Quyết định số 1325/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1325/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1325/2002/QĐ-NHNN về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1325/2002/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1325/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1325/Q -NHNN NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C CHU N Y I U L V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Thương m i; Theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương Vi t Nam và V trư ng V Các ngân hàng và T ch c tín d ng phi Ngân hàng, QUY T NNH i u 1. ChuNn y i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s 135/Q -H QT-NHCT1 ngày 18/11/2002 c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương Vi t Nam, ính kèm Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 327/Q -NH5 ngày 04/10/1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Các ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, các Th trư ng ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng Công thương Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
 2. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S 135/Q -H QT-NHCT1 Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C AH I NG QU N TRN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM "Ban hành i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam" H I NG QU N TRN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12 tháng 09 năm 2000 c a Chính Ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i; Căn c i u l m u v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2001/Q -NHNN ngày 20 tháng 02 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh quy t ngày15/8/2002 c a H i ng Qu n tr Ngân hàng Công thương Vi t Nam; Theo ngh c a T ng giám c Ngân hàng Công thương Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam ư c th c hi n sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 3. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng, Trư ng phòng, ban t i Tr s chính, Giám c s giao d ch, chi nhánh, Công ty tr c thu c, ơn v s nghi p và Trư ng văn phòng i di n c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ H I NG QU N TRN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN CH TNCH Nguy n Văn Bính
 3. I UL V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 135 /Q -H QT-NHCT1 ngày 18/11/2002 c a H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương Vi t Nam ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngân hàng Công thương Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Công thương) là Ngân hàng thương m i nhà nư c, ư c thành l p theo Quy t nh s 402/CT ngày 14/11/1990 c a Ch t ch H i ng B Trư ng và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký Quy t nh s 285/Q -NH5 ngày 21/09/1996 thành l p l i theo mô hình T ng công ty nhà nư c qui nh t i Quy t nh s 90/TTg ngày 07/03/1994 theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . Ngân hàng Công thương ư c th c hi n ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. i u 2. Ngân hàng Công thương có: 1-Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2-Tên g i: Ngân hàng Công thương Vi t Nam. - Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF VIETNAM g i t t là INCOMBANK VIETNAM; vi t t t là ICB. - Tr s chính: t i 108 ph Tr n Hưng o-Qu n Hoàn Ki m-Thành ph Hà N i. Tel: (04).9421030- 9421158 - fax: 04- 9421032 - Telex : 412259 ICBV-VT. 3- i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 4- V n i u l : 2.100.000.000.000 (Hai ngàn m t trăm t ng) và ư c b sung theo t ng th i kỳ. 5- Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 6- B ng t ng k t tài s n, các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngân hàng Công thương có th i h n ho t ng là 99 năm k t ngày Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký quy t nh thành l p l i theo Quy t nh s 285/Q - NH5 ngày 21/09/1996.
 4. i u 4. Ngân hàng Công thương ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p theo ch c năng và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: N I DUNG VÀ PH M VI HO T NG C A NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG M c I: HUY NG V N i u 5. Ngân hàng Công thương huy ng v n dư i các hình th c sau: 1- Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác b ng ng Vi t Nam, ngo i t và b ng vàng. 2- Phát hành ch ng ch ti n g i, kỳ phi u, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài. 4- Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. 5- Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M c II: HO T NG TÍN D NG i u 6. Ngân hàng Công thương c p tín d ng b ng ng Vi t Nam, ngo i t và b ng vàng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c: cho vay; chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác; b o lãnh; cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. Ngân hàng Công thương cho các t ch c, cá nhân, h gia ình vay v n dư i các hình th c sau ây: 1-Cho vay ng n h n. 2- Cho vay trung h n. 3- Cho vay dài h n. 4-Cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. i u 8. 1- Ngân hàng Công thương có quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh d án u tư; phương án s n xu t kinh doanh, d ch v , phương án ph c v i
 5. s ng kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay. Ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. ư c quy n t ch i cho vay i v i khách hàng không i u ki n vay v n, các d án, kho n vay không em l i hi u qu kinh t , không có kh năng thu h i v n, không phù h p v i qui nh c a pháp lu t. 2- Ngân hàng Công thương có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngân hàng Công thương mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng, gia h n n , i u ch nh kỳ h n n , mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 9. 1- Ngân hàng Công thương th c hi n nghi p v b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngân hàng Công thương th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. 3- Ngân hàng Công thương có quy n yêu c u ngư i ư c b o lãnh th c hi n úng cam k t c a mình v i Ngân hàng Công thương; có b o m cho vi c b o lãnh c a Ngân hàng Công thương; cung c p y chính xác các thông tin và tài li u liên quan n vi c b o lãnh; ki m soát m i ho t ng liên quan n nghĩa v b o lãnh; t ch i b o lãnh i v i các khách hàng không uy tín. i u 10. 1- Ngân hàng Công thương th c hi n nghi p v chi t kh u thương phi u, kỳ phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân. 2- Ngân hàng Công thương th c hi n nghi p v tái chi t kh u thương phi u; kỳ phi u; tín phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác. i u 11. Ngân hàng Công thương th c hi n nghi p v cho thuê tài chính qua Công ty cho thuê tài chính tr c thu c Ngân hàng Công thương. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương t ch c và ho t ng theo qui nh c a pháp lu t và i u l Công ty. M c III: DNCH V THANH TOÁN VÀ NGÂN QU i u 12.
 6. 1- Ngân hàng Công thương m tài kho n ti n g i, tài kho n khác t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph Hà N i th c hi n giao d ch thanh toán và duy trì trên tài kho n ti n g i t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng khác trong nư c theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- S giao d ch, chi nhánh c a Ngân hàng Công thương m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng Công thương t s giao d ch, chi nhánh. 3- Ngân hàng Công thương m tài kho n cho khách hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. 1- Ngân hàng Công thương th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán. b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng. c) Th c hi n các d ch v thu h , chi h . d) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. ) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. e) Th c hi n các d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 2- Ngân hàng Công thương t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M c IV: CÁC HO T NG KHÁC i u 14. Ngân hàng Công thương th c hi n các ho t ng khác sau ây: 1- Dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2- Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam. 3- Tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4- Kinh doanh ngo i h i, vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 7. 5- U thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng Ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. 6- Cung ng d ch v b o hi m; Thành l p công ty tr c thu c; Công ty liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 7- Cung ng các d ch v : - Tư v n tài chính, ti n t cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng; thành l p công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. - B o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. 8- Th c hi n nghi p v khai thác tài s n qua Công ty qu n lý n và khai thác tài s n Ngân hàng Công thương. 9- Th c hi n nghi p v kinh doanh ch ng khoán qua Công ty Trách nhi m h u h n ch ng khoán Ngân hàng Công thương. 10- Th c hi n kinh doanh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngân hàng Công thương không tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 16. Trong quá trình ho t ng, Ngân hàng Công thương tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5 Chương III Lu t các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, d phòng gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH, KI M SOÁT C A NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG M c I: CƠ C U T CH C i u 17. H th ng t ch c c a Ngân hàng Công thương (Sơ 1 ính kèm) 1- Tr s chính. 2- Các s giao d ch, chi nhánh (g i là chi nhánh c p 1), văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c Ngân hàng Công thương. 3- Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 1 (g i là chi nhánh c p 2). 4- Các phòng giao d ch, qu ti t ki m ph thu c s giao d ch, chi nhánh c p1, chi nhánh c p 2.
 8. Danh sách các s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p ư c ghi trong ph l c ính kèm i u l c a Ngân hàng Công thương. i u 18. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a Tr s chính (sơ 2 ính kèm): 1- H i ng qu n tr và b máy giúp vi c. 2- Ban ki m soát. 3- T ng giám c và b máy giúp vi c. 4- H th ng ki m tra và ki m toán n i b . i u 19. B máy giúp vi c T ng giám c: 1- Các Phó t ng giám c. 2- K toán trư ng. 3- Các phòng, ban chuyên môn nghi p v . 4- Phòng ki m tra, ki m toán n i b ( g i t t là Phòng ki m tra n i b ). i u 20. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a s giao d ch, chi nhánh c p1, chi nhánh c p 2 (sơ 3 ính kèm): 1- Giám c. 2- Các Phó giám c. 3- Trư ng phòng k toán. 4- Các phòng ( t ) chuyên môn nghi p v . 5- Phòng giao d ch, qu ti t ki m. 6- T ki m tra, ki m toán n i b . i u 21. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a văn phòng i di n, ơn v s nghi p do H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương qui nh phù h p v i qui nh c a pháp lu t. i u 22. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a công ty tr c thu c th c hi n theo qui nh c a Chính ph i v i t ng lo i hình công ty tr c thu c ư c phép thành l p. M c II: H I NG QU N TRN VÀ BAN KI M SOÁT
 9. i u 23. Qu n tr Ngân hàng Công thương là H i ng qu n tr . Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh H i ng qu n tr , khen thư ng, k lu t thành viên H i ng qu n tr . i u 24. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương: 1- H i ng qu n tr có 5 thành viên, u là thành viên chuyên trách trong ó: 01 thành viên là Ch t ch H i ng qu n tr , 01 thành viên H i ng qu n tr kiêm T ng giám c, 01 thành viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát. Tuỳ theo qui mô ho t ng c a Ngân hàng Công thương s lư ng thành viên H i ng qu n tr có th tăng lên là 07 thành viên. Vi c tăng thêm s lư ng thành viên H i ng qu n tr do H i ng qu n tr Ngân hàng Công thương quy t nh. 2- Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng. 3- Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 4- Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c Ngân hàng Công thương. 5- Ch t ch H i ng qu n tr không ng th i là T ng giám c ho c Phó t ng giám c Ngân hàng Công thương. 6- Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. i u 25: Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr : 1- Qu n tr Ngân hàng Công thương theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2- Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 3- Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuN n y s a i, b sung i u l Ngân hàng Công thương; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n t i a bàn trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a Ngân hàng Công thương; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài;
 10. ) Ch p thu n vi c chia tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Ngân hàng Công thương và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng Công thương; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c qui nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng. g) B nhi m, mi n nhi m Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng Công thương. h) ChuN n y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát chuyên trách và kiêm nhi m; i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Công thương. 4- Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c giao v n, và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 5- Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và các t ch c tín d ng khác, tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài. 6- Phê chuN n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu c a Ngân hàng Công thương do T ng giám c ngh . 7- Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Trư ng văn phòng i di n, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có qui nh khác i v i công ty tr c thu c và các ch c danh khác theo qui nh c a Pháp lu t. 8- Quy t nh v cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. Quy t nh t ng biên ch c a Ngân hàng Công thương theo ngh c a T ng giám c. Ban hành quy ch viên ch c; Qui ch tr lương; Qui ch tài chính; Qui ch khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Công thương. 9- Qui nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t T ng giám c t ch c th c hi n. 10- Ban hành quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. Ban hành i u l và nh ng n i dung s a i, b sung i u l c a các công ty tr c thu c Ngân hàng Công thương. 11- Ban hành quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 12- Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a b máy ki m tra, ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. Quy t nh cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v quy n h n c a các phòng ho c ban t i Tr s chính do T ng giám c trình.
 11. 13- Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Công thương. 14- Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , quy ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 15- Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr 1- Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v : a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr ; b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng Công thương; c) Ký văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng nhà nư c, các cơ quan có liên quan; d) Ký các ngh quy t, quy t nh và các văn b n ho c thông qua các văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr th c hi n trong Ngân hàng Công thương; ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuN n b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr ; e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a hai kỳ h p H i ng qu n tr . 2- Nhi m v c a các thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a Ngân hàng Công thương và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 27. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng Công thương th c hi n nhi m v c a mình. 2- H i ng qu n tr có b ph n giúp vi c g m 5 cán b , ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n, thay th cán b giúp vi c c a H i ng qu n tr . 3- H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát ki m tra, giám sát các ho t ng c a Ngân hàng Công thương. i u 28. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thN m quy n và trách nhi m c a H i
 12. ng qu n tr . Khi c n thi t, H i ng có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a ngân hàng Công thương trên cơ s ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr . 2- Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p. 3- Cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày làm vi c. Cu c h p H i ng qu n tr ư c ghi thành biên b n và ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên vào biên b n. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i các cơ quan Nhà nư c có thN m quy n; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan có thN m quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4- H i ng qu n tr h p th o lu n n i dung công vi c mà công vi c ó có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các b , ngành và các t nh, thành ph thì ph i m i i di n có thN m quy n c a các b , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p; n i dung công vi c liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng Công thương, thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5- Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành iv i toàn h th ng Ngân hàng Công thương. 6- T ng giám c ngân hàng Công thương, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n ho t ng c a Ngân hàng Công thương theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 7- Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin ư c cung c p. 8- Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và b ph n giúp vi c H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a Ngân hàng Công thương.
 13. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát H i ng qu n tr . i u 29. Thành viên Ban ki m soát 1- Ban ki m soát có 05 ngư i trong ó 03 ngư i là thành viên chuyên trách; 02 thành viên kiêm nhi m (01 thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, 01 thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u). Tuỳ theo qui mô ho t ng c a Ngân hàng Công thương, s lư ng thành viên Ban ki m soát có th tăng thêm, vi c tăng thêm s lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. 2- Trư ng ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, i u ng. Trư ng Ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng nhà nư c chuN n y. 3- Thành viên Ban ki m soát là nh ng ngư i áp ng ư c các yêu c u v trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng. i u 30. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1- Ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng Công thương; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng Công thương. 2- ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a Ngân hàng Công thương; ki m tra t ng v n c th liên quan t i ho t ng tài chính c a Ngân hàng Công thương khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3- Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính c a Ngân hàng Công thương. 4- Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính c a Ngân hàng Công thương; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b Ngân hàng Công thương. 5- Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a Ngân hàng Công thương theo quy nh c a pháp lu t. 6- ư c s d ng h th ng ki m tra ki m toán n i b c a Ngân hàng Công thương th c hi n các nhi m v c a mình. 7- Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c III: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C
 14. i u 31. i u hành ho t ng c a Ngân hàng Công thương là T ng giám c. Giúp vi c T ng giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và các phòng, ban chuyên môn nghi p v . i u 32. T ng giám c là i di n pháp nhân c a Ngân hàng Công thương, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 36 i u l này. i u 33. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng Công thương theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c phân công. i u 34. T ng giám c, Phó T ng giám c là nh ng ngư i không thu c i tư ng qui nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng, cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m, có trình chuyên môn, năng l c i u hành Ngân hàng Công thương theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 35. T ng giám c, Phó T ng giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . i u 36. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c 1- Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. 2- Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l Ngân hàng Công thương; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p; d) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; Quy t nh t ng biên ch c a Ngân hàng Công thương; ) Vi c B nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, K toán trư ng; Giám c: s giao d ch, chi nhánh Ngân hàng Công thương, Trư ng văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có qui nh khác i v i công ty tr c thu c và các ch c danh khác theo qui nh c a pháp lu t; e) Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a b máy ki m tra, ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t; Qui ch t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; f) Ban hành các quy ch : Viên ch c; Khen thư ng k lu t; Tài chính, Tr lương;
 15. g) Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Qui nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t vi ph m trong ho t kinh doanh và d ch v Ngân hàng áp d ng i v i khách hàng t ng th i kỳ theo quy nh c a pháp lu t; i) Quy t nh góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác; k) Phương án chia tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i gi i th Ngân hàng Công thương và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng Công thương; l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1, i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; m) L a ch n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Công thương; n) Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Công thương; o) Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , qui ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 3- B nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Trư ng và Phó các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v t i Tr s chính, Phó Giám c, Trư ng phòng k toán, Trư ng phòng kinh doanh, T trư ng t ki m tra ki m toán n i b c a s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c và các ch c danh khác theo qui nh c a pháp lu t ho c quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr quy nh thu c thN m quy n c a T ng giám c. 4- T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5- i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương theo úng pháp lu t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng Công thương. 6- i di n cho Ngân hàng Công thương trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n theo qui nh c a pháp lu t. 7- ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thN m quy n c a mình trong trư ng h p khN n c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n gi i quy t ti p. 8- Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình.
 16. 9- Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương. 10- Tuy n d ng, ký h p ng lao ng, quy t nh vi c ch m d t h p ng lao ng, khen thư ng, k lu t, lương và ph c p i v i ngư i lao ng Ngân hàng Công thương theo thN m quy n và phù h p v i pháp lu t. 11- Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 37. K toán trư ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 38. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v tr s chính có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành, t ch c kinh doanh c a Ngân hàng Công thương. Cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a các phòng ho c ban chuyên môn nghi p v do H i ng qu n tr quy t nh theo ngh c a T ng giám c. M c IV: H TH NG KI M TRA, KI M TOÁN N I B i u 39. H th ng ki m tra, ki m toán n i b 1- H th ng ki m tra, ki m toán n i b chuyên trách (g i chung là h th ng ki m tra n i b ) thu c b máy i u hành c a T ng giám c t tr s chính n các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c giúp T ng giám c i u hành thông su t, an toàn và úng pháp lu t m i ho t ng nghi p v c a Ngân hàng. 2- H th ng ki m tra n i b và các nhân viên làm nghi p v này (nhân viên ki m tra n i b ) ư c t ch c ch o th ng nh t v m t nghi p v trong toàn h th ng Ngân hàng Công thương; c l p trong ho t ng i v i các b ph n nghi p v c a tr s chính, các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, các công ty tr c thu c và ư c c l p ánh giá, k t lu n, ki n ngh trong ho t ng ki m tra, ki m toán. 3- Nh ng ngư i trong h th ng ki m tra n i b không kiêm nhi m các công vi c khác c a Ngân hàng Công thương. i u 40. Nhân viên ki m tra n i b Nhân viên ki m tra n i b c a Ngân hàng Công thương có các tiêu chuN n chung c a nhân viên ngân hàng, và có các tiêu chuN n sau ây: 1- Hi u bi t pháp lu t, thông th o nghi p v mà mình m nh n. 2- Có b ng i h c (ho c b ng c p tương ương) v ngân hàng ho c kinh t , k toán tài chính.
 17. 3- Có th i gian công tác ngân hàng ít nh t là 03 năm 4- V , ch ng, b m , con, anh ch em ru t c a T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng Công thương không ư c là Trư ng phòng, phó phòng, Ki m tra viên, nhân viên phòng Ki m tra ki m toán n i b t i tr s chính. V , ch ng, b , m , con, anh ch em ru t c a Giám c, Phó giám c, Trư ng phòng K toán t i S giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, văn phòng i di n không ư c là T trư ng, T phó t Ki m tra ki m toán n i b , Ki m tra viên t i các ơn v ó. i u 41. Nhi m v c a t ch c ki m tra n i b 1- Thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh n i b c a Ngân hàng Công thương; tr c ti p ki m tra các ho t ng nghi p v trên t t c các lĩnh v c t i tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p. 2- Ki m toán ho t ng nghi p v t ng th i kỳ, t ng lĩnh v c nh m ánh giá chính xác k t qu ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a Ngân hàng Công thương. 3- Báo cáo k p th i v i T ng giám c, H i ng qu n tr và Ban ki m soát k t qu ki m tra, ki m toán n i b và nêu nh ng ki n ngh kh c ph c khuy t i m, t n t i. 4- Các nhi m v khác theo quy nh c a T ng giám c. i u 42. Quy n h n c a t ch c ki m tra n i b : 1- Yêu c u các b ph n nghi p v và nhân viên tr c ti p làm nghi p v gi i trình các công vi c ã làm, ang làm, xu t trình văn b n ch o, ch ng t s sách ghi chép và các tài li u có liên quan khác (khi c n thi t) trong ho t ng ph c v vi c ki m tra ho c ki m toán. 2- ngh T ng giám c (Giám c) thành l p oàn ki m tra, phúc tra th c hi n các nhi m v ki m tra, ki m toán nh kỳ ho c t xu t. 3- Trư ng phòng ki m tra ki m toán n i b t i tr s chính ho c T trư ng t ki m tra n i b t i các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c ư c tham d các cu c h p do T ng giám c ho c Giám c tri u t p. 4- Ki n ngh T ng giám c ho c Giám c x lý theo thN m quy n i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, c a Ngân hàng Công thương. 5- Các quy n khác theo quy nh c a T ng giám c. Chương 4:
 18. TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO, KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG M c I: TÀI CHÍNH i u 43. Ngân hàng Công thương th c hi n ch tài chính theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Công thương ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính c a Ngân hàng mình. i u 44. V n ho t ng c a Ngân hàng Công thương g m các ngu n sau: 1- V n i u l ; 2- V n u tư xây d ng và mua s m tài s n do nhà nư c c p (n u có); 3- Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá; 4- Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i; 5- L i nhu n ư c l i chưa phân b cho các qu ; 6- V n huy ng theo các hình th c quy nh t i i u 5 i u l này; 7- Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. 1- Ngân hàng Công thương ư c s d ng v n ho t ng ph c v ho t ng kinh doanh, u tư xây d ng, mua s m tài s n c nh theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngân hàng Công thương ư c quy n thay i cơ c u v n, tài s n ph c v cho vi c phát tri n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngân hàng Công thương ư c i u ng v n, tài s n gi a các công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p. i u 46. Trích l p các qu Ngân hàng Công thương ư c trích l p các qu : 1- Qu d tr b sung v n i u l ; 2- Qu d phòng tài chính; 3- Qu u tư phát tri n nghi p v ;
 19. 4- Qu d phòng tr c p m t vi c làm; 5- Qu khen thư ng; 6- Qu phúc l i. Vi c trích l p s d ng các quĩ trên theo qui nh c a pháp lu t. i u 47. T ch v tài chính c a Ngân hàng Công thương 1- Ngân hàng Công thương t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và các cam k t c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2- Trong th i h n 120 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Công thương công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. M c II: H CH TOÁN, BÁO CÁO i u 48. 1- Ngân hàng Công thương th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a Pháp lu t. 2- Năm tài chính c a Ngân hàng Công thương b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3- Ngân hàng Công thương th c hi n h ch toán theo h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 49. 1- Ngân hàng Công thương th c hi n ch báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và báo cáo ho t ng nghi p v nh kỳ theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngoài nh ng báo cáo nh kỳ, Ngân hàng Công thương báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c trong nh ng trư ng h p sau: a) Di n bi n không bình thư ng trong ho t ng nghi p v có th nh hư ng nghiêm tr ng n tình hình kinh doanh c a Ngân hàng Công thương. b) Thay i l n v t ch c c a Ngân hàng Công thương. 3- Trong th i h n 90 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Công thương g i Ngân hàng Nhà nư c các báo cáo hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. M c III: KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG i u 50.
 20. 1- Ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Công thương l a ch n m t t ch c ki m toán không ph i là ki m toán n i b ki m toán các ho t ng c a mình. T ch c ki m toán ó ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 2-Vi c ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Công thương ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, pháp lu t v ki m toán c l p và văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 5: KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N, GI I TH , THANH LÝ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG i u 51. 1- Trong trư ng h p Ngân hàng Công thương có nguy cơ m t kh năng chi tr cho khách hàng c a mình, Ngân hàng Công thương ph i báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c v th c tr ng tài chính, nguyên nhân và các bi n pháp ã áp d ng, d ki n áp d ng kh c ph c. 2- Ngân hàng Công thương có th ư c Ngân hàng Nhà nư c t vào tình tr ng ki m soát c bi t trong nh ng trư ng h p sau: a) Có nguy cơ m t kh năng chi tr ; b) N không có kh năng thu h i d n n nguy cơ m t kh năng thanh toán; c) S l lu k c a Ngân hàng Công thương l n hơn 50% t ng s v n i u l th c có và các qu . i u 52. Trư ng h p c p bách, m b o kh năng chi tr ti n g i c a khách hàng, Ngân hàng Công thương có th ư c các t ch c tín d ng khác ho c Ngân hàng Nhà nư c cho vay c bi t. Kho n vay c bi t này s ư c ưu tiên hoàn tr trư c t t c các kho n n khác c a Ngân hàng Công thương. i u 53. Phá s n Ngân hàng Công thương Vi c phá s n Ngân hàng Công thương th c hi n theo quy nh t i i u 98 Lu t các t ch c tín d ng. i u 54. Gi i th Ngân hàng Công thương 1- Ngân hàng Công thương gi i th trong các trư ng h p sau: a) Nhà nư c th y không c n thi t duy trì. b) Khi h t h n ho t ng mà không ư c Ngân hàng Nhà nư c cho gia h n; 2- Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh gi i th và quy t nh thành l p H i ng gi i th Ngân hàng Công thương.
Đồng bộ tài khoản