Quyết định số 132/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định số 132/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2002/QĐ-UB về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 132/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÂN C P QU N LÝ M T S LĨNH V C H T NG K THU T Ô THN T S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CHO Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh t i T trình s 356/GT-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2002 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 128/TCCQ ngày 21 tháng 10 năm 2002; QUY T NNH i u 1.- Nay phân c p qu n lý m t s lĩnh v c h t ng k thu t ô th t S Giao thông Công chánh cho y ban nhân dân các qu n – huy n theo ph l c chi ti t ính kèm, k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. i u 2.- Phân công trách nhi m bàn giao, ti p nh n : 2.1- Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m t ch c bàn giao nh ng lĩnh v c, công trình và các h sơ liên quan ư c nêu t i i u 1 y ban nhân dân các qu n – huy n b t u qu n lý úng th i gian qui nh nói trên. 2.2- Giám c S Tài chánh-V t giá có trách nhi m cân i, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phân b ch tiêu kinh phí duy tu, s a ch a thư ng xuyên hàng năm, b t u t năm k ho ch 2003 cho y ban nhân dân các qu n – huy n tương ng v i các lĩnh v c, công trình ã ư c phân c p, bàn giao. 2.3- Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph ch trì, ph i h p v i S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân các qu n-huy n nghiên c u, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t mô hình t ch c qu n lý giao thông ô th t i a phương ti p nh n và tri n khai th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c, công trình ư c phân c p qu n lý. 2.4- Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m th c hi n y các nguyên t c, quy trình, quy ch và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và u tư xây d ng i v i các lĩnh v c, công trình ã ư c phân c p; ng th i, t ch c
  2. kh o sát, o v , c p nh t y h sơ k thu t các công trình ã ư c phân c p qu n lý. i u 3.- Giao Giám c S Giao thông Công chánh xem xét, phân lo i và ra quy t nh phân công, phân c p ơn v qu n lý i v i nh ng công trình h t ng k thu t giao thông (c u, ư ng, thoát nư c, chi u sáng công c ng) ã ư c hoàn thành, nghi m thu ưa vào s d ng và ã h t th i gian b o hành xây d ng theo h p ng; t p h p, c p nh t b sung hàng năm v danh m c, phân công, phân c p qu n lý các công trình h t ng k thu t ô th , báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th - Các s - ngành thành ph - VPH -UB: các PVP, - Các T chuyên viên NCTH Lê Thanh H i - Lưu ( T-Thg)
Đồng bộ tài khoản