Quyết định số 132/1999/QĐ-BNN-HTQT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 132/1999/QĐ-BNN-HTQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/1999/QĐ-BNN-HTQT về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình và dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc trách nhiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/1999/QĐ-BNN-HTQT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 132/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 1999 HTQT QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN CÓ S D NG NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI THU C TRÁCH NHI M C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP, ngày 1/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, Ngh nh s 52/CP ngày 8/7/1999 v Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng; Theo ngh c a ông V trư ng V H p tác Qu c t và ông V trư ng V T ch c Cán b ; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này "Quy ch qu n lý các chương trình và d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a B trái v i n i d ng c a Quy ch này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V T ch c Cán b và th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & Nơi nh n: PTNT - Văn phòng Chính ph - U ban Qu c gia v H p tác Kinh t Qu c t - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Ngo i giao - B Tư pháp - B Thương m i - Ngân hàng nhà nư c Lê Huy Ng - Các Th trư ng - Giám c các Ban qu n lý d án - Các Văn phòng d án
  2. - S NN-PTNT các t nh, thành ph - Lưu VP, HTQT QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN CÓ S D NG NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI THU C TRÁCH NHI M C A B NÔNG NGHI P VÀ PTNT (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 132/1999/QĐ/BNN-HTQT ngày 22/9/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1: Ngu n h tr c a nư c ngoà 1. Ngu n h tr c a nư c ngoài thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này bao g m ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và các ngu n khác c a các Chính ph , các t ch c qu c t , các t ch c liên Chính ph , các t ch c phi Chính ph và các cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là bên nư c ngoài) nh m m c ích h tr phát tri n Ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t nam, bao g m: a. Ngu n vi n tr không hoàn l i b. Ngu n cho vay v i các i u ki n ưu ãi như cho vay không có lãi su t mà ch có phí d ch v , có lãi su t th p ho c k t h p ngu n vay có lãi su t th p v i ngu n vay có lãi su t trung bình, có th i gian ân h n, th i gian hoàn tr v n vay dài h n. 2. Các hình th c ngu n h tr c a nư c ngoài th hi n dư i d ng ti n (ngo i t ho c ti n Vi t nam), công ngh , máy móc, thi t b , hàng hóa, gi ng cây, con và vi sinh v t, chuyên gia, ào t o. i u 2: i tư ng i u ch nh 1. i tư ng ch u s i u ch nh c a Quy ch này là t t c các chương trình và d án (sau ây ư c g i chung là d án) có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài do các ơn v tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý và th c hi n. 2. Các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI) và các ngu n ư c coi là quà bi u, quà t ng không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy ch này. i u 3: Cơ s pháp lý Quy ch qu n lý này tuân th các qui nh hi n hành c a Nhà nư c như: Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý và S d ng Ngu n H tr Phát tri n Chính th c (ODA); Quy t nh s 28/1999/Q .TTg ngày 23/2/1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch Qu n lý và S d ng Vi n tr c a các T ch c phi Chính ph nư c ngoài; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng, các thông tư hư ng d n kèm theo và nh ng
