Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p - T do - H nh phc S : 133/2006/Q -UBND ------------- H Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG TI P CÔNG DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v ban hành quy ch t ch c ti p công dân và Thông tư s 1178/TT-TTNN ngày 25 tháng 9 năm 1997 c a Thanh tra Nhà nư c, hư ng d n th c hi n Ngh nh s 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Quy t nh s 1203/Q -TTNN ngày 01 tháng 10 năm 1997 c a T ng Thanh tra Nhà nư c, ban hành quy nh v ph i h p ti p công dân; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph t i Công văn s 190/TCD-TVP ngày 05 tháng 12 năm 2005 và Giám c S N i v thành ph t i T trình s 791/TTr-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c và ho t ng c a Văn phòng Ti p công dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký, thay th Quy t nh s 122/2002/Q -UB ngày 01 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c và ho t ng c a Văn phòng Ti p công dân thành ph .
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG TI P CÔNG DÂN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 133/2006/Q -UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Văn phòng Ti p công dân thành ph là cơ quan tham mưu, giúp Thư ng v Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân thành ph (sau ây vi t t t là Lãnh o thành ph ) t ch c ti p công dân gi i quy t các yêu c u, ki n ngh , ph n ánh, các tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân theo quy nh c a pháp lu t. 2. Là cơ quan ti p công dân thư ng xuyên ti p nh n các yêu c u, ki n ngh , ph n ánh, các tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân; là u m i ti p nh n, phân lo i, xu t x lý bư c u ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo g i n Lãnh o thành ph và ch u trách nhi m theo dõi, ôn c ti n gi i quy t c a các cơ quan tham mưu, báo cáo k t qu ti n gi i quy t n Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; là ơn v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. 4. Tr s t t i s 15, ư ng Nguy n Gia Thi u, phư ng 6, qu n 3 thành ph H Chí Minh. Chương II NHI M V , QUY N H N i u 2. Nhi m v 1. T ch c ti p công dân, b trí cán b tr c ti p công dân, ghi nh n các yêu c u, ki n ngh , ph n ánh, tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân; gi i thích pháp lu t i v i t ng trư ng h p c th và hư ng d n công dân g i ơn n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t.
  3. 2. u m i x lý bư c u ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo úng th i h n lu t nh và úng theo quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh. 3. T ng h p, báo cáo, giúp Lãnh o thành ph theo dõi và qu n lý quá trình ti p nh n, x lý và gi i quy t các ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 4. B trí l ch Lãnh o thành ph ti p công dân và ph i h p v i Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ti p công dân; ph i h p v i các cơ quan ch c năng và các cơ quan h u quan chuNn b y h sơ tranh ch p, khi u n i, t cáo trình Lãnh o thành ph ti p công dân t i tr s Văn phòng Ti p công dân thành ph ; d th o n i dung k t lu n c a Lãnh o thành ph ho c thông báo truy n t n i dung k t lu n ho c ch o c a Lãnh o thành ph t i các bu i ti p công dân n các cơ quan ơn v liên quan th c hi n. 5. nh kỳ hàng tháng, Văn phòng Ti p công dân thành ph báo cáo tình hình ti p công dân và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo t i Văn phòng Ti p công dân n Lãnh o thành ph ; ti p nh n thông tin c a Thanh tra thành ph v ti n thi hành các quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, sau ó t ng h p báo cáo Lãnh o thành ph . 6. Ch trì ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n nơi phát sinh khi u n i công b quy t nh gi i quy t khi u n i theo văn b n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 7. Theo dõi, ôn c các t ch c và cá nhân th c hi n các n i dung k t lu n, ch o c a Lãnh o thành ph có liên quan n công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. 8. Niêm y t t i nơi ti p công dân các văn b n quy ph m pháp lu t c a Trung ương, c a thành ph có liên quan n vi c thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 3. Quy n h n 1. Khi ti p công dân t i tr s làm vi c, cán b , công ch c c a Văn phòng Ti p công dân thành ph có quy n yêu c u công dân xu t trình gi y t tùy thân, trình bày y , rõ ràng nh ng n i dung tranh ch p, khi u n i, t cáo, nh ng yêu c u c n gi i quy t, cung c p các tài li u, ch ng c liên quan n vi c tranh ch p, khi u n i, t cáo. 2. T ch i ti p nh ng ngư i ti p t c khi u n i v nh ng v vi c ã ư c c p có thNm quy n gi i quy t úng th c t khách quan và úng pháp lu t b ng quy t nh ã có hi u l c pháp lu t, nh ng trư ng h p ã ư c Tòa án nhân dân th lý theo kho n 6 i u 32 Lu t Khi u n i, t cáo và nh ng ngư i i di n không úng quy nh t i Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. 3. i v i nh ng ngư i n khi u n i, t cáo có hành vi gây r i, m t tr t t làm nh hư ng n ho t ng c a cơ quan ho c có hành vi t t p kích ng, xúi gi c ngư i khác khi u n i, t cáo sai s th t, Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph ph i h p v i Th trư ng cơ quan Công an a phương l p biên b n vi ph m, bu c nh ng ngư i này ra kh i tr s cơ quan ho c có quy n yêu c u Th trư ng cơ quan Công an a phương có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Yêu c u các cơ quan có liên quan cung c p tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho công tác t ng h p, báo cáo và ti p công dân c a Lãnh o thành ph gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo. 5. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân thành ph , các h i ngh t ng k t công tác, h i ngh chuyên c a y ban nhân dân thành ph và các cu c h p giao ban tu n c a y ban nhân dân thành ph . Chương III T CH C B MÁY VÀ HO T NG i u 4. Nguyên t c chung 1. Văn phòng Ti p công dân thành ph làm vi c theo ch th trư ng do Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph ph trách chung, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Có các Phó Ch nhi m giúp vi c và các Trư ng, Phó phòng tr c thu c ph trách chuyên môn, nghi p v .
  4. 2. Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph và Giám c S N i v . 3. Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân ư c quy n b nhi m và mi n nhi m các ch c danh lãnh o các phòng, theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 4. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a Văn phòng Ti p công dân và tình hình th c t , trong quá trình ch o i u hành ho t ng, sau khi trao i th ng nh t v i S N i v thành ph , Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph có quy n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các phòng ch c năng cho phù h p v i yêu c u nhi m v trong t ng th i kỳ. 5. T ch c, biên ch c a Văn phòng Ti p công dân thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh theo yêu c u nhi m v công tác ư c giao. Vi c b trí cán b , công ch c ph i căn c ch c danh, tiêu chuNn, ng ch công ch c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m c a Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân 1. T ch c ho t ng c a Văn phòng Ti p công dân thành ph theo quy nh này và các ho t ng khác theo s phân công, giao nhi m v c a Thư ng v Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; qu n lý và i u hành m i m t ho t ng c a Văn phòng Ti p công dân thành ph m b o t hi u qu cao. 2. Ký các văn b n thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng Ti p công dân thành ph , các thông báo truy n t ý ki n k t lu n ho c ch o c a Lãnh o thành ph cho các cơ quan ch c năng có liên quan th c hi n nh ng công vi c c th v gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. 3. Báo cáo, xu t Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành văn b n ch o, ôn c các cơ quan ch c năng có liên quan gi i quy t ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo thu c thNm quy n; ôn c các t ch c và cá nhân t ch c th c hi n các n i dung k t lu n, ch o c a Lãnh o thành ph có liên quan n công tác gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. 4. T ch c các cu c ti p công dân ho c cu c h p v i các cơ quan h u quan do Lãnh o thành ph và oàn i bi u Qu c h i thành ph ch trì gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân. 5. Phân công cán b , công ch c c a Văn phòng Ti p công dân theo úng kh năng và yêu c u nhi m v ư c giao; t ch c ch làm vi c khoa h c, t o i u ki n thu n l i, d dàng cho công dân và các cơ quan h u quan có quan h công tác. i u 6. Trách nhi m c a cán b , công ch c 1. Nghiên c u, xu t bi n pháp h p lý, úng pháp lu t giúp lãnh o Văn phòng Ti p công dân thành ph hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. Trong gi làm vi c ph i m c trang ph c nghiêm ch nh, eo th công ch c theo quy nh, t gi i thi u ch c v c a mình ngư i ư c ti p bi t, có thái tôn tr ng công dân, hư ng d n t n tình, c th , úng pháp lu t i v i công dân n trình bày nguy n v ng ho c g i ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo. 3. Ghi s theo dõi ti p công dân y n i dung do công dân trình bày; ti p nh n, phân lo i và x lý các ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ch ư c ti p công dân t i tr s Văn phòng Ti p công dân thành ph . 5. Nghiêm c m ti t l bí m t Nhà nư c, bí m t cơ quan ho c tr c ti p can thi p dư i m i hình th c vào nh ng v vi c ang có ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo n u không ư c giao nhi m v . Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. i v i Văn phòng Thành y 1. Ti p nh n các thông tin v s lãnh o, ch o c a Thư ng tr c Thành y có liên quan n vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. 2. Ph i h p v i Văn phòng Thành y trong vi c t ng h p, báo cáo theo yêu c u c a Thư ng v Thành y. i u 8. i v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph
  5. 1. Ti p nh n các thông tin v các ho t ng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph do Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph cung c p. 2. Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trong vi c cung c p thông tin, tài li u v nh ng v n tranh ch p, khi u n i, t cáo mà oàn i bi u Qu c h i yêu c u các cơ quan qu n lý Nhà nư c có trách nhi m gi i quy t. 3. Ph i h p trong vi c l p k ho ch, chương trình ti p công dân c a Lãnh o thành ph , c a oàn i bi u Qu c h i thành ph ; ph i h p trao i thông tin v công tác ti p dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo qua m ng tin h c di n r ng và m ng n i b . i u 9. i v i các s - ngành và y ban nhân dân các qu n - huy n 1. Ph i h p ch t ch trao i thông tin trong quá trình ti p nh n, x lý ơn, thư khi u n i, t cáo, ph i h p x lý tránh báo cáo trùng l p các v vi c gi i quy t; 2. Ph i h p báo cáo các v vi c, ph c v Lãnh o thành ph và oàn i bi u Qu c h i thành ph ti p công dân; 3. Ph i h p gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n các d án trên a bàn qu n - huy n. 4. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n căn c nhi m v , quy n h n c a cơ quan mình ph i h p ho t ng v i Văn phòng Ti p công dân thành ph b o m ph c v t t nh t các yêu c u, nhi m v ư c giao và tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo lu t nh. 5. Sau khi Th trư ng các s - ngành thành ph th lý xác minh, xu t gi i quy t tranh ch p, khi u n i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph thì ng g i biên b n ti p xúc, i tho i và báo cáo k t qu n Văn phòng Ti p công dân thành ph ti p xúc, trao i gi i thích v i công dân; i u 10. i v i Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph 1. Ph i h p v i Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph chuNn b k ho ch t ch c ti p công dân gi a oàn i bi u Qu c h i thành ph v i Lãnh o thành ph ho c b trí ti p công dân riêng theo yêu c u c a oàn i bi u Qu c h i thành ph i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c t p, t n ng kéo dài. 2. Ti p nh n các thông tin v các ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i thành ph có liên quan n tranh ch p, khi u n i, t cáo do Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph cung c p; t ch c trao i thông tin và kinh nghi m v t ch c ti p công dân và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. i u 11. i v i Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c t i thành ph , Văn phòng y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các t ch c thành viên c a y ban M t tr n T qu c thành ph , Văn phòng Ti p công dân thành ph có m i quan h ph i h p ch t ch trong vi c cung c p, trao i thông tin, kinh nghi m chuyên môn nghi p v m b o th c hi n t t công tác ti p công dân và tham mưu giúp Lãnh o thành ph gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph . Chương V ÐI U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c Quy nh này, Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph có trách nhi m ban hành quy ch t ch c và ho t ng c th c a các phòng chuyên môn, nghi p v ; quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c thu c quy n qu n lý c a Văn phòng. i u 13. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung, s a i n i dung Quy nh này cho phù h p./.
  6. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản