Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 133/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/11/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. ính chính sai sót và b sung Bi u thu giá tr gia tăng theo Danh m c hàng hoá c a Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Thông tư s 131/2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính như sau: Mã s Mô t hàng hoá Thu su t (%) ã in S al i 4907 00 10 00 Gi y b c (ti n gi y), ư c u th u 10 * h p pháp 62.17 Ph ki n may m c làm s n khác; các chi ti t c a qu n áo ho c c a ph ki n may làm s n, tr các lo i thu c nhóm 62.12. 6217 10 00 00 - Ph ki n may m c 10 6217 90 00 00 - Các chi ti t c a qu n áo 10
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/1/2009. V trư ng V Chính sách Thu , Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan, C c Thu các t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST.
Đồng bộ tài khoản