Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawttyt9

Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
BINH VÀ XÃ H I NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 1320/1999/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 1999
QUY T NNH

C A B TRƯ NG B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S
1320/1999/Q -BL TBXH NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C B SUNG,
S A I DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO
NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, C
H I

B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I

Căn c vào Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v ,
quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B .
Căn c vào Ngh nh s 96/CP ngày 07/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng,
nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i;
Căn c vào i u 6 c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph và Thông
tư s 10/1998/TT-BL TBXH ngày 28/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã
h i hư ng d n th c hi n ch trang b phương ti n b o v cá nhân;
Xét ngh c a Ông V trư ng V B o h lao ng.

QUY T NNH

i u 1. Ban hành b sung Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i
lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i (Ph l c s 1 kèm theo).

i u 2. S a i m t s m c trong Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho
ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i ã ban hành kèm
theo Quy t nh s 955/1998/Q -BL TBXH ngày 22/9/1998 (Ph l c s 2 kèm
theo).

i u 3. Trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i làm ngh , công vi c có y u t
nguy hi m, c h i chưa ư c quy nh trong các Danh m c kèm theo Quy t nh s
955/1998/Q -BL TBXH và Quy t nh này ho c c n b sung, s a i, các B ,
ngành, a phương c n soát xét và l p thành danh m c g i v B Lao ng - Thương
binh và Xã h i nghiêm c u ban hành.

i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2000.
Lê Duy ng

( ã ký)
PH L C S 1

DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO
NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, CH I
(Kèm theo Quy t nh s 1320/1999/Q -BL TBXH ngày 06/10/1999)
STT Tay ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú
I. CƠ KHÍ
1.1 - Gia công kim lo i:
(1)
1 - Ch b n ăn mòn kim - Qu n áo v i; Trang b chung
lo i d dùng khi c n thi t
- Mũ v i;

- Bán m t n phòng c
chuyên dùng;

- Y m ho c t p d cao su
ch ng Axít (1);

- Găng tay cao su ch ng
axit (1);

- ng cao su ch ng axit
(1)
;

- Xà phòng.
1.2 - L p ráp - S a ch a - B o dư ng máy, thi t b :
(1)
2 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i d y; Trang b chung
thi t b , máy phát ra dùng khi c n thi t
tia X quang. - Mũ v i;

- Kính ch ng tia phóng
x (1);

- B qu n áo ch ng tia
phóng x (1);

- Găng tay cao su ch ng
tia phóng x (1);

- Y m ch ng tia phóng
x (1);

- Gi y ho c ng ch ng
(1)
tia phóng x ;

- Xà phòng.
3 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i d y;
thi t b máy phát ra tia
c c tím - Mũ v i;

- Kính màu ch ng b c
x ;

- Găng tay v i b t ho c
v i s i;

- Gi y da cao c ;

- Xà phòng.
(1)
4 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i; Trang b chung
thi t b siêu cao t n dùng khi c n thi t
- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Qu n áo ch ng i n t
trư ng (1);

- Gi y ch ng tĩnh i n;

- Xà phòng.
II. CH BI N LƯƠNG TH C - TH C PH M
II.1 - S n xu t ư ng:
(1)
1 - Khuân vác mía vào - Qu n áo v i; Ch trang b cho
máy cán ép, phơi bã ngư i khuân vác mía
mía - Mũ ho c nón ch ng
mưa n ng;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- m vai v i b t (1);
- ng cao su;

- Xà phòng.
2 - V n hành ép mía th - Qu n áo v i;
công
- Mũ ho c nón ch ng
mưa n ng;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- m vai v i b t;

- Xà phòng.
3 - N u ư ng khuôn - Qu n áo v i;
th công
- Mũ v i;

- Găng tay v i b t;

- Y m ho c t p d ch ng
ư t, bNn;

- Gi y v i b t cao c ;

- m vai v i b t;

- Xà phòng
III. D T MAY
(1)
1 V n hành máy p, - Qu n áo v i; Trang b chung
tư c, c t v d a dùng khi c n thi t
- Mũ v i ho c mũ bao
tóc;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;
- B t tai ch ng ti ng n;

- ng cao su (1);

- Xà phòng
2 V n hành máy ép ki n - Qu n áo v i;
ch sơ d a
- Mũ v i ho c mũ bao
tóc;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- Xà phòng.
(1)
3 - Phơi ch sơ d a; - Qu n áo v i; Trang b chung
s d ng khi c n
- Sàng, xúc phơi m n - Mũ ho c nón ch ng thi t
d a mưa n ng;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- ng cao su (1);

- Xà phòng.
IV. S N XU T HOÁ CH T
IV.1 - Ch t d o - Cao su - Bao bì:
1 - Nghiên c u, s n xu t - Qu n áo v i tr ng;
các lo i màng, keo
c bi t - Mũ v i;
- Găng tay v i s i;

- KhNu trang;

- Bán m t n phòng c
chuyên dùng;

- Xà phòng.
IV.2- Sơn - M c in:
2 - Nghiên c u, ch t o - Qu n áo v i;
các lo i m c c bi t
- Mũ v i;

- KhNu trang;

- Bán m t n phòng c
chuyên dùng;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Gi y v i b t th p c ;

- Găng tay cao su;

- Xà phòng.
V. S N XU T THU TINH - G M S
1 - Phân lo i, óng gói - Qu n áo v i;
các s n phNm g m, s
(bao g m c s v - Mũ v i;
sinh)
- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t cao c
ch ng trơn trư t;

- Xà phòng.
VI. GIAO THÔNG - V N T I
VI.1 - B c x p:
(1)
1 - B c x p, giao nh n - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i
hàng lên xu ng các b c x p các lo i hàng
phương ti n thu có nhi u b i bNn
- Mũ c ng;
(2)
Trang b chung
- Kính tr ng ch ng b i dùng khi c n thi t
ho c ch ng ch n thương
cơ h c (1);

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- GiNy v i b t th p c ;

- m vai v i b t;

- Khăn choàng ch ng
b i, n ng, nóng;

- Phao c u sinh (2);

- Xà phòng.
VII. VĂN HOÁ - THÔNG TIN - LƯU TR
(1)
1 - Ki m tra tài li u - Qu n áo v i; Trang b chung
b ng máy X quang dùng khi c n thi t
- KhNu trang;

- Mũ v i;

- B qu n áo ch ng tia
phóng x (1);

- Kính ch ng tia phóng
x (1);

- Găng tay cao su ch ng
tia phóng x (1);

-Y m ho c t p dè ch ng
tia phóng x (1);

- Gi y ho c ng ch ng
tia phóng x (1);

- Xà phòng.
2 - Ki m tra tài li u - Áo choàng v i tr ng;
b ng phương pháp
hóa, lý - KhNu trang;
- Mũ v i;

- Găng tay cao su m ng;

- Xà phòng
3 - Dán ép plastic - Áo choàng v i;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Xà phòng.
4 - Ch b n phim, ch - Qu n áo v i;
b n tài li u.
- Mũ v i;

- Y m ho c t p d ch ng
ư t bNn;

- Găng tay cao su;

- ng cao su;

- Xà phòng.
VIII. Y T
1. - Giám nh hoá lý, - Qu n áo v i tr ng;
giám nh vi sinh v t;
- Mũ v i tr ng ho c mũ
- Gi i ph u vi th , bao tóc;
ki m nghi m ch t c
- KhNu trang;

- Găng tay cao su m ng;

- Xà phòng.
IX. V SINH MÔI TRƯ NG Ô THN - LAO CÔNG
(1)
1 - V n hành máy bơm, - Qu n áo v i; Trang b chung
tàu cu c, máy hút bùn. dùng khi c n thi t
- Mũ ho c nón ch ng
mưa n ng;

- Qu n áo i mưa;

- KhNu trang;
- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- ng cao su (1);

- Xà phòng;
(1)
2 - Duy tu mương, sông - Qu n áo v i; Trang b chung
nư c th i trong thành dùng khi c n thi t
ph - Mũ ho c nón ch ng
mưa, n ng;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo i mưa;

- Phao c u sinh (1);

- ng cao su (1);

- Xà phòng;
PH L C S 2

S A I M T S M C TRONG DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O
V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T
NGUY HI M, C H I Ã BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S
955/1998/Q -BL TBXH NGÀY 22/9/1998
(Kèm theo Quy t nh s 1320/1999/Q -BL TBXH ngày 06/10/1999)
STT Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú
X. CƠ KHÍ
X.1 - Gia công kim lo i:
2 Gia công kim lo i (có - Qu n áo v i b t;
nung nóng): C t, t,
d p, kéo, cán, cu n, rèn, - Mũ v i b t trùm vai;
nhi t, luy n,.... (k c
làm b ng máy và th - Găng tay v i b t;
công)
- Gi y da cao c ;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Gh t v i b t;

- Xà phòng
X.2 - Ch ng ăn mòn kim lo i:
(2)
11 - Làm s ch phôi b ng cơ - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i
h c (c máy và tay); làm ngh , công vi c (1).
- Mũ v i;
- ánh bóng s n phNm
sau khi m ; - KhNu trang;

- M crôm, ng, k m (1) - Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- ng cao su ch ng axit
(2)
;

- Y m ho c t p d cao su
ch ng axít (2);

- Xà phòng.
X.3 - L p ráp - S a ch a - B o dư ng máy, thi t b :
(1)
13 - Ngu i, l p ráp, s a - Qu n áo v i; Trang b chung
ch a, b o dư ng các s d ng khi c n thi t.
máy, thi t b : - Mũ v i;
(2)
Trang b cho ngư i
+ Máy cái; - KhNu trang; làm vi c trên các công
trư ng ho c s a ch a
+ Máy, thi t b trong dây - Găng tay v i b t; l n.
chuy n s n xu t;
- Gi y v i b t th p c ;
+ Các máy ph tr cho
s n xu t - Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;
- M t n phòng c
chuyên dùng (1);

- Dây an toàn (1);

- Mũ ch ng ch n thương
s não (2);

- Xà phòng.
14 - Ngu i, l p ráp, s a - Qu n áo v i tr ng ho c
ch a, b o dư ng các lo i áo choàng tr ng;
máy, thi t b tinh vi:
- Mũ v i;
+ Máy tính, máy ch ;
- Găng tay v i s i;
+ Máy quang h c;
- Xà phòng.
+ Máy quay phim, chi u
phim;

+ Máy, thi t b o lư ng,
ki m tra;

+ Máy tr c c;

+ Máy thông tin, tín
hi u...
XIII. CH BI N LƯƠNG TH C - TH C PH M
XIII.4 - S n xu t bánh mỳ, mỳ, mi n, u ph :
(1)
41 - S n xu t các lo i b t - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i
s n, dong ri ng, khoai làm vi c ti p xúc tr c
lang... - Mũ v i ho c mũ bao ti p v i nư c.
tóc;

- Găng tay v i b t;

- ng cao su;

- T p d ho c y m ch ng
ư t bNn;

- Xà phòng.
XXII. XÂY D NG
XXII.4 - Xây l p, s a ch a và ph c v thi công:
(1)
33 - Xây, t ư ng c ng - Qu n áo v i; Trang b chung
ng m ( ào t, t ng...) dùng khi c n thi t
- Mũ c ng;

- KhNu trang;

- m vai v i b t;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo i mưa;

- ng sao su (1);

- Xà phòng
(1)
34 - Xây, b o qu n, s a - Qu n áo v i; Trang b chung
ch a: c ng nh , ngõ, dùng khi c n thi t
ngh n, hàm ch... - Mũ c ng;

- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo i mưa;

- ng sao su (1);

- Xà phòng
(1)
37 - ào, l p t, s a ch a - Qu n áo v i; Trang b chung
ư ng ng (d n d u, d n dùng khi c n thi t
khí, d n nư c, d n - Mũ ch ng ch n thương
hơi,...) s não;

- m vai v i b t;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo i mưa;

- day an toàn (1);

- Phao c u sinh (1)
- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Xà phòng
(1)
38 - Chuyên làm vi c b o - Qu n áo v i; Trang b chung
ôn, ch ng th m; s d ng khi c n
- Mũ ch ng ch n thương thi t
- ào, l p t, s a ch a s não;
ư ng ng hơi, ng
nư c; - m vai v i b t;

- ào, l p t, s a ch a - Găng tay v i b t;
ư ng ng sành, s
- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo i mưa;

- Kính tr ng ch ng b i
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Dây an toàn (1);

- Xà phòng
XXV. VĂN HÓA - THÔNG TIN - LƯU TR
(1)
13 - Làm các vi c b o qu n, - Áo choàng v i; Trang b chung
khai thác tài li u lưu tr ; dùng khi c n thi t
- Mũ v i;
+ Bơm r c thu c tr m i
m t - KhNu trang;

+ Chuy n o các gói - Găng tay v i b t;
ki n, hòm tài li u;
- Kính tr ng ch ng b i
+ Ph c ch tài li u... ho c ch ng ch n thương
cơ h c (1);

- m vai v i b t (1);

- Gi y v i b t th p c ;

- Xà phòng.
XXVI. BƯU CHÍNH VI N THÔNG VÀ
PHÁT THANH - TRUY N HÌNH
(1)
14 - Khai thác bưu chính, - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i
phát hành báo chí làm vi c nơi có ti ng
- Mũ v i; n vư t tiêu chuNn cho
phép
- KhNu trang

- Gi y v i b t th p c
ho c dép quai h u;

- B t tai ho c nút tai
ch ng ti ng n (1);

- Xà phòng
(1)
15 - Giao thông viên, bưu tá - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i
i n tá làm vi c trên sông
- Mũ c ng ho c mũ b o nư c.
hi m i môtô;
(2)
Trang b cho ngư i
- Kính tr ng ch ng b i làm vi c vùng rét.
ho c ch ng ch n thương
cơ h c;

- Gi y v i b t th p c
ho c dép quai h u;

- B qu n áo i mưa;

- Phao c u sinh (1);

- Qu n áo và mũ ch ng
rét (2);

- Xà phòng.
XXVIII. Y T
1 - Bác sĩ, y sĩ khám ch a - Qu n áo v i tr ng;
b nh và i u tr ;
- Mũ v i tr ng ho c mũ
- Khám, m t thi (k c bao tóc;
khai qu t t thi);
- KhNu trang;
- Dư c sĩ t i các b nh
vi n tr m xá... - Găng tay cao su m ng;

- Y m ho c t p d ch ng
ư t, bNn

- Xà phòng
XXIX. NGH VÀ CÁC CÔNG VI C KHÁC
XXIX.3 - V sinh môi trư ng ô th - Lao công
4a - Quét, xúc chuy n rác, - Qu n áo v i; - Thay th cho m c
san bãi rác XXIX.3.4;
- Mũ ho c nón ch ng
(1)
mưa n ng; Trang b cho ngư i
làm vi c khi tr i t i.
- KhNu trang;

- Găng tay v i b t;

- Gi y v i b t th p c ;

- ng cao su;

- Qu n áo i mưa;

- Áo ph n quang (1);

- Xà phòng.
4b - N o vét bùn c ng - Qu n áo v i; - Thay th cho m c
ng m, c ng ngang, XXIX.3.4;
mương, sông, h ,... - Qu n áo i mưa;
(1)
Trang b chung
- Mũ ho c nón ch ng dùng khi c n thi t
mưa n ng ho c mũ v i;

- KhNu trang;

- Gang tay v i b t ho c
cao su;

- ng cao su;

- Gi y v i b t th p c ;

- Qu n áo l i nư c (1);

- Xà phòng.
(1)
6 - Lái xe ch phân, rác, - Qu n áo v i; Trang b cho lái xe
bùn c ng kiêm s a ch a
- Qu n áo i mưa;

- Mũ v i;

- KhNu trang;
- Gi y v i b t cao c ;

- Chi u cá nhân (1);

- Xà phòng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản