ng quy nh không phù h p v i th c t c a Thành ph , t o i u ki n thu n l i th c hi n GPMB theo quy ho ch, ph c v phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph . 5 S Quy ho ch - T p trung rà soát, Ny nhanh xây d ng và hoàn thi n các quy ki n trúc ho ch xây d ng c a Thành ph và qu n, huy n. - K p th i cung c p thông tin, gi i quy t các th t c hành chính trong quy ho ch xây d ng liên quan n các d án u tư cho doanh nghi p. 6 S Tài nguyên - Ny nhanh ti n hình thành và phát tri n th trư ng b t và Môi trư ng ng s n chính th c, ng th i v i vi c xây d ng, hoàn thi n các cơ ch , chính sách liên quan. - Rà soát l i qu t, l p và hư ng d n l p quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t n c p xã và công khai các quy ho ch, qu t còn chưa s d ng. - Rà soát, c i ti n các th t c và quy trình gi i quy t th t c hành chính liên quan n giao t, cho thuê t cho doanh nghi p, gi i quy t k p th i các vư ng m c c a doanh nghi p liên quan n t ai. 7 S Công - Tăng cư ng hơn n a công tác xúc ti n thương m i, nâng cao Thương hi u qu , l y k t qu xu t khNu c a doanh nghi p làm thư c o cho ho t ng h tr c a Thành ph . - Khuy n khích t o i u ki n phát tri n th trư ng d ch v h tr kinh doanh trên a bàn: ào t o, k toán, tư v n tài chính và thu , tư v n qu n lý … - K p th i c p nh t cung c p thông tin gi i thi u năng l c s n xu t và s n phNm hàng hóa, d ch v c a các doanh nghi p trên a bàn. Cung c p thông tin, d báo v tình hình cung c u, giá c th trư ng giúp doanh nghi p ch ng vi c t ch c s n xu t kinh doanh. - T ch c xây d ng cương trình Thành ph phê duy t và rà soát, b sung các quy ho ch phát tri n c a Th ô m r ng; Quy ho ch t ng th phát tri n công nghi p giai o n n 2020, t m nhìn t i 2030; Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, c m công nghi p, i m công nghi p làng ngh n năm 2020, t m nhìn 2030; Quy ho ch t ng th phát tri n thương m i giai o n n năm 2020, t m nhìn t i 2030 …. - Th c hi n án liên k t 3 nhà “khoa h c – qu n lý – doanh
Đồng bộ tài khoản