  3. qui nh hi n hành có liên quan khác c a các B , Ngành và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Chương 2: XÁC NNH, XÂY D NG, TH M NNH, ÀM PHÁN, PHÊ DUY T VÀ KÝ K TCÁC VĂN B N D ÁN i u 4: Xác nh d án và tìm ngu n h tr 1. Trên cơ s nh hư ng chi n lư c và k ho ch phát tri n kinh t -xã h i trong t ng th i kỳ c a c nư c; chi n lư c, quy ho ch và k ho ch ng n, trung và dài h n c a Ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, V H p tác Qu c t ch trì và ph i h p v i các V , C c ch c năng và các ơn v liên quan trong và ngoài B , v i các S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, S K ho ch và u tư c a các t nh và thành ph , hàng năm xác nh và l p danh m c ho c danh m c b sung có kèm theo các b n thuy t minh tóm t t v các d án ưu tiên trình B ho c B trình Chính ph phê duy t tìm ngu n h tr c a nư c ngoài. 2. Nh ng d án ã ư c các bên i tác Vi t nam và nư c ngoài th ng nh t ngh nhưng chưa ư c B ho c Chính ph phê duy t, bên i tác Vi t nam ph i thông báo cho V H p tác Qu c t báo cáo B ho c B trình Chính ph xét duy t và b sung vào danh m c các d án tìm ngu n h tr c a nư c ngoài. 3. Căn c n i dung các d án trong danh m c ã ư c phê duy t, V H p tác Qu c t trình B ra văn b n c ơn v chuNn b d án ho c ơn v ch d án c a t ng d án, chuNn b v m t i ngo i lãnh o B , các C c, V , và ơn v tr c thu c B , các ơn v chuNn b d án và ch d án, các cơ quan h u quan Trung ương, các t nh và thành ph xúc ti n vi c tìm ngu n h tr cho các d án. 4. ơn v chuNn b d án ho c ch d án ph i k p th i báo cáo B (thông qua V H p tác Qu c t ) v tình hình và k t qu xúc ti n tìm ngu n h tr c a nư c ngoài cho d án. i u 5: Xây d ng và l p h sơ d án 1. Khi có nhà tài tr ghi nh n xem xét h tr cho m t d án c th trong danh m c các d án ư c duy t tìm ngu n h tr , các bên Vi t nam và bên nư c ngoài c n l p h sơ d án trong th i gian s m nh t. 2. Tuỳ theo quy ch c a bên h tr và nh ng qui nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t nam, V H p tác Qu c t ch trì cùng v i các V , C c ch c năng hư ng d n ơn v chuNn b d án ho c ơn v ch d án xây d ng và l p h sơ cho t ng d án, c th g m: a. Ti n hành l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi trong trư ng h p d án chưa có báo cáo ti n kh thi ho c có báo cáo ti n kh thi nhưng nhà tài tr v n yêu c u ti n hành nghiên c u nh ng khía c nh nhà tài tr quan tâm, c bi t i v i nh ng d án s d ng v n vay.
  4. b. Ti n hành l p báo cáo nghiên c u kh thi trong trư ng h p hai bên i tác ch p nh n báo cáo ti n kh thi ã có ho c b qua giai o n ti n kh thi. c. Vi c xây d ng báo cáo ti n kh thi và kh thi có th do bên ch d án ho c c hai bên i tác ho c bên tài tr thuê công ty tư v n trong nư c ho c nư c ngoài th c hi n. 3. N i dung cơ b n c a báo cáo ti n kh thi và kh thi qui nh t i i u 23 và 24 Chương II Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP. 4. Trư ng h p bên h tr không yêu c u l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c kh thi mà ch l p văn b n ho c văn ki n d án ngh (sau ây g i là văn b n d án), ơn v chuNn b d án ho c ơn v ch d án ph i ph i h p v i bên h tr l p văn b n d án t yêu c u c a c hai bên. i u 6: Th m nh d án 1. T t c các d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài u ph i ư c thNm nh trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t ký k t v i bên h tr . 2. Các d án u tư xây d ng thu c thNm quy n thNm nh c a cơ quan ch c năng c a Nhà nư c có thNm quy n và t ch c tín d ng Nhà nư c ( i v i các d án s d ng v n tín d ng) ph i th c hi n theo qui nh t i i u 26 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 . 3. V u tư Xây d ng Cơ b n ch trì thNm nh t t c các d án u tư xây d ng, thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng. V K ho ch và Quy ho ch ch trì thNm nh d án u tư phát tri n cây, con. V Khoa h c, Công ngh và Ch t lư ng S n phNm ch trì thNm nh các d án h p tác phát tri n khoa h c và công ngh . V H p tác Qu c t ch trì thNm nh các d án v th ch chính sách, c i cách hành chính, h i nh p kinh t qu c t và phát tri n ngu n nhân l c. 4. N i dung thNm nh: a. N i dung thNm nh các d án u tư xây d ng th c hi n theo i u 27 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP. b. N i dung thNm nh các d án khác không thu c quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP, c n làm rõ s c n thi t ph i có d án, tính kh thi, các m c tiêu ra c a d án, hi u qu v kinh t - xã h i, an ninh, môi trư ng c a d án. 5. Th i gian thNm nh: Th i gian thNm nh d án u tư xây d ng k t ngày nh n h sơ h p l : a. Các d án u tư thu c nhóm A: th i h n thNm nh không quá 60 ngày. b. Các d án u tư thu c nhóm B: th i h n thNm nh không quá 30 ngày. c. Các d án u tư thu c nhóm C: th i h n thNm nh không quá 20 ngày.
  5. d. i v i các d án không thu c 3 nhóm trên: th i gian thNm nh không quá 20 ngày. i u 7: Kinh phí l p d án và th m nh d án Kinh phí l p d án và thNm nh i v i d án u tư th c hi n theo i u 32 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP, i v i các d án khác l y t ngu n h tr c a nư c ngoài ho c v n ngân sách Nhà nư c ã b trí cho d án ho c t kinh phí h p pháp c a ơn v chuNn b d án ho c ơn v ch d án i u 8: àm phán, phê duy t và ký k t các văn b n d án 1. Vi c àm phán gi a bên Vi t nam và bên nư c ngoài di n ra t lúc ti p xúc ban u xác nh d án và xác nh ngu n h tr n khâu ký k t các văn b n d án. 2. Trên cơ s báo cáo kh thi ho c văn b n d án ã ư c các bên thNm nh, V H p tác Qu c t ch trì ph i h p v i các V , C c ch c năng và ch d án ti n hành àm phán và chuNn b các văn b n trình B trư ng ho c Th tư ng Chính ph phê duy t và ký k t v i bên h tr . Văn b n c n thi t trình phê duy t và ký k t g m có m t trong nh ng lo i sau ây: Hi p nh ho c Tho thu n, Ngh nh thư, Ghi nh , B n thu x p, Biên b n, H p ng cùng v i báo cáo nghiên c u kh thi ho c văn b n d án, thư u nhi m (trư ng h p ngư i ký ư c c p trên u quy n). 3. ThNm quy n phê duy t các d án có s d ng v n ODA qui nh t i Ngh nh 87/CP như sau: 3.1. Th tư ng Chính ph phê duy t: a. Danh m c các d án có s d ng v n ODA hàng năm, k c nh ng s a i, b sung có liên quan. b. Các d án tín d ng có s d ng v n ODA. c. Các d án có s d ng v n ODA không hoàn l i có m c v n t 500.000 ô la M tr lên. d. Các d án s d ng v n ODA có liên quan n th ch , chính sách, lu t pháp, văn hóa thông tin ho c qu c phòng, an ninh (không ph thu c quy mô v n). e. Các d án s d ng v n ODA v i t ng s v n u tư tương ương d án nhóm A theo qui nh t i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP. 3.2. Trên cơ s danh m c các d án u tư s d ng v n ODA hàng năm, k c nh ng s a i b sung liên quan ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t các lo i d án sau:
  6. a. Các d án u tư s d ng v n ODA có t ng s v n u tư tương ương dư i m c d án nhóm A theo qui nh t i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP. b. Các d án s d ng v n ODA không hoàn l i có m c v n dư i 500.000 ô la M . Các d án có giá tr tương ương dư i 10.000 ô la M , ơn v ch d án quy t nh vi c ký k t và báo cáo V H p tác Qu c t giúp B theo dõi th c hi n. 4. Sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t d án, V H p tác Qu c t thông báo cho bên i tác nư c ngoài v k t qu phê duy t, ch trì cùng các V , C c có liên quan hư ng d n ch d án chuNn b àm phán cu i cùng, hoàn thi n n i dung, th t c và ký k t văn b n d án ho c ký k t các i u ư c qu c t . 5. Trong quá trình àm phán, n u có phát sinh, thay i so v i văn b n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì trư ng oàn àm phán ph i báo cáo, xin ý ki n c a lãnh o B và c a c p có thNm quy n phê duy t d án. 6. i v i các d án do B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý, trong th i gian s m nh t sau khi k t thúc quá trình àm phán, trư ng oàn àm phán ph i g i báo cáo b ng văn b n lên B trư ng v k t qu àm phán, n i dung và các văn b n ã tho thu n ký k t v i i tác bên nư c ngoài. Trên cơ s ó, V H p tác Qu c t chuNn b văn b n B phê duy t ho c B trình c p có thNm quy n phê duy t và chuNn b tri n khai các bư c ti p theo. i u 9: Th m quy n và c p ký k t 1. Vi c ti n hành àm phán và ký i u ư c qu c t ph i ư c s u quy n c a Ch t ch nư c ( i v i i u ư c qu c t ký k t v i danh nghĩa Nhà nư c), c a Chính ph ( i v i i u ư c qu c t ký k t v i danh nghĩa Chính ph ) ho c B trư ng ( i v i nh ng i u ư c qu c t ký k t v i danh nghĩa B ). 2. Trư ng oàn àm phán và ký i u ư c qu c t v i danh nghĩa B ph i ư c B trư ng u quy n phù h p v i tính ch t, t m quan tr ng c a i u ư c ký k t và ngư i có thNm quy n àm phán và ký k t c a bên nư c ngoài. i u 10: Qu n lý văn b n ký k t, trao i tài li u và m u v t 1. Các văn b n do Chính ph u quy n cho B ký k t ư c lưu gi t i B Ngo i giao. 2. Các văn b n ký k t khác ư c qu n lý như sau: - B n g c lưu gi t i Văn phòng B . - Các b n sao lưu gi t i V H p tác Qu c t và các ơn v có liên quan. 3. Vi c lưu gi , ti p xúc, trao i, cung c p thông tin, h sơ, tài li u, m u v t v i bên nư c ngoài ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Chương 3:
  7. T CH C VÀ QU N LÝ TH C HI N i u 11: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi n ch trương th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ODA và các ngu n l c h tr khác t nư c ngoài vào lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn th hi n trong các m t sau ây: 1. Trên cơ s nh hư ng chi n lư c và k ho ch phát tri n ng n, trung và dài h n c a Ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, các d án h p tác v i nư c ngoài ư c xác nh, xây d ng và x p th t ưu tiên v n ng ngu n l c qu c t giúp và h p tác. 2. Tăng cư ng năng l c qu n lý Nhà nư c c a các V , C c và cơ quan ch c năng có liên quan c a B i v i các d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài. i u 12: Trách nhi m qu n lý th c hi n d án c a các V ch c năng thu c B 1. V H p tác Qu c t giúp B trư ng qu n lý t ng h p t t c các d án có ngu n h tr c a nư c ngoài, ch trì và ph i h p v i các V , C c và ơn v liên quan t ch c th c hi n các khâu t xác nh và tìm ngu n h tr n khâu ký k t các văn b n d án ho c i u ư c qu c t ; ch trì t ch c qu n lý vi c th c hi n các d án v th ch chính sách, c i cách hành chính, h i nh p kinh t qu c t và phát tri n ngu n nhân l c; theo dõi ôn c các ch d án th c hi n úng các cam k t, theo dõi và t ng h p tình hình các d án h p tác qu c t c a B nh kỳ 6 tháng báo cáo lãnh o B ho c b t thư ng theo yêu c u c a B . Danh m c, văn b n và các thông tin c n thi t v các d án s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c trách nhi m c a B c n ư c t p trung qua kênh qu n lý t ng h p c a V H p tác Qu c t trình B ho c c p có thNm quy n phê duy t, x lý ho c g i cho i tác nư c ngoài nh m m b o ư c s qu n lý th ng nh t c a B , tránh s trùng l p, b sót, ch m tr , lãng phí, phân tán, sơ h ho c không an toàn. 2. V K ho ch và Quy ho ch ch trì và ph i h p v i V H p tác Qu c t , các V , C c có liên quan t ch c qu n lý vi c th c hi n các d án u tư và phát tri n, các d án u tư xây d ng thu c trách nhi m qu n lý c a B ; ph i h p v i V H p tác Qu c t chuNn b các văn b n d án u tư và phát tri n trình c p có thNm quy n phê duy t; t ng h p k ho ch v n i ng và v n nư c ngoài theo ti n c a t t c các d án c a B qu n lý cân i d a vào k ho ch u tư hàng năm và hư ng d n ch d án th c hi n. 3. V Khoa h c, Công ngh và Ch t lư ng S n ph m ch trì và ph i h p v i V H p tác Qu c t , các V , C c có liên quan t ch c qu n lý vi c th c hi n các d án h p tác nghiên c u và phát tri n khoa h c, công ngh và môi trư ng thu c trách nhi m qu n lý c a B , bao g m hư ng d n xây d ng d án, t ch c thNm nh n i dung trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t; ki m tra và ánh giá vi c th c hi n n i dung c a d án; xem xét và làm các th t c trao i v i nư c ngoài v m u v t (th c v t, ng v t, vi sinh v t...), công ngh và các tài li u khoa h c, môi trư ng trong nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  8. Vi c trao i ng th c v t hoang dã do C c Ki m lâm th c hi n theo nh ng qui nh hi n hành c a Nhà nư c, c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và phù h p v i nh ng cam k t c a nư c ta v i qu c t . 4. V T ch c Cán b có trách nhi m ph i h p v i V H p tác Qu c t chuNn b nhân s và trình B thành l p Ban i u hành d án, xu t B quy t nh c Giám c cùng các thành viên c a Ban qu n lý các d án chuyên ngành (nông nghi p, lâm nghi p, thu l i) và Văn phòng d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài; hư ng d n các Ban qu n lý các d án chuyên ngành xây d ng quy ch t ch c ho t ng và theo dõi ki m tra th c hi n các quy ch ó; theo dõi ho t ng, ki m tra, phát hi n và xu t gi i quy t nh ng v n phát sinh v t ch c b máy và nhân s c a các d án. 5. V Tài chính K toán giúp B trư ng qu n lý tài chính và xu t b sung quy ch qu n lý tài chính, nh m c ch tiêu i v i các d án s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài do các ơn v thu c B th c hi n. Căn c vào qui nh hi n hành v qu n lý tài chính trong nư c và qui nh t i các hi p nh ho c văn b n d án, V Tài chính K toán hư ng d n các Ban qu n lý d án, Văn phòng d án v l p k ho ch tài chính, gi i ngân, ch k toán, báo cáo tài chính trình B và B Tài chính phù h p v i n i dung, ti n ã ư c phê duy t; ki m tra k toán nh kỳ và b t thư ng i v i các Ban qu n lý d án, các Văn phòng d án b ng vi c thNm nh và xét duy t quy t toán các d án hàng năm; khi d án k t thúc, qu n lý vi c bàn giao tài s n d án cho các ơn v qu n lý, s d ng theo ch qu n lý tài chính hi n hành. 6. V u tư Xây d ng Cơ b n ph i h p v i V H p tác Qu c t và các V , C c ch c năng khác, sau khi thNm nh các d án u tư xây d ng, thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng, hư ng d n, ki m tra các ch u tư th c hi n xây d ng, u th u, mua s m v t tư thi t b , xây l p theo úng các qui nh hi n hành c a Nhà nư c; các hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các B khác ng th i phù h p v i thông l qu c t . i u 13: B máy và nhân l c d án 1. Ban i u hành d án: Tuỳ theo yêu c u c a m t s d án, Ban i u hành d án ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy t nh, do m t Th trư ng làm Trư ng Ban th c hi n nhi m v th ng nh t huy ng và i u ph i s tham gia c a các B , Ngành trong vi c qu n lý d án do Th tư ng Chính ph u quy n, giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn i u hành k ho ch th c hi n d án theo văn b n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Thành viên Ban i u hành d án là i di n c a các B , các cơ quan trung ương ho c các t nh, thành ph có liên quan. Nhi m v c a Ban i u hành ư c ghi trong quy t nh thành l p, ch y u xem xét, tư v n cho B phê duy t các v n thu c v chính sách, t ch c, k ho ch ho t ng và ngân sách nh kỳ (n a năm ho c c năm) c a d án do Giám c d án trình lên; nh kỳ ki m tra, sơ k t và t ng k t d án, m b o th c hi n thành công nh ng m c tiêu ã ư c xác nh trong văn b n d án. 2. Ban qu n lý các d án nông nghi p, Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Ban qu n lý các d án th y l i (CPO): Ho t ng theo ch c năng và nhi m v t i Quy t
  9. nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cho m i Ban. Các Ban này là nh ng ơn v s nghi p kinh t có nhi m v qu n lý tr c ti p và t ch c ch o th c thi và các d án c th ư c B giao và ch p hành quy ch này như các ơn v ch d án. Tuỳ thu c vào t ng d án, V T ch c Cán b ch trì và ph i h p v i các V , C c liên quan và Ban qu n lý các d án xây d ng quy ch ho t ng c a Ban i u hành d án trình B phê duy t và ban hành th c hi n. 3. Văn phòng d án: Tr c ti p i u hành công vi c hàng ngày c a d án, g m có Giám c, i u ph i viên, k toán và các nhân viên d án do V T ch c cán b cùng v i ơn v ch d án trình B xem xét, quy t nh. Giám c d án có trách nhi m cùng v i các thành viên c a Văn phòng d án ph i h p v i chuyên gia c a d án (n u có) i u hành các ho t ng c a d án g m: a. Xây d ng k ho ch ho t ng và ngân sách (tháng, quý, n a năm và c năm) c a d án, trình Ban qu n lý các d án ho c Ban i u hành d án (n u có), các V , C c ch c năng liên quan phê duy t và th c hi n. b. L p k ho ch và chuNn b các th t c rút v n i ng t ngân sách Nhà nư c, rút v n nư c ngoài theo ti n ã ghi trong văn b n d án. c. Ch p hành các quy ch tài chính, ch th ng kê, k toán và các ch ki m tra, thanh tra theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c, th c hi n ch báo cáo nh kỳ (theo qui nh c a văn b n d án ã ư c phê duy t) và b t thư ng (khi có yêu c u) v B (V K ho ch và Quy ho ch, V u tư Xây d ng Cơ b n, V Tài chính K toán, V H p tác Qu c t ) theo m u hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các B có liên quan và các yêu c u c a bên nư c ngoài v báo cáo tài chính, ki m toán. d. Tuy n ch n chuyên gia trong nư c và chuyên gia qu c t theo cương ch c năng và nhi m v (TOR), cung c p các i u ki n v t ch t và nhân s c ng tác ti n hành công vi c theo l ch trình ã nh. . T ch c u th u tuy n ch n thi t b , v t tư xây l p và d ch v cho d án theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và c a nhà tài tr . e. T ch c l c lư ng, phương ti n, s sách theo dõi, ôn c th c hi n các ho t ng và h ng m c c a d án. g. Qu n lý ho t ng c a các chuyên gia d án h. Ph i h p v i V H p tác Qu c t , các V ch c năng và i di n c a nhà tài tr t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá ti n nh kỳ và k t thúc d án theo qui nh t i văn b n d án, báo cáo v B , các V ch c năng có liên quan và nhà tài tr . i u 14: Sơ k t, t ng k t, ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n d án
  10. V H p tác Qu c t và các V liên quan hư ng d n Giám c d án ph i h p v i bên i tác nư c ngoài t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá và báo cáo B (thông qua V H p tác Qu c t ) tình hình ho t ng d án ã qui nh t i văn b n d án ho c nh kỳ 6 tháng và c năm, rút kinh nghi m v qu n lý d án, xu t ho c ki n ngh nh ng v n c n i u ch nh, b sung, s a i v văn b n d án, t ch c th c hi n và k t thúc d án. V H p tác Qu c t t ng h p tình hình và k t qu s d ng các ngu n l c h tr c a nư c ngoài, báo cáo lãnh o B theo nh kỳ 6 tháng và c năm. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15: Hi u l c thi hành Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Trư ng ban i u hành d án, Giám c các Ban qu n lý các d án nông nghi p, d án lâm nghi p, d án thu l i và các Văn phòng d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có i m nào c n b sung, s a i c n ph n ánh k p th i v B (V H p tác Qu c t ) xem xét gi i quy t. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản