Quyết định số 132/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 132/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2005/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhândân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 132/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CH THN S 03/2005/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TĂNG CƯ NG QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a S Tư pháp thành ph t i T trình s 2324/STP-HT ngày 29 tháng 6 năm 2005; QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, các t ch c, oàn th và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Tư pháp; PH - Thư ng tr c Thành y; KT. CH TNCH - TT/H ND. TP, TT/UBND.TP; - oàn i bi u Qu c h i TP; PHÓ CH TNCH - Các Ban ng, các Ban H ND.TP; - y ban MTTQ và các oàn th TP; - VPH -UB: Các PVP, các T NCTH; - Lưu(NC/K) H. Nguy n Thành Tài
  2. K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CH THN S 03/2005/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TĂNG CƯ NG QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH . (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2005/Q -UBND ngày tháng 7 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- M C ÍCH YÊU C U : 1. Nh m tăng cư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; c bi t là tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài, b o m th c hi n nguyên t c hôn nhân t nguy n, ti n b , góp ph n xây d ng gia ình h nh phúc, b n v ng, tôn tr ng, gi gìn nh ng phong t c, t p quán t t p c a dân t c Vi t Nam, góp ph n b o v uy tín c a dân t c Vi t Nam và c a nhà nư c Vi t Nam trong quan h qu c t . 2. B o m s ph i h p ch t ch và hi u qu gi a các cơ quan h u quan, chính quy n a phương và gia ình nh ng ngư i k t hôn v i ngư i nư c ngoài n m ch c tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài, cùng nh ng h qu pháp lý sau ó có bi n pháp ngăn ch n, x lý nh ng vi ph m, tiêu c c trong lĩnh v c này và k p th i xu t, gi i quy t các vư ng m c t n t i phát sinh. 3. Ch m d t tình tr ng môi gi i k t hôn b t h p pháp, xóa b các t i m môi gi i dư i b t c hình th c nào; k p th i phát hi n và x lý nghiêm các hành vi vi ph m úng pháp lu t. 4. Lành m nh hóa các quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài, th c hi n chính sách b o v quy n và l i ích h p pháp c a c ng ng ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài hi n ang sinh s ng nư c ngoài, nh m giúp h hòa nh p cu c s ng nư c s t i và gi m i liên h thư ng xuyên v i T qu c và gia ình Vi t Nam. II.- CÁC CÔNG VI C PH I TH C HI N : 1. T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài : 1.1- Biên so n tài li u giáo d c pháp lu t : - S Tư pháp biên so n tài li u tuyên truy n, n i dung t p trung vào m t s n i dung cơ b n c a Lu t Hôn nhân và Gia ình năm 2000, Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph . Hình th c biên so n thành tài li u h i áp. - T ch c t p hu n tài li u tuyên truy n cho i ngũ báo cáo viên toàn thành ph , qu n-huy n, cán b ch ch t s - ngành, oàn th thành ph và các qu n-huy n.
  3. - Phát hành t g p theo n i dung nêu trên cho các qu n-huy n c p phát cho phư ng-xã, th tr n. Th i gian th c hi n : tháng 7/2005. 1.2- T ch c tr giúp pháp lý : - Trung tâm tr giúp pháp lý Nhà nư c thành ph t ch c tr giúp ki n th c pháp lu t, tư v n cho thanh niên, ph n v quy nh pháp lu t hôn nhân và gia ình, giúp h nh n th c và th c hi n úng. Phương pháp tr giúp th c hi n l ng ghép trong các chương trình tr giúp lưu ng cho nhân dân các xã có nhi u ph n l y ch ng ài Loan, Hàn Qu c (huy n Bình Chánh, huy n C Chi). Th i gian th c hi n : t tháng 7 n tháng 12 năm 2005. 1.3- Tuyên truy n ph bi n pháp lu t : - S Văn hóa và Thông tin, y ban Dân s -Gia ình và Tr em, H i Liên hi p ph n thành ph , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh thành ph , H i Nông dân thành ph , ch o các a phương, ngành gi i mình t ch c tuyên truy n sâu r ng pháp lu t v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài, nh m giúp cho nhân dân hi u bi t, nh n th c úng n nguyên t c k t hôn, xây d ng hôn nhân lành m nh, gia ình b n v ng, góp ph n giáo d c con em hi u bi t pháp lu t và truy n th ng văn hóa t t p c a dân t c Vi t Nam, nh t là v i i tư ng là ph n ngư i Hoa, ph n các huy n ngo i thành, ph n có trình h c v n th p, chưa có vi c làm, i u ki n hoàn c nh kinh t khó khăn, v.v… như các qu n 8, 11, huy n C Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. - S Văn hóa và Thông tin có ch o nh hư ng thông tin báo chí v tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài; b o m thông tin chính xác, khách quan, toàn di n, không nên ăng t i thông tin m t chi u; tăng cư ng công tác giáo d c thanh niên nam n trong tu i k t hôn chuNn b xây d ng gia ình. ng th i, phát huy vai trò c a các phương ti n thông tin i chúng trong vi c u tranh ch ng tiêu c c, tham gia phát hi n k p th i vi ph m trong quan h hôn nhân có y u t nư c ngoài. - y ban nhân dân các qu n-huy n ph i h p ch t ch v i các oàn th a phương Ny m nh công tác tuyên truy n n cán b , công ch c và các t ng l p nhân dân, góp ph n chuy n bi n cơ b n v nh n th c trong v n này. Th i gian th c hi n : tháng 8 năm 2005. 2. T ch c n m tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài hi n ang sinh s ng nư c ngoài; rà soát, kh o sát và phân lo i nh ng trư ng h p tr em là con chung gi a ph n Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài khi theo m v cư trú trong nư c nh m b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 2.1- T ch c rà soát, th ng kê, phân lo i tr em là con chung gi a ph n Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài :
  4. - S Tư pháp ph i h p v i y ban Dân s -Gia ình và Tr em, y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c t kh o sát, rà soát s tr em là con chung c a ph n Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài khi theo m v cư trú trong nư c gi i quy t vi c ăng ký khai sinh và các v n v h t ch, qu c t ch c a công dân Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài và s tr này. ng th i, qua công tác th ng kê s li u, phân tích tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài có tác ng n các m t c a i s ng xã h i như chính tr , kinh t , văn hóa, an ninh, tr t t xã h i, i ngo i ánh giá úng các m t tích c c, tiêu c c, thu n l i, khó khăn cũng như i chi u các quy nh pháp lu t hi n hành, nghiên c u xu t s a i, b sung cho phù h p th c ti n. Th i gian th c hi n : ( ã th c hi n) 02/6/2005 n 30/6/2005. 2.2- N m tình hình ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài hi n ang sinh s ng nư c ngoài : - S Ngo i v ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài tìm hi u v tình hình sinh s ng th c t c a công dân Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài t i nư c s t i. + Th c hi n các bi n pháp u tranh thông qua các cơ quan i di n nư c ngoài t i thành ph nh m b o v các quy n và l i ích h p pháp c a ph n Vi t Nam nư c ngoài trong quan h hôn nhân và gia ình; k p th i can thi p v i phía nư c ngoài nh m b o v và h tr nh ng ph n rơi vào hoàn c nh b t h nh. + Tham mưu cho các c p, các ngành trong vi c tăng cư ng th c hi n các bi n pháp b o v quy n và l i ích h p pháp c a ph n Vi t Nam trong quan h hôn nhân và gia ình phù h p v i lu t pháp các nư c và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. + Ch ng ph i h p v i Văn phòng Kinh t và Văn hóa Vi t Nam t i ài B c tìm hi u thêm v ho t ng c a H i cô dâu ài Loan. Th i gian th c hi n : t tháng 7 n tháng 12 năm 2005. 3. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, kiên quy t xóa b các t i m gi i thi u, không x y ra ho t ng môi gi i k t hôn b t h p pháp : - S K ho ch và u tư ki m tra ch t ch vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh liên quan n lĩnh v c hôn nhân và gia ình; rà soát, l p danh sách các doanh nghi p ăng ký ho t ng kinh doanh d ch v các ngành ngh du l ch, t ch c d ch v l cư i, tư v n có liên quan n hôn nhân và gia ình; có bi n pháp x lý i v i doanh nghi p có ăng ký ngành ngh nhưng không ho t ng ho c ho t ng không úng quy nh c a pháp lu t. - S Tư pháp ch trì xây d ng k ho ch t ch c thanh tra, ki m tra các doanh nghi p ăng ký ngành ngh liên quan n lĩnh v c hôn nhân và gia ình ang ho t ng trên a bàn thành ph ; ph i h p v i Công an thành ph , S K ho ch và u tư, y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành ki m tra.
  5. Th i gian th c hi n : t tháng 8 n tháng 9 năm 2005. - Công an thành ph tăng cư ng công tác n m tình hình, k p th i u tranh ngăn ch n, phát hi n, x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài. + M r ng t ng rà soát, kiên quy t xóa b các cơ s môi gi i hôn nhân b t h p pháp, các t i m t ch c cho ngư i nư c ngoài xem m t ph n Vi t Nam mu n k t hôn v i ngư i nư c ngoài. + Ch n ch nh công tác qu n lý Nhà nư c v an ninh tr t t trên lĩnh v c qu n lý nhân khNu, h khNu, qu n lý ngư i nư c ngoài, qu n lý các cơ s kinh doanh có i u ki n (khách s n, nhà ngh , nhà tr …) nh m phát hi n và x lý k p th i các v vi c liên quan n ho t ng t ch c cho ngư i nư c ngoài xem m t ph n Vi t Nam; môi gi i hôn nhân b t h p pháp. 4. m b o công tác ti p nh n, th lý, gi i quy t h sơ ăng ký k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài ch t ch v th t c, quy trình theo quy nh c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph : - S Tư pháp th c hi n nghiêm túc quy nh không ti p nh n h sơ ăng ký k t hôn qua ngư i th ba; t ch c ph ng v n các bên ương s trong trư ng h p nghi v n k t hôn gi , có quan h huy t th ng; chênh l ch tu i tác quá l n… ho c có khi u n i, t cáo. - Thông qua th t c niêm y t vi c ăng ký k t hôn a phương, y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã n m tình hình v công dân Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài trên a bàn mình, tìm hi u v gia ình, cu c s ng c a h cũng như gia ình h sau k t hôn và các v n phát sinh khác x y ra i v i nh ng trư ng h p b t h nh k p th i báo cáo, ng th i ph i h p v i S Tư pháp có hư ng gi i quy t các v n v h t ch, qu c t ch. - Công an thành ph th c hi n công tác xác minh và thông báo k t qu xác minh theo th i h n quy nh nh m giúp cho S Tư pháp gi i quy t h sơ ch t ch , úng quy nh và úng th i gian cho công dân. 5. T o i u ki n, h tr m i m t giúp cho Trung tâm H tr k t hôn thành ph ho t ng có hi u qu , góp ph n b o m vi c k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài úng pháp lu t và lành m nh; duy trì truy n th ng văn hóa và phong t c t p quán t t p c a dân t c Vi t Nam. - H i Liên hi p ph n thành ph t o i u ki n v cơ s v t ch t (tr s , trang thi t b làm vi c…) và con ngư i Trung tâm s c ho t ng và h tr kinh phí ho t ng cho Trung tâm trong giai o n u; báo cáo xu t v i H i Liên hi p Ph n Trung ương xem xét gi i quy t vư ng m c. - Thông qua công tác qu n lý, S Tư pháp nghiên c u các vư ng m c v quy nh trong ho t ng c a Trung tâm xu t B Tư pháp và H i Liên hi p Ph n Trung ương và các B -Ngành ch c năng có hư ng d n ch o c th .
  6. Th i gian th c hi n : t tháng 7 n tháng 12 năm 2005. 6. Thư ng xuyên th c hi n công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, rà soát i ngũ cán b tr c ti p làm công tác gi i quy t h sơ ăng ký k t hôn : S Tư pháp có trách nhi m thư ng xuyên giáo d c chính tr tư tư ng và rà soát i ngũ cán b tr c ti p làm công tác gi i quy t h sơ ăng ký k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, trên cơ s ó b trí cán b có năng l c, phNm ch t và trình chuyên môn làm công tác này; tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c gi i quy t h sơ k t hôn, k p th i phát hi n và x lý nghiêm nh ng cán b có hành vi tiêu c c, nhũng nhi u trong vi c gi i quy t h sơ. Th i gian th c hi n : tháng 8 n tháng 12 năm 2005. III.- T CH C TH C HI N : 1. Giao S Tư pháp ch trì ph i h p v i Công an thành ph , S Ngo i v , S K ho ch và u tư, S Văn hóa và Thông tin, ñy ban M t tr n T qu c thành ph , y ban Dân s Gia ình và Tr em, oàn th , y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n ng b k ho ch này; t ng giai o n có ki m tra ôn c các ơn v vi c th c hi n và báo cáo y ban nhân dân thành ph . 2. Giao S Tài chính căn c n i dung công vi c c a K ho ch và trên cơ s d trù kinh phí c a S Tư pháp xem xét, gi i quy t c p kinh phí m b o vi c th c hi n k ho ch này. 3. Các s -ngành, oàn th ư c phân công g i báo cáo v tình hình th c hi n K ho ch này cho S Tư pháp vào ngày 20 m i tháng. S Tư pháp có trách nhi m t ng h p tình hình, nh kỳ hàng tháng báo cáo k t qu th c hi n và xu t các bi n pháp, trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n; t ch c sơ k t rút kinh nghi m vào tháng 12 năm 2005, xu t báo cáo v k ho ch th c hi n cho nh ng năm ti p theo./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản