Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2002 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA XÓA ÓI GI M NGHÈO TRONG GIAI O N 1998 - 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo trong giai o n 1998 - 2000" bao g m c công tác nh canh, nh cư và h tr ng bào dân t c c bi t khó khăn, nh m t o ra các i u ki n thu n l i, phù h p h tr ngư i nghèo phát tri n s n xu t, tăng thu nh p, xóa ói gi m nghèo. B Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c giúp Chính ph th c hi n chương trình. 1. M c tiêu c a Chương trình: Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo trong giai o n 1998 - 2000 là m t chương trình t ng h p có tính ch t liên ngành, n m trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, v i m c tiêu là: gi m t l h ói nghèo trong t ng s h c a c nư c xu ng còn 10% vào năm 2000. 2. Ph m vi c a Chương trình: Chương trình ư c th c hi n trên ph m vi c nư c. Trong nh ng năm u t p trung ưu tiên vào các xã nghèo, c bi t khó khăn vùng cao, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa. 3. N i dung và các ho t ng c a chương trình: Chương trình xóa ói gi m nghèo g m các d án sau:
  2. a) D án u tư xây d ng cơ s h t ng (không k nư c s ch nông thôn) và s p x p l i dân cư; b) D án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh ; c) D án tín d ng i v i ngư i nghèo; d) D án h tr v giáo d c; ) D án h tr v y t ; e) D án hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn và khuy n nông - lâm - ngư; g) D án nâng cao trình i ngũ cán b làm công tác h tr xóa ói gi m nghèo và cán b các xã nghèo; h) D án nh canh, nh cư, di dân, kinh t m i; i) D án h tr ng bào dân t c c bi t khó khăn. 4. Th i gian th c hi n: Trong 3 năm (1998 - 2000). 5. T ng v n u tư và ngu n v n: Ư c tính kho ng 10.000 t ng, bao g m các ngu n sau: - Ngân sách Nhà nư c; - H p tác qu c t ; - Các ngu n khác. Hàng năm B K ho ch và u tư, B Tài chính căn c vào kh năng ngân sách b trí kinh phí t ư c các m c tiêu c a Chương trình. i u 2. V t ch c th c hi n: Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo v n hành theo cơ ch liên ngành. Phân công trách nhi m các B , ngành có liên quan như sau: 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Là cơ quan thư ng tr c giúp Chính ph trong vi c ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo; - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, y ban Dân t c và Mi n núi và các B , ngành có liên quan xác nh các xã nghèo theo th t ưu tiên và hư ng d n các a phương xây d ng các d án c th trình duy t theo quy nh hi n hành v qu n
  3. lý u tư và xây d ng, ng th i ôn c, ki m tra th c hi n sau khi d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Ph i h p v i Ngân hàng ph c v ngư i nghèo phân b ngu n v n tín d ng, theo hư ng ưu tiên cho vùng cao, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa; - Ph i h p v i các B , ngành, t ch c oàn th hư ng d n cách làm ăn cho ngư i nghèo ư c vay v n, nh m s d ng v n úng m c tiêu, có hi u qu ; - Ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi và các a phương t ch c th c hi n vi c nâng cao trình i ngũ cán b làm công tác xóa ói gi m nghèo và cán b các xã nghèo ư c ghi t i i m g, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương qu n lý t ch c, th c hi n d án nh canh, nh cư, di dân, kinh t m i ư c ghi t i i m h, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này; - Ch trì, ph i h p v i T ng c c a chính, các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n d án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh i v i h ói nghèo ư c ghi t i i m b, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này; - Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các ngành có liên quan, t ch c th c hi n khuy n nông - lâm - ngư cho h nghèo trong d án ư c ghi t i i m e, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này. 3. U ban Dân t c và Mi n núi: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương có liên quan t ch c th c hi n d án h tr ng bào dân t c c bi t khó khăn ư c ghi t i i m i, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này; - Ph i h p v i các B Giao thông v n t i, Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Y t , Thương m i, Công nghi p và các a phương t ch c th c hi n D án u tư xây d ng cơ s h t ng và s p x p l i dân cư ư c ghi t i i m a, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này; - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n ào t o cán b các xã nghèo vùng cao. 4. B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p cho các d án thành ph n c a Chương trình ã ư c phê duy t, trình Th tư ng Chính ph giao trong ch tiêu k ho ch hàng năm c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành có liên quan hư ng d n các a phương trong vi c l ng ghép các chương trình khác có liên quan
  4. v i chương trình, m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo trên cùng m t a bàn t khâu k ho ch và ch o th c hi n. 5. B Tài chính: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư xác nh ngu n v n Ngân sách Nhà nư c hàng năm u tư cho chương trình; - Hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i các ngu n v n huy ng cho chương trình; - Ch o và t ch c vi c c p phát y , k p th i úng d toán, úng m c tiêu ã ư c duy t. 6. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n d án tín d ng cho ngư i nghèo ư c ghi t i i m c, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này. 7. B Giáo d c và ào t o: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n d án h tr v giáo d c ghi t i i m d, kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này. 8. B Y t : Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n d án h tr v y t ghi t i i m , kho n 3, i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo i u hành Chương trình theo quy nh t i Quy t nh s 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia và Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 v qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia. Ban Ch nhi m Chương trình và các B , ngành là ch d án có trách nhi m ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th trong vi c t ch c, tri n khai th c hi n chương trình. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có d án thu c Chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản