Quyết định số 132/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 132/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 132/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001; Căn c Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4382/KH T-TH ngày 26 tháng 12 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung v i s v n b sung phân c p cho y ban nhân dân qu n 10 là 2,5 t (hai t năm trăm tri u) ng và chuy n v n u tư c i t o m r ng ch An Khánh cho qu n 2 c p phát 2,6 t (hai t sáu trăm tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng năm 2001, y ban nhân dân qu n 10, y ban nhân dân qu n 2 ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : PVP/ T - T TH (3b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản