Quyết định số 133/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 133/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Nhà nước” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 133/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T M TH I T CH C VÀ HO T NG C A H TH NG “ I THO I DOANH NGHI P - NHÀ NƯ C” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c h i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 04/2000/CT-UB-KT ngày 23 tháng 01 năm 2000 v vi c th c hi n chương trình h tr doanh nghi p hi n i hóa v i chi phí th p, t o ưu th c nh tranh và y nhanh xu t kh u giai o n 2002 - 2003 ; Xét ngh c a S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng t i t trình s 2003/SKHCNMT-TTTT ngày 17 tháng 10 năm 2002 v vi c ban hành Quy ch t m th i t ch c và ho t ng c a “H th ng i tho i Doanh nghi p - Nhà nư c” ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành Quy ch t m th i v t ch c và ho t ng c a “H th ng i tho i Doanh nghi p - Nhà nư c”. i u 2. Ban i u hành H th ng có trách nhi m tri n khai i u hành ho t ng h th ng i tho i Doanh nghi p - Nhà nư c theo Quy ch t m th i này. Ban i u hành có k ho ch c th v vi c ph i h p các S liên quan t p hu n cán b , chuyên viên tr c ti p tham gia h th ng. H th ng i tho i Doanh nghi p - Nhà nư c d ki n ra m t ho t ng trong tháng 12 năm 2002. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Thương m i, Giám c S Xây d ng, Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Văn hóa và Thông tin, C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c Trung tâm thông tin Khoa h c và công ngh và các thành viên Ban i u hành “H th ng i tho i Doanh nghi p - Nhà nư c” ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c UBND/TP PH - S , Ngành thành ph KT. CH TNCH - UBND các qu n - huy n - VPH -UB : Các PVP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Các T NCTH
  2. - Lưu (CNN Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY NNH V VI C CH N L A D ÁN U TƯ VÀ TRÌNH T TH T C GIAO T, CHO THUÊ T T I CÔNG VIÊN PH N M M QUANG TRUNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 133/2002/Q -UB ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ). I . NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nhà u tư xin giao t, thuê t u tư vào Công viên ph n m m Quang Trung theo m c tiêu phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung bao g m : t ch c, cá nhân trong nư c (g i t t là nhà u tư trong nư c) ; t ch c, cá nhân nư c ngoài (g i t t là nhà u tư nư c ngoài). Nhà u tư ư c l a ch n các hình th c thuê t ho c giao t th c hi n d án u tư theo các lĩnh v c quy nh c th như sau : - Hình th c thuê t : áp d ng cho nhà u tư nư c ngoài và nhà u tư trong nư c u tư vào t t c các lĩnh v c theo quy ho ch phát tri n c a Công viên ph n m m Quang Trung. - Hình th c giao t : áp d ng cho nhà u tư trong nư c u tư vào lĩnh v c s n xu t ph n m m, ào t o, kinh doanh văn phòng. i u 2. Vi c l p d án u tư và tri n khai u tư ph i theo úng các quy nh c a Nhà nư c và quy nh v u tư - xây d ng t i Công viên ph n m m Quang Trung. II. QUY NNH V VI C CH N L A D ÁN U TƯ i u 3. Vi c ch n l a d án u tư giao t, cho thuê t do Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung quy t nh. i u 4. Thành ph n h sơ d án xét ch n :
  3. - Quy t nh thành l p c a nhà u tư (n u có). - Gi y phép ăng ký kinh doanh c a nhà u tư. - D án u tư phù h p v i yêu c u c a Công viên ph n m m Quang Trung. + i v i các d án u tư kinh doanh văn phòng, nhà , thương m i, tri n lãm và d ch v c n ph i có phương án t ch c ho t ng, giá d ch v , cho thuê. + i v i các d án ào t o c n có n i dung chương trình gi ng d y, các tài li u văn b n liên quan n tri n khai ào t o (văn b n liên k t chương trình ào t o, th a thu n ghi nh v chương trình ào t o v i i tác.... n u có). - Tài li u gi i thi u và ch ng minh năng l c và kh năng u tư. i u 5. Nh ng căn c ch n l a d án : 5.1. i v i lĩnh v c s n xu t ph n m m : Nh ng nhà u tư th c hi n u tư s n xu t ph n m m, d ch v ph n m m, ph n c ng tích h p ph n m m ư c ưu tiên xét ch n u tư. 5.2. i v i lĩnh v c ào t o căn c vào : - Năng l c và uy tín c a nhà u tư trên th trư ng v lĩnh v c ào t o công ngh thông tin. - Chương trình ào t o, ch ng ch và văn b ng tương ương v i các nư c trong khu v c và qu c t . 5.3. i v i lĩnh v c kinh doanh văn phòng, nhà : - Năng l c, kinh nghi m, ch c năng hành ngh c a nhà u tư. - M c tiêu u tư ph c v ho t ng s n xu t ph n m m t i Công viên ph n m m Quang Trung. - Có phương án xây d ng nhanh, ch t lư ng văn phòng cao và ti n ích văn phòng t tiêu chuNn qu c t , phù h p v i m c ích s n xu t ph n m m. - Giá thành kinh doanh c nh tranh. 5.4. i v i lĩnh v c kinh doanh thương m i, tri n lãm và d ch v : - Năng l c, kinh nghi m và ch c năng kinh doanh c a nhà u tư. - Tính kh thi và hi u qu c a d án. - D ch v theo nh hư ng t tiêu chuNn qu c t .
