Quyết định số 133/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 133/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/1999/QĐ-TTG

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 133/1999/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Tổ Nghiên cứu) để nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ Nghiên cứu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc. Điều 2. Tổ Nghiên cứu có nhiệm vụ chủ yếu sau: Khảo sát bổ sung thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các vùng; các hoạt động hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức nước ngoài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Thời hạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung trên: quý IV năm 1999. Điều 3. Tổ Nghiên cứu do đồng chí Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và gồm các thành viên sau: 1. Đồng chí Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
  2. 2. Đồng chí Vũ Quốc Tuấn, chuyên gia cao cấp Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. 3. Đồng chí Phạm Viết Muôn, Phó trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Tổ nghiên cứu có Nhóm Chuyên viên giúp việc là cán bộ cấp vụ đại diện cho các cơ quan sau: - Văn phòng Chính phủ. - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. - Bộ Tài chính. - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bộ Công nghiệp. - Bộ Xây dựng. - Bộ Giao thông vận tải. - Bộ Thương mại. - Bộ Tư pháp. - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. - Hội đồng Trung ương liên minh các Hợp tác xã Việt Nam. - Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương Đảng cử cán bộ cùng tham gia trong quá trình làm việc của Nhóm Chuyên viên. Các cơ quan cử cán bộ tham gia Nhóm Chuyên viên giúp việc và gửi danh sách cho Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu trước ngày 10 tháng 6 năm 1999. Các cơ quan có các thành viên tham gia Tổ Nghiên cứu tạo điều kiện cho cán bộ được cử dành thời gian cần thiết cho hoạt động của Tổ.
  3. Điều 4. Tổ Nghiên cứu làm việc dưới sự điều hành của Tổ trưởng và hoạt động theo Quy chế do Tổ trưởng ban hành. Kinh phí, phương tiện hoạt động chung của Tổ Nghiên cứu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm. Ngoài ra, Tổ Nghiên cứu được phép nhận hỗ trợ tài chính từ các nguồn: nghiên cứu khoa học, dự án viện trợ của nước ngoài khi có điều kiện. Kinh phí đi công tác trong nước của các thành viên do các cơ quan có cán bộ tham gia Tổ Nghiên cứu giải quyết. Tổ Nghiên cứu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản