Quyết định số 132/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 132/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KÝ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP DOANH NGHIỆP LÀM THÊM GIỜ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Ngh? d?nh số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Ngh? d?nh số 195/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Ngh? d?nh số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1749/LĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2003 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Các Quyết định này được đóng dấu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận : PHỐ - Như điều 3
  2. - Thường trực Thành ủy CHỦ TỊCH - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Ủy ban nhân dân thành phố - Ủy ban nhân dân các quận-huyện - Liên đoàn Lao động thành phố - Viện kiểm sát nhân dân thành phố - Tòa án nhân dân thành phố - VPHĐ-UB : CPVP Lê Thanh Hải - Các Tổ NCTH - Lưu(CNN/K)
Đồng bộ tài khoản