Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
110
lượt xem
9
download

Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 132/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TI P CÔNG DÂN, X LÝ ƠN, GI I QUY T TRANH CH P, KHI U N I, T CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005 ; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 ; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t ; Căn c Ch th s 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Chánh Thanh tra thành ph t i Công văn s 1460/TTTP-VP ngày 16 tháng 8 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày,k t ngày ký, thay th Quy t nh s 84/2001/Q -UB ngày 21 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy trình ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân xã-phư ng-th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3; KT. CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; PHÓ CH TNCH - Thanh tra Chính ph ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - y ban nhân dân thành ph ; - Tr s Ti p công dân Trung ương ng và Nhà nư c t i Hà N i, TP.HCM; Nguy n Văn ua - Văn phòng và các Ban c a Thành y; - y ban MTTQVN thành ph ; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - V Công tác phía Nam c a Qu c h i; - Văn phòng oàn i bi u Qu c h i TP; - V Thanh tra XKT phía Nam (TTCP); - Qu n y, Huy n y; - Các oàn th ; Báo, ài thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; Các T NCTH; - Trung tâm Công báo thành ph ; - Lưu : VT, (PC-Tg) L. QUY NNH V TI P CÔNG DÂN, X LÝ ƠN, GI I QUY T TRANH CH P, KHI U N I, T CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 132 /2006/Q -UBND Ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh chi ti t các giai o n c a quá trình sau ây: 1. Ti p công dân, x lý ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo. 2. Gi i quy t tranh ch p t ai mà ngư i tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, 2, và 5 i u 50 Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; gi i quy t tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c. 3. Gi i quy t khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a các cơ quan hành chính nhà nư c; c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c; gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c; gi i quy t t cáo c a công dân v hành vi trái pháp lu t c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 4. Ki m tra th c hi n Lu t khi u n i, t cáo và t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t c a các c p, các ngành trên a bàn thành ph H Chí Minh. 5. Phân nh rõ trách nhi m c a các c p, các ngành trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 2. Gi i thích t ng Trong B n Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. gày làm vi c là t ng s ngày trong tu n tr i các ngày ngh , ngày l theo quy nh c a B Lu t Lao ng.
 3. 2. Tranh ch p là vi c gi a hai cá nhân ho c gi a cá nhân v i t ch c ho c gi a t ch c v i t ch c có mâu thu n v quy n l i và nghĩa v trong qu n lý s d ng nhà, t; m t trong hai bên ho c c hai có ơn yêu c u cơ quan hành chính nhà nư c th lý gi i quy t. 3. V vi c ph c t p là v vi c chưa ư c pháp lu t quy nh rõ, còn nhi u quan i m khác nhau, c n ph i áp d ng các quy nh khác c a pháp lu t gi i quy t. 4. V vi c kéo dài là v vi c ã ư c cơ quan có thNm quy n th lý gi i quy t, kéo dài t 12 tháng tr lên nhưng chưa ra văn b n gi i quy t, k t ngày có văn b n th lý. 5. Quy t nh hành chính b khi u n i trong lĩnh v c b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư là quy t nh c a y ban nhân dân qu n, huy n; y ban nhân dân thành ph áp d ng cho t ng cá nhân, cơ quan, t ch c có t b thu h i. 6. Tài li u có căn c là tài li u có liên quan tr c ti p ho c gián ti p n n i dung v vi c, nh ng tài li u này ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Chương II: QUY TRÌNH TI P CÔNG DÂN, TI P NH N VÀ X LÝ ƠN i u 3. Nh ng quy nh i v i ngư i th c hi n vi c tranh ch p t ai, nhà thu c s h u Nhà nư c; th c hi n quy n khi u n i, t cáo 1. Ngư i th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i, t cáo n nơi ti p công dân c a các c p, các ngành ph i tuân theo hư ng d n c a cán b ti p công dân. 2. ơn tranh ch p, khi u n i ư c cơ quan Nhà nư c th lý gi i quy t khi có các i u ki n sau ây: a) Ngư i tranh ch p ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ho c có quy n l i, nghĩa v liên quan i v i nhà ho c t mà mình tranh ch p; ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp, ch u tác ng tr c ti p b i quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i; b) Ngư i tranh ch p, khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s y theo quy nh pháp lu t; c) Trư ng h p ngư i tranh ch p, ngư i khi u n i thông qua ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i thì ngư i i di n ph i có gi y t ch ng minh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c i di n h p pháp c a mình; d) Lu t sư tham gia vào quá trình gi i quy t tranh ch p, khi u n i ư c th c hi n theo Lu t Khi u n i, t cáo và theo pháp lu t v lu t sư; ) Cơ quan th c hi n quy n tranh ch p, khi u n i thông qua ngư i i di n là Th trư ng cơ quan ó. Th trư ng cơ quan ư c y quy n cho c p Phó ho c ngư i có trách nhi m trong cơ quan ó th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i; ngư i ư c y quy n có nghĩa v th c hi n vi c khi u n i theo úng n i dung ư c y quy n; e) T ch c th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i thông qua ngư i i di n là ngư i ng u t ch c ư c quy nh trong quy t nh thành l p t ch c ho c trong i u l c a t ch c ó. Ngư i ng u t ch c ư c y quy n cho c p Phó ho c ngư i có trách nhi m trong cơ quan ó th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i; ngư i ư c y quy n có nghĩa v th c hi n vi c tranh ch p, khi u n i theo úng n i dung ư c y quy n; g) Ngư i tranh ch p, khi u n i ph i làm ơn g i úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t trong th i hi u, th i h n theo quy nh Lu t khi u n i, t cáo, các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t khi u n i, t cáo và theo B n Quy nh này; h) Vi c tranh ch p, khi u n i chưa có quy t nh gi i quy t l n hai; i) Vi c tranh ch p không thu c thNm quy n gi i quy t c a Tòa án; vi c khi u n i chưa ư c Toà án th lý gi i quy t. 3. i v i vi c g i ơn t cáo v hành vi trái pháp lu t c a b t c cơ quan, t ch c, cá nhân nào gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. Ngư i t cáo có nghĩa v trình bày trung th c v n i dung t cáo; nêu rõ h tên, a ch c a mình; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c t cáo sai s th t. 4. ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo ph i ghi rõ ngày, tháng, năm vi t ơn, h và tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính c a ngư i ng tên trong ơn; s ch ng minh nhân dân, nơi c p, ngày, tháng, năm, cơ
 4. quan c p, a ch nơi cư trú c a ngư i ng tên trong ơn; n i dung, lý do tranh ch p, khi u n i và yêu c u c a ngư i vi t ơn. ơn ph i do ngư i tranh ch p, khi u n i ký tên. i u 4. Quy trình ti p công dân, ti p nh n và x lý ơn thư c a các t ch c và cán b ti p công dân các c p, các ngành 1. Cán b ti p công dân ki m tra ch ng minh nhân dân ho c gi y t tùy thân khác; xem k ơn và các tài li u liên quan, rà soát ti n trình gi i quy t; ghi vào s ti p công dân: h và tên, ngày tháng năm sinh, gi i tính, s ch ng minh nhân dân ho c gi y t tùy thân khác, ngày tháng năm c p, cơ quan c p, a ch liên l c c a ngư i tranh ch p, khi u n i, t cáo; tóm t t n i dung v vi c và nơi phát sinh v vi c. 2. Trư ng h p ngư i tranh ch p, khi u n i, t cáo n trình bày tr c ti p vi c tranh ch p, khi u n i, t cáo thì cán b ti p công dân có trách nhi m hư ng d n ngư i tranh ch p, khi u n i vi t thành ơn ho c ghi l i ý ki n trình bày c a ngư i tranh ch p, khi u n i, t cáo và có ch ký c a h . 3. Trư ng h p ơn úng thNm quy n c a Th trư ng c p mình: a) Cán b ti p công dân ki m tra ơn và các tài li u liên quan kèm theo ơn, ơn ph i có ch ký tr c ti p c a ngư i g i ơn, ghi rõ ngày ký, s ch ng minh nhân dân, nơi c p, ngày c p. i v i vi c t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a cơ quan, t ch c ho c cá nhân gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c thì ngư i t cáo ph i cung c p y tài li u có căn c v hành vi vi ph m pháp lu t nêu trên và x lý như sau: - N u ngư i tranh ch p, khi u n i cung c p y các tài li u nêu trên thì cán b ti p công dân vi t biên nh n ti p nh n ơn; trình lãnh o giao cán b , công ch c x lý. - N u ngư i tranh ch p, khi u n i chưa cung c p y các tài li u nêu trên thì cán b ti p công dân yêu c u ngư i tranh ch p, khi u n i b sung y , sau ó m i ti p nh n ơn và tài li u kèm theo. Vi c yêu c u công dân b sung tài li u ch th c hi n m t l n. - i v i ơn t cáo: Khi ti p nh n thông tin, tài li u do ngư i t cáo cung c p, cán b ti p công dân ph i làm biên nh n, có ch ký c a ngư i ti p nh n và ngư i cung c p. b) Trư ng h p ti p nhi u ngư i khi u n i: N u ơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì cán b ti p công dân hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành ơn riêng th c hi n vi c khi u n i. c) Trư ng h p ngư i g i ơn tranh ch p, khi u n i, không úng thNm quy n c a Th trư ng c p mình ho c không i u ki n th lý: Cán b ti p công dân có quy n t ch i nh n ơn và hư ng d n b ng văn b n (n u ngư i tranh ch p, khi u n i có yêu c u) ngư i tranh ch p, khi u n i, g i úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Khi ti p công dân, n u th y v vi c do cơ quan c p dư i c a Th trư ng cơ quan c p mình có trách nhi m gi i quy t nhưng quá th i h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì ki n ngh Th trư ng cơ quan nhà nư c c p mình yêu c u c p dư i gi i quy t; ng th i ngh Th trư ng c a cơ quan c p mình ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t c a c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c ý trì hoãn vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i ó. 4. i v i nh ng công dân n nơi ti p công dân c a các c p, các ngành bi t ti n gi i quy t h sơ, cán b ti p công dân rà soát ti n và tr l i ngay cho công dân t i bu i ti p công dân. 5. Trong trư ng h p khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c cán b , công ch c không ư c gi i quy t ho c ã ư c gi i quy t l n u, nhưng ngư i khi u n i không ng ý mà khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai và kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n thì gi i quy t như sau: a) Trư ng h p ch có m t ngư i v a kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a Tòa án. Cơ quan ã th lý vi c gi i quy t khi u n i ph i chuy n toàn b h sơ gi i quy t khi u n i cho Tòa án có thNm quy n; b) Trư ng h p có nhi u ngư i mà h v a kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai ho c trong ó có ngư i kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, có ngư i khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a ngư i thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai.
 5. 6. i v i ơn do bưu i n chuy n phát thì các cơ quan tham mưu ph i th c hi n ng th i 3 bư c: ti p nh n, phân lo i và x lý như trên nhưng vi c hư ng d n cho ngư i khi u n i ph i th c hi n b ng văn b n; ng th i tr l i theo quy nh c a pháp lu t cho nh ng cá nhân, t ch c có ch c năng ki m tra, giám sát theo quy nh c a pháp lu t ho c các cơ quan báo chí chuy n n v k t qu x lý ơn. N u ơn chuy n không úng thNm quy n thì các cơ quan tham mưu hoàn l i ơn cho các ch th chuy n ơn không úng Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chương III: QUY TRÌNH X LÝ, GI I QUY T TRANH CH P V QUY N S D NG T, QUY N S D NG NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C M C 1: I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N i u 5. Nhi m v hòa gi i 1. Các bên tranh ch p ph i ch ng g p g t hòa gi i, n u không th a thu n ư c thì thông qua hòa gi i cơ s gi i quy t tranh ch p. 2. Trư ng h p các bên không hòa gi i ư c thì g i ơn n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t tranh ch p, nơi có nhà thu c s h u Nhà nư c hòa gi i. 3. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t tranh ch p, nơi có nhà thu c s h u nhà nư c có nhi m v t ch c hòa gi i hư ng d n, giúp , thuy t ph c các bên t ư c th a thu n, t nguy n gi i quy t v i nhau nh ng tranh ch p v quy n s d ng t ho c nhà thu c s h u Nhà nư c mà các bên tranh ch p không hòa gi i ư c; không ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p v quy n s d ng t ho c tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c. 4. Không ư c hòa gi i các tranh ch p phát sinh do hành vi vi ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c v nhà, t mà theo quy nh c a pháp lu t ph i b x lý hành chính ho c hình s . i u 6. Nguyên t c hòa gi i 1. Khuy n khích các bên tranh ch p t hòa gi i ho c gi i quy t tranh ch p thông qua H i ng hoà gi i nh m h n ch khi u n i phát sinh t cơ s . 2. H i ng hòa gi i do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thành l p, g m có: a) Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n là Ch t ch H i ng; b) i di n M t tr n T qu c Vi t Nam xã, phư ng, th tr n; c) T trư ng t dân ph i v i khu v c ô th ; trư ng p i v i khu v c nông thôn; d) i di n c a m t s h dân sinh s ng lâu năm t i xã, phư ng, th tr n bi t rõ v ngu n g c và quá trình s d ng i v i nhà ho c th a t ó; ) Cán b a chính, cán b tư pháp xã, phư ng, th tr n. 3. Vi c hòa gi i ph i phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, o c xã h i và phong t c, t p quán t t p c a nhân dân; tôn tr ng s t nguy n c a các bên; khách quan, công minh, có lý, có tình; gi bí m t thông tin i tư c a các bên tranh ch p; tôn tr ng quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khác, không xâm ph m l i ích Nhà nư c, l i ích công c ng; k p th i ch ng, kiên trì nh m ngăn ch n vi ph m pháp lu t, h n ch nh ng h u qu x u khác có th x y ra. i u 7. Trình t hòa gi i 1. Thu th p thông tin: trong quá trình chuNn b hòa gi i, cán b th lý h sơ hòa gi i ph i ti p xúc v i các bên tranh ch p tìm hi u nguyên nhân phát sinh tranh ch p, thu th p gi y t , tài li u có liên quan do các bên cung c p. 2. Cán b th lý h sơ hòa gi i ph i xem xét n i dung ơn và trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn tranh ch p, ph i thông báo cho các bên tranh ch p bi t; ng th i xác nh ngày, gi m i các bên tranh ch p n ti n hành hòa gi i. Gi y m i ph i ư c cơ quan t ch c hòa gi i g i trư c, ít nh t 03 ngày cho các bên tham gia bu i hòa gi i. 3. Vi c hòa gi i ch ư c ti n hành khi các bên tranh ch p u có m t và ph i l p biên b n g m có các n i dung: a) Th i gian và a i m ti n hành hòa gi i; b) Thành ph n tham d hòa gi i;
 6. c) Tóm t t n i dung tranh ch p, nguyên nhân phát sinh tranh ch p; d) Ý ki n c a ngư i ch trì hòa gi i nh m hư ng d n, giúp , thuy t ph c các bên tranh ch p t nguy n, th a thu n gi i quy t các mâu thu n v quy n l i c a các bên; e) Ý ki n c a các bên tranh ch p; g) Ch ký c a ngư i ch trì hòa gi i, các bên tranh ch p, các thành viên tham gia hòa gi i và ph i óng d u c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 4. Trư ng h p m t trong các bên tranh ch p v ng m t thì ngư i ch trì hòa gi i l p biên b n v s v ng m t; ng th i xác nh th i gian t ch c l i vi c hòa gi i. Biên b n ph i ghi rõ vi c v ng m t có lý do ho c không có lý do và ph i có ch ký c a các thành viên tham gia hòa gi i. i u 8. Th i h n hòa gi i Th i h n th c hi n các cu c hòa gi i t i a không quá 30 ngày, k t ngày y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nh n ư c ơn. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. i u 9. Các công vi c ph i th c hi n sau khi hòa gi i 1. Khi k t thúc vi c hòa gi i, cán b th lý h sơ hòa gi i ph i th c hi n các công vi c như sau: a. Sao g i biên b n hòa gi i cho các bên tranh ch p và y ban nhân dân qu n, huy n; b. Lưu tr h sơ hòa gi i ph c v cho vi c tra c u khi c n thi t. Các tài li u trong h sơ ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b n kê chi ti t các tài li u có trong h sơ; c. Hư ng d n các bên tranh ch p th c hi n các n i dung ã th a thu n trong biên b n hòa gi i thành; l p các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. 2. N u hòa gi i không thành ho c m t bên tranh ch p v ng m t ba l n nhưng không có lý do chính áng, vi c hòa gi i không th th c hi n ư c, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ra thông báo hòa gi i không thành; ng th i hư ng d n ngư i tranh ch p tr c ti p n p h sơ cho cơ quan có thNm quy n ư c xem xét gi i quy t tranh ch p. 3. Trư ng h p k t qu hòa gi i thành khác v i hi n tr ng v ranh gi i ch s d ng t thì y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n chuy n biên b n hòa gi i n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng i v i trư ng h p tranh ch p t ai gi a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư v i nhau; g i n S Tài nguyên và Môi trư ng i v i nh ng trư ng h p khác. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân cùng c p quy t nh vi c thay i ranh gi i th a t và c p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng t. M C 2: I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N i u 10. ơn tranh ch p thu c th m quy n gi i quy t c a y ban nhân dân qu n, huy n 1. ơn tranh ch p thu c thNm quy n th lý gi i quy t l n u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, g m: a) Tranh ch p t ai gi a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư v i nhau trong trư ng h p các bên tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003; b) Tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c do y ban nhân dân qu n, huy n qu n lý. 2. i u ki n th lý ơn tranh ch p: a) Trư ng h p tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c thì ư c áp d ng như i v i ơn khi u n i, t cáo theo Lu t Khi u n i, t cáo; các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; b) Trư ng h p tranh ch p t ai thì áp d ng theo Lu t t ai năm 2003, Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n n i dung tranh ch p. 3. Căn c gi i quy t tranh ch p ư c áp d ng theo các quy nh c a pháp lu t v nhà, t. 4. Trình t , th t c x lý ơn:
 7. a) i v i ơn i u ki n ti p nh n th lý thu c thN quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân m dân qu n, huy n, cán b ti p công dân xem xét ti p nh n ơn và làm biên nh n nh n ơn cùng tài li u kèm theo, ghi s theo dõi và xu t lãnh o chuy n n Phòng chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n th lý. Vi c luân chuy n ơn n b ph n th lý và thông báo vi c th lý ph i th c hi n trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn; b) i v i ơn do Bưu i n chuy n phát, chưa i u ki n th lý thì trong th i h n 10 ngày, cán b ti p công dân m i ngư i tranh ch p b túc h sơ và làm biên nh n, ghi s theo dõi và xu t lãnh o chuy n n Phòng chuyên môn th lý, thông báo v vi c th lý như quy nh t i i m a kho n 4 i u này; c) N u vi c tranh ch p không thu c thN quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n m thì cơ quan ti p nh n ơn có văn b n hư ng d n ngư i tranh ch p g i ơn n cơ quan có thN quy n m gi i quy t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn. i u 11. Xác minh, l p báo cáo xu t gi i quy t tranh ch p 1. Cán b th lý h sơ tranh ch p có trách nhi m nghiên c u l p k ho ch ti n hành xác minh, báo cáo n i dung s vi c và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. H sơ gi i quy t tranh ch p v nhà, t g m có: a) ơn tranh ch p; b) Báo cáo xu t gi i quy t tranh ch p c a th trư ng cơ quan tham mưu, do cán b th lý l p và trình ký. N i dung báo cáo xu t ph i nêu rõ: ngu n g c nhà, t; s li u a chính; hi n tr ng s d ng; nguyên nhân phát sinh tranh ch p; căn c pháp lu t gi i quy t vi c tranh ch p (vi n d n nguyên văn i u lu t), nh n xét và xu t c a cơ quan tham mưu; d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p v i nh ng n i dung g m: căn c pháp lý, di n bi n v vi c tranh ch p, k t qu xác minh, nh n nh và quy t nh c a cơ quan gi i quy t tranh ch p; c) Các văn b n có liên quan c a cơ quan hành chính Nhà nư c, các cơ quan khác trong quá trình gi i quy t tranh ch p (n u có); d) Biên b n làm vi c, biên b n i tho i tr c ti p v i ngư i tranh ch p, ngư i b tranh ch p, ngư i có quy n, l i ích liên quan; ) Biên b n xác minh hi n tr ng nhà, t; e) B n trích l c b n gi i th a ph n t ang tranh ch p (ph i có y thông tin v s th a, t b n , kích thư c, hình th , di n tích, v trí c a khu t), do cán b th lý yêu c u cơ quan lưu tr tài li u a chính-nhà t cung c p ho c b n v có óng d u c a cơ quan có thN quy n. N u là tranh ch p m t m ph n th a ho c tranh ch p ranh t thì cán b th lý ph i th hi n ph n t, ranh t ang tranh ch p, có ghi chú các s li u v di n tích, ranh t căn c vào biên b n xác minh hi n tr ng; g) N u tranh ch p v quy n s d ng nhà thì ph i sao l c h a hi n tr ng nhà t i cơ quan qu n lý nhà, ghi chú trên b n v các ph n nhà ang tranh ch p; h) Các tài li u khác có liên quan n v vi c có căn c làm cơ s gi i quy t v vi c. 2. H sơ gi i quy t tranh ch p ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b n kê chi ti t các tài li u có trong h sơ. Các tài li u cùng lo i ư c s p x p theo nhóm và theo th t th i gian. 3. Vi c xác minh, l p báo cáo xu t, kèm d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p và chuy n n y ban nhân dân qu n, huy n ư c th c hi n trong th i h n 25 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. i u 12. Trình t , th t c và th i h n ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p 1. Trư ng h p tình ti t nêu trong báo cáo xu t và d th o quy t nh ã rõ ràng, có y ch ng c pháp lý kèm theo, áp d ng gi i quy t úng pháp lu t, thì Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ký ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo kèm theo d th o quy t nh. 2. Trư ng h p v vi c ph c t p, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n yêu c u t ch c cu c h p các phòng, ban chuyên môn tư v n gi i quy t, thì Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n ph i b trí cu c h p trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và ch u trách nhi m l p biên b n cu c h p, thông báo k t lu n cu c h p n các cơ quan liên quan trong th i h n 05 ngày k t ngày có cu c h p.
 8. 3. i v i v vi c c n ph i xác minh b sung thì th i h n xác minh do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh nhưng không quá 15 ngày k t ngày yêu c u xác minh b sung. M C 3: I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 13. Th m quy n và trình t , th t c th lý 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t l n u i v i: a) Tranh ch p t ai gi a t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài v i nhau ho c gi a t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư; b) Tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c thu c thN quy n qu n lý y ban nhân dân m thành ph . 2. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ã ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p l n u mà m t bên ho c các bên ương s không ng ý v i quy t nh gi i quy t và g i ơn yêu c u gi i quy t tranh ch p n Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ( i v i tranh ch p t ai) ho c Giám c S Xây d ng ( i v i tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c) có trách nhi m tham mưu, l p h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph là quy t nh có hi u l c thi hành. 3. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p quy n s d ng t ai l n u mà m t bên ho c các bên ương s không ng ý v i quy t nh gi i quy t thì có quy n khi u n i n B Tài nguyên và Môi trư ng. 4. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c l n u mà m t bên ho c các bên ương s không ng ý v i quy t nh gi i quy t thì có quy n khi u n i n B Xây d ng. 5. Trình t , th t c x lý ơn như sau: a) i v i ơn do ngư i tranh ch p n p tr c ti p t i S Tài nguyên và Môi trư ng (tranh ch p v quy n s d ng t) ho c S Xây d ng (tranh ch p v quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c do y ban nhân dân thành ph qu n lý) n u úng thN quy n và y m h sơ như quy nh t i i m a kho n 4 i u 4 Quy nh này thì cán b ti p công dân làm biên nh n ti p nh n ơn. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Giám c S Xây d ng ph i phân công cán b th lý và thông báo cho ngư i tranh ch p bi t v vi c ã ư c th lý; b) i v i ơn do Bưu i n chuy n phát, n u chưa ch ng c c n thi t thì trong th i h n 10 ngày, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Giám c S Xây d ng m i ngư i tranh ch p b túc h sơ và phân công cán b làm biên nh n ti p nh n ơn, phân công cán b th lý, thông báo v vi c th lý như quy nh t i i m a kho n 5 i u này; c) N u n i dung tranh ch p không thu c thN quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành m ph thì trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Giám c S Xây d ng có văn b n tr l i và hư ng d n ngư i tranh ch p g i ơn n cơ quan có thN m quy n gi i quy t. i u 14. Xác minh, l p báo cáo xu t gi i quy t tranh ch p 1. Cán b th lý h sơ tranh ch p có trách nhi m nghiên c u, l p k ho ch ti n hành xác minh, báo cáo n i dung s vi c và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. H sơ ph i t p h p theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 Quy nh này; l p báo cáo xu t (kèm d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p, theo m u). Sau khi l p báo cáo xu t, kèm d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p, cán b th lý óng d u bút l c h sơ, li t kê danh m c h sơ và trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Giám c S Xây d ng duy t ký báo cáo. Vi c xác minh và l p báo cáo xu t không quá th i h n 30 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. 2. Trong th i h n 10 ngày, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Giám c S Xây d ng ký báo cáo trình y ban nhân dân thành ph , báo cáo có kèm h sơ g i n Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và g i cho Văn phòng Ti p công dân thành ph theo dõi, t ng h p báo cáo; ng th i báo tin cho ngư i tranh ch p bi t ti n . 3. Trình t , th t c ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p th c hi n theo i u 19 Chương IV Quy nh này.
 9. Chương IV: GI I QUY T KHI U N I V T AI M C 1: TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I V T AI i u 15. Th m quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n gi i quy t khi u n i i v i ơn khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và cán b công ch c thu c quy n v qu n lý t ai do qu n, huy n qu n lý (Trư ng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ho c Chánh Thanh tra qu n, huy n có trách nhi m tham mưu). 2. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng gi i quy t ơn khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình và c a cán b công ch c do mình qu n lý. 3. i v i khi u n i mà th trư ng cơ quan thu c S Tài nguyên và Môi trư ng ã gi i quy t nhưng còn khi u n i thì giao cho Chánh Thanh tra S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh Giám c S xem xét gi i quy t. i u 16. Th m quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai i v i khi u n i quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai thu c thN quy n c a Ch t ch m y ban nhân dân qu n huy n ho c c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i l n u i v i khi u n i quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai thu c thN quy n c a y ban nhân dân thành ph . m 3. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m tham mưu, xu t, kèm d th o quy t nh trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t các khi u n i nêu trên. M C 2: QUY TRÌNH GI I QUY T KHI U N I V T AI THU C TH M QUY N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N, CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 17. Vi c ti p nh n, x lý ơn khi u n i v t ai 1. T Ti p công dân c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n là u m i ti p nh n ơn khi u n i v qu n lý t ai ư c g i n y ban nhân dân qu n, huy n; phân lo i, x lý, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân qu n, huy n. 2. Văn phòng Ti p công dân thành ph là u m i ti p nh n ơn khi u n i v qu n lý t ai ư c g i n y ban nhân dân thành ph ; phân lo i, x lý, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ho c Chánh Thanh tra qu n, huy n có trách nhi m xác minh, báo cáo, xu t (kèm d th o quy t nh gi i quy t) trình Ch t ch y ban nhân dân cùng c p gi i quy t i v i khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính v qu n lý t ai c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. Ngo i tr quy t nh v b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng, tái nh cư ( ư c quy nh t i Chương VI, Quy nh này). i u 18. Trình t , th t c xác minh, l p báo cáo xu t gi i quy t khi u n i v t ai 1. Vi c th lý gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính v qu n lý t ai c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ư c ti n hành theo trình t sau: a) Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng ho c Chánh Thanh tra qu n, huy n phân công cán b th lý h sơ khi u n i v t ai. Cán b th lý nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i và các ch ng c kèm theo, l p k ho ch ti n hành xác minh, k ho ch t ch c i tho i, báo cáo xu t, kèm d th o quy t nh gi i quy t khi u n i. Trư c khi trình lãnh o h sơ khi u n i ph i ư c s p x p theo kho n 2 i u 11 Quy nh này; b) Vi c th lý, xem xét duy t ký báo cáo xu t và chuy n giao tr c ti p báo cáo, kèm biên b n ti p xúc n Văn phòng Ti p công dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n ư c th c hi n trong th i h n 20 ngày, k t ngày th lý. i v i v ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, k
 10. t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. 2. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i n ngư i khi u n i 02 l n, thông qua y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (n u là cán b , công ch c thì thông qua cơ quan nơi ngư i ó hi n ang công tác) nhưng ngư i khi u n i v n không n thì cơ quan th lý lưu h sơ t m ngưng th lý. Sau ó n u ngư i khi u n i có yêu c u thì cơ quan th lý hư ng d n ngư i khi u n i n p ơn m i. 3. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i n ngư i b khi u n i và các bên liên quan 02 l n, thông qua y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (n u là cán b , công ch c thì thông qua cơ quan nơi ngư i ó hi n ang công tác) nhưng nh ng ngư i này v n không n thì cơ quan th lý gi i quy t vi c khi u n i trên cơ s h sơ hi n có. i u 19. Trình t , th t c ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i v t ai 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 10 ngày. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo xu t kèm d th o quy t nh c a cơ quan tham mưu. a) Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n có th giao trách nhi m cho Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân cùng c p xem xét báo cáo xu t, rà soát d th o quy t nh gi i quy t khi u n i trư c khi ký ban hành và ph i b o m th i h n gi i quy t khi u n i theo quy nh; b) Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch o h p v i các ngành thì Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân cùng c p t ch c cu c h p trong th i h n 10 ngày i v i c p thành ph , 07 ngày i v i c p qu n, huy n k t ngày nh n ý ki n ch o và có trách nhi m hoàn thành biên b n cu c h p và thông báo k t lu n cu c h p. i v i nh ng v vi c c n chuy n giao cho cơ quan tham mưu xác minh, báo cáo b sung thì th i h n do Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n (ngư i ch trì cu c h p) quy t nh nhưng không quá 30 ngày i v i c p thành ph và không quá 20 ngày i v i c p qu n, huy n k t ngày t ch c cu c h p. 2. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, quy t nh gi i quy t khi u n i l n u và quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph i th hi n y chi ti t n i dung s vi c trên cơ s h sơ tài li u ã xác minh thu th p trong quá trình gi i quy t m i c p. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u và l n hai ph i ư c công b công khai và g i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. Chương V: QUY TRÌNH GI I QUY T KHI U N I CÁC LĨNH V C KHÁC THEO QUY NNH C A LU T KHI U N I, T CÁO M C 1: KHI U N I THU C TH M QUY T GI I QUY T C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N VÀ TH TRƯ NG CƠ QUAN THU C S , TH TRƯ NG CƠ QUAN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N i u 20. Trình t , th t c th lý ơn khi u n i 1. Cán b ti p công dân c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, cơ quan thu c s , cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n khi ti p nh n ơn khi u n i ph i c p biên nh n cho ngư i khi u n i. 2. N u ngư i khi u n i trình bày tr c ti p thì hư ng d n làm ơn ho c ghi biên b n có ch ký c a ngư i khi u n i và cán b ti p công dân. 3. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn khi u n i, n u thu c thN quy n gi i quy t c a mình m và không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 32 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 thì Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c Th trư ng cơ quan thu c S , Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n phân công cán b th lý h sơ và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t v vi c th lý. Trư ng h p không th lý gi i quy t thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i và nêu rõ lý do. 4. i v i ơn do Bưu i n chuy n phát thì ph i th c hi n ng th i 3 bư c: ti p nh n, phân lo i và x lý như trên, vi c hư ng d n cho ngư i khi u n i ph i th c hi n b ng văn b n; ng th i tr l i theo Lu t nh cho nh ng cá nhân và t ch c có ch c năng ki m tra, giám sát theo quy nh c a pháp lu t ho c các cơ quan báo chí chuy n n v k t qu x lý ơn.
 11. 5. Trư ng h p ơn ư c g i n nhi u cơ quan (do bưu i n chuy n phát), trong ó ã có cơ quan có thN quy n gi i quy t, thì cơ quan nh n ơn nhưng không thu c thN quy n gi i quy t ư c lưu ơn. m m ơn do báo, ài chuy n n n u không thu c thN quy n gi i quy t c a mình thì cơ quan nh n ơn m thông báo g i tr l i ơn cho báo, ài. i u 21. Xác minh, xu t gi i quy t khi u n i 1. Trách nhi m c a cán b th lý: Cán b th lý có trách nhi m nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i, l p k ho ch xác minh, thu th p ch ng c . Th i h n xác minh, báo cáo xu t, kèm d th o quy t nh gi i quy t khi u n i không quá 20 ngày, k t ngày th lý. i v i v ph c t p th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. Trư ng h p ph i xác minh, thu th p ch ng c do ngư i khi u n i ho c do cơ quan h u quan cung c p không y thì th i gian ph i xác minh không tính vào th i h n gi i quy t khi u n i. Trong trư ng h p này, cán b th lý ph i báo cáo cho th trư ng tr c ti p và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t. H sơ trình Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c Th trư ng cơ quan thu c s , Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n ph i ư c s p x p theo i u 47, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005, bao g m: a) ơn khi u n i ho c b n ghi l i khi u n i; b) Văn b n tr l i c a ngư i b khi u n i (ph i tr l i y nh ng chi ti t ngư i khi u n i nêu trong ơn); c) Biên b n thN tra, xác minh, k t lu n, k t qu giám m nh, biên b n g p g , i tho i; d) Quy t nh gi i quy t khi u n i; ) Các tài li u khác có liên quan. i v i ngư i khi u n i có nghĩa v cung c p thông tin tài li u và nh ng b ng ch ng v n i dung khi u n i cho cơ quan gi i quy t khi u n i, cơ quan th lý gi i quy t khi u n i ã có văn b n ôn c b sung 02 l n mà ngư i khi u n i không th c hi n, sau 10 ngày k t ngày phát hành văn b n ôn c l n th hai, cơ quan th lý ơn s ngưng th lý; ng th i thông báo cho ngư i khi u n i bi t. i v i cơ quan h u quan có nghĩa v cung c p tài li u, h sơ cho cơ quan th lý gi i quy t khi u n i, cơ quan th lý gi i quy t khi u n i ã có văn b n ôn c b sung 02 l n mà cơ quan h u quan v n chưa cung c p tài li u h sơ theo yêu c u thì sau 10 ngày k t ngày nh n u c văn b n ôn c l n th hai, cơ quan này ph i ch u trách nhi m v h u qu x y ra do hành vi không th c hi n úng nghĩa v c a mình. 2. H sơ gi i quy t khi u n i ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i khi u n i ti p t c khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án thì h sơ ó ph i ư c chuy n cho cơ quan ho c Tòa án có thN quy n gi i quy t khi có yêu m c u; cơ quan th lý ph i lưu tr m t b h sơ theo dõi. 3. Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c Th trư ng cơ quan thu c s , Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n xem xét tình ti t nêu trong d th o quy t nh, vi c áp d ng úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành; ký duy t ban hành quy t nh. Vi c luân chuy n h sơ c a công o n này ư c th c hi n trong th i h n 06 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo xu t c a cán b th lý. 4. i v i nh ng v vi c ph c t p, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c Th trư ng cơ quan thu c s , Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n yêu c u t ch c cu c h p v i các thành ph n liên quan thì cơ quan th lý h sơ có trách nhi m m i h p trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ý ki n ch o. Cu c h p ph i l p biên b n. M C 2: KHI U N I THU C TH M QUY N GI I QUY T C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N, GIÁM C S VÀ C P TƯƠNG ƯƠNG i u 22. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu
 12. 1. Cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i c p qu n, huy n: a) T Ti p công dân c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n là u m i ti p nh n ơn khi u n i ư c g i n y ban nhân dân qu n, huy n; phân lo i, x lý, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n. b) i v i các khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình thì Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n giao cho Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n ho c Chánh thanh tra qu n, huy n xem xét k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. c) i v i khi u n i mà Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i thì giao cho Chánh thanh tra qu n, huy n ti n hành xác minh k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. 2. Tham mưu gi i quy t khi u n i t i các S và c p tương ương: a) Giám c S và c p tương ương (g i chung là Giám c S ) có trách nhi m b trí nơi ti p công dân, phân công cán b ti p nh n ơn khi u n i, phân lo i, x lý, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo Giám c S . b) i v i khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a Giám c S , c a cán b công ch c do mình qu n lý tr c ti p thì Giám c S giao cho Th trư ng cơ quan thu c S ho c Chánh Thanh tra S xem xét, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t; c) i v i khi u n i mà Th trư ng cơ quan thu c s ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i thì giao cho Chánh Thanh tra S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. i u 23. Trình t , th t c xác minh, l p báo cáo xu t gi i quy t khi u n i 1. Vi c th lý gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ho c c a Giám c S và khi u n i i v i hành vi hành chính c a ngư i có thN quy n thu c y ban nhân dân qu n, huy n ho c thu c S ư c ti n hành theo trình t sau: m a) Cán b th lý nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i và các ch ng c kèm theo, l p k ho ch ti n hành xác minh, báo cáo xu t (kèm d th o quy t nh gi i quy t khi u n i). H sơ khi u n i ph i ư c s p x p theo i u 47 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005; có óng d u bút l c h sơ, li t kê danh m c trư c khi trình lãnh o. b) Th i h n th lý, xem xét duy t ký báo cáo xu t và chuy n giao tr c ti p báo cáo (kèm toàn b h sơ) n Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n ho c Giám c s ư c th c hi n trong th i h n 25 ngày, k t ngày nh n th lý. i v i v ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. 2. Vi c th lý gi i quy t khi u n i i v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n ho c Th trư ng cơ quan thu c S ư c ti n hành theo trình t sau: Cán b th lý ti p t c c ng c h sơ do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân qu n, huy n ho c Th trư ng cơ quan thu c S cung c p, l p biên b n làm vi c v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i xác nh rõ yêu c u c a ngư i khi u n i; lý do quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i; t ch c xác minh nh ng tình ti t m i mà ngư i khi u n i cung c p; l p báo cáo xu t. Th i h n th lý, duy t ký báo cáo ư c th c hi n trong th i h n 25 ngày, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p có th kéo dài hơn nhưng không quá 35 ngày k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. 3. Trư ng h p cơ quan th lý ơn ã g i gi y m i n ngư i khi u n i nhưng ương s v ng m t thì x lý theo kho n 2 i u 18 chương IV B n Quy nh này. 4. Trư ng h p khi u n i liên quan n vi c th c hi n Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i v nhà- t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà- t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991, Ngh quy t 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 127/2005/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i và Ngh quy t s 755/2005/NQ-
 13. UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh vi c gi i quy t i v i m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì áp d ng i u 16 Ngh quy t này gi i quy t. i u 24. Trình t , th t c ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i i v i nh ng v vi c do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ho c Giám c S ký quy t nh gi i quy t khi u n i: 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ho c Giám c S ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo xu t kèm d th o quy t nh. 2. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ho c Giám c S ch o h p v i các ngành thì Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n ho c Chánh Văn phòng S t ch c cu c h p trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ý ki n ch o và có trách nhi m ghi biên b n cu c h p; ng th i thông báo k t lu n cu c h p. i v i nh ng v vi c c n chuy n giao cho cơ quan tham mưu xác minh, báo cáo b sung thì th i h n do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ho c Giám c S (ngư i ch trì cu c h p) quy t nh nhưng không quá 30 ngày, k t ngày t ch c cu c h p. M C 3: KHI U N I THU C TH M QUY N GI I QUY T C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 25. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu 1. Th trư ng S -ngành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph lĩnh v c nào thì có trách nhi m tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i thu c lĩnh v c ó. Chánh Thanh tra thành ph tham mưu cho y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i thu c các lĩnh v c khác. 2. Phân công trách nhi m c th : a) Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i i v i: - Quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n gi i quy t l n u. Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph là quy t nh gi i quy t l n hai (theo i m a kho n 2 i u 138 Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003); - Quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai thu c thN quy n qu n lý c a Ch m t ch y ban nhân dân thành ph ho c cơ quan hành chính nhà nư c ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n. Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph là quy t nh gi i quy t l n u theo i m b kho n 2 i u 8 Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003. b) Giám c S Xây d ng tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i: - Liên quan n lĩnh v c nhà thu c quy n s h u Nhà nư c thu c thN quy n qu n lý c a m y ban nhân dân thành ph ; - Hành vi hành chính c a y ban nhân dân thành ph trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . c) Giám c S N i v tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c. d) Th trư ng các S -ngành khác tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t khi u n i liên quan n lĩnh v c do S -ngành mình qu n lý. ) Chánh Thanh tra thành ph tham mưu gi i quy t khi u n i i v i các lĩnh v c khác thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph (không thu c ph m vi phân công t i các i m a, b, c, d kho n 2 i u này). 3. Trình t , th t c th lý: Cán b ư c phân công ti p nh n ơn khi u n i và c p biên nh n ti p nh n ơn cho ngư i khi u n i (tr trư ng h p ơn khi u n i do Bưu i n chuy n phát). N u ơn khi u n i i u ki n th lý thì
 14. trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn khi u n i, Th trư ng S -ngành tham mưu theo kho n 2 i u này, phân công cán b th lý và thông báo cho ngư i khi u n i bi t v vi c th lý. N u không th lý gi i quy t thì trong th i h n 10 ngày ph i có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i và nêu rõ lý do không th lý. 4. Xác minh, l p báo cáo xu t gi i quy t khi u n i: a) Cán b th lý nghiên c u n i dung ơn; quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh gi i quy t khi u n i b khi u n i; các ch ng c do ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và ngư i có liên quan cung c p, l p k ho ch ti n hành xác minh và l p báo cáo xu t. H sơ khi u n i g m nh ng tài li u sau: - ơn khi u n i ho c văn b n ghi l i khi u n i; - Quy t nh hành chính ho c b ng ch ng v hành vi hành chính b khi u n i, quy t nh gi i quy t khi u n i l n u (n u có); - Các tài li u do ngư i khi u n i cung c p có liên quan n n i dung khi u n i. N u ngư i khi u n i cung c p biên lai óng thu t thì ph i kèm theo xác nh n c a cơ quan thu v v trí và di n tích t; n u y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có xác nh n ngư i khi u n i có ăng ký t theo quy nh thì ph i kèm theo b n ch p tài li u ã ăng ký; - Biên b n làm vi c v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có liên quan (có xác nh n c a Th trư ng cơ quan và óng d u giáp lai); - Biên b n xác minh hi n tr ng có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi n xác minh; b n v hi n tr ng do cơ quan thi t k có tư cách pháp nhân th c hi n ( i v i h sơ khi u n i liên quan n nhà, t); - Các tài li u khác có giá tr ch ng minh; - Biên b n cu c h p gi i quy t khi u n i, khi c n thi t thì t ch c i tho i các bên có liên quan (có các thành viên tham d ký tên và óng d u c a cơ quan ngư i ch trì); - Báo cáo xu t g m các n i dung chính sau: chi ti t n i dung v vi c khi u n i trên cơ s h sơ tài li u ã xác minh thu th p ư c trong quá trình th lý gi i quy t h sơ (th hi n y các v n ngư i khi u n i ghi trong ơn, trình bày thêm trong quá trình ti p xúc v i cơ quan th lý h sơ và k t qu xác minh v vi c); cách gi i quy t c a các cơ quan h u quan; ý ki n xu t c a cơ quan tham mưu (có vi n d n các i u lu t áp d ng gi i quy t). b) Th trư ng S -ngành tham mưu theo kho n 2 i u này xem xét, ký văn b n, chuy n giao Văn phòng phát hành báo cáo. - Th i h n luân chuy n h sơ i v i vi c gi i quy t khi u n i l n u: không quá 25 ngày k t ngày th lý. i v i v ph c t p, th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn nhưng không quá 35 ngày, k t ngày th lý; - Th i h n luân chuy n h sơ i v i vi c gi i quy t khi u n i l n hai: không quá 35 ngày, k t ngày th lý. i v i v ph c t p, th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn nhưng không quá 50 ngày k t ngày th lý; - Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. c) H sơ khi u n i ư c óng d u bút l c, li t kê danh m c h sơ và l p biên b n chuy n giao tr c ti p n Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; ng th i có lưu tr m t b h sơ theo dõi. Báo cáo xu t và biên b n ti p công dân, i tho i công khai quá trình xác minh, thu th p ch ng c ph i g i cho Văn phòng Ti p công dân thành ph theo dõi, t ng h p báo cáo theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i báo tin cho ngư i khi u n i bi t ti n . d) Vi c ti p nh n, rà soát, trình ký ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 39 Chương IX Quy nh này. 5. Trư ng h p khi u n i liên quan n vi c th c hi n Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991, Ngh quy t 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 127/2005/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh
 15. quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i và Ngh quy t s 755/2005/NQ- UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh vi c gi i quy t i v i m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì áp d ng i u 16 Ngh quy t 755/2005/NQ-UBTVQH11. Chương VI: GI I QUY T KHI U N I LIÊN QUAN N CÔNG TÁC B I THƯ NG, H TR GI I PHÓNG M T B NG VÀ TÁI NNH CƯ i u 26. Cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i và th m quy n gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân các c p. 1. Chánh Thanh tra qu n, huy n có trách nhi m ch trì ph i h p v i Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n; y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác minh, k t lu n và ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n gi i quy t i v i quy t nh hành chính b khi u n i. ây là quy t nh gi i quy t khi u n i l n u. 2. Trư ng h p quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n b khi u n i, Chánh thanh tra thành ph ch trì, ph i h p, trao i v i H i ng thN nh b i thư ng gi i m phóng m t b ng thành ph và các ơn v liên quan xác minh, k t lu n, ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai. i u 27. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i trong lĩnh v c b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư 1. i v i ơn khi u n i thu c thN quy n gi i quy t c a c p mình và m i u ki n th lý (không thu c m t trong các trư ng h p qui nh t i i u 32 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 thì cơ quan nh n ư c ơn ph i th lý gi i quy t. Trư ng h p ơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì cơ quan ti p nh n ơn có trách nhi m hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành ơn riêng th c hi n vi c khi u n i. 2. i v i các khi u n i, t cáo ph c t p, vi c th lý, gi i quy t khi u n i ph i ư c thành l p T ki m tra liên ngành, thanh tra gi i quy t khi u n i (t 03 ngư i n 05 ngư i). Trình t , th t c thanh tra, gi i quy t khi u n i ph i l p k ho ch, ra quy t nh thanh tra, th i h n thanh tra căn c theo Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004. 3. Vi c ti p công dân i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n và l i ích liên quan và ghi biên b n n i dung khi u n i c a t ng cá nhân, cơ quan, t ch c có ơn khi u n i ư c th c hi n t i tr s y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có d án. 4. Trư ng h p nhi u ngư i khi u n i thì cán b ti p công dân hư ng d n ngư i khi u n i c i di n, t i a không quá 05 ngư i, cơ quan Nhà nư c có thN quy n t ch c ti p xúc. m 5. Ngư i có thN quy n gi i quy t khi u n i ph i ban hành t ng quy t m nh gi i quy t khi u n i riêng l . Chương VII: QUY TRÌNH T CH C G P G , I THO I TR C TI P i u 28. Các lo i vi c c n thi t ph i i tho i 1. Các lo i tranh ch p t ai gi a cá nhân v i cá nhân, cá nhân v i t ch c; gi a các t ch c v i nhau, thu c thN quy n gi i quy t l n u c a y ban nhân dân; m 2. Các lo i tranh ch p v quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c. 3. Các lo i vi c gi i quy t khi u n i l n u (ngo i tr các v vi c òi nhà có liên quan n ph m vi i u ch nh t i Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 và các văn b n hư ng d n thi hành Ngh quy t này). 4. Các lo i vi c gi i quy t khi u n i l n hai n u vi c khi u n i là v vi c ph c t p, ông ngư i, gay g t, kéo dài; các trư ng h p khác, n u xét th y c n thi t. i u 29. Trình t , th t c i tho i 1. ChuN b n i tho i: a) H sơ ph i ư c thN tra, xác minh xong, ch ng c m ã ư c thu th p y ;
 16. b) ChuN b d th o báo cáo n i dung s vi c, k t qu xác minh và phương hư ng gi i quy t; n c) ChuN b các câu h i: i v i ngư i tranh ch p, khi u n i; ngư i b tranh ch p, khi u n i; ngư i có n quy n và nghĩa v liên quan; y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tranh ch p; cơ quan ã gi i quy t tranh ch p, khi u n i l n u; d) Tùy theo tính ch t v vi c, ngư i ch trì i tho i có th h p trư c v i các cơ quan h u quan tham d i tho i th ng nh t các câu h i, d ki n hư ng gi i quy t. 2. Ngư i ch trì i tho i: a) i v i y ban nhân dân qu n, huy n: Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n y quy n cho Th trư ng cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i ch trì i tho i i v i các v vi c bình thư ng; b) i v i y ban nhân dân thành ph : Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ho c Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng ho c Th trư ng s -ngành khác, theo lĩnh v c ph trách, ch trì i tho i i v i các v vi c bình thư ng; c) i v i các v vi c c bi t ph c t p, kéo dài thì Ch t ch y ban nhân dân các c p tr c ti p ch trì i tho i ho c y quy n cho Phó Ch t ch y ban nhân dân tr c ti p ch trì i tho i; d) Vi c y quy n ph i th hi n b ng văn b n, do ngư i y quy n ký; ) i v i các v vi c thu c thN quy n gi i quy t c a Giám c S ho c c p tương ương: Giám m c S tr c ti p ch trì i tho i ho c y quy n cho c p phó ho c Chánh Thanh tra, Trư ng phòng tr c thu c. 3. Ngư i gi i quy t tranh ch p, khi u n i ho c ngư i ư c y quy n g p g i tho i có trách nhi m thông báo b ng văn b n v i ngư i tranh ch p, khi u n i, ngư i b tranh ch p, khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, i di n t ch c chính tr -xã h i (có liên quan trong quá trình gi i quy t tranh ch p, khi u n i) bi t th i gian, a i m, n i dung vi c g p g , i tho i; ngư i ư c thông báo có trách nhi m n úng th i gian, a i m và thành ph n như trong thông báo. 4. Thành ph n tham d i tho i: a) Ngư i gi i quy t tranh ch p, khi u n i ho c ngư i ư c y quy n ch trì i tho i; b) Cơ quan th lý gi i quy t ơn tranh ch p, khi u n i l n u có quy t nh b khi u n i, cơ quan th lý gi i quy t ơn khi u n i l n hai; các t ch c, cơ quan khác có liên quan; c) Ngư i tranh ch p, khi u n i; ngư i b tranh ch p, khi u n i; ngư i có quy n và nghĩa v liên quan; d) Ngư i i di n theo y quy n tranh ch p, khi u n i (n u có); ) Lu t sư (n u có); e) i di n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tranh ch p, khi u n i; 5. a i m t ch c i tho i: Vi c i tho i có th t ch c t i cơ quan c a ngư i ch trì i tho i ho c t i tr s Văn phòng c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tranh ch p, khi u n i (tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 27 Quy nh này). 6. Ti n hành i tho i: a) Ngư i ch trì i tho i ki m tra thành ph n tham d i tho i; tư cách tham d c a ngư i tranh ch p, khi u n i; ngư i b khi u n i, ngư i có quy n và nghĩa v liên quan; Lu t sư (n u có). Trong trư ng h p thành ph n i tho i không d theo thư m i thì vi c có ti n hành i tho i hay không do ngư i ch trì quy t nh; b) Ngư i ch trì i tho i nêu lý do i tho i, công b n i quy i tho i, hư ng d n các bên tham d i tho i cách th c i tho i m b o cu c i tho i có tr t t và hi u qu , công b d th o báo cáo v n i dung s vi c, k t qu xác minh cho nh ng ngư i tham d i tho i bi t; c) Ngư i tranh ch p, khi u n i; ngư i b tranh ch p, khi u n i; ngư i có quy n và nghĩa v liên quan, Lu t sư (n u có) l n lư t có ý ki n v n i dung s vi c, k t qu xác minh do ngư i ch trì i tho i công b ; trình bày tóm t t n i dung s vi c, nguy n v ng và cung c p các ch ng c pháp lý; tr l i các câu h i do ngư i ch trì i tho i, cán b th lý h sơ, các cơ quan Nhà nư c có liên quan t ra trong quá trình i tho i;
 17. d) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tranh ch p, khi u n i; cơ quan gi i quy t tranh ch p, khi u n i l n u có ý ki n v n i dung s vi c, k t qu xác minh. 7. ChuN b k t thúc n i tho i: Sau khi nghe nh ng ngư i tham d i tho i trình bày ý ki n, ngư i ch trì i tho i ánh giá các ch ng c do các bên cung c p; i chi u v i h sơ xác minh; phân tích úng, sai c a các bên tranh ch p, khi u n i; căn c các qui nh c a pháp lu t ra hư ng gi i quy t (n u ã có y cơ s pháp lý) ho c yêu c u ti p t c thN tra, xác minh b sung các n i dung, ch ng c chưa ư c xác minh; m th i h n xác minh, b sung là 20 ngày, i v i v vi c ph c t p là 30 ngày. Cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i ch u trách nhi m công b n i dung xác minh và ch ng c ã ư c thu th p; ngư i có thN quy n ký quy t nh gi i quy t khi u n i có trách nhi m công b quy t m nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i. 8. L p biên b n i tho i: Vi c i tho i ph i l p biên b n. Biên b n i tho i ph i th hi n y ý ki n c a các bên, Lu t sư (n u có) và i di n các cơ quan h u quan, ghi nh n các ch ng c do các bên cung c p, ý ki n k t lu n c a ngư i ch trì i tho i. Biên b n i tho i ph i có ch ký c a nh ng ngư i tham d i tho i, có óng d u xác nh n c a cơ quan ch trì i tho i (n u a i m t ch c i tho i t i cơ quan ó) ho c óng d u xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tranh ch p, khi u n i (n u a i m t ch c i tho i t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n). Biên b n i tho i là căn c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, ph i ư c ưa vào h sơ v vi c và ph i g i cho t ng thành viên tham gia i tho i. Chương VIII: QUY TRÌNH X LÝ, GI I QUY T ƠN T CÁO i u 30. Th m quy n gi i quy t t cáo c a các cơ quan hành chính Nhà nư c. ThN quy n gi i quy t t cáo c a cơ quan hành chính Nhà nư c tr c thu c thành ph th c hi n theo m quy nh t i các i u 59, 60, 61, 62 Lu t Khi u n i, t cáo. i u 31. X lý ơn t cáo 1. Phân lo i và x lý như sau: a) N u t cáo thu c thN quy n gi i quy t c a c p mình thì cán b ti p công dân ph i làm biên nh n m (n u ngư i t cáo có yêu c u) và vào s ti p nh n ơn, trình lãnh o phê duy t giao cho cán b th lý; ghi s theo dõi ti n trình th lý gi i quy t theo úng trình t , th t c quy nh; b) N u t cáo không thu c thN quy n gi i quy t c a c p mình thì ph i chuy n ơn t cáo ho c b n m ghi l i t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) cho ngư i có thN quy n gi i quy t; m c) Không xem xét gi i quy t i v i nh ng t cáo gi u tên, m o danh, không rõ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo ã ư c c p có thN quy n gi i quy t nay t cáo l i m nhưng không có b ng ch ng m i; d) N u t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra, Vi n ki m sát x lý theo quy nh t i i u 71 c a Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Trong trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì cơ quan nh n ư c ơn ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng có bi n pháp ngăn ch n. 3. Trong trư ng h p Th trư ng cơ quan Nhà nư c các c p, các ngành nh n ư c thông tin ngư i t cáo b e d a, trù d p, tr thù thì ph i có trách nhi m ch o ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan làm rõ, có bi n pháp b o v ngư i t cáo, ngăn ch n và ngh c p có thN quy n x lý theo m quy nh c a pháp lu t ngư i có hành vi e d a, trù d p, tr thù ngư i t cáo. 4. Trong trư ng h p ngư i t cáo trình bày tr c ti p thì ngư i ti p nh n ph i ghi rõ n i dung t cáo, h tên, a ch ngư i t cáo; khi c n thi t thì ghi âm l i t cáo. B n ghi n i dung t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i, nghe l i và ký xác nh n. Vi c x lý t cáo tr c ti p ư c th c hi n như x lý ơn t cáo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 32. H sơ gi i quy t t cáo 1. Vi c gi i quy t t cáo ph i ư c l p thành h sơ. H sơ gi i quy t t cáo bao g m: a) ơn t cáo ho c văn b n ghi l i t cáo;
 18. b) Biên b n xác minh, k t qu giám nh, tài li u, ch ng c thu th p ư c trong quá trình gi i quy t; c) Văn b n gi i trình c a ngư i b t cáo; d) K t lu n v n i dung t cáo; văn b n ki n ngh bi n pháp x lý; ) Quy t nh x lý; e) Các tài li u khác có liên quan. 2. H sơ gi i quy t t cáo ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi t i cơ quan gi i quy t t cáo. Trong trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân có thN quy n yêu c u thì h sơ ư c m chuy n cho cơ quan, t ch c, cá nhân ó; ng th i ph i lưu tr m t b h sơ theo dõi. i u 33. Quy trình gi i quy t t cáo 1. Ngư i có thN quy n gi i quy t t cáo ho c Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v xác minh ph i m ra quy t nh v vi c ti n hành xác minh n i dung t cáo; trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v xác minh, n i dung c n xác minh, th i gian ti n hành xác minh, quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c giao nhi m v xác minh. 2. Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng ch ng minh tính úng, sai c a n i dung t cáo. 3. Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i ư c ghi chép thành văn b n và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo. 4. Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có văn b n k t lu n v n i dung t cáo và ph i có nh ng ch ng c ch ng minh cho k t lu n c a mình. 5. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, ngư i gi i quy t t cáo ti n hành x lý như sau: a) Trong trư ng h p ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, không vi ph m các quy nh v nhi m v , công v thì ph i có k t lu n rõ và thông báo b ng văn b n cho ngư i b t cáo, cơ quan qu n lý ngư i b t cáo bi t, ng th i x lý ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thN quy n x lý ngư i c ý m t cáo sai s th t; b) Trong trư ng h p ngư i b t cáo có vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh v nhi m v , công v ph i x lý k lu t, x ph t hành chính thì x lý theo thN quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có m thN quy n x lý; m c) Ngư i gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t nh x lý t cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan Nhà nư c c p trên tr c ti p; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. i u 34. Th i h n gi i quy t t cáo 1. i v i các v vi c thu c thN quy n và trách nhi m c a các c p, các ngành trên m a bàn thành ph : a) Th i h n thông báo th lý ho c chuy n ơn n u không thu c thN quy n: 10 ngày k t ngày nh n m ư c ơn thu c thN quy n; m b) Th i h n gi i quy t: 60 ngày i v i v vi c ít ph c t p và 90 ngày i v i v vi c ph c t p, k t ngày th lý. 2. i v i các v vi c thu c thN quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph : m Th trư ng các cơ quan ch c năng ư c y ban nhân dân thành ph giao xác minh, k t lu n n i dung t cáo, làm báo cáo và d th o văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong th i h n 40 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân thành ph ; i v i các v vi c ph c t p thì th i h n có th kéo dài nhưng không quá 70 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. Chương IX: TRÁCH NHI M X LÝ ƠN, TI P CÔNG DÂN VÀ RÀ SOÁT H SƠ KHI U N I, T CÁO i u 35. Trách nhi m x lý ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo g i n y ban nhân dân thành ph
 19. 1. Văn phòng Ti p công dân thành ph : Văn phòng Ti p công dân thành ph là u m i ti p nh n ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo g i n y ban nhân dân thành ph phân lo i, x lý bư c u, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo theo trình t sau: a) Nghiên c u n i dung ơn, n u thu c thN quy n gi i quy t c a m Ch t ch y ban nhân dân thành ph nhưng không thu c các trư ng h p quy nh t i i u 32 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005, kho n 2 i u 136, i m a, b kho n 2 i u 138 Lu t t ai năm 2003 thì l p phi u chuy n ơn n cơ quan tham mưu quy nh t i i u 13 và i u 25 c a Quy nh này th lý, báo cáo xu t gi i quy t; b) i v i ơn khi u n i thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 32 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 thì Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph ký văn b n tr l i cho ngư i khi u n i; c) i v i ơn tranh ch p, khi u n i không thu c thN quy n gi i quy t c a y ban nhân dân thành m ph thì Văn phòng Ti p công dân thành ph có văn b n hư ng d n ngư i khi u n i g i ơn n úng cơ quan có thN quy n gi i quy t; m d) i v i ơn tranh ch p, khi u n i do cá nhân, t ch c có ch c năng ki m tra, giám sát ho c các cơ quan báo chí chuy n n thì ph i th c hi n ng th i 3 bư c: ti p nh n, phân lo i và x lý, hư ng d n cho ngư i tranh ch p, khi u n i b ng văn b n; ng th i tr l i cho các t ch c, cá nhân chuy n ơn theo quy nh c a pháp lu t; ) i v i ơn t cáo không thu c thN quy n gi i quy t c a y ban nhân dân thành ph thì Văn m phòng Ti p công dân thành ph chuy n ơn n cơ quan có thN quy n gi i quy t theo quy nh c a m pháp lu t; e) Th i h n x lý ơn là 10 ngày, k t ngày nh n ơn và có kèm theo y tài li u có giá tr ch ng minh. 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : a) Truy n t ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c giao cho các cơ quan h u quan gi i quy t ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo do các cơ quan Trung ương ho c các cơ quan giám sát a phương chuy n n Ch t ch y ban nhân dân thành ph yêu c u gi i quy t và thông báo k t qu gi i quy t; b) Ti p nh n, phân lo i và x lý các văn b n báo cáo, xu t c a các c p, các ngành thu c y ban nhân dân thành ph g i n y ban nhân dân thành ph có liên quan n vi c tranh ch p khi u n i, t cáo; c) Th i h n x lý ơn là 10 ngày k t ngày nh n ơn ho c các lo i văn b n nêu trên. i v i các trư ng h p khN c p thì ph i x lý ngay sau khi ti p nh n s vi c. n i u 36. Trách nhi m t ch c các cu c h p, ti p công dân gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo do y ban nhân dân thành ph ch trì 1. Văn phòng Ti p công dân thành ph : Văn phòng Ti p công dân thành ph ch u trách nhi m ăng ký và t ch c y ban nhân dân thành ph ch trì cu c h p ti p công dân gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trong th i h n 07 ngày, k t ngày có ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph . Trong th i h n 03 ngày k t ngày có cu c h p ti p công dân, Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph ch u trách nhi m g i thông báo n i dung k t lu n c a y ban nhân dân thành ph n các cơ quan h u quan và ương s bi t, th c hi n. Thông báo k t lu n v n i dung t cáo ph i ư c óng d uc p M t theo Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c. 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : i v i các v vi c tranh ch p, khi u n i, t cáo ph c t p, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m ăng ký và t ch c y ban nhân dân thành ph ch trì cu c h p các cơ quan, ơn v liên quan trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c xu t c a cơ quan tham mưu và t ch c h p trong th i h n 07 ngày, k t ngày có ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph .
 20. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ký văn b n ho c thông báo n i dung k t lu n cu c h p các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n trong th i h n 05 ngày, k t ngày y ban nhân dân thành ph ch trì h p. Thông báo k t lu n n i dung t cáo ph i óng d u c p M t theo Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c. i u 37. Trách nhi m rà soát h sơ trư c khi trình y ban nhân dân thành ph Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m rà soát h sơ tranh ch p, khi u n i, t cáo trư c khi trình y ban nhân dân thành ph : 1. i v i h sơ tranh ch p, khi u n i, t cáo do Th trư ng các s -ngành tham mưu xu t và d th o văn b n trình tr c ti p n y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m rà soát hình th c văn b n, thN quy n gi i quy t tranh ch p, khi u m n i, t cáo theo quy nh. 2. Trư ng h p thành ph n h sơ xu t c a cơ quan tham mưu không theo quy nh, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph yêu c u cơ quan tham mưu b sung trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . 3. Trư ng h p c n xác minh, b sung, làm rõ các tình ti t có liên quan ho c có ý ki n xu t khác cơ quan tham mưu, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. 4. Th i h n rà soát h sơ là 08 ngày, k t ngày nh n y h sơ và báo cáo xu t. 5. Hoàn t t khâu phát hành văn b n trong th i h n 02 ngày, k t ngày ti p nh n b n d th o ã ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 38. Trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét ký văn b n trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c phi u trình c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Chương X: QUY TRÌNH T CH C TH C HI N QUY T NNH GI I QUY T TRANH CH P, KHI U N I CÓ HI U L C PHÁP LU T i u 39. B o m hi u l c quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c pháp lu t. 1. Quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i c a cơ quan có thN quy n có hi u l c pháp lu t ph i m ư c t ch c, cá nhân có trách nhi m nghiêm ch nh ch p hành. Ngư i có trách nhi m thi hành quy t nh mà không thi hành b x lý nghiêm minh theo quy nh pháp lu t. 2. Vi c t m ình ch thi hành quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i ã có hi u l c pháp lu t ch ư c th c hi n khi có quy t nh t m ình ch c a Th trư ng cơ quan ã ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c thi hành ho c văn b n c a Th trư ng cơ quan c p trên c a ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i. 3. Biên nh n ti p nh n ơn ho c h sơ tranh ch p, khi u n i c a các cơ quan khác; bút phê tr c ti p trên ơn ho c nh ng tài li u khác c a ngư i tranh ch p, khi u n i không có hi u l c làm t m ình ch vi c thi hành quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c pháp lu t. i u 40. Trình t th t c t ch c thi hành quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c pháp lu t 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n nơi phát sinh v vi c tranh ch p, khi u n i ch u trách nhi m công b thi hành Quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph ho c B ngành Trung ương (theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ) và ch o t ch c th c hi n quy t nh. 2. T ch c thi hành quy t nh c a y ban nhân dân qu n, huy n ra thông báo b ng văn b n cho ngư i ph i thi hành quy t nh và nh ng ngư i có quy n, l i ích h p pháp liên quan v thi hành quy t nh trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh. Thông báo ph i kèm theo b n k ho ch chi ti t thi hành quy t nh, trong ó ph i nêu rõ các gi i pháp như: v n ng, thuy t ph c ngư i ph i thi hành quy t nh t nguy n th c hi n; n u ngư i ph i thi hành quy t nh không t nguy n thì s áp d ng bi n pháp cư ng ch .
Đồng bộ tài khoản