  4. - Giá c kinh doanh c nh tranh. i u 6. Nh ng d án u tư th a mãn các yêu c n t i i u 7 (tuỳ theo lĩnh v c u tư c th ) và không có nhà u tư khác cùng ăng ký trên m t lô t thì ư c giao t ho c cho thuê t. i v i trư ng h p có nhi u nhà u tư ăng ký u tư trên cùng m t lô t thì ngoài vi c d án u tư áp ng các yêu c u t i i u 7, vi c ch n l a d án u tư s ư c th c hi n theo hình th c ch n th u d án. III. TRÌNH T - TH T C GIAO T, CHO THUÊ T i u 7. Thành ph n h sơ xin giao t, thuê t g m có : 1. ơn xin giao t ho c xin thuê l i t (theo m u). 2. D án u tư (ho c b n sao d án u tư trong h sơ xin c p gi y phép u tư n u là nhà u tư nư c ngoài). 3. B n a chính khu t (trích l c ho c trích theo m u) ư c S a chính-Nhà t ki m tra và xác nh n. 4. B n sao : (có công ch ng) + Quy t nh thành l p c a T ch c xin giao t, thuê t (n u có), gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (n u nhà u tư trong nư c). + Gi y phép u tư (n u là nhà u tư nư c ngoài). Các thành ph n h sơ trên ư c l p thành 03 b n p t i Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung. i u 8. Trình t , th t c giao t, cho thuê t: Trình t - th t c giao t, cho thuê t i v i nhà u tư ư c th c hi n theo các bư c như sau : Bư c 1 : Sau khi nh n ư c h sơ c a nhà u tư như quy nh t i i u 9, Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung th c hi n : 1. Ki m tra tính h p l c a h sơ. 2. Xác nh v trí khu t theo b n phân lô và phù h p v i quy ho ch chung c a Công viên ph n m m Quang Trung. 3. a- i v i nh ng d án u tư không thu c lo i d án ph i ư c phê duy t theo quy nh thì Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung s t ch c xét ch n d án u tư kh thi theo các n i dung quy nh t i ph n II c a quy nh.
  5. b- i v i nh ng d án u tư thu c lo i d án ph i ư c phê duy t theo quy nh thì Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung s : . Xem xét d án phù h p v i các n i dung t i ph n II c a quy nh. . L p b n th a thu n a i m u tư nhà u tư hoàn t t th t c phê duy t d án u tư. 4. Sau khi d án ã ư c xét ch n ( i v i trư ng h p 3a) ho c d án ã ư c cơ quan có th m quy n phê duy t ( i v i trư ng h p 3b) ; Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung s ti n hành : * Ký h p ng cho thuê l i t v i nhà u tư i v i trư ng h p xin thuê t * L p văn b n ch p thu n giao t cho nhà u tư và chuy n toàn b h sơ xin giao t nS a chính-Nhà t, i v i trư ng h p xin giao t. Th i gian gi i quy t t i Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung là 15 ngày làm vi c. Bư c 2 : 2.1. i v i trư ng h p xin giao t: - Sau khi nh n h sơ xin giao t c a nhà u tư do Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung chuy n n, S a chính-Nhà t thNm tra h sơ và trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t. Th i gian gi i quy t công vi c trên t i S a chính-Nhà t là 15 ngày làm vi c và t i y ban nhân dân thành ph là 10 ngày làm vi c. - Th c hi n quy t nh giao t c a y ban nhân dân thành ph . 1. Sau khi y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t trong th i h n 05 ngày làm vi c, S a chính-Nhà t thông báo cho nhà u tư liên h v i cơ quan thu n p ti n s d ng t và các nghĩa v tài chính theo quy nh. 2. Sau khi nhà u tư hoàn t t các nghĩa v tài chính theo quy nh, S a chính-Nhà t trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Th i gian th c hi n các công vi c trên t i S a chính-Nhà t là 5 ngày làm vi c và t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày làm vi c. 2.2. i v i trư ng h p xin thuê t: * Sau khi ký h p ng cho thuê l i t v i nhà u tư, Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung ti n hành : 1. Giao t ngoài th c a cho Ch u tư 2. ăng ký vi c cho thuê l i tv iS a chính-Nhà t:
  6. Trong th i gian 10 ngày làm vi c k t ngày ký h p ng cho thuê l i t, Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung g i n S a chính-Nhà t: -H p ng thuê l i t - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung - Trích l c b n khu t cho thuê l i * Vi c cho thuê l i t ư c ăng ký t i S a chính-Nhà t và ư c th c hi n như sau : Sau khi nh n h sơ thuê l i t c a nhà u tư do Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung chuy n n, S a chính-Nhà t ti n hành thNm tra h sơ, xác nh n vào H p ng cho thuê l i t, ch nh lý bi n ng trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung và trình y ban nhân dân thành ph ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho nhà u tư trong th i h n 10 ngày làm vi c 2.3. i v i trư ng h p nhà u tư nư c ngoài l p h sơ xin thuê t cùng v i vi c l p h sơ xin c p gi y phép u tư thì sau khi nh n ư c ơn xin thuê t c a nhà u tư, trong vòng 5 ngày làm vi c Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung s ký k t b n th a thu n a i m u tư nhà u tư b sung vào h sơ xin c p phép u tư. Sau khi nhà u tư ư c c p phép u tư, th t c cho thuê t ư c ti n hành theo quy trình như trên. IV. X LÝ VI PH M i u 9. Nhà u tư ư c giao t, cho thuê t u tư t i Công viên ph n m m Quang Trung ph i tuân th các quy nh c a Lu t t ai, i u l ho t ng Công viên ph n m m Quang Trung và các quy nh liên quan. i u 10. Nhà u tư ư c giao t, cho thuê t ph i ti n hành và tri n khai d án u tư ngay sau khi có quy t nh giao t, cho thuê t. Trong th i gian sáu (06) tháng k t ngày có quy t nh giao t, cho thuê t mà nhà u tư không ti n hành tri n khai d án u tư, nhưng không ư c cơ quan ra quy t nh giao t, thuê t cho phép ho c không có lý do chính áng thì s b thu h i ph n t ư c giao ho c ư c thuê. i u 11. Nhà u tư ư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án u tư t i Công viên ph n m m Quang Trung nhưng không s d ng úng m c ích xin giao t, thuê t thì b ình ch ngay hành vi u tư và kh c ph c theo úng m c ích ã ư c phê duy t. Tùy theo m i d án s có m c th i gian kh c ph c h p lý, n u sau kho ng th i gian cho phép ư c kh c ph c nhưng không th c hi n kh c ph c ho c c tình th c hi n sai m c ích thì b thu h i di n tích t ư c giao ho c ch m d t h p ng thuê t trư c th i h n. V. T CH C TH C HI N
  7. i u 12. Nhà u tư xin giao t, thuê t u tư vào Công viên ph n m m Quang Trung có trách nhi m th c hi n theo các i u kho n t i quy nh này. i u 13. Trách nhi m các cơ quan : - Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung ch u trách nhi m ch trì quá trình giao t, cho thuê t t i Công viên ph n m m Quang Trung, là “ u m i” th c hi n các th t c giao t, t ch c giao t ngòai th c a và ăng ký vi c cho thuê t t iS a chính-Nhà t; theo dõi và qu n lý vi c tri n khai th c hi n u tư, s d ng t; l p báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n cho S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan ch c năng khi có yêu c u. - S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S a chính-Nhà t, S Xây d ng, Ki n trúc sư trư ng thành ph , C c Thu , y ban nhân dân qu n 12 theo ch c năng c a mình có trách nhi m ph i h p và h tr cho Công ty Phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung th c hi n vi c giao t, cho thuê t theo quy nh này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản