Quyết định số 1328/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định số 1328/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1328/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1328/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1328/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CH O TRUNG ƯƠNG V CHÍNH SÁCH NHÀ VÀ THN TRƯ NG B T NG S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 360/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và Quy t nh s 1499/Q -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i tên và b sung ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà ; Xét ngh c a Trư ng ban Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t danh sách thành viên Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n (sau ây g i t t là Ban Ch o Trung ương) g m các ông (bà) có tên sau: 1. Ông Hoàng Trung H i – Phó Th tư ng Chính ph - Trư ng ban; 2. Ông Nguy n H ng Quân – B trư ng B Xây d ng – Phó Trư ng ban thư ng tr c; 3. Ông Nguy n Tr n Nam – Th trư ng B Xây d ng - y viên; 4. Ông Văn Tr ng Lý – Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph - y viên; 5. Ông Trương Văn oan – Th trư ng B K ho ch và u tư - y viên; 6. Ông Nguy n M nh Hi n – Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng - y viên; 7. Ông Tr n Văn Hi u – Th trư ng B Tài chính – y viên; 8. Ông Nguy n ng Ti n – Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - y viên; 9. Ông inh Trung T ng – Th trư ng B Tư pháp - y viên;
  2. 10. Ông Nguy n Duy Thăng – Th trư ng B N i v - y viên; 11. Ông Ph m Minh Huân – Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i - y viên; 12. Ông Lê Danh Vĩnh – Th trư ng B Công thương - y viên; 13. Ông H Xuân Hùng – Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - y viên; 14. Ông Nguy n Văn Vĩnh - y viên Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - y viên; 15. Ông Mai c Chính – Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam - y viên; 16. Ông Phí Thái Bình – Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Hà N i - y viên; 17. Ông Nguy n Thành Tài – Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh - y viên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên Ban Ch o có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Thành viên BC TW v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n; - Văn phòng thư ng tr c BC TW v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản