Quyết định số 1329/2002/QÐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
206
lượt xem
37
download

Quyết định số 1329/2002/QÐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1329/2002/QÐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1329/2002/QÐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- S : 1329 /2002/QÐ-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N V SINH NƯ C ĂN U NG B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân. Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Theo ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng. Ði u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b Nh ng tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng và sinh ho t v phương di n v t lý và hoá h c và Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng và sinh ho t v m t vi khuNn và sinh v t qui nh t i Quy t nh s 505 BYT/QÐ ngày 13/4/1992 c a B trư ng B Y t v ban hành M t s tiêu chuNn t m th i v v sinh. Ði u 3: V trư ng V Y t d phòng có trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. Ði u 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Y t d phòng - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng
 2. TIÊU CHU N V SINH NƯ C ĂN U NG (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 1329/2002/BYT/QÐ ngày 18 / 4 /2002) A. Gi i thích thu t ng : Nư c ăn u ng dùng trong tiêu chu n này là nư c dùng cho ăn u ng, ch bi n th c phNm, nư c t các nhà máy nư c khu v c ô th c p cho ăn u ng và sinh ho t. Ch tiêu c m quan là nh ng ch tiêu nh hư ng n tính ch t c m quan c a nư c, khi vư t quá ngư ng gi i h n gây khó ch u cho ngư i s d ng nư c. B. Ph m vi i u ch nh: Nư c dùng ăn u ng, nư c dùng cho các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm, nư c c p theo h th ng ư ng ng t các nhà máy nư c khu v c ô th , nư c c p theo h th ng ư ng ng t các tr m c p nư c t p trung cho 500 ngư i tr lên. C.Ð i tư ng áp d ng: Các nhà máy nư c, cơ s c p nư c cho ăn u ng sinh ho t, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm. Khuy n khích các tr m c p nư c t p trung quy mô nh cho dư i 500 ngư i và các ngu n c p nư c sinh ho t ơn l áp d ng tiêu chuNn này. D. B ng tiêu chu n: S th Tên ch tiêu Ðơn v Gi i Phương pháp M c t tính h n th giám sát t i a I Ch tiêu c m quan và thành ph n vô cơ 1. Màu s c (a) TCU 15 TCVN 6185- 1996 A (ISO 7887-1985) 2. Mùi v (a) Không có C m quan A mùi, V l 3. Ð c (a) NTU 2 (ISO 7027 - A 1990)
 3. TCVN 6184- 1996 4. pH (a) 6,5- AOAC ho c A 8,5 SMEWW 5. Ð c ng (a) mg/l 300 TCVN 6224 - A 1996 6. T ng ch t r n hoà mg/l 1000 TCVN 6053 – B tan (TDS) (a) 1995 (ISO 9696 – 1992) 7. Hàm lư ng nhôm mg/l 0,2 ISO 12020 – B (a) 1997 8. Hàm lư ng mg/l 1,5 TCVN 5988 – B Amoni, tính theo 1995(ISO 5664 NH4+ (a) 1984) 9. Hàm lư ng mg/l 0,005 AOAC ho c C Antimon SMEWW 10. Hàm lư ng Asen mg/l 0,01 TCVN 6182 – B 1996 (ISO 6595 – 1982) 11. Hàm lư ng Bari mg/l 0,7 AOAC ho c C SMEWW 12. Hàm lư ng Bo tính chung cho c mg/l 0,3 ISO 9390 - 1990 C Borat và Axit boric 13. Hàm lư ng mg/l 0,003 TCVN6197 - C Cadimi 1996 (ISO 5961-1994) 14. Hàm lư ng Clorua mg/l 250 TCVN6194 - A (a) 1996 (ISO 9297- 1989) 15. Hàm lư ng Crom mg/l 0,05 TCVN 6222 - C
 4. 1996 (ISO 9174 - 1990) 16. Hàm lư ng Ð ng mg/l 2 (ISO 8288 - C (Cu) (a) 1986) TCVN 6193- 1996 17. Hàm lư ng Xianua mg/l 0,07 TCVN6181 - C 1996 (ISO 6703/1- 1984) 18. Hàm lư ng Florua mg/l 0,7 – TCVN 6195- B 1,5 1996 (ISO10359/1- 1992) 19. Hàm lư ng Hydro mg/l 0,05 ISO10530-1992 B sunfua (a) 20. Hàm lư ng S t (a) mg/l 0,5 TCVN 6177- A 1996 (ISO 6332- 1988) 21. Hàm lư ng Chì mg/l 0,01 TCVN 6193- B 1996 (ISO 8286- 1986) 22. Hàm lư ng mg/l 0,5 TCVN 6002- Mangan 1995 A (ISO 6333 - 1986) 23. Hàm lư ng Thu mg/l 0,001 TCVN 5991- ngân. 1995 (ISO 5666/1-1983 ¸ B ISO 5666/3 - 1983) 24. Hàm lư ng mg/l 0,07 AOAC ho c C Molybden SMEWW
 5. 25. Hàm lư ng Niken mg/l 0,02 TCVN 6180 - 1996 (ISO8288- 1986) C 26 Hàm lư ng Nitrat mg/l 50 (b) TCVN 6180- 1996 A (ISO 7890-1988) 27. Hàm lư ng Nitrit mg/l 3 (b) TCVN 6178- A 1996 (ISO 6777- 1984) 28. Hàm lư ng Selen mg/l 0,01 TCVN 6183- C 1996 (ISO 9964- 1-1993) 29. Hàm lư ng Natri mg/l 200 TCVN 6196- B 1996 (ISO 9964/1-1993) 30. Hàm lư ng mg/l 250 TCVN 6200 - A Sunphát (a) 1996 (ISO9280 -1990) 31. Hàm lư ng k m mg/l 3 TCVN 6193 - C (a) 1996 (ISO8288- 1989) 32. Ð ô xy hoá mg/l 2 ChuNn b ng A KMnO4 III . Hàm lư ng c a các ch t h u cơ a. Nhóm Alkan clo hoá 33. Cacbontetraclorua mg/l 2 AOAC ho c C SMEWW . 34. Diclorometan mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW
 6. . 35. 1,2 Dicloroetan mg/l 30 AOAC ho c C SMEWW . 36. 1,1,1- Tricloroetan mg/l 2000 AOAC ho c C SMEWW 37. Vinyl clorua mg/l 5 AOAC ho c C SMEWW . 38. 1,2 Dicloroeten mg/l 50 AOAC ho c C SMEWW . 39. Tricloroeten mg/l 70 AOAC ho c C SMEWW . 40. Tetracloroeten mg/l 40 AOAC ho c C SMEWW c. Hydrocacbua Thơm . 41. Benzen mg/l 10 AOAC ho c B SMEWW . 42. Toluen mg 700 AOAC ho c B SMEWW . 43. Xylen mg/l 500 AOAC ho c B SMEWW . 44. Etylbenzen mg 300 AOAC ho c C SMEWW . 45. Styren mg 20 AOAC ho c C SMEWW . 46. Benzo(a)pyren mg 0,7 AOAC ho c B SMEWW d. Nhóm Benzen Clo hoá . 47. Monoclorobenzen mg/l 300 AOAC ho c B SMEWW . 48. 1,2-diclorobenzen mg/l 1000 AOAC ho c C SMEWW . 49. 1,4-diclorobenzen mg/l 300 AOAC ho c C SMEWW
 7. . 50. Triclorobenzen mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW e. Nhóm các ch t h u cơ ph c t p . 51. Di(2-etylhexyl) adipate mg/L 80 AOAC ho c C SMEWW . 52. Di (2 – etylhexyl) phtalat mg/l 8 AOAC ho c C SMEWW . 53. Acrylamide mg/l 0,5 AOAC ho c C SMEWW . 54. Epiclohydrin mg/l 0,4 AOAC ho c C SMEWW . 55. Hexacloro butadien mg/l 0,6 AOAC ho c C SMEWW . 56. Axit adetic (EDTA) mg/l 200 AOAC ho c C SMEWW . 57. Axit nitrilotriaxetic mg/l 200 AOAC ho c C SMEWW . 58. Tributyl oxit mg/l 2 AOAC ho c C SMEWW IV. Hoá ch t b o v th c v t . 59. Alachlor mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 60. Aldicarb mg/l 10 AOAC ho c C SMEWW . 61. Aldrin/Dieldrin mg/l 0,03 AOAC ho c B SMEWW . 62. Atrazine mg/l 2 AOAC ho c C SMEWW . 63. Bentazone mg/l 30 AOAC ho c C SMEWW
 8. . 64. Carbofuran mg/l 5 AOAC ho c B SMEWW . 65. Clodane mg/l 0,2 AOAC ho c C SMEWW . 66. Clorotoluron mg/l 30 AOAC ho c C SMEWW . 67. DDT mg/l 2 AOAC ho c B SMEWW . 68. 1,2 - Dibromo - 3 mg/l 1 AOAC ho c C Cloropropan SMEWW . 69. 2,4- D mg/l 30 AOAC ho c C SMEWW . 70. 1,2- Dicloropropan mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 71. 1,3- Dichloropropen mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 72. Heptaclo và mg/l 0,03 AOAC ho c B SMEWW heptaclo epoxit . 73. Hexaclorobenzen mg/l 1 AOAC ho c B SMEWW . 74. Isoproturon mg/l 9 AOAC ho c C SMEWW . 75. Lindane mg/l 2 AOAC ho c B SMEWW . 76. MCPA mg/l 2 AOAC ho c C SMEWW . 77. Methoxychlor mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 78. Methachlor mg/l 10 AOAC ho c C SMEWW . 79. Molinate mg/l 6 AOAC ho c C SMEWW
 9. . 80. Pendimetalin mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 81. Pentaclorophenol mg/l 9 AOAC ho c C SMEWW . 82. Permethrin mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 83. Propanil mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 84. Pyridate mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW 85. Simazine mg/l 20 AOAC ho c C SMEWW . 86. Trifuralin mg/l 20 AOAC hoÆc C SMEWW . 87. 2,4 DB, mg/l 90 AOAC ho c C SMEWW . 88. Dichloprop mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW . 89. Fenoprop mg/l 9 AOAC ho c C SMEWW . 90. Mecoprop mg/l 10 AOAC ho c C SMEWW . 91. 2,4,5-T mg/l 9 AOAC ho c B SMEWW V. Hoá ch t kh trùng và s n ph m ph . 92. Monocloramin mg/l 3 AOAC ho c B SMEWW . 93. Clo dư mg/l 0,5 AOAC ho c A SMEWW
 10. . 94. Bromat mg/l 25 AOAC ho c C SMEWW . 95. Clorit mg/l 200 AOAC ho c C SMEWW . 96. 2.4.6 triclorophenol mg/l 200 AOAC ho c B SMEWW . 97. Focmaldehyt mg/l 900 AOAC ho c B SMEWW . 98. Bromofoc mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW . 99. Dibromclorometan mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW 100. Bromodiclorometan mg/l 60 AOAC ho c C SMEWW 101. Clorofoc mg/l 200 AOAC ho c C SMEWW 102. Axit dicloroaxetic mg/l 50 AOAC ho c B SMEWW 103. Axit tricloroaxetic mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW 104. Cloral hydrat mg/l 10 AOAC ho c C (tricloroaxetaldehyt) SMEWW 105. Dicloroaxetonitril mg/l 90 AOAC ho c C SMEWW 106. Dibromoaxetonitril mg/l 100 AOAC ho c C SMEWW 107. Tricloroaxetonitril mg/l 1 AOAC hoÆc C SMEWW 108. Xyano clorit (tính mg/l 70 AOAC ho c C theo CN) SMEWW
 11. VI. M c nhi m x 109. T ng ho t ( Bq/l 0,1 TCVN 6053- B 1995 (ISO 9696- 1992) 110. T ng ho t ( Bq/l 1 TCVN 6291- B 1995 (ISO 9697- 1992) VII. Vi sinh v t TCVN 6187- 1- A 111. Coliform t ng s KhuNn 0 1996 l c/ 100ml (ISO 9308 – 1- 1990) TCVN6187-1- 112. E.coli ho c Coliform KhuNn 0 A 1996 ch u nhi t l c/ 100ml (ISO 9308 - 1- 1990) Gi i thích: 1. A: Bao g m nh ng ch tiêu s ư c ki m tra thư ng xuyên, có t n su t ki m tra 1 tu n ( i v i nhà máy nư c) ho c m t tháng ( i v i cơ quan Y t c p t nh, huy n). Nh ng ch tiêu này là nh ng ch tiêu ch u s bi n ng c a th i ti t và các cơ quan c p nư c cũng như các trung tâm YTDP t nh thành ph làm ư c. Vi c giám sát ch t lư ng nư c theo các ch tiêu này giúp cho vi c theo dõi quá trình x lý nư c c a tr m c p nư c có bi n pháp kh c ph c k p th i. 2. B: bao g m các ch tiêu c n có trang thi t b khá t ti n và ít bi n ng theo th i ti t hơn. Tuy nhiên ây là nh ng ch tiêu r t cơ b n ánh giá ch t lư ng nư c. Các ch tiêu này c n ư c ki m tra trư c khi ưa ngu n nư c vào s d ng và thư ng kỳ m i năm m t l n (ho c khi có yêu c u c bi t) ng th i v i 1 t ki m tra các ch tiêu theo ch A b i cơ quan y t a phương ho c khu v c. 3. C: ây là nh ng ch tiêu c n có trang thi t b hi n i t ti n, ch có th xét nghi m ư c b i các Vi n Trung ương, Vi n Khu v c ho c m t s trung tâm YTDP t nh thành ph . Các ch tiêu này nên ki m tra hai năm m t l n (n u có i u ki n) ho c khi có yêu c u c bi t b i cơ quan y t Trung ương ho c khu v c.
 12. 4. AOAC: Vi t t t c a Association of Official Analytical Chemists (Hi p h i các nhà hoá phân tích chính th ng). SMEWW: Vi t t t c a Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water (Các phương pháp chuNn xét nghi m nư c và nư c th i) c a Cơ quan Y t Công c ng Hoa kỳ xu t b n. Do Vi t Nam chưa xây d ng ư c phương pháp xét nghi m cho các ch tiêu này do ó ngh các phòng xét nghi m nư c s d ng các phương pháp c a các t ch c này. (a) Ch tiêu c m quan. (b) Khi có m t c hai ch t Nitrit và Nitrat trong nư c ăn u ng thì t ng t l n ng c a m i ch t so v i gi i h n t i a c a chúng không l n hơn 1 (Xem công th c sau). Cnitrat /GHTÐ nitrat + Cnitrit/GHTÐnitrit < 1 C: n ng o ư c GHTÐ: gi i h n t i a theo theo quy nh trong tiêu chuNn này E. T n su t và v trí l y m u Ch ki m tra T n su t l y m u V trí l y m u A - 2 m u/ tháng/5.000 dân -- 1 m u t i b ch a sau x lý - Trên 100 000 dân: 1 và 1 m u t i vòi s d ng m u/ 100 000 dân + 10 - 1 m u t i b ch a sau x m u b sung lý và s m u còn l i t i vòi s d ng chia theo các nhánh c p nư c. B - 1 m u khi b t u ưa - T i ngu n nư c ngu n nư c vào s d ng - 2 m u/năm/5.000 dân - 1 m u t i b ch a sau x lý - Trên 100 000 dân: 1 và 1 m u t i vòi s d ng m u/ 100 000 dân + 10 m u b sung - 1 m u t i b ch a sau x lý và s m u còn l i t i vòi s d ng chia theo các nhánh
 13. c p nư c. C Khi có yêu c u Theo yêu c u KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản